R.A. Heeze, Leende en Zesgehuchten

1619 (1604-1607)

 

 

COMMENTARIUS AC PROTOCOLLUM Rerum judicalium in iudicio de Hese, Leende & Septem vicis actarm conscriptus per

Arnoldum Melchioris

A secretis eiusdem iducii

 

Anno reparatae salutis millesimo sexcentesimo tetro x x x x

 

  1v     17-2-1604        Jan Meeus Ieuwens, Hanrick Bacx met zijn broer voor hen clocht, Jan Gerart(s) Willems met zijn broers en zusters voor hen clocht, Gerart Janssen van Nuenen en Goijart Janssen van Nuenen ook elk voor hun clocht verkopen Franssen Gerarts groese de Sant over Eimerikkerdijk.

              14-12-1604          Joost en Jan Herman van Bracht zonen verkopen Willemen Hanrick Wouters (Snoeijen) onze medeschepen de mud erfrogge die Aleijt Wouters, Thonis Corsten Woijten en Wouter zijn broer verkocht haddden Claussen van Berckel uit de Nerenakker in Heeze aan Genen Bosch.

              23-3-1609             Willem Henrick Wouters, onze medeschepen draagt voorschr. mud erfrogge op Anthonissen Peter Hoirs.

  2        3-10-1607       Hanrick Hanrick Bouwen zoon voor hemzelf en hem sterk makende voor Peteren zijn broer voor d’een helft

                                    en Jan van Straelen X Aelken, Anthonis Kelders dochter mede als oom en momboir over drie onmondige kinderen wijlens Jan van Weert, verwekt bij Jenneken zijn vrouw, Anthonis Kelders dochter voor d’ander helft hem sterk makende, pretenderende gerecht te wezen in de halve Bergbeemd krachtens transport bij Jenneken Bouwen voor schepenen van den Bosch d.d. 10-11-1606, welke beemd Michiel Gobbels zekere jaren heeft gebruikt en gepossesseerd, krachtens opdracht hem gegeven bij de erfgenamen wijlen Jost Goijart Aerdtss, in vuege dat tussen partijen twist begost op te rijzen. Zo komen partijen door tussenpersonen van goede naam overeen dat

                                    Hanrick Hanrick Bouwen en Jan van Stralen Michielen Gobbels hebben getransporteerd de halve Bergbeemd in Heeze tussen Rulle en Strabrecht. Voor welke halve beemd Michiel Gobbels 70 gl.. gelooft. Hiermee zijn zij ook veraccordeert van al ’t geen dat Janneke Bouwen is gekomen, zo dat Michiel Gobbels  noch zijn mede erfgenemane van Joost Goijart Aerdtss op Jenneke Bouwen hun moei zullen zoeken.

2v       12-6-1605        Jan Jan Thijs en Hanrick Hanrickszoon Veraa X Engelen scheiden de goederen achtergelaten bij Jannen Thijs X Arijken.

                                    1. Jan krijgt ….

3v       22-6-1605        Anthonis Gerart Francissen en Hanrik Jan Severs X Dingen Gerart Francissen scheiden en delen huis, schuur, bakhuis en aangelag daar hun vader en moeder in woonden tot Eimerik.

1. Anthonis krijgt …

 


4                                  Anno duijsent seshondert ende vier

                                    Schepenen van denselven jaere

                                    Reijm Jan Hoirs         Jan Pompen

                                    Jan Peters                   Willem Hanrick Wouters en

                                    Jan Vesters                 Peter Driessen

                                    Jan van Hove

 

           5-1-1604          De erfgenamen van Goijart Aerdt Moelemans en Margriet (Hanrik Jan Delis Craendoncx) zijn vrouw delen met elkaar

1.    Adriaen Aerdts van Duijsel en Adriaen Gerart Eelkens namens Jan Moescops en Hanricken Ssoechs krijgen het Rooiland met het gelag.

2.    Jan Wouters als voor Hanricken zijn zoon verwekt bij Neesken Hanrick Delis dochter met Hanricken Jans krijgen het Lemmensveld met het Biesveldje t eijnde de Rulder dijk

3.    Jan Henricks mede namens Peter zijn broer en Lijsken zijn zuster krijgen de Wollensdries.

  4v     19-1-1604        Jan Meeus Ieuwens, Goijart zijn zoon met Hanricken Goijens zijn zwager verkopen Hanricken Lemmens, Jan Zijnen en Adam Aerdt Wespen als Heilig Geestmrs. tot Heeze een cijns van 2 gl./jaar …..

  5      19-1-1604         Hanrick Lemmens, Jan Casijn Dircks en Adam Aerdt Wespen als Heilig Geest mrs. …. namelijk Hanrick Lamberts van Gastel, in zijn tijd (voor 1587!) schepen, getuigd hebbende met Willem Wouters (Snoeijen) nu schepen en Anthonis Dircx in zijn tijd borgemr./ dat zij Adriaen Gobbels als executeur over Jenneken van Hal, wonende te Mechelen / hadden horen zeggen, dat Jenneken begeerde haar huis en goed tot Heeze te laten tot profijt van de Heilige geest …

  5v     22-1-1604        Joost en Jan, Herman van Bracht zonen verkopen Lenarden Janss een stuk land van 1 vaetset bij het Kruijs ….

  6       11-2-1604        Schepenen van Heeze en Leende tuigen dat alzo Dierck Meeus van Hamont als momber van Marijken, zijn dochter, had overgedragen Jacoppen Hanricks van Helmont, # naman van Marijken de koop van huisinge en erfenisse als Marij voorschr. uit kracht van naarderschap had verkregen van Rutten van Werdigen erfgenamen ….

  6v      1-3-1604         Marijken weduwe Jan Eijmberts met Eijmberden en Bernarden haar kinderen zij verwekt heeft bij Jannen Eimberts

                                    en Andries Frans Zwuesten haar zwager,

verkopen samen Anthonissen Jan Hoirs zoon huis de Bus met aanliggende hof aan ’t Kruis.

           15-3-1604        Gerart Hanrick Swuesten zoon en Jan Joost Willems zoon mangelen …


  7v      31-3-1604       Joost Hanrick Joosten belooft aan Jan Hanrick Delien en Jan Dirck Willems dat hij aan Jan van Lutelaar de jaarlijkse rente van 2 gl. zal betalen, zodat Jan en Jan hiervan gevrijwaard blijven. In plaats van de onderpanden van Jan en Jan stelt Joost de Cruijsakker te Zesgehuchten, die al belast is met 6 gl./jaar volgens acte uit de Bosch.

28-4-1604       Mathys Antonis van Gaele en Jan, synen broeder, hebben wittelyck en erffelycken gescheyden en gedeylt henne erffgoederen duer d’afflivicheyt van Thonis van Gael, hennen vader, hen achtergelaeten, in welcker erffdeijlinge Mathyssen voirsz. is te dele gevallen dat geloch tot Creijel aen den Wollenshorck, gelegen tusschen erffenisse deen zijde Mathys Thonis, dander zijde Jan van Gemert, deen eijnde Lauwrens Blockers, dander eijnde die gemeyn straet, noch een stuck eckerlandts in de molenhoeve, gelegen tusschen erffenis deen zyde Jan van Gemert, dander zyde Handrick, weduwe Loeff Adriaens cum prolibus, deen eynde die kinderen Jans van Gaele, dander eynde Jan Thonis van Gael dries, los en vry, wytgenoemen 25 st. tsiaers aen Willem Nelis Martens, en noch 24 st. aen Handrick, weduwe Loeff Adriaens cum prolibus. Jannen voirsz. is te deel gevallen een stuck eckerlandts met een driesken teijnden aen den Capelwech, gelegen tusschen erffenis deen zijde Jan die Scheper, dander zyde Lijsken, weduwe Tielman Simons cum prolibus, deen eijnde die kinderen [van] Jan Verbraecken, dander eijnde dat Capelstraetken, noch een stuck dries in de molenhoeve, gelegen tusschen erffenis deen zyde d’erffgenaemen [van] Jan Beeckmans, dander zyde Frans die Blocker, deen eijnde Lenaert Peter Thyssen, dander eijnde Mathys Thonis voirsz., los en vry, wytgenomen 17 st. des heeren chijns, en 23 st. jaerlycks aen Willem Bitters tot Leende, en hebben deene op des ander cavele helmelinge vertegen etc.
Mathijs Thonis van Gaele heeft Jannen, sijnen broeder, voir uuit gelaeten 30 st. tsiaers te heffen aen Jacobp Scoeffs, overmidts Anna Jennen, henne moije, Mathijssen voirsz. den beempt gegeven hadde.
         

31-3-1604       boedelscheiding tussen de ke van Thonis van Gael:

1.   Matthijs Anthonis van Gaele krijgt

-             ‘t gelag te Creijl a/d Wollenhoirck, 1. Mathijs Thonis, 4. de gemeijn straat

-             Akker in de Molenhoeve, 3. ke Jan v Gael, Jan Thonis v Gael

2.   Jan zijn broer krijgt

-       erf met een drieske aan de kapelweg, 4. het kapelstraatje

-       dries in de Molenhoeve, 4. Mathijs Thonis.

  8       22-5-1604        Willem Wouters (Snoeijen) onze medeschepen en Anthonis Dircx verkopen uit kracht van procuratie hen gegeven d.d. 10-5-1603 te Mechelen bij Peter Aelbrechts en Lucia diens vrouw .... aan de kinderen van Lucia ...

  9       26-4-1604        Hanrick Anthonis Jennen zoon verkoopt Hanricken Lemmens, Adriaen Aerdt Wespen en Jannnen Nicasius Dircks, Heilig Geestmrs. tot Heeze beemd het Goor a/d Rul.

          11-6-1604         Joost en Jan, Herman van Bracht kinderen, verkopen Goossen Huijbrechts een groese op de Bulders.

  9v    14-6-1604         Heijlken Jacop Wouters dochter draagt op Jenneken haar zuster al haar goed dat haar is aangkomen van haar vader en moeder te Leende …

          14-6-1604         Anthonis Willem Engelen consenteert Franssen Adriaen Berchmans zoon dat de erfweg die Peter Claus en Joost Goossens hebben over Franssen voirschr. beemd in de Cortstraat ….

                                    Mr. Jan van Lille verkoopt Dircken Adriaens van Velthoven de Corstenbeemd a/d Ven. …

10        6-7-1604         Zophia weduwe Gerling Lenarts met Jacoppen haar zoon en Jacop Jans haar zwager als mombers en Aleijt (wede) Theuss verkopen Peteren verVlaessen hun rechten in d’aflijvigheid Adaem Janss (Daems) als Scheepers in een eeuwsel in d‘Elsen.

10v      14-5-1607            Willem Matheus Thijs

Jan Jan Thijs

ook voor Engel zijn zuster

zien af van hun rechten op de goederen wijlen Daem Jan Daems als Schepers t.b.v. Peter verVlaessen.

11       20-9-1604        Wouter Aerdt Faessen soen als man en mombaer Josyntgens, synder huysvrouwe, dochter wylen Nicasius Dircx, verwect by Lucia Mr. Hanrick Philips dochter, syne huysvr.,

en Anthonis Jan Hoeben soen v.h.s. en Goyart Houben als mombaer van Hanricken, Anthonissen voirsz. broeder,

wittige kynderen van Jan Houben verwect by de voirsz. Lucia in haeren tweeden houwel., syne wittige huysvrouwe,

en Anthonis voirsz. hem sterckmaeckende voir Hanricken, zynen broeder, hebben alsoe wittel. en erffel.vercocht, opgedragen, overgegeven en mechtich gemaeckt

Jannen Nicasius Dircks soen, hennen halffen broeder,

hen portie en gerechticheyt in huijs, schuer, hoff en aengeloch metten ecker, daeraen gelegen, daer Mr. Hanrick Philips inne bestorven is en nu by Peter Aelbrechs met Lucia, syn huysvrouwe, van haer tochte hebben gerenuntieert, in der prochie van Heese aen de voirt, gelegen […].  

11v      20-9-1604       Jan Nicasius Dircks zoon heeft zijn broers en zusters, te weten Josijntgen, zijn zuster, Anthonis en Hanrick zijn halfbroers verwekt bij Jannen Houben en Lucia, als medekopers gesteld in de rechten die hij had gekocht van Adriaen Happen volgens de brief van 5-3-1601.

           20-9-1604        Jan Nicasius Dircks zoon, Wouter Aert Faessen X Josijntgen, Anthonis Jan Houben voor hemzelf en voor Hanricken zijn broer, met consent van Goijart Houben, mombaer van Hanricken Jan Houben consenteren bij dezen dat de kinderen van Peter Aelbrechts bij Lucia Hanricks Philips dochter gelijk na de dood van Lucia hun moeder zullen delen in de erfenis van mr. Hanrick Philips.

           20-9-1604        Wouter Aerdt Faessen gelooft als dchuldenaar principaal te betalen de rente van 3 gl. min 1 st. / jaar als de rectoren van st. Achten altaar in de kerk van Heeze heffende zijn uit beemd de Vloet staande toebehorende Jannen Sijnen.

12v      20-9-1604       Jan Nicasius Dircks verklaart dat hij den dorpe van Heeze geleend 100 gl. heeft geleend. Als hij buitenslands komt te sterven of anderszins haastelijk, zo maakt hij die 100 gl. Lucia, zijn moeder.

          11-10-1604       Hanrick Goijart Anthonis verkoopt Willemen Hanrick Wouters (Snoeijen), onze medeschepen, een stuk land Ginderover.

                                    Jacop Janss van Velthoven verkoopt Trijntgen Mathijs Willemss, nu vrouw van Lenart Moijses een rente van vierdalve gl./jaar uit een driesgroese tot Creijel.

13      29-10-1604       Dirck Hanricks van Lierop verkoopt Goijarden Cristoffel Zwuesten zoon het huis, hof en de bijliggende erven en heidevelden onder de prochie van Heeze voor Hout.

13v     25-10-1604      Ghijsbert Antonis Goijens verkoopt Antonissen Geraert Wouters een hofstad daar Aert Joorden te wonen plach aan de Voirderstraat, 1. Peter Delen

11-11-1604      1.1  Goeijaert Jan Meeus en Handrick Goirt Horckmans als man en mombair
       Heijlken Jan Meeus dochter

1.2  Nicasius Adriaens Verhoeven als momber der 2 kinderen Jacop Adriaens, zijn broer, die hij verwekt had bij Marijken Heijnen Senders dochter

1.3  Willem Blasius Lobben X Jenneken dochter Jannen Schepers die hij verwekt had bij Margrieten Meeus Iewens dochter

2.1  Meeus Joosten X Handricxken Corstens

2.2  Marij Corstens weduwe Jannen Corstens

allen erfgenamen wijlen Handrick Corstens X Adriaentken Iewen Meeus verkopen

-    Nicasius Adriaens voorschr. een akker bij sint Jopskapel

-     idem ………

14v      18-11-1604      Peter Arijens van Gerwen X Gertruijt

                                    Jan Peters X Heijlken dochteren van Adriaen Goijaerts X Jenneken

                                    mede namens Pauwelss en Arijkens

kinderen Adriaen Goijaerts X Jenneken voornoemd

                                    en alle anderen aangaande hun klochten

                                    verkopen Willemen Jan Claessen een stuk land tot Strabrecht.

15        22-11-1604     Jan Willem Aerdts (Zgh) verkoopt Willemen Maes een akker a/d Venderdijk zo hem is aangekomen nome uxoris Aleijda, zo van Jannen Maes X Anthonia, in een meerdere akker.

           22-12-1604      Joost en Jan, Herman van Bracht zonen verkopen Jannen Gerarts (sr?) en Hanrick Goijart Roubosch zoon een akker in de Meulhoeven in Heeze groot omtrent 3 vaetset …..

15v     22-12-1604      dezelve verkopers verkopen Anthonissen Willem sMolders een akker a/d Molen te Heeze.


16       22-12-1604      Joost Hermans zoon van Bracht verkoopt Jannen zijn broer de H: Kruisekker in de Eimeriker akker.

           23-12-1604      Anthonis Aerdt Joordens verkoopt Aerden Mathijs Maes de erfbrief van 3 gl. die Mathijs Dirck meester Janssen eertijds verkocht had Joorden Jans van Lill uit de Merenekker a/d Heeserbosch d.d. 20-1-1549.

16v     20-12-1604      Anthonis Aerdt Joordens verkoopt Dielissen zijn broer de helft van de Hogen dries a/d Ven.

17       20-12-1604      Anthonis Aerdt Joordens verkoopt Anthonis Dircks als Aerdtss de Bosekker achter de kerk van Heeze.


1605

         17-1-1605          Wouter Jans van Gastel verkoopt Hanricken Jacoppen van Hees de erfbrief van 2 gl. die Willem Jan Boelen zoon verkocht had Roeloffen Mathijs Loeffs uit een stuk land a/d Rul d.d. 14-12-1542.

17v    17-1-1605         Jan Goort Vaessen verkoopt beemd de Laeck aan de A te Heeze voor 50 gl. aan Willem Jacop Delen.

          22-1-1605         Peter Jan Delen, man van Jenneke Mathijs Engelen doet afstand van erfgoed van Clara Vaes Jan Gheenen, vrouw van Aerdt Thijs Maes en van Aerd Thijs Maes zelf ten behoeve van Aerd Thijs Maes en zijn kinderen.

18      22-1-1605         1.  Aerdt Mathijs Maes en Lenart zijn zoon, met Delis Peter Delen als
     voogd van Claerke en Marijke, dochters van Aerdt voirschr. en Lijntje
    
zijn 2e vrouw

2.   en Jan Anthonis Dirckx

hebben erfgoed geruild:

1.   Aerd Maes krijgt een stuk grasland de Hoechsant Ginderover

2.   Jan Dirckx krijgt een beemd op de Bulders te Heeze.

19       22-1-1605        Jan Joosten Willems verkoopt de Hooge akker te Ginderover aan Aerden Gerarts (de Laet).

19v     26-1-1605        Willem Matheus Thijssen en Jan Jan Thijs vernaderen een eeuwsel of weijer in de Elsen en in akker de Garsthof dat Sophia wede Gerling Lenarts met haar zoon en met Jacoppen (Jans) haar zwager en Aleijt (wede) Theeussn op 6-7-1604 heeft verkocht aan Peteren Vervlaessen.

                                    Vervolgens bieden de naardermannen met Joost Ghijsen (de vorster) en de voorschr. schepenen aan om Peteren Vervlaessen met klinkende munt te betalen, maar Peter Vervlaessen weigert dit, daarom geven de naardermannen het geld (een nieuwe Nobel en een Spaanse mat) aan de schepenen.

20        20-1-1605       1.  Matthijs Aerdt Deelen, man van Jenneke Jan Peter Vesters,

2.   Aerdt Aerdt Coppen en Wouter Jacop Coolen als mombaren der kinderen achtergelaten bij Joost en Hanrick, zonen wijlen Lamberd Coppen

3.   Peterke, weduwe Jan van Tongelre, Adriaen Mickers zoen, in ’t bijwezen van dezelve Adriaen als haar en haar kinderen mombaers met Matthijszn Aerdt Delen ook mede momber der voorschr. Peerken met haar kinderen,

allen erfgenamen van Willem Schavers verkopen na verklaring van de buren Adriaen Gerarts en Hanrick Jacops (Reijmen) dat die verkoop nodig is, huis de Swamp aan de (Heezeren)Bossche met hof, schuur, boomgaard, grasland en akkerland dat erbij ligt en waar Wouter Schavers woonde aan Peter Goort Vesters.

20v      20-1-1605       Deselve verkoperen verkopen Jannen Jan Goossens zoon …

21         20-1-1605       Deselve verkoperen verkopen Peterken, weduwe Jan van Tongelre…

 20-1-1605      Deselve verkoperen verkopen Mathijs Aerdt Delen en Jenneken zijn vrouw een akker met een kuilke, 3 vaetset a/d Bosch.

