Transcripties

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, 13071 Schepenbank Lierop, 1560-1810, 6-23 Schepenprotocol, later van transporten en obligaties, inventarisnummer 11, jaar 1663-1672,

Copyright: Bram van Kesteren, oktober 2022

foto's getranscribeerd van familysearch, via de website: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVL-G9BY-7?i=1345&cat=711456

de akten zijn genummerd zoals op de pagina genoteerd. Tussen haakjes () staat nog het scannummer van de familysearch pagina. Er komen echter dubbele nummers en een paar ontbreken.

gelegen tusschen 1. .. 2. .. 3. .. en 4. .. wordt gebruikt om de omliggende percelen te beschrijven. Dus 1. = met deen zijde, 2. = met dander zijde, 3. = streckende met deen eijnde en 4. = streckende met dander eijnde. Als een acte geen datum heeft, is de datum dezelfde als die van de laatstgenoemde akte met datum.

schepenprotocol begint met den [.] meert 1663 ende eijndende metten negende januarij 1672

Dirck Goordts van Bussel loco J. Wijchman S[ecretaris]

[paar pagina's met inhoudsopgave]

(1356) protecolle der heeren schepenen in Lierop aengegaen den (29-03-1663)

op den (14-03-1663) doen heeft den edelen jonckheer Aerdt de Coenen van Zegenwerp hoffschout des quarters van Peelant sijnen intre gedaen alhier binnen Lierop in dier qualiteijt schouteth deses dorps voorst.

schepenen sijn
Jan Goordts van Bussel als president
Jan Jansen Baekermans alias vanden Boomen
Peter Goordts vanden Eijnde
Anthonij Tonis Baekermans
Anthonis Joosten Verbeeck
Jan Hendrick Vlemicx

D. v. Bussel loco J. Wijchmans secretaris

1. (1358) dat voor ons comen sijn Jan Goordts vanden Eijnde als wettich man ende momboir van Catarina Goordts van Bussel sijn wettige huijsvrouwe, en heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedragen ende overgegeven aen Goordt Jan Hermans zeekere stuck groese groot ontrent ses loepensaet oft soo groot ende kleijn als het selve gelegen is, onder de jurisdictie van Lierop ter plaetse genaemt het Berckeijnt, tussen 1. Goorden voorst. 2. Dirck Goordts van Bussel 3. de gemeijnte van Lierop 4. den gemeijnen waeterloep, ende dat los ende vrij wtgenoemen gemeijne dorps lasten, ende den cijnx vanden gronde ende een malder roggen jaerlijckx reduxie aen st. Joris altaer tot Asten, en noch thien gulden aenden h. geest alhier tot Lierop, item noch een stuck groese gelegen inden prochie als voor ter plaetse genaemt den Beeckhurck groot ontrent seven copsaet 1. Goordt coepere 2. idem, 3 de gemeijnte van Lierop 4. idem, met noch een stuck nieuerffenisse groot vijf loepensaet gelegen inde prochie als voor ter plaetse genaemt den Meerdijck 1. Joost Hendrick Swerts 2. Dirck Hendrick Swerts 3. Peter Goordt Francken met meer andere 4. den Meerloep, en dat los ende vrij wtgenoemen dorps lasten ende den cijnx vanden gronde, ende hierop heeft den vercoeper helmelinge vertegen, geloevende voorts te vrijen ende te weeren, tvercoepen opdraegen overgeven metten verteijden altijt voorgoet vast stedich ende van weerden te houden tot profijt des coepers voorst. op verbant van sijne respective persoen ende goederen hebbende ende vercrijgende alles sonder argelijst, vt in meliori forma, actum den (29-03-1663) coram Jan Goordts van Bussel en Peter Goordts vanden Eijnde schepenen in Lierop als getuijgen


1v. (1360) dat voor ons comen is Jan Goordts vanden Eijnde voorst. en heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Anthonis Joosten Verbeeck zeekere stuck ackerlants groot een loepensaet, gelegen inde prochie van Lierop ter plaetse genaemt inden Scherpenburch, tussen 1. de erfgenaemen Aelbert Dirckx 2. idem 3. Antonis coepere 4. den gemeijnen waterloep, ende dat los ende vrij wtgenoemen gemeijne dorpslasten en een oertien cijnx aenden edelen heere van Helmont, ende Anthonis voorst. sal den voorst. acker altijt selver moeten weegen over sijn selfs acker altijt selver moeten weegen over sijn selfs erffenisse, ende de erfgenaemen voorst. sullen der over moegen gebruijcken een half loepensaet, ende hier op heeft den vercoeper helmelinge vertegen geloevende voorts te vrijen en te weeren, tvercoepen opdragen overgeven metten verteijden altijt voor goet, vast, stedich en van weerden te houden, tot profijt des coeper voorst., hier voor verbindende sijne respective persoen ende goederen, hebbende ende vercrijgende alles sonder argelijst, vt in meliori forma, actum (29-03-1663) coram ... schepenen als getuijgen