21v       20-1-1605      Deselve verkoperen verkopen Mathijssen voirschr. groese de Schaversdries met een stuk land daaraan gelegen ter voirsch. Plaatse.

22         25-2-1605      Goijart Stoffel Zwuesten zn verkoopt Engelen weduwe Peter Dominicus mette kinderen een huis, hof met aangelag tot Strabrecht.

23           3-2-1605      Adriaen Hanricks van Weerde X Marijken Jan Wamas dochter verwekt bij Anna diens vrouw

                                    en Peter Jooris X Jenneken Jan Wamas dochter

                                    verkopen Aerden Mathijs Maes zoon de erfbrief van 24 sts./jaar als Lambert Cornelis Thijs zoon als momboir der onmondige kinderen van Gijsbert Claus en Janneken Jan Nijssen dochter eertijds verkocht had Hanricken Jan Phs zoon uit een huis en hof met d’erve daarbijgelegen a/d Bossche d.d. 3-2-1548.

24v        1-3-1605       Anthonis Willem Engelen verkoopt

oud 25v                         -     een erfbrief van 3 gl./jaar op de Schavertsbeemd aan ‘t Hoog huis bij

Eijmerik die mr. Hanrick Philips (Jochems) destijds op 7-5-1569 verkocht had Willemen Pouwel Delen, aan Frans Adriaen Berchmans.

-      een erfbrief van 3 gl./jaar als Aerdt Zanders de jonge eertijds verkocht had Peteren Stappers uit zijn gelag tot Eimerik d.d. 22-1-1539         

25           9-3-1605      Handrick Lambert Handricx en Adriaen Geraert Willems (de Jongh?) verkopen Jenneken weduwe mr. Gerart Sanders een erfcijns van 3 gl. uit

-      beemd het Broekske a/d Rul, 4. de Happenweg

-      uit de Hadesakker tot Creijel

             12-3-1605      Metken weduwe Adam Keijmps doet krachtens beschikking op langstlevende in huwelijksvoorwaarden tussen Adam en Metke d.d. 22-1-1586 afstand van al het goed uit haar 2e huwelijk met Daem Keijmps t.b.v. haar zoon Hans uit haar 1e huwelijk met Aert Bax.

25v       18-3-1605      Jenneken Goijart Lambrechts dochter, weduwe Jans vander Sande en nu vrouw van Peteren Meeus renuntieert met Peteren voornoemd op het huis en de erven die zij in tocht had na de dood van Jannen vander Sande haar 1e man t.b.v. ^ Dircken Marten Denen zoon als man van Anneken vander Sande, verwekt bij voornoemde Jan en Jenneken.

26          4-4-1605       Willem Jan Claus en Jan Peter Driessen X Anthonia Hanrick Bax dochter mangelen ….

26v                              -   Jan Peter Driessen X Anthonia krijgt ….

                                    -   ……..

              6-3-1605       Anthonis Gerart Willems // voor hemzelf

en Jan Gerart Willems die oude, Jan zijn broer die jonge met Henricken hun broer als mombers van de onmondige kinderen achtergelaten bij Willemen hun broer en Jenneken diens vrouw

delen de goederen die Anthonis voirschr. met Willemen zijn broer waren te deel gevallen ….


27         13-4-1605      Jan Jan Blockers zoen,

Anthonis, zyn broeder,

met Mathys Anthonis (v Gael) als man en mombaer van Jenneken, zyne huysvrouwe, Jan Blockers dochter

hebben met malcanderen erffelyck gescheyden en gedeylt alle de goeden, hen aengecomen by den voirsz. Jan Blockers, hen vader, en Lysken, zyn huysvrou, henner moeder, in welcke deijlinge

Jannen Jan Blockers zoen soe van hem als voir Mary, syn suster, is te deel gevallen ’t huys metten aengeloch en een stuck erffs, genaempt ‘den bysterman’, soe heij als weij, met 6 gld. siaers te gelden in eenen brieff van 12 gld. sjaers aen Adriaen Aerdt Martens, en noch den geheelen chyns in hen svaders erve staende, tsamen tot 9 st. min 2 penn.

Item Anthonis voirsz. met Mathys Anthonis nomine uxoris is tsamen te deel gevallen eenen acker met een driesken, genaempt ‘die hoeve’, noch van Jen van Lill gecomen, los en vrij, vuytgenomen eenen braspenn. aen de pastorye tot Heeze, en 6 gld. sjaers aen Adriaen Aerdt Martens,

en die voirsz. deylders hebben deen op des anders gedeelte helmelinge vertegen en sall Jan die verlopen pachten van 12 gld. siaers betalen tot Lichtmisse lestleeden en ofter meer pacht oft chyns op quaeme, daer men nu nyet aff en weet, malcanderen te helpen dragen

            13-4-1605       Peter Willem Aerdts

                                    Jan Willem Aerdts

                                    Willem Delis van Duijsel

                                    erfgenamen nome uxoris van Goijarden Willem Aerdts hun broer

                                    verkopen Tielman Cornelis Martens een stuk land a/d Molen.

27v       19-4-1605      Frans Adriaen Berchmans zoon verkoopt de gemen conventiaalzusteren van sinte Catharinadal tot Achel de brief van 3 gl./jaar die mr. Hanrick Philipszoon eertijds verkocht had Willemen Pauwel Deelen zoon, en die hij Frans had gekocht van Anthonis Willem Pauwel Delen zoon uit de Schaversbeemd, 3 vaetset aan ’t Hooghuis bij Eimerik, volgens de brief van 7-5-1569.

28        20-4-1605       Alexander Sander van Gastel verkoopt Hanricken Jans Verhoeven de brief van 3 Peters/jaar het stuk van 18 sts. die Ghijsbert van Nuenen X Marijen dochter Goijaerts van Gael / Jacop Everts en Huibert van Lierop ook namens hun vrouwen Goijaerts van Gael dochteren verkocht hadden Jenneken Jans Verbraecken en Ariaenen Martens verDoeijenbraecken dochter, haar moeder, uit een mud saets land in Heeze over Eimerikkerdijk d.d. 28-5-1541, nog de erfbrief van een Philippus gl. van 25 sts./jaar als Jan Everarts Jan Reijntgens zn eertijds verkocht had Hanricken Jans zoon Verbraecken uit 3 vaetset land over Eimerikker dijk d.d. 3-2-1516


28v      18-4-1605       1.    Aerdt Willem Wijntgens zoon X Engelen Sander van Gastel dochter

2.    Sander Sanderszoon van Gastel

3.    Jan Zanders

4.    Adriaenken Sanders met bijwesen van Amandt Dirck Mathijs (Hermans), tegenwoordige bruidegom

5.    Joestken Sanders van Gastel met Hanricken van Gastel, haar grootvader

                                    verkopen Dircken Adriaens van Velthoven de sLaetsdries omtrent Strabrecht.

           18-4-1605        Sander Sanders van Gastel met Joostgen zijn zuster in bijwezen van Hanricken van Gastel, hun grootvader verkopen // Dircken Adriaens van Velthoven hun kindsdelen, te weten het 1/6 deel in het half gelag bij de kapel …

29        18-4-1605       Anthonis Goijaert Donckers mede namens allen die ’t aangaat verkoopt Willemen Hanrick Wouters (Snoeijen) zoon de brief van zesdalve gl./ jaar die Delis Dirck mr. Janszoon als voor Dircken zijn vader eertijds verkocht had Mathijssen Jan Thijs zoon uit een grose op de Bulder d.d. 5-4-1551.

 

            20-4-1605       Jan Jan die Blocker voir hem selven en mede voir Mary en Geertruyt, zyne susteren, en hem daer voir sterckmaeckende heeft alsoe wittel. en erffel. [vercocht] Hanricken en Joosten Cornelis Dircks zoenen drye gedeelten in eenen halven beempt, genaempt ‘den diepkens beempt’, in der prochie van Heeze tot Strabrecht gelegen aen den dyck, tusschen erffenisse deen zyde Aelken Dircks cum prolibus, dander zyde Aerdt Keymps cum aliis, d’een eynde Michiel Gobbels, dander eynde Margriet Bouwen, los, vuytgen. sheeren chyns en sdorps commer, en heeft helmelinge daerop vertegen.

29v      20-4-1605       dezen in den voirgaenden brieff, ergo nihil.                         

Item Anthonis Jan Blockers zoen en Mathys Anthonis Peters (v Gael) zoen als man en mombaer van Jenneken Jan Blockers dochter hebben erffel. vercocht Henricken en Joosten Cornelis Dircks zoenen henne twee vyfte gedeelten in eenen halven beempt, genaempt ‘den diepkens beempt’, in der prochie van Heeze tot Strabrecht gelegen met zoe genoten nae vermelt des voirsz. brieffs, en hebben verteegen los en vrij, vuytgen. sheeren chyns en sdorps commer, en hebben daerop helmelinge vertegen, gelovende werschap.

             2-5-1605        Lonis Janss vander Capellen en Jan Mathijs Peters als momboir en zoon Lijpkens Jan vander Capellen dochter verkopen Willemen Wouters van Vaerle een hof en aangelag a/d Molen in Heeze.


30         3-6-1605        Tielman Hanrick Tielens nomine uxoris, Engel genaempt,

en Mathys Sijmons Adriaens Vervlaessen

kenden en lyden, dat zy met Goyarden Houben als man en momber Gertruyt, zynder huysvr., en Lambert Willems Verhagen zoen als man en mombaer Libbekens, zynder huysvr.,

onder malcanderen hebben gescheyden en gedeylt die goederen hen aengecomen by Adriaen Vervlaessen en Engelen, zynder huijsvrouwe, hennen vader en moeder, in welcke deylinge was onderspreecken,

dat Tielman Hanrick Tielens, Mathys Symons[lees: Adriaens Vervlaessen] en Lambert Verhagen souden moeten betalen en tot hennen eygen laste nemen alle pachten en chynssen, die Adriaen Vervlaessen vuyt alle zyne goederen schuldich was, alsoe dat Goyart Houben, hennen mededeylder, en alle zyne goeden en naecomelingen daer aff onbelast soude syn en blyven, verclarende dat sy in plaetsche van den voirsz. pacht en chyns hebben in deselve deylinge gehadt zeeckere huijsinge aen den Rull gestaen, soe dat zij des tevreeden waeren geweest, voir welcke losshoudinge der pacht en chyns voirsz., die voirscr. Tielman, Mathys, Jan Jochums als man en mombaer [van] Anna, zynen huysvr., Lambert Verhagen dochter en Willem Lamberts Verhaegen soen met zyne mombaers hebben verbonden henne personen en goeden, hebbende en vecrijgende.

            3-6-1605         Jan Jan Jochums soen als man en momboir van Anna, zyne huysvrouwe, Lamberts Verhaegen dochter

en Willem Lamberts Verhaegen soen met bywesen van Michiel Jan Gobbels zoen en Mathys Adriaens Vervlaessen zoen, zyne oemen en mombaers, hebben met malcanderen erffelyck gescheyden en gedeylt alle henne goeden, hen aengecomen by Lambert Verhaegen en Libbekens Adriaen Vervlaessen dochter, zyne huysvrouwe […].

30v                              -   Willem Lambert verHaegen zoon krijgt ….

31         8-6-1605        Hanrick Gerlings (Lenarts) vernadert het weijvelt en het recht op de Garsthof dat Lucia zijn moeder met Jacoppen haar zoon en Jacop haar zwager verkocht hadden Peteren verVlaessen op 6-7-1604

           21-6-1605        Jan Lauwreijns die Blocker verkoopt Cornelissen Willem Horckmans een rente van 35 sts./jaar uit de halve Startbeemd bij de Rul.

31v       6-7-1605        heer Anthonis Ercken pastoor tot Heeze / Mathijs Anthonis / en Hanrick Lemmens als executeurs van heer Tielmans testament / en Jan Peter Pompen mangelen ….

32       19-6-1605        Frans Adriaen Berchmans zoon verkoopt Dircken Mathijs Hermans / Mathijs Anthonis (Coensen) / Dircken Adriaens van Velthoven als kerkmeesters / Jan Zijnen, Adam Aerdt Wespen en Hanricken Lemmens als Heilig Geestmrs. tot Heeze de erbrief van 8 gl. en een halve die Thonis Hanrick Jan Claesen eertijds verkocht had Peteren Jan Pompen zoon uit zijn gelag a/d Venne in Heeze d.d. 27-1-1541

32v     19-6-1605        Frans Adriaen Berchmans belooft de voorschr. kerkmrs en Heilig Geestmrs. de brief van 5 gl./jaar als Jacop Willem Smeetssoen eertijts erfelijk verkocht had Peter Jan Pompen soen uit huis, hof metten erve daaraan gelegen aan de Venne d.d. 2-5-1525

33       31-8-1605        Adriaen Aerdt Martens X Maeriken Ghijsbert van Lill dochter verkoopt mr. Jannen van Lill de brief van 9 gl./jaar die Jan Meeus Ieuwens zoon eertijds verkocht had Ghijsberden Aerdts van Lill zoon uit ’t Hulsbos beemdke over Eimerikkerdijk d.d. 6-2-1564.

33v      28-9-1605       Andries Aerdt Anthonis zoon verkoopt Hanricken Peters als van Dommelen een kamp op’t Bruggerhuis in Leende.

           28-9-1605        Dezelve Andries verkoopt Peteren Reijnders 2 beemtges naast elkaar op de Tongelreep onder Leende.

           20-10-1605      Willem Arijen Gielens en Corstiaen zijn broer delen de erven hun aangekomen van hun vader en moeder waaraf Catharina hun moeder op haar tocht renuntieert als ook het gelag bij de kapel waarop Catharijn niet heeft vertegen …….

34v      5-11-1605       Jan Gerart Willems de Jonge X Margrieten vernadert het stuk land tot Strabrecht dat Jan Beerten (v Nuenen)X Marijken Jan Bax dochter en Adriaen Gerart Bitters X Hanricken mede namens Jenneken Jan Bax dochter verkocht hadden Anthonissen Gerart Francissen met reengenoten.

35        5-11-1605       Delis Joost Jan Joosten zoon en Hanrick Jan Boijens zoon verkopen Willemen Hanrick Wouters (Snoeijen) zoon groesen het Houdtmenneken op de Bulder in Heeze.

            5-11-1605       Dirck Jan Dirckss / en Delis Joost Jan Joosten zoon en Hanrick Jan Boijens zoon delen groese de Hoelenberch, deraf Delis en Hanrick voorschr. de helft gekocht hadden van Adriaen Jan Dircks. ….

35v     15-11-1605      Willem Hanrick Wouters (Snoeijen) verkoopt Hanricken Jan Gobbels zoon een ekker in de Eimerikkerekker.

           10-11-1605      Marijken weduwe wijlen Jan Eijmberts van Oirschot met Adriaen Wouters als momboir renuntieert op de erfgoederen die zij in tocht heeft t.b.v. Eijmberden / Bernarden met zijn momboir en Andriessen Frans Zwuesten X Joestgen, hun kinderen verwekt bij Jan Eijmberts voorschr. behoudens de Rijtbemd nog 2 stukken land op d’oude Voirt, en zij mag ook haar woning houden in’t huisken op de Misthof metten halven hof met de dries daaraan gelegen ….

36                                De voorschr. 3 kinderen delen met elkaar

                                    -    Eijmbert krijgt ….

36v                              -    Bernard krijgt ….

                                    -    Andries Frans Zwuesten X Joestgen krijgt …. 

37        15-11-1605     de beide voorkinderen van Tielman Sijmons en Elizabeth hebben gescheiden de goederen van hun ouders aangekomen

                                    1.  Wouter Hanricks X Marijken krijgt ….

                                    2.  Reijnder Reijnder Happen X Thonisken krijgt ….

37v      23-11-1605     De 3 kinderen van Servaes Goijart Wouters verwekt bij Catharina zijn vrouw delen de goederen omtrent Houdt, hun van hun vader aangekomen …

38        24-11-1605     Goijart Michiel Willems verkoopt Jannen Joosten Joordens een beemd in de prochie van Geldrop, heerlijkheid van HL te Gijzenroij.

           26-11-1605      Hanrick Anthonis Ieuwen zoon verkoopt Adriaen Gerarts Hanricks zoon een ekker in de Rulse ekker.

38v      1-12-1605       Anthonis Wouter Rouwen zoon verkoopt Mathijsen Aerdt Deelen zoon een huis hof met aangelag daaraan gelegen aam de Heeserbosch 4. die gemeijn Bosscher straat.

39        1-12-1605       Jan Hanrick Peters (v Meel) zoon X Engel Michiels van Exel dochter verkoopt Peteren Hanrick Zwuesten de driesgroese die hij heeft in ’t gelag daar Michiel van Exel te wonen plach a/d Voirt.

            7-12-1605       Gerart Adams X Libbeken Ghijsberts van Lil dochter verkoopt Anthonissen Willem die Molder de erfmalder rogge die Goijart wilner Hanrick Berchmans zoon verkocht had Hanricken wilner Ghijben sCraendoncks zoon uit huis en hof met hofstad … aan de Molen te Heeze d.d. 26-5-1440.

39v       7-12-1605      Michiel Gerart Michiels (v Exel)

Peter Hanrick Zwuesten X Heijlken

Amandt Adriaen Andries (de Laure) zoon X Marijken, Gerart Michiels voorschr. dochteren verwekt bij Anthonia

delen met elkaar  ….

             7-12-1605      Peter Hanrick Zwuesten verkoopt Michielen Gerart Michiels (v Exel) een gelag a/d Voirtstraat.

             23-12-1605    Lucas Corstens X Marijen Willems van Vaerle en Hanrick Jan Wouters mangelen …

 


41v                                          Anno XVIc ende ses

 

              4-1-1606       Aerdt en Gerart Willem Wijnen verkopen Jannen Gerart Dries, hun oom het half groesveld, hun aangekomen van Engel Dries over Eimerikkerdijk, genaamd de Pompenzand.

            12-1-1606       Anthonis Jan Blockers zoen en Mathys Anthonis van Gael soen als man en momber van Jenneken, zyne huysvr., Jan Blockers dochter hebben erffel. gescheyden en gedeylt henne erffgoeden, dat hen tegens henne broeder en suster is te deel gevallen,

in welcke deylinge by accorde is te deel gevallen Mathys nomine uxoris eenen acker, geheyten ‘die hoeve’, metten driessken daerby liggende en daer vuyt te gelden aen Adriaen Heezen in eenen meerderen brieff 6 gld. siaers met sulcken wech als daerover met recht zyn gaende.

Item Anthonissen is te deel gevallen eenen acker achter Heser kercke van Jen van Lill gecomen, en daer vuyt te gelden aen de pastorie van Heeze eenen braspenn., en zy deylders hebben deen op des anders gedeelte helmelinge vertegen, gelovende dese deylinge vast en stedich te houden.

 42        14-1-1606      Mr. Frans Hezius zoon van Adriaen Heezen voor zijn zusters die ’t mede aangaat, verkoopt Jacoppen Cornelis Coppens als rentmr. de fundatie bij Za: mr Peter Everarts gefundeert de brief van 5-15-0 als Hanrick Willem Boelen eertijds erfelijk verkocht had Hanricken Jan Goijarts uit een huis en hof met den erve erbij gelegen tot Kreijel d.d. 29-5-1549

43        14-1-1606       Hanrick Joosten heeft krachtens procuratie, verleend bij Peter Andriessen voor schepen van Geertruidenberg d.d.24-3-1592, opgedragen Aerden Peter Deelen, zijn oom,

-           de Bosekker achter Heezerkerk

-           de Lemmensdries, 4. de gemeen straat

-           het Tufbroek, 4. een straat

43v      14-1-1606       Dezelve Hanrick Joosten uit krachte als voor draagt op Michielen Adriaens verVlaessen de sint Jobsakker achter sint Jobskapel.

            14-1-1606       Michiel Adriaens verVlaesen gelooft  alle jaren 15 sts. in een brief van 30 sts./jaar die Willem Verhagen te heffen plach uit de Bosekker en nu wordt gedaan bij enigen wonende tot Someren / alzo dat Aerdt Delen daaraf onbelast zal zijn. Stellende dervoor als onderpand de achterste dries.

44        19-1-1606       Anthonis Jan die Blocker verkoopt Anthonissen Hanricks van Nuenen (?) en Jan Jan Dirckx zoon van Gerwen een stuk land omtrent Heezerkerk.

            22-1-1606       Adriaen Aerdt Martens zoon verkoopt Hanricken Lemmens, Jannen Zijnen en Adam Aerdt Wespen als Heilig Geestmrs. tot Heeze de erfbrief van 3 gl./jaar die Jenneken weduwe Ghijsbert Claus / Lijbken en Heijlken haar dochters eertijds verkocht hadden Ghijsberden Aerdts van Lijll uit huis en hof a/d Heeserbosch d.d. 8-4-1563.

44v      26-1-1606       Houb Sijmons zoon van Pelt verkoopt Michielen Gerart Michiels zoon een huis, schuur, schaapskooi en ander toebehoren / daar Houb voorschr. te wonen plach, in de Leenderstraat.

45         6-2-1606        Jan Veraa de jonge X Gertruijt Jan Bax dochter verkoopt Goijarden Joosten de Vlaes, groese en akkerland tot Creijel.

nog zijn ¼ deel in de Paalbeemd over Rulderdijk ….

45v      17-8-1604       burgemren van de stad Haarlem konden dat Joesgen Roelens tevoren weduwe van Thonis Wouterss en tegenwoordig vrouw van Willem Willemss Schoelapper, poorter binnen Haarlem last geeft om te verkopen t.b.v. haar kinderen al ’t goed dat haar toekomt van Jan Roeloffs haar broer tot Hees overleden als ander al ’t gene haar Brabant kan toekomen.

46v      15-2-1606       Jan Jan Ruevens schepen van Geldrop en Jan Willem Wouters verkopen

oud 47v                         krachtens procuratie d.d. 28-9-1604 van

1.   Wouter Thonis Everts

2.   Bartel Janssen, man van Anna Anthonis Everts

3.   Reijnder Duerencoop, man van Heijlken dochter van Thonis Everts en Joostgen Ruelen Deelen

en dat uit acte van schenking door Joostge Ruelen Deelen en haar man Willem Willems te Haarlem d.d. 17-8-1604

-   groes de Start tussen de Rul en Strabrecht aan Anthonis Willems (de Mulder), belendend Roel Hanricks (Delen)

47                                -   land in de Rulssche ecker aan Lijntje, weduwe Jan Ruelen Delen in
     plaats 15 gl. die Lijntgen van Heijl waren geloeft voir haer tochte

                                    -   beemdgroes in de Scherffdock te Heeze aan Jan Geevens

47v      16-2-1606       Reijnder Reijnders Happen X Anthonia Tielman Sijmons dochter verkoopt Hanricken Hanrick Bouwen zoon

-    een huis, hof en aangelag tot Creijel

-    de Boxekker ………

48                                -   Tielman Cornelis Martens zoon akker de Woutert te zelfder plaatse.

            25-2-1606       Dirck Hanricks van Lierop verkoopt Reijnderen Reijnder Happen het huis, hof en bijliggende erven metten heijtvelden voir Houdt onder Heeze.

48v        2-3-1606        Frans Peter Zwuesten verklaart dat hij over enige jaren op zijn tocht heeft gerenuntieerd tbv zijn navolgende kinderen.

Dries Frans Frans Zwuesten, Adriaen Wouters X Margrieten, Goijaert Heijmans X Libbeken, Corsten Corstens weduwer van Peterken // kinderen Franssen Zwuesten en Lijntgen zijn vrouw verklaren dat zij voor enige hebben gescheiden en gedeeld …

49          9-3-1606       Lijbken weduwe Delis Daems heeft krachtens testament met Delissen haar man d.d. 3-7-1580 verkocht Faes Jacop Faessen een hof a/d Rul.

49v      22-3-1606       Jacop Koolen verkoopt Jannen Ghijsbrechts de Staphoeve Ginderover 2. Delis Deelen

            22-3-1606       Dezelve verkoopt Aerden Gerarts (de Laet) een stuk land Ginderover, 3. Peter Deelen


50        30-3-1606       Anthonis Arijens verkoopt krachtens procuratie van Jacob Hanricx voor hemzelf en voor zijn 2 zusters voor de stad Mechelen d.d. 18-3-1606 Ghijsberen Willem Aerdts zoon het huis, hof, aangelag en land als de voorschr. Jacob met zijn 2 zusters hebben onder de parochie van Geldrop, heerlijkheid HL te Riel.

            30-3-1606       Ghijsbert Willem Aerdts verkoopt Jannen zijn broer het halve huis, hof en aangelag van hun ouders inde parochie van Gelrop, heerlijkheid van HL tot Riel. …

50v                              30-3-1606        1.         Dirck van Velthoven X Grieten

                                    2.         Aerdt Wijnen X Engel

                                    3.         Jan Sanders

                                    4.         Amandt Dirk Mathijss (Hermans) X Arijken

                                    kinderen Sanders van Gastel namens hun mede-erfgenamen zien af van groese het Noulant t.b.v. Anthonis Gerart Francissen mits deruit te gelden ’t gene daar met recht is uitgaande …

51        30-3-1606       Ghijsbert Hanrick Corstens (Swuesten) mede krachtens procuratie bij Peteren zijn broer voor schepenen van de stad Heusden d.d. 11-3-1606 draagt op Meeussen Gerarts Francissen als hun competeren in huis, hof en aangelag, de Vlaesmansekker, met een half veltge Ginderbeneden, dat Meeus met recht van naarderschap verkregen heeft tegen Jacobben en Anthonis Verhagen.

            31-3-1606       Ghijsbert Stappers ziet af t.b.v. Lijbken zijn dochter verwekt bij Berbel            Thonis Dries dochter op de volgende erven: een beemd in de Groene beemd …. de Verkensdonk voor een huwelijkse voorwaarde van 150 gl. met conditie dat Lijbke na de dood van Anthonis voorschr. weer zal inbrengen tegen de kinderen die Anthonis (Dries) in zijn 2e huwelijk verwekt heeft, of verwekken zal, ‘t zij 150 gl. of de drie voorschr. percelen erfgoed, en dat krachtens testament bij Anthonis en Berbel voirschr. gemaakt.

Acte in presentie van Peter Tielens (Heesterbeeck), haar mombaer. 

51v      31-3-1606       Hanrick Jan Schepers ziet af van tocht t.g.v. van de kinderen die hij bij Elske

oud 52v                         zijn vrouw heeft verwekt.

1.   Hanrick Hanrick Schepers

2.   Faes zijn broer

3.   Aerdt Coppen, man van Henricxken

verkopen een driesgroes a/d Ven aan Driessen Ariaens


52        31-3-1606        1.  Hanrick Jan Goijarts (Verhoeven) met Matheus Delen, man van Engel,
                                         kinderen van Jan Goijarts en Eel Hanrick van Gastel

2.   Hanrick Cornelis Dierck met Anthonis Dierck namens de 3 kinderen van Hanrick Dierck en Jenneke Hanrick van Gastel

3.   Dirck Adriaens, man van Margriet, Aerdt Wijnen, man van Engel en Jan Zanders (v Gastel), mede namens Zander hun broer en Joestje hun zuster, kinderen van Zander van Gastel en Jenneke

delen de erfenis van Hanrick van Gastel, hun heerke

1.   Hanrick Jan Goijarts met Matthijs zijn zwager krijgen het middelste 3e deel in de Mispelten en het het middelste 3e deel in de Lancker, het Heytvelt, het Laerstuck, het Broexke, de Bax akker metten waterlaet der beneven oft door gaende, het middelste 3e deel in de Heythorst, een brief van 6 gl./jaar op Gerart Bax, een brief van 3 gl. op Lenart Janssen, 4½ gl. op Frans die Blocker, 4gl. op Adriaen in de Vlaes, vierdalve gl. op de kinderen van Jacop Delen.

2.   de kinderen Zanders van Gastel ….

3.   de kinderen van Hanrick Cornelis Dircks.....

53         8-4-1606         Delis Joosten Ghijsen en Hans Wijns (v Dessel) X Lijsken delen de goederen van hun ouders ……

53v     10-4-1606        Adriaen Aerdt Martens X Marijken Ghijsberts van Lill verkoopt Hanricken Lemmen, Jan Nicasius Dircks en Adam Aerdt Wespen als Heilig Geestmrs. tot Heeze de jaarlijkse cijns van 4-10-0 als Gerart van Dommelen en Eimbert van Oirschot verkocht hadden Peteren Leenen uit de Elswinckel te Heeze, nog …d.d. 9-2-1556.

                                    Alnog verkoopt de voorschr. Adriaen de voorschr. proviseurs de erfbrief van 4-10-0 als Aerdt Peter Deelen zoon eertijds verkocht had Anthonen weduwe Ghijsberts van Lill uit groese de Duerencoop in de Elsen d.d.13-8-1574.

54      10-4-1606         Alzo Adriaen Jacop Wouters X Aleijt Anthonis Kemenaeijen dochter testament hadden gemaakt, waarin zij de tafelen des Heiligen Geestes voor d’ene helft en de kerk voor de andere helft al het goed tot Uvelwegen gelegen ……..

55      10-4-1606         Corstiaen Aelberts van Woensel voor Ruth Lamberts X Libbeken, Arijen zijn broer en Jenneken zijn zuster, kinderen van Aelbert Corstens X Jenneken, verkopen Jannen Claes Boijens zoon weivelt het Goorken onder Leende op de Tongelreep.

          12-4-1606         Jan van Aechen X Margriet Hanrick Berchmans draagt op Marijken Adriaen Ghijsbrechts vrouw de erfbrief van 1 Peter/jaar als Lambert Delis Schepers eertijds verkocht had Aleijden Henrick Berchmans vrouw uit een huis en hof tot Heeze, breder na vermelden van de principale brief voor schepenen van Heeze en Leende d.d. 8-8-1531. Jan voorschr. heeft er helmelinge op vertegen.


55v    15-4-1606         boedelscheiding tussen de ke van Aerdt Martens Verhoeven en Lijntgen

1.  Adriaen Aerdt Martens krijgt het woonhuis met kelder en hoogkamer met kelder, bakhuis met schop tot de doorvaart waar de wanden scheiden, met de kalverkooi tot aan de poort, en de misthofput en bakoven samen te gebruiken. Nog 11 eikebomen aan de straat ....

4.       Raes Francissen, man van Heijlken krijgt …

5.       Ieuwen Bloijsen en Mathijs Anthonis als mombers over de 3 onmondige ke van Peter Aelbrechts en Lijngen (A M Verhoeven) krijgen ...

56       28-4-1606        Goeijaert Jan Vlemincx en Jan Vlemincx zijn vader verkopen een beemd aan de Voirdre straat aan de A omtrent de Bulders aan Hendrick Swuesten.

56v     11-5-1606        Peter Hanrick Zwuesten verkoopt een stuk land van een vaetsaet min een roeij in de Nieuwe Hoeven aan Hanricken Hanrick Schepers

           31-5-1606        1. Adriaen Arndt Martens (Verhoeven) borgemr. nu ter tijt tot Heeze,

2.   Frans Zwuesten, Hanrick Jan Schepers, Joost Bax, Delis Deelen als nabueren van de Voerderstraet

3.   Jan Peters, Jan Vesters en Willem Snoeijen, schepenen tot Heeze,

verkopen Michielen Gerart Michiels (v Exel) een uutfanck te lancx sijnen huyse gelegen, met eenen opgaenden eijcxken derop staende, t’samen groot een roey oft min soe die paelen gesteecken sijn, behoudelijck dat Michiel buiten sijnen erffenis oft paelen nijet en zal mogen pooten.

57        2-4-1606         wij Reijm Jan Hoirs, Jan van den Hove, Jan Pompen en Peter Andriessen, schepenen van Heeze en Leende doen kond dat

-  Jan Peters, Jan Vesters en Willem Wouters (Snoeijen) onze medeschepenen als schepenen tot Heeze

-  Jasper Vaessen, Hanrick Jan Wouters, Adriaen Aerdt Martens, Goijardt Willems en Jan Jochims, borgemren

-  Dirck Matthijs Hermans, Matthijs Anthonis (Coensen), kerkmrs

-  Jan Nicasius Dircks, Adam Aerdt Wespen en Hanrick Lemmen, Heilig Geest mrs van Heeze

…… (~910 gl.) lenen tegen 45½ gl. / jaar van Dirck Ariaens van Velthoven

27-1-1630 gelost aan Thonis Jan Sijnen

58v     12-6-1606         Claes Adriaens van Gael en Heijlken Adriaens zijn zuster verkopen Adamen Mathijss (Engelen) hun rechten in de Hoirsbeemd a/d Strabrechterdijk.

            5-7-1606         Catharina (v Exel) weduwe Dries Bertens (⌂ Helmond) staat haar tocht af aan haar kinderen. Aelbert Dirck Bruestgens X Marijkens Dries Bertens dochter verwekt bij Catharina voorschr. mede namens Barbelen Dries Bertens dochter # verkoopt Peteren Hanrick Zwuesten het kindsdeel dat Catharina was aangedeeld in’t aangelag waar Michiel die Smet (v Exel) woonde in Heeze.

59        5-7-1606          Joost Marcelis weduwer Thoniske Michiels die Smet dochter gaat zijn tocht af tbv zijn kind dat hij bij voorschr. Thonisken verwekt heeft. Ceel Marcelis en Jan Hanrick Peters (v Meel) zoon als mombers  van de voorschr. kinde …


59v       8-8-1606        Anthonis Jan Hoirs verkoopt Willemen Dircks van Buel hofstad de Bus in Heeze aan’t Kruis.

           31-8-1606        Hanrick Anthonis Jennen verkoopt Jacoppen Frans Schooffs zoon beemd het Goor  bij de Rul.

60       25-9-1606        Jan Lensen Aerdts zoon wonend in Weert X Lijsken verkoopt Willemen Reijnder Willems wonend in Eindhoven de brief van 28 gl./jaar die Tielman Ghijben, Peter Goijarts en Thomas Gerarts, schepenen de buitenparochie van Geldrop Zesgehuchten onder Heeze sorterende, Pouwelen Wouter Everts en Frans Peter Marcelis, gezworenen oft borgmeesters derselve Zesgehuchten d.d. 22-11-1587 verkocht hebben.

60v      5-10-1606       Rueven Goortss X Peterken, Jan Joost Sleeuwen X Aleijt en Anneken, weduwe Matthijs Jan Peters met Jannen Peters als momboir van haar en haar kinderen delen de goederen hen aangekomen van de commensaalbroederen van de preeckheren binnen Den Bosch ….

61v      9-10-1606       Adriaen Hanrick Martens en Delis zijn broer verkopen mede namens hun

oud 62v                         broers en zusters Anthonissen Gerart Willems (de Jongh) akker de Garsthof bij kapel van Eimerik.

            9-10-1606       Reijnder Reijnder Happen verkoopt namens zijn vrouw Anthonia Adriaenen Gerart Eelkens beemdgroese de Start tussen Rul en Strabrecht.

62      10-10-1606       Erfdeling van de kinderen van Jan Verhoven

1.   Handrick Jan Verhoven krijgt:  ....

2.   Matheus Hans Deelen, man van Engel Jan Verhoven krijgt:

-  het Laerstuck dries

-  het half Broexke, de kant naast Gordt Hoeben

-  het Schoersvelt

-  het voorste deel van de ... beemd, de Garsthoff naast het straatje

-  de Laerstuk akker

-  de halve Bouwen akker, de kant naast Viessen

-  de grote Laerstuck akker aan het Laereind

-   het Heijtveld naast de kinderen van Lambert Verhagen

-   het halve Heijtveld in de Heester naast Tiel Goedelen

-   de halve Heijthorst naast Dirck van Velthoven

-   de Mispeltern

Handrick en Jan zullen de Mispeltern en de Lancker even groot maken en de cijns uit voornoemde erfgoederen samen delen.

62v      17-10-1606     Frans Gerarts en Arndt Melchiors krachtens procuratie bij Lijntge Martens voor schepenen van Somerdijck (= Sommelsdijk) met haar man d.d. 18-7-1606, verkopen Jacoppen Gerart Bax, haar zwager en Margriet Martens haar zuster alle goederen die Adriaen Lenarts en Lijntgen Martens hebben en achtergelaten zijn van Marten Henssen X Anna

            17-10-1606     Wouter Hanricx X Marij verkoopt Anthonissen Willems (sMolders) en Hanricken Bouwen de goederen die hij heeft in Heeze.

63        17-10-1606     Jacop Gerart Bax X Jeijneken en Margriet haar zuster, kinderen van Marten Hensen en Anna zijn vrouw delen de goederen ….


63v      20-10-1606     1.  Hanrick Reijnder Happen zoon met Reijnderen zijn broer

3.   Goijart Willems namens Hanricken zijn zoon, die hij verwekt heeft bij Marijen Dirck Willems dochter, en al degenen die het van hun kant aangaat

4.   Joost Jan Bax zoon X Magdaleen

5.   Delis Dries Hermans zoon X Anna

6.   Jan Jan die Scheper zoon voor al degenen die het van hun kant aangaat.

                                    allen erfgenamen van Pauwelssen Dirck Willems X Margrieten Jacops op den Bulder, dragen op # erf de Bo.. t.b.v. Peteren Hanrick Zwoesten zoon voorschr. …

64        25-10-1606     Mathijs Peter Maes, 24 jaar zo hij verklaarde, verkoopt Anthonissen Dircks het stuk land dat hij voortijds met zijn momber had verkocht Anthonissen achter de Heezer kerk.

64v       7-11-1606      Willem Handrick Wouters (Snoeijen) onze medeschepen verkoopt  Antonissen Sijmons alle heeticheden in de Dulhof, hem van zijn ouders nagelaten, aan de Molen.

            9-11-1606        Erfdeling van de kinderen van Goijart de Scheper en Lijsken:

1.   Jan Goijart die Scheper krijgt groesen over Runtvoirt genaempt den Drick, land geheijten de Lochtman, hij moet 30 sts per jaar betalen aan Dielis Adriaen Meeus

2.   Michiel Deelen, man van Dingen, krijgt de Schooijbeemd, de halve Gielensakker en het kleine huisje met het hoefke aan de straat, hij moet aan Dielis Adriaen Meeus 30 sts per jaar betalen.

3.   Peter Vervlaessen, man van Jenneke, krijgt de halven Holenberch, die zijde neven Jan (P) Deelen erffgen., de halve Gielens ecker, het ….ken, het voirsten gebont van den woonhuijs metten halven solder, het vierendeel in den hoff aen ’t gelach. Hij moet 30 sts per jaar betalen aan Dielis Adriaen Meeus

4.   Jacop Gerarts (de Laet), man van Lijpken, krijgt die 2 middelste gebonden metten halven solder en ¾ in het hoff, het Boelenven, beemptgroesen dat Santgen. Hij moet 30 sts per jaar betalen aan de Heilige Geest van Heeze

5.   Maurits de HoogDuitser, man van Heijlke, krijgt het achterste eijnde van den huijsen, land die Hoeffve, de halve Holenberch, die sijde neven Goijart Heijmans erf. Hij moet 30 sts per jaar betalen aan de Hijlige Geest van Heeze

65        17-11-1606     1.  Hanrick Hanrick Bouwen

oud 66                          2.  mede namens Peter, zijn broer

2.   Aelke Anthonis Kelders, vrouw van Jan van Straelen met procuratie van Jan van Straelen

3.   mede als voogd van de onmondige kinderen van Jan van Weert verwekt bij Jenneke Anthonis Kelders

verkopen krachtens transport van Jenneke Bouwen voor schepenen van den Bosch dd. 10-11-1606, de Biesenakker aan de Rensoe te Strabrecht aan Willem Jacop Deelen

65v      18-11-1606     Aelken, vrouw van Jan van Straelen, dochter van Anthonis Kelders verkoopt uit procuratie te den Bosch d.d. 7-11-1606 van haar man

2.   mede als oom en voogd van de onmondige kinderen van Jan van Weert verwekt bij Jenneken Anthonis Kelders

verkoopt ..... aan Hanricken Hanrick Bouwen.

66        18-11-1606     Hanrick Hanrick Bouwen verkoopt Willemen Peter Deelen de Belien-akker naast zijn eigen land aan de Rensoe te Strabrecht, met de conditie dat Willem de helft moet terugverkopen aan Peter Bouwen, als die het niet met de verkoop eens is. Bij eventuele vernadering mag Willem altijd een copset land aan zijn kant houden

            18-11-1606     Aelken voornoemd bekent dat Hanrick Lemmens X Marij aan haar heeft gelost de brief van 3 gl./jaar die zij met de kinderen die Jan van Weert bij Jenneken haar zuster heeft verwekt gewoonlijk waren te heffen op Hanrick Lemmens X Marij.

66v      27-11-1606     Anna // Gerart Siers dochter, weduwe Mathijs Hanrick Thijs, met Aerden Houben haar man verkoopt Anthonissen Dircks

-                       de Vendries a/d Ven

-                       ….

67        11-12-1606      Andries Frans Zwuesten en Eijmbert Jan Eijmberts met Bernarden, ook Jan Eijmberts zoon delen hun goederen …

67v      15-12-1606      Lenart Aerdt Maes met Goossen Jan Hanricks zijn zwager X Clara

                                    Marijke ook Aerdt Maes dochter

                                    kinderen Aerdt Maes verwekt bij Lijntgen, delen de goederen, die Aart Maes hun vader hun gegeven heeft ….

            22-12-1606     Hanrick Joost Lauwens zoon X Lijntgen belooft dat hij aan de kerk van Heeze de rente van 12 vat rogge/jaar zal betalen die Peter Aelbrechts schuldig was uit een akker bij Geldrop.

68        22-12-1606     Peter Aelbrechts X Judich draat op Hanricken Joost Lauwrens zoon de halve brief van 10  vaten rogge / jaar die hij met voorschr. Hanrick jaarlijks vereffent uit een huis met toebehoren tot Houdt.

            22-12-1606     Adam Andriessen mede namens Jannen Andriessen zijn broer en Hanrick Beeckmans X Joestgen verkopen Jannen Andriessen die jonge de erfbrief van 14 gl. die Rutger Heijnen als heer van Mierlo destijds verkocht had Gerarden Daemen Dries zoon van Heeze uit een huis, schuur en klein huiske met het gehele aangelag te Mierle, nog uit … gepasseerd voor schepenen van Mierlo d.d. 3-3-1583

68v       22-12-1606    Adam Andriessen en Hanrick Beeckmans, zijn zwager verkopen Jannen Andriessen hun broer ….


69         22-12-1606    Adam Andriessen verkoopt Hanrick Beeckmans, zijn zwager ….

             29-12-1606    Anthonis Jan Houben zoen v.h.s. en hem sterckmakende  voir Hanricken, zynen broeder, met Goyarden Houben, hennen oome, als momber van den voirsz. Hanricken voirgeneempt, heeft erffel. vercocht en mechtich gemaeckt

Jannen Nicasius Dircks zoen, zynen halven broeder, alsulcke twee vierde gedeelten als hy zyn toecomende in een renthe van 18 gld. siaers, welcke sy comparanten metten voirsz. Jan Nicasius zyn heffende in Udenhout by de Langstraete gelegen, hen van hennen ouders aengecomen nae vermelden des brieffs van date [niet ingevuld]. Ende Anthonis met Goyart Houben als momber van den voirsz. Hanriken hebben op henne twee vierde gedeelte helmelinge vertegen, gelovende werschap etc., met conditie dat Anthonis en Hanrick, zynen broeder voirsz., dese twee vierde gedeelten zullen mogen lossen en wederom nae hen nemen binnen den tyt van 4 jaeren met 54 rycxdaelder in spetie en ingeval van geene lossinge binnen die 4 jaeren nae desen dach, zal dese opdrachte huer cracht sorteren sonder argelist.           

                                    Deze is teniet, want moste bij men Den Bossxhe geschieden, ergo


69v      1607

             2-1-1607        Wouter Lamberts (Boelen) verkoopt Anthonis Peteren Hoirs een aangelag a/d Bosch in Heeze, …..

70         2-1-1607        Dezelve Wouter geeft dezelve vooirschr. Anthonis ….

           29-1-1607        Jan Laureijs Thijs verkoopt Jacoppen Frans Schooffs zoon een beemdgroese bij de Rul ….

70v        6-2-1607        De erfgenamen van Hanrick (L) van Gastel:

oud 71v                         1.  Hanrick Jan Goijarts met Matheus Jan Delen, man van Engel

1.   Hanrick Cornelis Dircks, achtergelaten weduwer van Jenneke zijn huijsvrouw voir zijne kinderen,

2.   Jan Sanders met Dirck Adriaens v Velthoven, hen sterkmaeckende voir allen Sanders van Gastel kynderen ende erffgenamen die ‘t mede aengaet

schenken Hanrick Lemmens, Adriaen Wouters en Jan Nicasius Dircks als Heilige Geestmrs. tot Heeze de erfbrief van vierdalven gl./jaar die Jan Vaes Gheven op 29-1-1533 vercocht had aan Lucia Adriaen Dircks, uit een beemd aan de Runtvoirt te Heeze, op conditie dat de Heijlige Geest in de kerk van Heeze de jaargetijden van Hanrick van Gastel en Engel zijn vrouw met hun kinderen.

71          6-2-1607       boedelscheiding tussen de erfgenamen van Adam Jan Wouters alias Marsmans:

1.   Dielis Jansz Willem Maes krijgt
-    een schepengelofte van 75 gl. staande op Delis Peter Deelen zoon ...

2.   Claes Reijmen sBruijnen zoon krijgt

     -    5-5-0 jaarlijks staande aan Willem Verhagen kijnder
     -    aan zijn vader te halen 82 gl. eens
     -    ………

6-2-1607 Dielis Jansz geeft zijn deel over Mathijs Anthonis (v Gael)

            10-2-1607       Jan Vesters onze medeschepen verkoopt krachtens procuratie d.d. 20-6-1602 te Bieslingen van Ghijsbrecht Willems 4 percelen ... aan Handricken Handricks, vrouw met kinderen van Hanrick Janss en Gerart Handriks.

71v      26-2-1607       Hanrick Beeckmans namens Dielis Lauwreijsen zijn zwager verkoopt Jannen Ghijsbrechs een bakhuiske a/d Voirtstraat waar Dielis Lauwreijss te wonen plach.

             2-3-1607        Marij Willem Nijssen dochter onderstaat als naarder van bloed de 4 percelen die Handrick Handricx, Hanrick Janss en Gerart Hanricks gekocht hadden van Ghijsbrecht Willemss, Marijkens voirschr. broer …

           28-2-1607        Jan Jan Jochims zoon vernadert de Garsthof die Anthonis Gerart(s) Willems had gekocht van Adriaen Hanrick Martens en Delissen diens broer.


72        5-3-1607         Van de penningen onder schepenen geconsigneert bij Marijke Nijssen aangaande de naderschap bij haar gedaan op 2-3 lestleden heeft Henrick Gerart Willems (de Mesmaker) ... voor Gerarden zijn zoon en ook voor Henrick Jansen samen 12 gl. onder conditie

                                    9-1607 doorgehaald

           11-3-1607        Anthonis Wouters vernadert de goeden als Anthonis Peter Hoirs zoon gekocht heeft van Wouter Lamberts (Boelen)

72v     11-3-1607        Lijntgen weduwe Adriaen Willem Gielens met Willemen haar zoon als momber verkoopt Peteren Vervlaessen ½ vaetset in de Voskensakker te Heeze.

           13-3-1607        Willem Hanrick Wouters, onze medeschepen krachtens procuratie zijn neef, verkoopt Gerarden Gerarts van Stratum de erfbrief van 7 gl. die Thonis Sijmons van de Koubroeck X Heijlwich destijds verkocht hadden Thonissen Hanrick Corstens zoon uit huis en gelag met erf daaran tot Eimerik d.d. 12-2-1541.

73       21-3-1607        Clara weduwe Aerdt Jan Michiels met Willem Wouters en Meeus Anthonis als mombers van haar en haar kinderen verkoopt Lauwreijss Adriaenss wonend te Sint Oedenrode een cijns van 7 gl./jaar uit huis hof en aangelag met de akker daarbij gelegen te lossen met 125 gl.

73v     27-4-1607        Willem Lambert Box en Anthonis zijn broer verkopen Jannen hun broer hun kindsdelen die hun zijn aangekomen van hun vader en moeder te Heeze.

            2-5-1607         Willem Adriaen Goessens en Anthonis Willems (de Mulder) mangelen …

74        8-5-1607         Lenart Janss en Nicasius Adriaens (Verhoeven) mangelen …

74v      9-5-1607         Nicasius Adriaens X Elisabeth verkoopt Hanricken Marcelis zijn zwager …

          10-5-1607         Hanrick Marcelis verkoopt Nicasius Adriaens zijn zwager …

75      10-5-1607         Nicasius Adriaens verkoopt Anthonissen Jan Blockers zoon zijn zwager ….

          14-5-1607         Nicasius voorschr. verkoopt Willemen Thijs het Breetveij achter de kerk van Heeze.

75v    14-5-1607         Willem Ghijsberts X Lijbken vernadert de 2 stukken erf die Anthonis Dircks als Aerdts had gekocht van Anna weduwe Mathijs Jan Thijs d.d. 27-11-1606.

          14-5-1607         Nicasius voorschr constitueert Willemen Thijs in al zijn zaken hier en elders.

          15-5-1607         Hanrick Jans van Asten X Mechtelt Lambert Box dochter verkoopt Jannen zijn zwager, zoon wijlen Lambert Box het kindsdeel dat hem nomine uxoris is aangekomen van Lambert Box X Libbeken.

76      15-5-1607         Jan Lambert Box krachtens transport bij Willemen en Anthonissen, zijn broers, met ook Hanricken Janssen (v Asten) zijn zwager d.d. 17-3, mede namens zijn zusters verkoopt mr. Jannen van Lille de Gansbleecke, 1 vaetset bij de kerk van Heeze.


76v    16-5-1607         Reijnder Rijender Happen verkoopt de 3 onmondige kinderen wijlen Mathijs Jan Peters verwekt bij Enneken diens vrouw de Woitgensbeemd te Houdt.

          17-5-1607         Mathijs Anthonis van Gael en Jan, sijn broeder, hebben overgegeven en machtich gemaeckt Lambrechten Beeckmans een testamente met allen henne gerechticheyt, gelyck Jan Beeckmans en Maryken, syne huysvrouwe, bij hennen leven Agnesen (Thijs Dirk Daems), hender beyder moeder, gemaeckt hebben, ter sommen van 50 gld., gelovende Mathys en Jan voirsz. nu noch tot egeenen dagen, soe vele den voirsz. testamente mocht aengaen, daer op niet meer te heysschen, soecken oft maenen.

         25-6-1607          Arijken Hanrick Gerarts dochter verkoopt Lauwreijssen Hanrick Driessen (verHagen) het deel dat zij heeft in de schuur daar Lauwreijs in woonde a/d Heeserbosch.

77      11-7-1607         Adriaen in de Vlaes was schuldig aan de Heilige Geest 18 sts./jaar en Lambert Willems (Boelen) alias Jennen 30 sts. aan dezelve Heilige Geest, waarvan geen brieven zijn. ….

          23-7-1607         Aerdt Sanders alias Keijmps X Marie verkoopt Michielen Anthonis Michiels (Schaften) de rechten die hij heeft in huis met aangelag hem aangekomen van Gerarden Wouter(s) Tielens zoon tot Strabrecht.

          12-9-1607         Peter Willem Aerdts verklaart dat hij van Jannen zijn broer een erf had gekocht en van denselven Jannen gelooft te gelden aan de executeurs van Heer Tielmans testament 2 gl./jaar in een brief van 3 gl./jaar. ….

77v    19-9-1607         Luenis Jans (vd Capellen) krachtens procuratie bij Thonis Willems voor hemzelf en Bartholomeus Peters X Marijken Jacops voor borgemren der stad Schoenhoven d.d. 31-8-1607 verkopen Aerden Adriaen Sgroven en Jannen Jan Snijers alle gronden van erven als voorschr. Thonis Willems en Bartholomeus hebben in Heeze van hun voorouders aangekomen.

          19-9-1607         Aerdt Adriaen sGroven en Jan Jan Snijers verkopen Leunissen Jans (vd Capellen) hun deel in een brief van 8 gl./jaar, te weten Aerdt voirschr. III gl. IIII sts. en Jan XXXII sts., welke brief Uman Uman sMolders eertijds verkocht had Adriaen sGroven uit huis schuur en aangelag a/d Voirt d.d. 1-2-1560

78      3-10-1607         Jan Bernarts verkoopt Michielen Jan Gobbels de Lemmensbeemd over Rulderdijk.

78v    12-10-1607       1.  mr. Frans Heezen zoon wijlen Adriaen Heezen

oud 79v                         2.  Mathijs Anthonis X Heilkens

                                    3.  Jan Jan Peters X Marijkens

                                    kinderen wijlen Adriaen Heezen, delen met elkaar

                                    ….


79      16-10-1607       Erfdeling door de kinderen van Matthijs van Engelant en Aleijd

oud 80                          1.  Peter Jan Delen, man van Jenneke krijgt:

de schuer metten hoff t’eijnden die schuer rechtduergaende nae Tielen Cuijpers huys, soe men die paelen sal steken, de hof over de straat nevens Willems van Varle kynder erffve, de halve Voss neven die Streep, die helft van den Heytvelt tot Ovelwegen, gelegen neven Hanrick Wouters erffve, noch die halff Streep beneven Heijn Maes kynder, het Rosset, het halff Heytvelt Ginderover gelegen, day zij t’samen gebruikt hebben, ende die Uuythoff bij de huysinge sullen sij deylders t’samen gebruycken.

1.   Jan Goessens, man van Margrieten, krijgt ...…..

79v       17-10-1607    IJsbout Goijart Boelen verkoopt namens Hanricken zijn broer die in het buitenland is de Boelendries bij de Vlaes te Creijl aan Marten, Jan en Joost, achtergelaten kinderen van Jannen Wouters Verbraecken en Heijlken diens vrouw

80         12-11-1607    Jan Jan Bitters verkoopt de erfbrief van 3 gl. / jaar, die Joost Goijarts van Gael dr op 14-8-1547 had verkocht aan Jannen, natuurlijke zoon van Willemen Bitters, aan mr Jannen van Lille.

             12-11-1607    Andries Peter Zwuesten verkoopt een groese in de Schrfdonk aan Anthonis Gerarts (Willems de Jongh)

80v       12-11-1607    Willem Hanrick Wouters, onze medeschepen, verkoopt Aerden Gerarts (de Laet) akker de Haene Ginderover gelegen.

            15-11-1607     Adriaen Wouters, weduwer Jenneken Anthonis Zweers dochter ziet af van tocht t.b.v. Meeuss Anthonis, Anthonis Gerart(s) Willems en Claerken Anthonis Zweers dochter.

            15-11-1607     Jan Joosten Willems zoon verkoopt Willem Wouters (Snoeijen) onze medeschepen een pacht van 26 sts. uit beemd de Werde.

81         22-11-1607    Jacop Jan Horckmans zoon met Henricken zijn broer verkopen Mathijssen Anthonis (v Gael)

oud 82                          -   groese de Dijkbeemd 95 roeden bij de Eimerikker-

    dijk

-       de Vendries a/d Ven

-       de halve Langenecker

81v                              -   mr Jannen van Lill een erfbrief van 6 gl./ jaar die Ghijsbert van Nuenen
    eertijds verkocht had Jutten Hanrick Siers dochter, uit

een groese over de Venderdijk

een stuk land in de Stuipheide tezelfder plaatse

                                        volgens de vestbrief voor schepen van HL d.d. 18-2-1550

82                                -   .... aan Anthonissen Gerart Francissen

oud 83                            -   ..... Bernarden Aerdt Maes

-   Jannen Delen, hun zwager, een huijs, hoff metten aengelach aan de Voirtstraat te Heeze.

82v      22-11-1607     Jan Anthonis van Gael verkoopt Mathijssen Anthonis de Laerstuckekker.

             26-11-1607    Michiel Adriaen Vervlaessen verkoopt Peteren zijn broer zijn portie in’t huis daar zijn vader en moeder in bestorven zijn a/d Ven.


83         22-11-1607    1.  Anthonis Willems (sMolders)

                                    2.  Willem Adriaen Goessens X Eerken

                                    3.  Dirck Jan Stijntgens X Libbekens

                                    4.  Jan Anthonis van Gael X Jennekens

                                    kinderen wijlen Willems de Molder X Marien scheiden de goederen

                                    ….

83v      19-12-1607     Mathijs Peters als Wijnen ziet af van zijn tocht t.b.v. Sijmon Jan Aerdts X Marijkens dochter Willems Verhoeven X Margriet Wijnen voor d’een helft en t.b.v. Wouteren Peters X Peterkens, dochter van Mathijs Peters voorschr. X Margrieten Wijnen. ….

                                    Wouter Peters voorschr. belooft Mathijssen zijn (stief)vader voorschr. kosteloos te houden van de erfbrief die Mathijs voirschr. met Goijart Adriaens heeft verkocht t.b.v. Gerarden Daems.

            19-12-1607     Sijmon Jan Aerdts X Marijen en Wouter Peters X Peterken verkopen Anthoniss Willem Smolders een akker op de Nieuwhoeven.

84        19-12-1607     dezelve verkoperen verkopen mr. Claessen van Erp een groese in de Schammert te Heeze.

            19-12-1607     Wouter Peters X Peterken verkoopt Sijmon Jan Aerdtss zijn zwager de helft van zijn een groese op de oude Voirt.

84v      22-11-1607     Anthonis Willem sMolders verkoopt Jannen Anthonis van Gael zoon zijn zwager het kindsdeel dat hij met Jan voirschr. in huis, hof, aangelag, dries en Bijnenakker tot Creijel.

85        15-11-1607     Meeus Anthonis Zweers zoon en Clara zijn zuster verkopen Anthonissen Gerart Willems zoon hun zwager de akker met nog een heitveld daarbij in de Luer te Heeze die Anthonissen Zweers hun vader toe plach te horen, hun aangekomen door aflijvigheid van Jenneken Adriaen Wouters vrouw, hun zuster.

            29-12-1607     Hanrick Goijart Roubosch zoon, Willem Matheus Thijs en Goijart Peter Roubosch zoon verkopen Jannen Jan Thijs een schuur en een klein huiske met aangelag a/d Ven.

85v      29-12-1607     Jan Jan Thijs verkoopt Goijarden Peter Roubosch een cijns van 3 gl./jaar uit een aangelag a/d Ven.

            29-12-1607     Jan natuurlijke zoon wijlen Jan Adriaen Stijnen verkoopt Willemen Matheus Thijs de Vrandtakker achter Heezerkerk.

 

 


Schuldbekentenissen:

87                                Hier volgen contracten, schepengeloften en ander acten beginnende

oud 88                          in’t jaar onzes heren duisent seshonder en vier

 

              5-1-1604       Wouter Jan Joosten als aanre en Delis Jan Box verwre hebben gedingd. Zij accorderen door tussenkomst van goede mannen over de goeden van Andriessen sVossen gekomen en over het testament van Jan Wouters die ouder als ook gemaakt bij Jan Box zoon, te vuegen ... …

87v      15-1-1604       Jan Anthonis Box belooft Willem Snoeijen te vrijwaren van impost over de maanden januari t/m mei als Willem Snoeijen nu de laatste verpachting had gepacht van rentmr Broekhoven

88        15-1-1604       Matheus Delen gelooft te betalen aan Matthijs Taterbeeck alle ‘t geene hij aen de gemeijnte bij ‘t slot zijnder rekeninge ten achteren bevonden zal worden, ende dat binnen den tijt van acht dagen, oft metten selven te spreecken dat hij tevreeden is. In vugen dat d’andere borgemrs. nu ter tijt oft naecomende deraff onbelast blijven.

19-1-1604       Abraham Gerardt Zanders koopt de schare op de akker naast het gelag van Jan Bernarts voor 17½ gl. van Jan Bernards

            20-1-1604       Arndt Melchiors biedt namens Ieuwen Bloijssen een stuk land dat hij bij executie voor 35 sts een jaar mag exploiteren aan om te verhuren, en hij mag het zelf gebruiken.

88v      19-1-1604       Hanrick Lamberts Hanricks (v Lierop), in zijn tijd (voor 1600) borgemeester tot Creijel, verkoopt een koe van Mathijs Smolders, waaraan Claes Adriaens (v Gael) de ondervorster heeft gericht. …

            22-1-1604       Dries Frans Zwuesten en Hanrick Hanrick Bouwen beloven Peteren Goijart Vesters 64 gl.

            22-1-1604       Jan Wouters (1603) en Jan Joachims (vóór 1600) in hun tijd  borgemeesters van Heeze stellen te beurde een koe van Dircken Verbeeck …

89        28-1-1604       Andries Frans Zwuesten en Hanrick Bouwen namens Ghijs Goijens, hun medeborgemr (in 1603) verkopen een koe voor t’achterheid van het grootboek, toebehorende Goijart Heesborchs, ten achter 4-3-0. Klaas van Gael (ondervorster) mijnt de koe voor 7 gl. ….

            29-1-1604       Lucas Francissen, borgemr in zijn tijd (voor 1600) stelt een zwartbonte koe te koop en een koeketel daar hij Claessen van Gael, ondervorster, aan had doen richten voor zekere t’achterheid van de bede, toebehorende Jannen Tielkens ….

                                    Jan Vaessen voor hem en voor zijn medeborgemren (1603/04) stelt te beurde een koe toebehorende Willem Gielens ..

89v        8-2-(1604)     Hanrick Beeckmans, Jan Zijnen en Adam Aert Wespen als Heilig geestmrs.

oud 90v                         tot Heeze was aangekomen bij aflijvigheid van Jenneken van Hal overleden binnen Mechelen, een rente van 4 gl./jaar op onderpanden van Willemen Peter Zweers zoon. Regeling voor aflossing door Willem Peter Zweers met Jannen Peters en Jannen Reuvens zijn mombaers.

                                    2-2-1605 aflossing geschied.

90          1-3-1604       Matthijs Thonis (v Gael) belooft 57 gl. aan Heijlken weduwe

oud 91                          Adriaens Meeus.

              3-3-1604       Ghijsbert Willem Aerdt belooft 7-15-0 aan Peteren Hanrick Zwuesten.

              3-3-1604       Delis Peter Delen belooft om Aerdt Loeff Arijen met vastelavont aanstaande 23 gl te betalen, die hij schuldig is.

90v        3-3-1604       Daem Wespen belooft Jacoppen Arijen Siers zoon 54 gl. als vereikte schuld.

              3-3-1604       Willem Jan Claus belooft voor zijn moeder Jacoppen Arien Siers 27 gl. als vereikte schuld.

              3-3-1604       Aardt Coppen belooft Jacoppen Adriaen Siers 54 gl. als vereikte schuld.

91          3-3-1604       Jan van Hove stelt te beurde een rode koe waaraan hij doen richten voor 6-6-0. Claes v Gael mijnt hem voor 6-6-0.

              4-3-1604       Hanrick Lemmens en Anthonis Willems de Molder borgemren tot Heeze voor hun mede borgemren beloven te restitueren Peteren Hanrick Zwuesten zoon de 162 gl., die zij nu van dezelfde Peteren in grote nood lenen, om schade en execurie van het dorp te verhoeden.

             4-3-1604        De voorschr. Hanrick Lemmens en Anthonis Willems de Molders hebben ontvangen van Hanrick Goijens 36 gl., die zij beloven te restitueren.

91v        4-3-1604       Hanrick Roubosch, Jan Box, Adriaen Bitters, Jan Mathijsz, Michiel Gobbels, Jan Vaesen (borgemeesters over 1603/04) geloven te restitueren Jan Anthonis Dircks zoon 158 gl.

             10-3-1604      Dag van rekening tussen Jasper Vaessen, in zijn tijd (1599/1600) borgemeester tot Heeze en Dircken Mathijs Hermans. Jasper is zowel voor als na de middag gekomen, maar Dirck is niet gecompareerd. Dan 3 uur na de middag is Willemken Dirck Mathijs Hermans dochter komen verklaren dat haar vader niet thuis was, omdat hij door Jan Hogarts was ontboden om tot Eersel te komen, en zij laat daarbij ook een briefke zien.

92         17-3-1604      Hanrick Lemmens, Hanrick Slaets, Goijart Houben, Wouter Snoex, Amthonis Smolders en Weijn Smeets respectieve borgemren beloven elkaar te ontlasten.

             18-3-1604      Aerdt Heesen stelt te beurde om te verhuren het gelag waar Marijken Hensen op woont  en een groesveld toebehorende Willem Gielens, die Aerdt door gebrek van betaling ener rente van 6 gl./jaar heeft geëvinceerd.

92v       18-3-1604      Om 3 uur namiddags komt Willem Gielens verklaren dat hij met deze huur geprecipiteert en verrast is. Verzoekt daarom dag van recht tegen het afgebod ….

             23-3-1604      Jan Jochims, Jan Wouters en Corsten Corstens hendertijd borgemren (tussen 1599 en 1601) tot Heeze zetten te beurde het paard van Dircken Goijaerts ….

93         23-3-1604      Frans Thijs verklaart dat hij ’t voorschr. paard van Dircken Goijarts heeft gekocht, maar dat hij pas achteraf hoefde te betalen, op 20-3- jl. Daarom wil hij het paard meenemen.

             23-3-1604      Jan Jochims, Jan Wouters en Corsten Corstens voornoemd presenteren Franschen voorschr. dat hij het paard verlate, dan zullen zij hem in alles kosteloos stellen. Frans weigert.


93v         1-4-1604      Jan Mathijss verklaart dat hij had doen richten # als in zijnder tijd borgemeester (1600) aan Dirck de Molder koeien voor zijn t’achterheid in de bede. Komende Jan op weg naar het dorp bij schepenen om die koeien te verkopen, bij het huis van Claes (v Gael) de ondervorster, is Dirck die Molder achter hem aan gekomen, hebbende een half stuk spies op zijn hals, . Jan is gewaarschuwd bij Jochim Hanricx en Zijn Dircks, hem vermanende dat hij die Molder zou wijken …. maar bij elkaar komende heeft Dirck met grote //lelijke en schandelijke woorden hem aangevallen, roepende ‘waar zijn die schelmen dieven en broodzakken die mij mijn koeien hebben gestolen’ En zo voortgaande ……….

94v                              Dirck de Molder protesteert dat de schepenen hem het voorgaande geschrift niet willen voorlezen en dat Jan Thijs de koeien heeft gepand voor het achterstel van beide beijboeken.

               8-4-1604      Anthonis Verhagen stelt te beurde om te verhuren een stuk land van de kinderen Dirck Hannen bij st Jobskapel, dat Anthonis geëvinceerd heeft krachtens een brief van 2 gl./jaar  …..

95    goede Vrijdag     Schepenen komen ten huize van Gerard Michiels a/d Voirtstraat, eertijds toebehorende Anthonis van Stratum om de nodelijke reparatie te visiteren, en bevonden het huis zeer nodelijk gerepareerd te worden, als zijnde dakloos, binnen het huis een balk gebroken, de leemzolder te niet gemaakt en vorts rondom ongeplaaid, zijnde ook nodig de schoorsteen boven de kamer afgebroken, ook aan deuren en vensters.

             26-4-1604      Delis Dries Hermans neemt dag tegen het afgebod van gebruik ener woning als Jan Peter Driessen nomine uxoris aan hem heeft gedaan.

              4-5-1604       Jan Hensen neemt dag tegen het afgebod dat Jan Anthonis Everts aan hem heeft gedaan met Jan Peter Sijmons, ondervorster.

95v        5-5-1604       Jacop Schooffs belooft aan Jacoppen Dielis (?) 80 gl. als afkorting ener schepengelofte die Hanrick Lemmens en Thonis Dircks cum suis Jacoppen Dielis hebben gedaan.

              5-5-1604       Wouter van Gastel belooft aan de voorschr. Jacoppen Dielis 60 gl. in afkorting van de .. die Hanrick Lemmens en Thonis Dircks hebben gedaan.

              5-5-1604       Wouter Jan van Gastel belooft Jannen Box 20-8-0

              5-5-1604       Jacop Leijen verhuurt de Vendries toebehorende Anna weduwe Mathijs van Lill, die Jacop heeft geëvinceerd. Hij biedt 3 gl. en huurt het zelf.

96          5-5-1604       Herbert Joosten zet te beurde een stuk groese van Reijmen Bussen dat hij geëvinceerd heeft voor 6 vaten rogge/jaar / en 2 voorgaande jaren gerechtelijk verhuurd / Hij krijgt het nog een jaar.

            10-5-1604       Ruth van de Hovel door gebrek van betaling ener jaarlijkse rente van 19-5-0 / jaar evinceert onderpanden tot Heeze toebehorende Arnden Heezen of zijn kinderen, en stelt ze te beurde om een jaar te verhuren.

96v       10-5-1604      Ruth van Huevel geeft over Raessen Gerat Francissen die huringe.

            10-5-1604       Heijlken Jacop Goijens zet te beurde een dries achter Wouter Boelen tot Eimerik die reeds jaren verhuurd was, en houdt het zelf.

97         10-5-1604      Jan Souwen (borgemr. 1602) namens Adriaen Cuijpers zet te beurde een koeketel.

            12-5-1604       Jacop Coppens (v Velthoven), Hanrick Beecx, Dirck Vaes als Jennen, Jacop Vreijssen, gedaagde borgemren zijn bereid hun eed te doen, behoudens dat Hanrick …. cum suis ….

97v                              Hanrick Scheepers namens Hanrick Roubosch, in zijn tijd borgemeester (1601/02), stelt te beurde een koe voor t’achterheid van bede, en mijnt hem zelf.

            15-5-1604       Jan Goessens geeft al zijn erfgoed over, hem aangekomen van Margriet Mathijs v Engelant dochter, zijn vrouw, tot profijt .. pachtenaars en de borgemren, zodat hij super voirschr. erfenis schade nog profijt en begeert te hebben.

            19-5-1604       Handrick Henssen gelooft mr. Johan van Lille 6 gl.

98        19-5-1604       Adriaen Geridts belooft mr. Johannen de Lille 30 gl. het jaar daarna nog 30 gl.

            19-5-1604       Hanrick Peters stelt te beurde om te verhuren een akker en een groesveld toebehorende Goijarden Theeus, dat hij geëvinceerd heeft krachtens een schepenbrief van 6 gl./jaar. Joost Ghijssen (vorster) geeft de huur aan Hanricken Peters.

                                    Anthonis Erken pastoor van Heeze heeft geëvinceerd krachtens een pacht van 16 vaten rogge een stuk groese toebehorende Hanricken Zwuesten . Hij verhuurt ‘tselve onderpand ….

99                                Aert Melchiors uit bevel van de schout stelt dag Marijken X Peteren Tielens tegen het afgebod penael van Anthonis Delen en Jenneken van Eindn aan den dienstmaagd gedaan.

            26-4-1604       Hanrick Lemmens, Adam Aerdt Wespen en Jan Casijn Dircks, Heilig Geestmrs. tot Heeze beloven Hanricken Anthonis Jennen 30 gl.

            26-5-1604       Jan van Lieshout, mede namens Libbeken weduwe van Jan Gerart Theuwens stellen te beurde een huis met aangelag dat hij geëvinceerd heeft krachtens een schepenbrief van 6 gl./jaar en zekere jaren verhuurd, en huurt het zelf.

99v        2-6-1604       Peter Vervlaessen belooft mr. Jannen van Lill 12 gl.

              2-6-1604       Jacop Arijen Verhoeven geeft over en reneucieert de 46 gl. die Jacop geleent heeft Anthonissen Lenarts tbv Loeffen Willem Loefs.

              2-6-1604       Mathijs Wijnen belooft Handricken Lemmens en Adam Wespen als proviseurs van de Heilige Geest 6 gl.      

             11-6-1604      Handrick Beeckmans, Jacop van Velthoven, Aert Maes, Thonis Wouters, Dirck Vaes alias Jennen mede namens Jacop Vreijssen als borgemren tot Heeze beloven Peteren Hanrick Zwoesten 108 gl.

100       11-6-1604      Borgemren voorschr. beloven elkaar te onlasten.

             14-6-1604      Anthonis van Someren belooft Adriaen Wouters en Corstiaen zijn zoon 26 gl.

                                    nog belooft hij Heijlken, Jacop Wouters dochter over 2 jaar 25 gl.

             14-6-1604      Jan Delis Sanders verklaart dat Anthonis Willem Engelen zoon jaarlijks heft uit zijn gelag dries a/d Haege in Heeze 3 gl. en dat dezelve brief goed en gequeten is.


100v     16-6-1604      Handrick Jan Schepers belooft Lonissen (vd Capellen) Metten 54 gl.

            16-6-1604       Sijmon Aerdts van Lierop alias Wijnen belooft Adriaen Aerden Martens 4-10-0.

101      19-6-1604       Goijart Willems namens Eijmberden Hanricks zijn schoonzoon belooft Henricken Beex 21 gl.

            23-6-1604       Arndt Melchiors namens de schout stelt Peteren Vervlaessen dag van recht regen het afgebod dat Aleijt Martens op hem geobtineerd heeft.

             3-8-1604        Hanrick Bouwen stelt krachtens vonnis te beurde de afgemaaide rogge die nog op ’t veld staat, toebehorende Tielman Hanrick die Cuijper zoon, tot voldoening van negendalven gl. en mijnt het zelf.

101v      3-8-1604       Lijntgen Hanrick Roubosch vrouw in absentie van haar man, neemt dag tegen het afgebod dat Hanrick Snoex heden aan hem heeft gedaan.

            23-8-1604       Peter verVlaessen en Hanrick Goijens (Siers) veraccorderen met Dirck van Velthoven over de verlopen pacht van 6 gl./jaar die Dirck op hen heft ….

102        1-9-1604       Arndt Wouters belooft Adriaen Lenarts 159 gl. als vereikte schuld.

              1-9-1604       Jan Claus, in zijn tijd borgemeester (1600/01), verkoopt een koeketel toebehorende Zweere Zweers, voor t’achterheid van de bede.

102v      9-9-1604       Jenneken weduwe mr Gerart Sanders met Abraham haar zoon stelt een huis

oud 103v                       met .... te beurde van Matthijssen sMolders (Hermans)

           23-9-1604        Dielis van Werdingen en Peter Clevers eisen namens Heijlke, weduwe van Willem Wouter Scavers van Jenneke, Mathijs Delen huijsvr, en van Wouter Coolen als mombaer van Joost Coppen kijnderen ende andere erffgen. van Willem Wouter Scavers voldoening van de 100 daalders die Willem Scavers Heijlken sijn huijsve gemaakt heeft.

103     2-10-1604        Lijntgen, weduwe Jan Ruelen Delen, met Willemen ende Corstiaen, haar wettige kinderen doen afstand van rente van 9 gl. / jaar die Jan Ruel Delen hief op de Schonecker van Arijke, weduwe Jacob Box

103v   1-10-1604        Clara weduwe van Aerdt Jan Michiels Vaes zoon met haar kinderen erkent schuldig te zijn Hanricken Gerarts zoon, haar neef, 50 gl, en zal die over 2 jaar terugbetalen.

             7-9-1618                Hanrick Gerarts draagt op Dircken Jan Dircks deze schepengelofte.

104     6-10-1604        Goijart Hanricks van Velthoven belooft Jannen Houben 100 gl. als vereikte schuld.

Goijart Hanricks vrouw voldoet deze belofte op 3- -1607

          6-10-1604         Goijart Willems (Haegen) belooft mr. Jannen van Lil 70 gl. als vereikte schuld.

          11-10-1604        Hanrick Gerart Anthonis zoon constitueert Willemen Hanricks Wouters (Snoeijen), zijn oom om namens hem te handelen.

          11-10-1604       Hanrick Beeckmans en Jacop van Velthoven beloven samen te betalen Dircken Arijens van Velthoven 107 gl. als vereikte schuld.

104v  11-10-1604       Meeus Anthonis (Zweers) belooft Dircken van Velthoven 26-15-0 als vereikte schuld.

          13-10-1604       Goert Jacop Meeus, Aert Coppen, Joost Dircx, Daem Engelen, Goert Joesten en Mathijs Joesten sMolders, respectieve borgemren tot Heeze (1602/1603?) beloven Handricken Jan Vaessen 110 gl. als vereikte schuld.

          13-10-1604       Hanrick Roubosch stelt te beurde een kalf voor t’achterheid van de bede toebehorende Joosten Goessens. Claes v Gael, ondervorster mijnt het voor 6 gl. ……

105    13-10-1604       Dieselve Hanrick, in zijn tijd borgemr (1603/04) stelt te beurde een veers toebehorende Raessen Francissen voor achterstedige contributie. Gemeijnt bij voorschr. Claessen voor 9 gl. min een st., en heeft Hanricken de koop weer overgegeven.

          13-10-1604       Diezelve Hanrick verkoopt een veerse toebehorende Franssen Gerarts voor zijn t’achterheid …

                                    Claes v Gael belooft Hanricken Bouwen 18 gl.

          27-10-1604       Jan Mathijssen en Hanrick Goijart sLaets in hun tijd elk bijzonder borgemren (1601, resp. 1603/04) van de straat Creijel, doen 2 melkkoeien richten toebehorende Anthonis die Scheper als Lijnen voor hun beider t’achterheid van contributiën. Te weten Jan Mathijssen 7-7½-0, Hanrick Slaets 6-6-1 ….

          27-10-1604       Jan Thijssen stelt te beurde een koeketel toebehorende Marijen, weduwe Jacop van Helmont ….

105v  29-10-1604       Aert Coppen als borgemr a/d Venderstraat (1602) namens Meeus Francissen (a/d Ven) en Goijart Meeuss (a/d Ven) en Mathijs Anthonis (Coensen), present, als naburen Goijart Jacops (Meeussen), nu borgemr, maken af Joosten Ghijssen, vorster tot Heeze, of hij ook nominie officii gecommuniceerd had de verhuring die bij schepenen was verhuurd respective de 16-4-1603 aan de borgemren van de straten van de Venne / Creijel ende Bossche. Waarop Joost Ghijsen antwoordde dat hij niemand dezelve verhuring had gecommuniceerd dan aan de borgemren dier tijd in dienst wezende.

                                    Dezelfde dag compareerde Meeus Francissen en Goijart Meeussen zelven in personen accorderende, naar vermelding der acte voorschr.

106     3-11-1604        Anthonis Verhagen nomine uxoris verhuurt een akker bij sint Jobskapel , toebehorende Anna, eertijds weduwe van Aerden Verhoeven (Siers)…

106v   3-11-1604        Aert Melchiors uit schrijven van Ieuwen Bloijssen verhuurt het opgewonnen stuk land en andere onderpanden op d’Ovels toebehorende Marcelis Jan Ceelen, welke panden hij in voorgaande jaren verhuurd heeft ….

           3-11-1604        Hanrick Roubosch (bgm 1603/04) stelt te beurde om te verkopen een koe toebehorende Goossen Huijberts, ….

           3-11-1604        Jacop Vreijssen stelt te beurde om te verkopen een veerse toebehorende Hanricken Lamberts als Peters voor zijnt’achterheid van beden …

107    15-11-1604       Meeus Francissen, borgemr in zijn tijd (1600/01) a/d Venderstraat verkoopt een koe voor zijn t’achterheid van beden.

          15-11-1604       Jan Joest Willems belooft Willemen Jacops van Geldrop 28 gl.

107v   12-11-1604      Mathijs Joosten verkoopt Jannen Peter Sijmons een roer of busse met een spener dertoe behorende voor 7 gl. ….

          23-11-1604       Adriaen Thonis verklaart dat Niclaes zijn zoon, hem 2 melkkoeien heeft geleverd, onder de conditie dat hij die zal onderhouden. Als Arijen de voorschr. koeien verkoopt, belooft Adriaen daarvoor 50 gl. ’t stuk te geven.

108    26-11-1604       Joost Jan Joosten, vorster tot Heeze namens de schout stelt dag Andries (Pt) Zwoesten en Aerdten Melchiors tegen Niclaes Mathijssen (Hermans) en Herman Mathijs Hermans.

         31-12-1604        Vermits de grote zwakheid der borgemren, zo in de straten van Eimerik als ook van Strabrecht / en niemand ’t selve willende accepteren, heeft Willem Snoeijen ten profijte der gemeinte / heerscappe voir Strabrecht aangenomen te hebben / van Anthonis Gerdts (Francissen?) en heeft Willem voirschr. hem ’t selve .. op hodie verklaard en gepresenteerd.

                                    Ter presentie van Hanrick Lemmens en Jan van Dommelen als borgemren tot Heeze en Jan Peters, Jan Vesters als schepenen.

108v   5-12-1604        Andries Frans Zwuesten en Hanrick Bouwen, hendertijd (1600/01)

oud 109v                       borgemrs zijn overeengekomen dat Hanrick Bouwen in Driessen (Zwuesten) naam 200 gl. zal opbeuren, deraf Dries hem Hanricken perfecte restanten schriftelijk zal leveren.

                                    Des moet Hanrick in plaats van voirschr. 200 gl. in Driessen name betalen aan Matthijs van Taterbeeck 165 gl. (15 gl. per maand)

                                    Ook met conditie oft Hanrick voirschr. in Driessen naam moste betalen aan Peter Vesters / zal aan de 165 gl. corten.

109      15-12-1604     Matheeus Jan Delen geloeft te betaelen Lenarden Aerden Maes soene op st Martens dach ijerstcomende 25 gl.

            18-12-1604     Joost Ghijsen (de vorster) dagvaardt Gerarden Michiels (v Exel) tegen de executie aan hem gedaan door Bartel van Diest ter instantie van Jan Joestens en Peter Hanrick, borgemrs. van Zesgehuchten.

            29-12-1604     Adriaen Gerart Eelkens belooft 26 gl. aan Jacop Anthonis alias Dielis

            29-12-1604     Jan Peters als van Meel / Hanrick Lamberts, Willem Snoeijen en Jan Loeffen voor den Venne en Eijmerick en Jan Dommels, t’samen borgemrs. tot Heeze beloven Hanricken Jans Verhoeven 100 gl. als vereikte schuld.

109v   30-12-1604      Peter Coeckx belooft Dirck Adriaens van Velthoven 150 gl.

           11-1-1605        Raes Gerarts Francissen belooft Joosten Jan Joosten en Willem Peters de Scheper 60 gl.

110     14-1-1605        Jan Box stelt te beurde een koe en een ooischaap en een lam, toebehorende Rutten Coolen, voor zijn t’achterheid van beden (1601) …

           14-1-1605        Dezelve Box stelt te beurde, en Jan Loeffen met hem, een tas hooi voor hun  t’achterheid van beden, biedende daarvoor 3 gl. en mogen hem houden.

           26-1-1605        Dingen (G Francissen), Hanrick Jan Gevers vrouw, in absentie van haar man, met Lucas Gerits Francissen vernadert het opgaande eikenhout dat Jan Peters gekocht had van Claes Arijens van Gael a/d Kapelle.

110v   31-1-1605        jonker Amandt de Hornes, heer tot Geldrop en superintendent over Heeze en Leende ………… blabla bla

                                    Jan Peters / Jan van Hove / Jan Pompen / Willem Wouters / Peter Driessen en Reijm Hoirs, schepenen.

111     31-1-1605        Hanrick Jan Schepers zoon belooft Peteren Hanrick Zwuesten zoon 51 gl. als vereikte schuld.

            8-2-1605         Aerdt Maes stelt te beurde een koe toebehorende Willen Gielens voor t’ achterheid van beden van de grond en van de welvaart (1604), samen 8-1-0

111v    8-2-1605         Willem Wouters (Snoeijen), onze medeschepen, tanquam tutor Clara weduwe Aerdt Jan Michiels (Vaes), contradiceert het vonnis dat tussen haar en Thonis Donckers is gewezen.

            9-2-1605         Hanrick Jan Hanricks belooft Peterken Jacop Achten dochter 5 gl. als vereikte schuld.

            9-2-1605         Anthonis van Weerde krachtens procuratie van Libbeken verSchaeft voor schepenen tot Leende substitueert Jannen Peter Martens in de procedure tegen Willem Jan mr. Delis.

            9-2-1605         Goijaert Houben als mombaer over Hanrick Lucas onmondige kinderen verakkordeert met Hanrick Aerdts als man van Lijbben, ook Hanrick Lucas dochter, dat de goederen achtergelaten door Hanrick Lucas nog 2 jaar onbedeeld zullen blijven. Des …

112     10-2-1605        Anna weduwe Mathijs Thijs met Aerden Houben, haar man, in’t bijwezen van Willem Ghijsberts, verklaart dat zij Willem verhuurd had de rechten die zij had in het huis en de hof, behalve de ooftbomen ……

112v    14-2-1605       Aerdt Houben heeft gekocht van Jannen Peter Pompen een groese in Leende …..

113      14-2-1605       Jan Beerten van Nuenen X Marijen

en Jenneken Jan Bax dochter, haar zuster,

en Adriaen Gerart Bitters mede namens Jenneken voornoemd

erkennnen dat zij ten ernstigen verzoeke van Marija weduwe Hanrick Stevens met haar kinderen, haar hebben toegelaten tot de goederen hen t’samen competerende van hun voorouders; alsulcken huis en hof als zij samen hebben te Strabrecht. 

            14-2-1605       voirschr. Jan Beerten ne uxoris en Jenneken Jan Bax dochter met Adriaen Gerart Bitters, mede namens Jenneken verkopen Anthonissen Gerarts Francissen een beemd in de Scerfdonk.

113v    14-2-1605       de voorschr. verkoperen voor hun klocht en Anthonis Wouters van Vaerle zoon  voor zijn broeders en zusters verkopen samen Anthonis Gerart Francissen zoon een stuk land tot Strabrecht ………..

            14-2-1605        Adriaen Anthonis belooft Aerden Mathijs Maes 19 gl. als vereikte schuld.

            14-2-1605       Jan Peters, Jan Loeffen cum suis, afgaande borgemren hebben hun tijd voldaan, en met gelijke raad andere borgemren helpen ordineren, die weigerig zijn om eed te doen. Protesterend daarom dat zij behoren ontslagen te worden.

114       14-2-1605      Hanrick Scheepers en Jan Sauwen zijn bereid hun eed te doen. Zo haest die andere borgemren met hun gedaagd wezende tegenwoordig zijn. Zo naar ouder gewoonte behoort te geschieden. Deraf protesterende.      

             24-2-1605      Roeloff Hanrick van Wetten belooft Jannen Meeussen (Reijmen) van Tongelre zevendalve gl. en later nog 6 gl. in betaling van de jaren dat hij zekere onderpanden heeft gebruikt, bij hem geëvinceerd ter goeder afrekeninge, en dat als vereikte schuld.

             26-2-1605       Engel van Dommelen, weduwe Peteren Dominicus met Jan Dominicus en Lucas Francissen als haar mombers renuntieert op de Hofstad tot Strabrecht t.b.v. Jannen Anthoenis (Wierts) zoon X Gertruijt, Engels voorschr. dochter. ………

114v                            ………….

115                              Joost Jan Joosten, vorster tot Heeze, stelt dag van recht Joosten Arijen Jaspers zoon tegen het afgebod dat Jan Peters aan hem had gedaan.

              2-3-1605       Jacop Verhaegen stelt te beurde om te verhuren de Hoolenberch mits quader betalinge, toebehorende Jannen Wouters en Hanrick Snoecx.

              8-3-1605       Hanrick Lemmens belooft mr. Jannen de Lille namens Gerardt Hanricx 57 gl. als vereikte schuld.

115v      9-3-1605       Frans Bloeckers geloeft te betalen Heijlken, weduwe Drijes Deelen, te

oud 116v                       betaelen tot haeren versueck 12-14-1, en Jenneke Jan Vreijssen huisvr. geloeft voir Heijlken voirschr te betalen aan de Heere van Geldrop 13-17-0.

              9-3-1605       Michiel Caris van Nederweert stelt te beurde om te verhuren een groes in de Nieuwe Hoeven van Lucas Francissen ..

              9-3-1605       Hanrick Peters belooft 58 gl. aan Mathijssen Jan Peters.

116      10-3-1605       Jan Anthonis Box en Hendrick Roubosch beloven 55 gl. aan mr Johannen de Lille. ....

            30-3-1605       Hanrick Lemmens en Anthonis Smulders beloven Goijarden Delen, Peteren Hanrick Zwuesten en Michiel Gerart Michiels, mombaers van de onmondige kijnderen van Gerart Michiels en Marij, over een jaer 108 gl te betalen.

116v     30-3-1605      Heer Anthonis Ercken, pastoor tot Heeze, stelt te beurde om te verhuren een stuk groesen toebehorende de kinderen van Philips Joachims krachtens een brief van 6 gl./jaar …..

              6-4-1605       Reijnder Reijnders (Happen) X Anthonia met bijwezen van Willemen Snoeijen zijn oom heeft vehvat in volder herbergen en ’t selve voor de kerk geveilt wezende / Handricken Handrick Bouwen een huis, hof met aangelag daar Tielman Tielmans, zijn schoonvader in bestorven was.          

117        6-4-1605       Handrick Goert sLaets huurt van Reijnderen voorschr. groese de Bogert ….

117v    19-4-1605       Anthonis Willem sMolders (1603/04) stelt te beurde om te verkopen een torf in Raes Francissen camer toebehorende Willemen Willems van Maris voor zijn t’achterheid van bede tot 31 sts.

            19-4-1605       Jan Hanricx van Someren belooft Peter Hanrick Swuesten, // Goijart Delen en Michiel Gerarts als mombers van de onmondige kinderen van Gerart Michiels X Marij, zijn leste vrouw 25-10-0

            25-4-1605       Mathijs Sijmons / Adriaen Gerarts / Jan Handrick Peters (v Meel) / Jan Henssen/ Adam Jan Daems in hun tijd borgemren tot Heeze (in 1599 of eerder?) beloven Goijarden Delen zoon etc. ….

                                    Mathijs Sijmons 73-10-0

                                    Adriaen Gerarts 18-10-0

                                    Jan Hanrick Peters 50 gl.

                                    Jan Henssen 41 gl.

                                    Adam Jan Daems 36-10-0      

                                    10-2-1621 de kinderen van Mathijs Sijmons betalen aan Michielen Gerarts 73-10-0

118v     27-4-1605      Heer Anthonis Ercken, pastoor tot Heeze, stelt te beurde om te verhuren een gelag daar Griet Nijssen in bestorven is a/d Bossche, door gebrek van betaling van 6 vaten rogge/jaar.

            27-4-1605       Dezelve pastoor stelt te beurde een groese toebehorende Delissen Peter Goossens, Ginderover.

119      30-4-1605       Jan Jan Blockers belooft Pauwelss Philipss 18 gl.

             2-5-1605        Willem Wouters van Vaerle belooft Lonissen Janss vander Capellen 75 gl.

             4-5-1605        Bernart Pompen belooft Goijarden Delen, Michielen Gerart Michiels en Peter Hanrick Zwuesten als mombers van ....

119v                            Jacop Jan Leijen stelt te beurde een groes toebehorende Anna weduwe Thijs van Lill, krachtens zijn constitutiebrief van 3 gl./jaar en reeds zekere jaren verhuurd. Jacop biedt 3 gl. en mijnt het zelf.

              5-5-1605       Corsten Delis Joosten zoon met Hanrick Lemmens en Delis Cornelis (Joosten) zijn neven stellen te beurde om te verhuren 2 stukken groesen a/d Ven toebehorende Willemen Jan (Claus) die Cuijper ….

120      11-5-1605       Jan Reijnders als Vaessen belooft Jannen Anthonis Box 20-10-0

120v    11-5-1605       Hendrick Reijnders belooft mr. Johannen van Lill 6 gl.

           11-5-1605        Hanrick Schepers / Jan Sauwen / Willem Thijs / Tielen Martens en Jan Henssen, borgemren beloven elkaar te ontlasten.

                                    Heer Anthonis Ercken pastoor tot Heeze stelt te beurde om te verhuren een groes toebehorende Hanricken Zwuesten ….

121     17-5-1605        Hanrick Peters heeft door gebrek van betaling ener jaarlijkse pacht van 6 gl. geëvinceerd groese de Houwe en akker de Vorster, beiden omtrent Houdt, volgens de brief van 20-4-1573, nu toebehorende Goijarden Matheuss …

121v   17-5-1605        Aerdt Mathijs Maes stelt te beurde een stuk land vanwege een rente van 3 gl./jaar volgens zijn brief d.d. 23-1-1549. Hij biedt daarvoor 3 gl./jaar en houdt het zelf.

           25-5-1605        Sijmon Jan Aerdts (Wijnen) belooft mr. Jannen van Lill 3 gl. …


122     25-5-1605        Mathijs Goijart Verbeeck belooft mr. Jannen van Lill 4 gl. …

             2-6-1605        Delis Box, Jacop Pompen / Jan sVossen en Hanrick Dielis # vervangende Willemen Maes, krank te bed liggende, veraccorderen met Jannen Lensen en Hanrick Weijtmans van Nederweert ………

122v     8-6-1605        Claes Mathijss verkoopt een ketel toebehorende Delissen Goossens voor zijn t’achterheid van beden.

123     25-6-1605        Goijart Jacops (Meeus) / Aerdt Coppen (1604) / Jan Hanrick Peters (v Meel 1604/05) en Mathijs Anthonis Peterss (v Gael), in hun tijd (1602) borgemren erkennen schuldig te zijn Lenarden Janss 216 gl. vanwege geleend geld.

                                    Jan Hanrick Peters belooft        25-4-0

                                    Mathijs Anthonis                       46-16-0

                                    Goort Jacops                              50 gl.

                                    Aerdt Coppen                            83-6-0

                                       (subtotaal                              194-6-0)

                                    nog Goijart Jacops                       4 gl.

                                    Aerdt Coppen                              6-18-0

                                       (totaal                                   215-4-0)

                                    18-4-1622 Aerdt Coppen heeft zijn positie voldaan, en Goort Jacops heeft zijn helft ook betaald

                                               22-4-1629 Jan Henrick Peters heeft zijn gelofte tenvolle betaald

                                               3-5-1633 Adam Mathijssen heeft .. Goerden Jacops d’andere helft betaald

123v   22-6-1605        Ruth van den Heuvel stelt te beurde om te verhuren het land van Aerdt

oud 124v                       Heesen dat braak ligt met groesen de Bulder. Ruth heeft deze onderpanden opgewonnen uit kracht van zijn schepenbrief van 19-5-0/ jaar volgens acte van verhuur d.d. 10-5-1604 onder conditie dat de huurder voorschr land en groese testond mocht aanvaarden tot 5-5 a.s. ....

124       22-6-1605      Reijmen Jan Hoirs belooft 228 gl. aan mr Jannen de Lille en Hanricken Lemmens namens Gerart Hanricx, zwager van dezelfde de Lille t.b.v. dezelfde Gerarden Hanricx voorschr.

             22-6-1605      de schout dagvaardt nome offici Hanricken Leijen tegen het afgebod dat Jan Jan van Gerwen aan hem doet over de huur van de Rosselt en Tessenbeemd, pretenderende de huur niet gepasseerd te zijn.

             22-6-1605      Delis Verhaagen stelt te buerde een stuck land en noch een stucxke groesen aen ‘t Runtvoirt gelegen, toebehoirende Heijlen Deelen, oft d’erffgen. van Jan Hensen (Genen), dewelck hij heeft geëvinceert uuijt crachte van zijne schepenbrieff van vijfdalven gulden ‘s jaers, duer gebreck van betalinge deselve panden aen te vuerden den 8-6 lestleden, ende eindende 8 juni toecomende, ende alsdan die pecuniën ....

124v     27-6-1605       Amandt Dirck die Molder zoon stelt te beurde om te verhuren een akker toebehorende Sijmon Wijnen door gebrek van betaling ener rente van 3-15-0 / jaar ….


125       27-6-1605      Dezelve Amandt stelt te beurde een stukje groesen dezelfde Sijmon Wijnen toebehorende ..

                                    Peter van Someren belooft Alijden Anthonis Martens zesdalve gl. als vereikte schuld, en daarna nog 46 stuivers.

             18-7-1605      Adriaen Wouters en Aerdt Gerarts (de Laet, borgemrs 1601/02) beloven Peteren Hanrick Zwuesten 108 gl. als vereikte schuld.

125v     27-7-1605      Jan van Lieshout en Liesbeth weduwe Jan Theeuwens met Marijken, Libbekens voorschr. zuster waren heffend op za: Nees Reijmen (v Tongelre) een rente van 6 gl./jaar, bij gebrek aan betaling verhuurd en gebruikt. Van welk gebruik Reijm Jan Hoirs als toeziender van Nees Reijmen kinderen …

126       31-7-1605      Michiel Clauwen / wonende tot Boekhout veraccordeert met Adriaen Wouters en Aerden Gerarts (de Laet) als borgemren tot Heeze (1601/02) ..

                                    ………

             26-8-1605      Adriaen Aerdt Martens zoon belooft Peteren Hanrick Zwuesten, Goijarden Jan Deelen en Michiel Gerart Michiels als mombers van de twee minderjarige kinderen van Gerart Michiels en Merije Jan Delen 108 gl. als vereikte schuld.

126v     26-8-1605      Jan Jan Delen belooft aan Peter Hanrick Zwuesten en Goijart Jan Deelen

oud 127v                       als mombers van de twee minderjarige kinderen van Gerart Michiels en Merije Jan Delen over een jaar 27 gl. te betalen

                        Jan Vaessen als Vaeck belooft aan dezelfde voogden 60 gl.

            24-8-1605       Hanrick Jan Gobbels, Jan Gerarts de Jonge, Anthonis Hoirs, Goijart op‘t Hoff, Marten Jan Aerdtsz en Hanrick Goijarts (Verhoeven), tegenwoordige borgemren  van Heeze beloven malcanderen te ontlasten.

127      14-9-1605       Claes Mathijs Hermans stelt een paard van Hanricken Goijens (Verhoeven?) te beurde om te verkopen. Henrick Goijens koopt zijn eigen paard terug voor 6 gl.

            15-9-1605       vervolgens geeft Hanrick in het bijzijn van Joost Ghijsen, de vorster, de 6 gl. aan Claes Matthijs Hermans

            18-9-1605       Hanrick Peters van Dommelen wonende op Bruggerhuis belooft 170 gl. aan Andries Aerdt Anthonis sn.

127v    28-9-1605       Peter Reijnders wonende tot Weerde belooft Andriessen Aerdt Anthonis 100 gl.

           28-9-1605        Andries Aerdt Anthonis consenteert Hanricken Peter van Dommelen te betalen aan Reijmen Jan Hoirs 10-7-0 en om die som te korten aan de pacht die …….

           29-9-1605        Zo mr. Jan van Lille tot Helmond hem op woensdag jl. heeft vervoordert aan heer te beklagen zo men verstaat Thonis Thonis Martens ter zake dat Thonis de voorschr. mr. Jannen zou zijn gevolgd om te slaan / en waardoor Thonis beducht is om bij de heer aangetast te worden ……


128v   12-10-1605      Handrick Beeckmans / Goert Brueskens / Jan Beeckmans en Niclaes Adriaens (v Gael) constitueren Jannen Joosten om in hun naam te vervolgen het versterf dat hun aankomt door de aflijvigheid van Catalina Adam Keijmps vrouw of Adamen haar momber cum potestate substituendi gelovende Jannen (Joosten) voirschr. weer kosteloos en schadeloos te indemneren.

           12-10-1605      Peter Ceelen borgemeester in zijn tijd (1602/03) stelt te beurde een veerse toebehorende Hanricken Leijen voor t’achterheid van bede. Gemijnd voor 6 gl.

                                    Michiel Gerarts (v Exel) en Engel weduwe wijlen van Peter Dominicus wonend in Heeze constitueren Lucas Gerarts (Francissen), ook wonend tot Heeze om te manen en ontvangen van Jan Clerx wonende binnen Valencijn, de rest van een obligatie die zij samen met Lucas voorschr. hebben.

129      5-11-1605       Dirck Jan Dirckx verhuurt Willemen Hanrick Wouters (Snoeijen) beemd de Holenberch voor 20 sts./jaar.

           5-11-1605        Insgelijks heeft de voorschr. Dirck verhuurt aan Aerden Gerarts (de Laet) land de Buijs, durende zo lang als hij Drick tot Heeze (terug) komt wonen, voor xx sts./jaar

129v   15-11-1605      Wouter Henricks X Marij Tielen Sijmons verkoopt Reijnderen Reijnder Happen zoon alle rechten die hem zijn aangekomen van Tielman Sijmon Tielens, hun vader, in huis, hof en aangelag tot Creijel.

130     15-11-1605      Reijnder Reijnder Happen belooft Wouteren Hanricks zijn zwager 20 gl. en later nog eens 12 gl.

          16-11-1605       De schout stel te beurde om te verkopen 2 paarden, een toebehorende Faessen Hanrick Schepers a/d Ven wonende, d’ander Hanssen Aerdt Bax zoen als Daems, in mindering van de pene van 60 gouden realen waar elk van hun op gedaagd is om eed van borgemeesterschap te doen. Hij biedt 15 gl. voor het paard van Hans 12 gl. voor ’t paard van Vaes.

131                              Broeder Thomas Lamberts (v Lierop) zoon, wonenden binnen den Bosch op ’t convent van de Kruisbroeders verklaart dat in voorgaande jaren veracordeert is met de gemeente Heeze dat hij zijn erfgoederen verhuurd heeft na zijn believen voor zekere penningen die hij jaarlijks aan de gemeente Heeze heeft betaald ………

131v  23-11-1605       Matthijs Simons / Hanrick Cornelis Dircks, Hans Daems (Bacx) / borgemren

oud 132                         tot Heeze beloven te restitueren Hanricken Jan Goijaerts zoon (Verhoeven?) met Lichtmis eerstkomende 81 gl.  

132    30-11-1605       Jan Peter Sijmons en Claes Adriaens (v Gael), ondervorsters te Heeze verklaren dat zij zes personen hebben gedaagd als schatzetters. Michiel Deelen, Adriaen Gerarts, Goijart v Asten en Willem Cornelis Martens zijn verschenen, maar weigeren om de eed te doen, van Franssen Gerarts zijn de beesten in beslag genomen omdat hij niet komt opdagen.


132v  30-11-1605       Hanrick Dirckx, Jan Jan Claus zoen / Peter Vervlaessen / Hans Aerdtss (Bacx) / Jacop Schooffs tot Creijel en Mathijs Sijmons, resp. borgemren tot Heeze, beloven elkaar te ontlasten.

            1-12-1605       Mathijs Aerdt Deelen belooft Anthonissen Wouter Rouwen met kerstmis ijerstcomende over een jaer 106 gl. te betalen, comende van erffgoet.

133      1-12-1605       Jan Peter Sijmons zet een koeketel van Jan Hensen te beurde wegens t’achterheid van de bede. J P koopt hem zelf voor 3 gl. en schenkt 2 potten bier.

            1-12-1605       Anthonis Wouter Rouwen verkoopt zijn deel in 6 roeijen moers in de Elswinkel, die hij met zijn met de andere kinderen heeft geërfd van Peter Lemmens zijn grootvader, aan Peteren Hanrick Zwuesten

            7-12-1605       Jan Peter Sijmons verklaart dat hij zich op verzoek van Joost Goijarts tot Stercxel in het cijnsboek van Asten heeft laten stellen om jaarlijks namens Joost voirschr. 3½ st. cijns te gelden. Joost Goijarts belooft Jannen Peter Sijmons ten eeuwigen dagen te vrijwaren van die cijns.

133v   9-12-1605        Michiel Gobbels stelt te beurde een pael oft sitten, een scaepken oft tresoir met enen broch, waaraan hij Jan Peter Sijmons had doen richten voor zijn t’achterheid van beeden en ook voor bruijckbeede die hij te achter is aan Jenneken van Gastel en ook van moergelt ende beestengelt. Hij koopt ze zelf voor 5 gl. en 2 potten bier

          12-10-1605       Peter van Dommelen confisceert de rogge die hij schuldig is wegens een jaar huur van een akker die hij van Jut van Tongelre heeft gehuurd t.b.v. Hanrick Snoex cum suis oft Hanrick (J) Schepers (in 1601) met andere borgemrs tot Heeze.

134    22-12-1605       Jan (J) Claus, Hans Daems, Mathijs Sijmons en Hanrick Cornelis Dirckx zoen, respective borgemr. tot Heeze, beloven 41½ gl. aan Peter Hanrick Zwuesten, Goijard Jan Deelen en Michielen Gerart Michiels als mombers van de 2 onmondige kijnderen die Gerart Michiels verwekt heeft bij Marijen Jan Deelen met Sint Andries ijerstcomende.

                                               deletum ergo doirscrapt

          29-12-1605       Jan Claus /Hans Daems / Mathijs Sijmons, Hanrick (C) Dircks absent, maar Jan (J) Claus voirschr. hem dervoir sterkmakende, Peter Vervlaessen, Hans Daems (Bacx) en Jacop Schooffs, resp. borgemren tot Heeze, beloven 108 gl. aan Jan Anthonis Dirckx met st Andries ierstcomende

134v   29-12-1605      Hanrick Roubosch in zijn tijd (1601) borgemr tot Heeze presenteert al ’t geen hij ten acher is voor zijn straat te voldoen aan Mathijs van Taterbeeck

 

              2-1-1606       Hanrick Stappers contradiceert het vonnis ten voordele van de super-intendent en schout van deze heerlijkheid d.d. 13-1-1605.

            ~2-1-1606       Jan Jan Claus zoon, Mathijs Sijmons en Jacop Schooffs, borgemren tot Heeze, accepterend de presentatie bij Hanrick Roubosch van 29-12 jl., verzoeken dat Hanrick Roubosch zijn presentatie al voldoen, en zullen hem daarna indemneren.


135        4-1-1606       Jan Vesters en Willem Snoeijen lenen Hanricken Roubosch een nieuwe roze nobel nu doende 9-5-0 en Jannen Thijssen een dobbel Spaanse pistolet tot 8 gl. welke onder schepenen is gesteld. Gelovende Hanrick Roubosch en Jan Thijssen elk zijn spetie weer onder schepenen te leveren aan ’t eerste jaargeding dat men tot Heeze zal dingen.

135v       7-1-1606      Mathijs Sijmons gelooft Delissen Corstiaens t.b.v. Corstiaen zijn vader 108 gl. als vereikte schuld.

               7-1-1606      Hanrick Jan Gobbels gelooft Delis Corstens namens Corsten zijn vader 27 gl. als vereikte schuld.

               7-1-1606      Jan Anthonis van Gael draagt op Anthonissen Willem die Molder  de 25 gl. die hem is competerende van Heijn van Helmont erfgenamen, waarop Heijn 30 sts. rente per jaar gaf.

136       12-1-1606      Jan Blockers gelooft Thonis zijn broer 35 gl als vereikte schuld.

             14-1-1606      Mr. Jan Dirckx gelooft Michiel Adriaens Vervlaessen 100 gl. herkomende van erfgoed.

             14-1-1606      Mr. Jan (Dirckx) voorschr. consenteert dat Michiel (A verVlaessen) mag afhouwen 3 eikenbomen achter in de hof, zo Michiel begeert te timmeren, of mr. Jan moet hem ander hout geven.

136v     18-1-1606      Jan Jan Claussen, Peter verVlaessen, Hans Aerdt Bax / Jacop Schooffs / Mathijs Sijmons en Hanrick Dircks, borgemren beloven Michielen Jan Gobbels 81 gl. als vereikte schuld.

            23-1-1606       Willem Adriaen Gielens koopt van Lenarden Aerden Maes een ooij voor negendalve gl. / met conditie bij zo Lenart bruidegom wordt binnen 2 jaar, zo moet Willem die negendalve gl. terstond betalen, anders mag Willem het schaap om niet hebben.

137        6-2-1606       Goijardt Jan Houben en Hanrick Aerdtss als mombers van Hanrick Lucas onmondige kinderen beloven Peteren Anthonissen van Nuenen 160-10-0 als vereikte schuld.

                                    van welke som Aerdt Hanricks voorschr. bekent alleen schuldig te zijn 50 gl. die hij vooraf moet betalen.

              6-2-1606       Tielman Jan Aerdts belooft Peteren Anthoniss van Nuenen 160-10-0.

137v      8-2-1606        Peter Joris van Oerle en Peter Jan Delen, als mombaer van Heijlke,

oud 138v                       weduwe Andries Jan Deelen hebben de volgende regeling getroffen met Jacop Cornelis Coppen, rentmr. van de fundatie mr. Peter Everts, aangaande de acherstede ener rente van 30 sts/jaar: Peter van Oerle en Heijlke Delen zullen met Pasen aanstaande 3 gl, toixt aanstaande nog eens 3 gl. en met St Maarten aanstaande weer 3 gl. betalen om de achterstallige pacht tot lichtmis 1603 in te halen, zodat daarna nog resteren de jaren 1604, 1605 en 1606. De rentmr. verklaart dat hij met deze 3 termijnen namens zijn mr. vele jaren heeft kwijt gescholden.


138         8-2-1606      Goijart Willems (Haegen) en Joost Anthonis (v Someren) namens hun vrouwen, dochters van Peter Lemmens zijn met Jacop Cornelis Coppens, rentmr der voirschr buerssen veraccordeert over een rente van 3 gl./ jaar die 12 jaar achterstallig is …

               8-2-1606      Matthijs Vreijssen in vruente sittende instantie ter van Henrick Lamberts presenteert binnen 14 dagen terug te komen onder sus.... cautie oft op zijnen eedt om middelrer tijt oft eerstcomende gerecht sulke redenen inne te brengen dat hij deser executie onschuldig is.

138v       8-2-1606      Hanrick Lamberts, in zijn tijd borgemeester (1604/05) sustineert dat de voorschr. Mathijs Vreijsen bij promisse zal namptiseren de penningen dervoor hij in vruente zit / aangezien datzelve is procuderende van contributie en de premie van den lande …

               9-2-1606      Jacop Frans Schoefs veraccordeert met Jacoppen Nelis Coppens als rentmr. der brieve gefundeert bij mr. Peter Everts aangaande de verlopen pacht van 3 gl./jaar en achterstaande omtrent 13 jaar, dat …

139         9-2-1606      Jacop Cornelis Coppens constitueert Adriaen Aerdt Martens om namens hem als rentmeester de fundatie bij heer Peter Everarts gefundeerd, de rente te ontvangen.

             15-2-1606      Anthonis Willems (sMolders) belooft Jan Willemss 36 gl.

                                    En wat Anthonis Willems zal betalen aan Andries Zwuesten van verteerde kosten zal aan de voorschr. gekort worden.

             21-2-1606      Heer Anthonis Ercken, pastoor tot Heeze en Hanrick Beeckmans als executeurs van heer Tielmans testament met consent en bijwezen van Jan Jochijms, eertijds momber van Phs Jochims kijnderen stellen te beurde om te verhuren het gelag a/d Voort met de korte Camp en de Piepkensbeemd.

139v                            -      Jan Tielkens huurt het gelag a/d Voort voor 7-1-0

-      Thomas Jan Fockers huurt de Piepkensbeemd voor 6-1-0

-      Anthonis Willems (sMolders) zoon huurt de korte Camp voor 30 sts.

140       25-2-1606      Reijnder Reijnder Happen gelooft Dirck Hanricks van Lierop 150 gl. en nog eens 152 gl. als vereikte schuld.

              1-3-1606       Jacop verHaegen stelt te beurde om een jaar te verhuren een groese toebehorende Goijart Arijens. Hij mag het houden voor 2 gl.

140v      2-3-1606       Hanrick Jan Hanricks gelooft Aerden Mathijs Maes 60-15-0 als vereikte schuld.

141      15-3-1606       Peter verVlaessen verkoopt een aangerichte koe toebehorende Dirck Goiert (verBeeck) leproes of zijn erfgenamen voor zijn achterstallige contributie uitwijzens zijn hefboek en mag hem houden voor 4 gl.

            15-3-1606       Michiel Caris van Nederweert verhuurt Lucas Francissen de Clousbeemd voor 3-10-0 …..

            15-3-1606       Mijnheer van Geldrop superintendent van Heeze verhuurt 2 beemdekens bij de Voirderdijk . Gemijnt voor 6 gl. door Willem Snoeijen en Jan Vesters


141v     29-3-1606      Jan Peter Aelbrechts zoon, oud meer dan 22 jaar en Peter zijn broer, oude meer dan 20 jaar verklaren met Lijnge hun zuster, hebben tot mombaers gekozen Ieuwen Bloijssen en Mathijs Anthonis om in hun namen met Aerden Martens (Verhoeven) kinderen te delen.

            30-3-1606       Ghijsbert Willem Aerdts gelooft Antonissen Arijens 108dalve gl.

142      30-3-1606       Jan Willem Aerdtss gelooft Ghijsberden zijn broer nu 36 gl. en later nog 36 gl.

            31-3-1606       Goijaert Willems gelooft Dircken Adriaens van Velthoven 167-10-0 als vereikte schuld.

              8-4-1606       Jan Peter Sijmons, tegenwoordige vorster tot Heeze verklaart dat hij ter instantie van Michiel Gobbels, in zijn tijd (1603/04) borgemeester krachtens zijn hefboek heeft geëxecuteerd aan beesten en ander meubelen toebehorende Zweer Zweers onmondige kijnderen, te weten 3 koeien, 2 kalveren een koeketel, 2 handketels een moespot een hoge kerre en een eerdtkerre metten greel, zadel en lichte, nog 12 schapen zo Joost Zweers, het voerstrooi in ‘t sterfhuis mete dakstooi, 2 vijmen voederstrooi, 2 koebanken, de snijbank metten messe, een trog, een schaapsbank, nog een schaperaeij voor een t’achterheid van 73-5-0 en Michiel mag ze daarvoor houden.

143        8-4-1606       Jenneken weduwe Joost Jan Joosten met Peteren Tielens haar neef als momber heeft vertegen op haar tocht, behoudens het beste bed met toebehoren en lijnwaad, t.b.v. Delissen en Hanssen Wijns (v Dessel) als man van Lijskens, haar kinderen verwekt bij Joosten haar man voirschr.

                                    Delis en Hans geloven hun moeder 200 gl. als vereikte schuld.

143v     10-4-1606      Adriaen Aerdt Martens (verHoeven/Heezen) bekent hem van Willem Wouters (Snoeijen) onze medeschepen betaald te zijn van het kapitaal en de rente van 7 vaten rogge / jaar als Adriaen voirschr. nome uxoris als navolgers Ghijsberts van Lill heffende was op ’t gelag van Jan Michiel Vaes daar Willem nu is wonende.

             10-4-1606      Jan Claes Boijens wonende op de Tongelreep gelooft Corsten Aelberts tot Woensel 44 gl. en nog 24 gl.

             12-4-1606      Reijm Jan Hoirs, onze medeschepen gelooft mr. Jannen van Lill namens Gerart Hanricks zijn zwager, 342 gl. als vereikte schuld.

144       15-4-1606      Aerdt Martens Verhoeven zoon

1.    Adriaen zijn zoen

2.    Raes Francissen als man Heijlkens zijn vrouw

3.    Pouwel Bloijssen met Mathijs Anthonis (Coensen?) als momber over de 3 onmondige kinderen die Peter Aelbrechts verwekt heeft bij Lijntgen zijn vrouw,

als kinderen van Aerden Martens voirschr. veraccorderen met elkaar over het goed dat Aerdt in tocht heeft en hem aangekomen door d’aflijvigheid van Lijntgen, zijn vrouw, dat:

Aerdt zijn leven lang in tocht mag houden ….………

144v                            Jan Baeten en Joost van Erp als kerkmeesters tot Leende laten veilen …

145      10-5-1606       Peter Frans Vuijsten zoon / Goort Vreijssen en Mathijs Lauwreijssen met Jan Pompen geloven Peteren Anthonis en Driessen zijn broer 340 gl.

                                    Jacop Jan Leijen stelt te beurde een stuk groese toebehorende Anna weduwe Mathijs Thijs van Lill. Jacop mag het hebben voor 3 gl.

145v    12-5-1606       Anthonis Box verkoopt een koeketel toebehorende Hilleken Schepers daar hij aan had doen richten voor achterstel van impost tot 2-2-0, en mag hem houden.

            12-5-1606       Goijaert Willems op’t Hoff gelooft Delissen Joost Ghijssen zoon 25 gl. als vereikte schuld.

                                    Jan Peters en Jan Vesters, schepenen, zijn samen met Jan Peter Sijmons, vorster, bij Hanrick (P) Zwuesten geweest daar hij op zijn bed lag t.i.v. Joost Bax, Delis Bax en Jan Jans die Scheper zoon, om hem te vragen hoe hij gekomen is aan erf de Borsman a/d Venderstraat. Henrick Zwuesten antwoordde dat hij het erf had opgewonnen krachtens een brief van 3 gl./jaar en dat hij hem had laten vesten 6 gl./jaar uit hetzlefde erf, maar begeerde hem met 3 gl./jaar tevreden te houden. Het bescheid dat hij daarvan had was verbrand.

146      12-5-1606       Jan Box stelt te beurde 3 ketels wegens impost. Één ketel toebehorende Hilleken Schepers, één Wouter Verbraecken en een Hanrick Jennen ….

              7-6-1606       Aerdt Wouters gelooft Adriaen Lenarts 180 gl. als vereikte schuld.

              7-6-1606       Aerdt Wijnen gelooft Mathijssen Anthonis (v Gael) en Hanricken Lemmens, executeurs van Heer Tielmans testament 6 gl. en nog 6 gl.

146v      7-6-1606       Jan Jan Vaessen zoon gelooft dezelfde Thijssen en Hanricken Lemmens 3 gl. en nog 3 gl. en nog 3 gl.

              7-6-1606       Hanrick Peters stelt te beurde groese de Hoirck en de Vorstenekker, beide gelegen omtrent Houdt. Al eerder verhuurd 18-5-1605 …..

              8-6-1606       Jan Peter Sijmons stelt dag van recht Dielissen Uuijmans tegen het afgebod dat Peter verVlaessen cum suis en Jan Veraa op hem hebben genomen.

147        9-6-1606       Jasper Vaessen, borgemeester tot Creijl, stelt te beurde een koeketel toebehorende Jacop Hanrick Claus voor t’achterheid van contributie als huurder van Abraham meester Gerarts zoon van Lierop.

                                    Dezelve Jasper verkoopt voor gelijke t’achterheid een koeketel toebehorende Anthonissen Gerarts (Fr??) als bruiker van Hanrick Goossens goed, en krijgt hem zelf voor 2 gl.

                                    Dezelve Jasper verkoopt zeker groes toebehorende Wouteren verBraecken staande in zijn dries bij zijn huis ook voor zijn t’achterheid, en krijgt het zlef voor 5 gl.

                                    Dezelve Jasper zet te beurde om te verkopen een koeketel toebehorende Zijn Dircks. Gemijnd voor 3 gl.


147v    12-6-1606       de schout stelt dag van recht t.i.v. Heijlken Adriaen Claus (v Gael)dochter / verboden Claessen Adriaens, Heijlkens voirschr. broer / dat hij late ongebruikt en ongemolesteert met enig hand te houden op ’t erf Heijlkens voirschr. toebehorende, op een boete van 10 gl. in geval van gebruik.

            20-6-1606       De schout stelt Jannen Daemkens dag van recht tegen de executie die Jacop Pompen cum suis als hefferen tot Leende aan hem hebben gedaan.

              20-6-1606             De schout stelt dag van recht Peteren de Gelaesmaecker tegen de voirschr. Jacop Pauwel Pompen van gelijke executie

                                               Dezelve stelt Jannen Bloijssen dag tegen dezelve Jacoppen Pauwel Pompen

                                               Dezelve stelt Aerden Josephs dag tegen de voirschr. Jacop cum suis.

            21-6-1606       Handrick Bax X Handricxken Handrick Emberts en Anthonis Dircx als mombers der weduwe wijlen Jannen Dircx geloven te indemneren Jannen Souwen en Margrieten Souwen van de rente die Aert Maes op hun onderpanden heeft willen pretenderen.

148      21-6-1606       Peter van Someren gelooft Aleijden wede Anthonis Martens zesdalve gl. en nog zesdalve gl. voor 3 pachten van 6 gl./jaar en der..de zal betaald wezen half oogstmaand 1605.

            21-6-1606       De schout stelt Jaccoppen Pouwel Pompen dag van recht tegen het afgebod bij Wouter Belien op hem genomen.

            21-6-1606       Wouter Belien verzoek en sustineert dat Jacop Pouwel Pompen gehouden zal zijn sustineringe borgen te stellen voordat hij in maniere van contradictione ontvangen zal worden.

            30-6-1606       Hanrick Bouwen gelooft Dircken Mathijs Hermans zoon 75 gl., zijnde hiermee alle voorgaande geloften teniet. Zijnde ook geconditioneerd dat Dirck Mathijs Hermans de Dijkbeemd zal mogen gebruiken omtrent Strabrecht, 4 jaar lang …..

148v      6-7-1606       De schout nomine officii heeft Fransken Bergmans, Anthonis Donkers en

oud 149v                       Thonis Dirckx dach van recht gestelt tegens zeecker aengerecht bij Peter Delen, Jacop Pompen en Aert Box aen hen gedaen ...

149      10-7-1606       Hanrick Jan Goijarts ende Adriaen Gerarts geloven te betalen Michielen

oud 150                         Geerts (Michiels v Exel), Goijart Delen en Peter Henrick Zwuesten als mombers van de twee onmondige kijnderen die Gerart Michiels verwekt heeft bij Marij, zijn 2e vrouw 108 gl. als vereikte schuld.

149v    10-7-1606       Jan Pompen onze medeschepen namens de ingezetenen van de Zes gehuchten coditioneert het vonnis dat Jan Lensen van Overweert heeft geobtineerd op de voirschr. Zes gehuchten.

            13-7-1606       Jan Peter Sijmons als voorstender van Jenneken zijn kind en Marijken Jan van Someren dochter cum tutor constitueren Hanricken Wouters om te administreren hun goederen tot Mierle.

            14-7-1606       Jan Peter Sijmons als vorster stelt dag van recht Peteren Ceelen tegen het afgebod van een ekker en tegen het vonnis dat Hanrick Jan Wouters op hem heeft geobtineerd.


150     19-7-1606        Handrick Roubosch in zijn afrekening respective de 11-8-1605, waarin

oud 151                                 bevonden wordt dat Handrick Roubosch afgequeten heeft 250 gl die hij met zijn consorten van de momberen der onmondige kinderen derxalen (?) hebben ontvangen, zodat Handrick Roubosch met zijn mede borgem ren daarvan ontlast is.

            28-7-1606       Hanrick Lemmens als Heilig Geestmr. tot Heeze stelt te beurde om te verhuren een gelag daar een huis op placht te staan toebehorende en achtergelaten bij Griet Nijssen, dat hij heeft opgwonnen door gebrek aan betaling ener rente van 3 gl. ….

                                    Jan Veraa X Marijken stelt te beurde om te verhuren huis, hof en aangelag daar Dielis Uuijmans is wonende en toebhorende d’erfgenamen van Udeman die Molder, dat hij heeft geëvinceerd door gebrek van betaling ener rente van 9 vat rogge/jaar, en mag het zlef gebruiken.

150v     17-8-1606      Hans Daems (Bax) verklaart dat Jan Thijssen hem afgepand heeft een koeketel voor t’achterheid van huisgeld tot 20 sts. gemaand ten tijde van Adriaen Bitters en Jan Thijssen cum suis borgemrs (1603/04) en presenteert om aan Adriaen Bitters te voldoen.

151                              Jan Thijssen accepteert dit niet.

                                    Jan Thijssen stelt de koeketel,van Hans Daems te beurde en mag hem houden.

151v     17-8-1606      Hans Daems stelt te beurde om te verkopen een paard voor t’achterheid van beden toebehorende Adriaen Bitters en mag het hebben voor 11 gl.

             24-8-1606      Dirck Hanricx van Lierop was schuldig Delissen Lambert van Lierop zijn neef 25 gl.

Reijnder Reijnder Happen belooft Hanricken Lamberts v Lierop t.b.v. Delissen, zijn broer 27 gl.

152      25-8-1606       Peter Someren constitueert Adriaen Brouwers wonende binnen Helmont om het proces te vervolgen dat hij is begonnen voor schepen van H&L tegen Marijken weduwe Jan Dirckss.

           17-10-1606      Anthonis Willems (sMolders) en Hanrick Bouwen geloven samen Wouteren Hanricks 25 gl. en nog 25 gl. als vereikte schuld.

           19-10-1606      Peter Hanrick Zwuesten zoon heeft met Jan Peter Sijmons (vorster) als onder mij laten beslaan een schepenbrief die Michiel Gobbels onder mij had gebracht van 3 gl. en 12 vat rogge/jaar.

            8-11-1606       Claes Mathijs Hermans zoon gelooft Hanssen Wijns van Dessel 56 gl.


152v     8-11-1606      Jacop Gerarts die Laet belooft 22 gl. aan Hanricken Coolen.

            8-11-1606       Iewen Bluijssen stelt een stuk land en andere panden te beurde, die hij heeft

oud 153v                       geëvinceerd en vele jaren verhuurd (van Marcel Jan Ceelen) om te verhuren en mag het zelf nemen.

            16-11-1606     Jan Peters, Jan Vesters, Willem Wouters (Snoeijen), schepenen

                        Goijart van Asten, Lenart Peter Thijssen, Adriaen Geerart Eelkens, Michiel Peter Delen, Adriaen Gerarts en Hanrick Jan Goijarts, borgemr.

                        Dirck v Velthoven, kerkmr.

                        Hanrick Lemmens, Jan Nicasius Dirckx en Adriaen (Wouters), Heilige Geest mr. resp. te Heeze beloven elkaar financieel te dekken bij het opnemen van de hoeve van jonker Jan van Gerwen aan de Ven in de contributie.

153      12-12-1606     Godart van Lanckvelt, schout van deze heerlijkheid, geeft 15 gl. aan de schepenen om raad te halen voor het proces dat zij sustineren tegen diverse personen

            15-12-1606     Arndt Melchiors dagvaardt Goijaerden Joosten tegen de acte van verstek die Hanrick Peters tegen hem heeft verwonnen.

 


1607

              2-1-1607       Anthonis Peter Hoirs belooft 68 gl. aan Wouter Lamberts (Boelen?), zijn neef.

            14-7-1608 in conformiteit met het vonnis geobtineert bij Aerken Jan Hoirs dochter heeft zij van Thonis Wouters als naarderman van het erfgoed waar deze gelofte is afgekomen 21 gl. ontvangen.

154v      5-3-1607       Lucas Francissen en Handrick Jacops (Meeus) respective borgemrs hebben hun mede consorten gedagvaard over de som onderhavick, omme met malcanderen te resolveren / naer den besten oirbaer ende profijt der gemeijnten … / en om Mathijs van Taterbeeck volgens oude gewoonte gelofte te doen, maar die zijn niet gekomen.

            26-3-1607       Anthonis Wouters heeft Anthonissen Peter Hoirs en Jan Peter Sijmons doen weten dat hij zijn verschoten penningen van erffve dat Thonis Wouter heeft vernadert op 12-3 jongstleden .... heeft Anthonis Wouters onder schepenen gesteld 2 dubbel koningsdaalders, 2 oude dubbele ducaten, een nieuwe dubbele ducaat, een dubbele Philippus en een halve Philippus ofte Hartoch

155      13-3-1607       Matheus Jan Delen, man van Engel, wijlen Jan Goijarts dochter staat aan

oud 156                         Hanrick Jan Goijarts, zijn zwager, zijn aandeel af in het huis en aengelach aan de Rull, dat van zijn schoonvader was, en dat nu wordt gepossesseert en gebruikt door Anthonis Michiels (Schaften)

            15-3-1607       Jan Baeten en Joost van Erp als kerkmrs van Leende executeren erf de Donder a/d Venderstraat ... vlgs acte van verhuur d.d. 6-5 jl.

                                    gemeind door Peteren Vervlaessen voor 11 vat rogge

155v    19-3-1607       Lucas Geraerdts (Francissen), Michiel Gobbels, Handrick Jacops (Meeus), Delis Verhagen (Daems) en Jan Vera, respective borgemren tot Heeze beloven Handricken Handrick Bouwen 108 gl. als vereikte schuld.

            13-3-1607       Reijnder Reijnder Happen en Handrick zijn broer beloven samen Dirck Hanricks van Lierop 107 gl. Hiermee zij alle voorgaande geloften tussen partijen teniet.

156      31-3-1607       Anthonis Dircks en Peter Willem Coex als mombers over de onmondige kinderen wijlen Joost Wouter Boijens verwekt bij Anthonia, zijn leste vrouw, constitueren Hanricken Peters de Backer, naman van de voorschr. Anthonia om op te dragen t.b.v. Jacop Lauwreijssen, borger der stad Den Bosch, de brief van 3 gl./jaar als onder de voorschr. Jacop Lauwreijssen is berustende en voormaals  bij de voorschr. constituant aen denselven Jacop Lauwreijssen gegeven in voldoening van zeker onderhoud en ambachtleeden van Peter zoon Wouter Boijens, bij denselven Jacop getoond …

            25-4-1607       Peter Meeus Martens gelooft Jannen Peters zoon die Jonge en Roeff Gortszn als mombers van de onmondige kinderen wijlen Mathijs Jan Peters zoon verwekt bij Jenneken, zijn vrouw, 40 gl. als vereikte schuld

                                    Jan Mathijs Peters gelooft de voirschr. mombers tbv …

156v      2-5-1607       Dirck Hanricx van Lierop en Andries Zwuesten veraccorderen dat Dirck zal hebben van Adnries 18 roeien t’Eimerik ….

              8-5-1607       Goijart Houben, Hanrick Goijart sLaets, Adriaen Gerart Bitters en Anthonis Willem Smolders (borgemrs) beloven Lenarden Jans 108 gl.


157      10-5-1607       Jacop en Handrick, kinderen wijlen Jan Leijen, geloven mr. Jannen van Lille 9 gl. en alle 6 jaar daarna nog eens 9 gl. als aflossing van een rente van vijfdalve gl.

            10-5-1607       Jacop Willems verHagen stelt te beurde om te verhuren een groese toebehorende Goijart Arijens door gebrek van betaling ener rente van 2 gl./jaar …

157v     14-5-1607      Nicasius Adriaens (Verhoeven) gelooft Willemen Thijs 53-10-0 als vereikte schuld.

            17-5-1607       Lambert Beeckmans gelooft Mathijssen Anthonis van Gael zoon 10 gl. en nog eens 6 gl.

            21-5-1607       Heer Anthonis Ercken, pastoor tot Heeze stelt te buerde om te verhuren een gelag toebehorende Peterken weduwe Joorden Philips (Jochems), krachtens zijn autenthiek register van 3 gl./jaar ….

158       21-5-1607      De voorschr. pastoor stelt alnog te beurde om te verhuren erf de hoeve …

            25-5-1607       Arndt Melchiors stelt uit schrijven van de schout Anthonisz Michiels (Schaften) dag van recht tegen ’t verstek bij Hanrick Jan Goijaerts Siers gedaan.

            30-5-1607       Joost Joordens en Hanrick Anthonis, als mombers over de onmondige kinderen wijlen Joost Adriaen Roeffen zoon verwekt bij Aleijt beloven Hilleken weduwe Hanrick Peters van Ampstel, tot Gemert wonende, 100 gl. als vereikte schuld.

158v      6-6-1607       Jan Jan Blockers gelooft Gerarden Pompen 12 gl. als vereikte schuld.

            20-6-1607       Lauwreijs Hanrick Dries zoon als Verhagen belooft Arijken Hanrick Gerarts dochter 15 gl. en over een jaar nog 15 gl.

            27-6-1607       Adriaen Bitters en Anthonis Willem Smolders, samen borgemren beloven Lenarden Janss 54 gl. als vereikte schuld.

            30-6-1607       Marijken Hanrick Gerrits de Pelser dochter consenteert Hanricken Beeckmans dat hij voor haar profijt mag verhuren al haar erfgoed tot Heeze.

159      11-7-1607       Meeus Henrick Meeus belooft mr. Jannen van Lille 5 gl. als vereikte schuld.

                                    Hanrick Peters stelt te beurde om te verhuren 2 stukken erf: de Houwenende en de Vorstenekker, toebehorende Goijarden Matheeus ….

            11-8-1607       Hanrick Roubosch stelt te beurde om te verkopen een aangerichte garste ter quantiteit van 83 gerwen toebehorende Jannen Severs voor t’achterheid van beden en houdt het voor 15 gl.

              3-9-1607       Peter Heijlen van Someren belooft Delis Lamberts (v Lierop) 27 gl. als vereikte schuld.


159v    19-9-1607       Goijart Jan Deelen als mede mombaer van de 2 onmondige kinderen wijlen Gerart Michiels v Exel verwekt bij Marij diens vrouw en in’t bijwezen van dezelve Marij doet krachtens vonnis executren tussen de 50 en de 60 schapen, zo ooijen, hamels als lammeren en nog 3 melkkoeien een os en een kalf voor 108 gl. tegen Adriaen Aerdt Martens zaliger en zijn goederen, en mag ze zelf houden.

            22-9-1607       Henrick Jacop Meeuss in zijn tijd (1606/07) borgemr a/d Bossche stelt te beurde hooi en korentasse toebehorende Marij weduwe van Adriaen Aerdt Martens zoon voor t’achterheid van beden en contributiën tot 47-2-0, en mag die zelf houden.

160      1-10-1607       Willem Thijs (1605) verkoopt een koe toebehorende Hanrick Leijen voor t’achterheid van beden en contributiën ter somme van 5-14-0 en mag die houden.

           14-10-1607      Lenart Janss een aangericht pand verkocht toebehorende Marijke weduwe Adriaen Aerdt Martens.

           17-10-1607      Anthonis Willem Smolders (bgmr) verkoopt een koeketel toebehorende Hanricken Jan Goijarts (Siers) zoon voor t’achterheid van beden, en mag hem houden voor 6 gl.

           19-10-1607      Hanrick Jacops (1606/07) verkoopt aangerichte ….. toebehorende Mariken weduwe Adriaen Aerdt Martens, wezende 20 schapen als rest van de schapen die Michiel Smidts en Goeijart Delen daar gelaten hebben, voor zijn achterstalige contributie en mag ze houden voor 20 gl.

160v    22-11-1607     Jan Jan Delen belooft te betalen Hanrick Jan Hoirckmans, nu tot st

oud 161v                        Martensdach ijerstcomende 135-15-0, gecomen van erffgoet.

                                    12-1-1610 Jan Delen lost 50 gl. af

            22-11-1607     Willem Wouters onze medeschepen belooft 53-10-0 Hanricken Jan Hoirckmans.

161      22-11-1607     Jan Anthonis van Gael belooft 135 gl. aan Anthonissen Willems (Smolders), zijn zwager

            23-11-1607     Andries Frans Zwuesten bekent 234 gl. ontvangen te hebben van Jacop Jan van Stercxel (Hoirckmans, en belooft die weer terug te geven.

161v    23-11-1607     Anthonis Gerart Francissen gelooft Handricken Jan Hoirckmans 53-10-0 herkomende van erfgoed.

           23-11-1607      Jacop Jan van Stercxel (Hoirckmans) bekent betaald te zijn van Jannen Delen, zijn zwager zowel van de koop van het huis voor zijn helft als van al ’t gene hij hem schuldig was.

           26-11-1607      Michiel Adriaens verVlaessen constitueert Peteren zijn broer om namens hem al zijn schulde te ontvangen in het dorp Heeze en deromtrent.

162     26-11-1607      Hanrick Roubosch, Jacop v Velthoven, Hanrick Bouwen, Anthonis

oud 163                         Hanricks als Leijen, Hanrick Beeckmans en Mathijs Joosten (Box), samen borgemren tot Heeze beloven Michielen Gerart Michiels / Peteren Hanrick Zwuesten en Goijarden Delen als mombaers van de onmondige kijnderen van Gerart Michiels (v Exel) en Marie J Delen.

                                    De voirschr. borgemren beloven elkaar te ontlasten, elk voor zijn straat.

162v    26-11-1607     Wouter van Gastel gelooft Hanricken Roubosch met zijn medevennoten, samen borgemren op d’andere zijde (f162) geschreven 52 gl. als vereikte schuld.

            3-12-1607       Wouter Jacop Coolen executeert een koe met een kalf / een papketel en …. Werken gaeren toebehorende Hanricken Peters de Backer voor t’achterheid van gehuurde erve tot Leende gehuurd ..

163      13-12-1607     Anthonis Aerdtss in vruente zittende ter instantie van de schout belooft zich wederom in vruente te geven ten verzoeke van de schout als hij heden uit vruente gaat.

            23-12-1607     Alzo Jan zoon wijlen Adriaen Stijnen met consent van Marij zijn vrouw in zijn doodbed had gewild dat Jan natuurlijke zoon wijlen Jan Adriaen Stijnen zou meedelen in al die goederen hem van zijn ouders aangekomen, te weten het vierde gedeelte met zijn wettige kinderen, gepasseerd voor heer Willem de Greeff (??) in zijn tijd pastoor tot Heeze.

                                    Nu komt voor ons Marij weduwe Jan Adriaen Stijnen met Jannen haar zoon en Lijntgen haar dochter met bijwezen van Vaes Jacop Vaessen, Jacop van Velthoven, Aerdt sGroven en Mathijs van Kan als mombers en dat zijn met voirschr. Jan Jan Stijnen natuurlijke zoon veraccordeert zijn ………