1v. (1360) Jan Goordts vanden Eijnde voorst. heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedragen ende overgegeven aen Jan Hendrick Vlemmicx [in de inhoudsopgave staat: Jan Raijmakers] zeekere stuck nieu saijlants groot ontrent seven copsaet, gelegen inde prochie van Lierop ter plaetse genaemt aen die Vaershoeve tussen 1. Hendrick Abrahams 2. de weduwe Hendrick Leonaerts 3. erfgenaemen Thomas Hendrickx Verhees 4. de gemeijte van Lierop, en dat los ende vrij wtgenoemen gemeijne dorpslasten, ende den cijnx vanden gronde, ende hier op heeft den vercoeper helmelinge vertegen, geloevende voorts te vrijen ende te weeren tvercoepen opdragen overgeven metten verteijden, altijt voor goet, vast, stedich en van weerden te houden tot profijt des coepers voorst. hier voor verbindende sijne respective persoen ende goederen hebbende ende vercrijgende alles sonder argelijst vt in meliori forma actum den (29-03-1663) coram ... schepen


2. (1360) Jacob Jan Wijlaerts als wettich man ende momber van Anneken Jan Verdijsteldonck sijne wettige huijsvrouwe heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedragen ende overgegeven, aen Goordt Jan Hermans sijnen swaeger de achtste part ofte deel die hem aengestorven is van de ouders van Anneken sijne wettige huijsvrouwe, soo ende gelijck de selve gelegen sijn tot Lierop ofte waer die selve gelegen mochten sijn, soo groes als lant heij en weij egeen wtgescheijden van wat natuere de selve mochten weesen, ende dat onder conditien dat Goordt voorst. sal moeten betaelen allen lasten pachten ende cijnsen die daer op mochten comen, ende hier op heeft den vercoeper helmelinge vertegen, geloevende voorts te vrijen ende te weeren, tvercoepen opdraegen overgeven metten verteijden altijt voor goet vast stedich en van weerden te houden tot profijt des coepers voorst. hiervoor verbindende sijnen persoen ende goederen hebbende ende vercrijgende alles sonder argelijst vt in forma meliori actum den (29-03-1663) coram ... als getuijgen


2v. (1361) Goordt Jan Hermans lijdt ende kent wel en deuchdelijck schuldich te sijn, aen Jacob Jan Wijlaerts en Anneken sijn wettige huijsvrouwe de somme van twe hondert vijftich gulden den gulden gereekent tot twentich stuijvers het stuck ende dat in permissie gelde te weeten Hollantie valuatie, waer voor Goordt voorst. geloeft allen jaeren te betaelen aen Jacoppen off aen Anneken voorst. soo lange als sij leven de somme van twaelf gulden thien stuijver doende ijeder gulden XX stuijver het stuck waer van den iersten pacht vervallen sal sijn den (01-04-1664) ende dat van jaer tot jaere, ende soo begeeren de voorst. Jacob en Anneken sijn wettige huijsvrouwe, soo haeft als sij lieden gestorven souden sijn, dat Goordt voorst. die twe hondert en vijftich gulden terstont sal moeten tellen ende betaelen, aen Hanrisken die dochter van Anneken voorst., ende eerderen behoeft Goordt voorst. die penningen aen Jacoppen oft Anneken sijne huijsvrouwe niet te tellen, dan de capitaele penningen moeten alleen blijven tot profijt van Annekens dochter voorst, ten waere saecke oft Anneken Hanriskens moeder, mochte se noetsaeckelijck van doen hebben aen haer lichaem, alwelcke voorst. conditie Goordt voorst. geloeft in alles te voldoen, sonder oppositie van recht om hier niet tegens te doen ofte doen doen dan opleggen ende te betaelen soo voorst. staet hier voor verbindende sijne respective persoen ende goederen hebbende ende naermaels vercrijgende, alles sonder arch oft lijst vt in meliori forma actum den (29-03-1663) coram ...

[Kantlijn: dese bovengest. obligatie is doot ende teniet gedaen bij Goordt Jan Hermans op den (18-04-1679) mij present D. van Bussel schepen in absenti secretaris]

3. (1362) Peter Jansen van Asten, heeft erffelijck vercocht opgedragen ende overgegeven aen Jan Anthonis van Dijck een jaerlijckxe ende erffelijcke rente van thien gulden jaerlijckx den gulden gereekent XX stuijver het stuck in permissie gelde, geloevende allen jaeren te betaelen op den dartichsten dach der maent meert waer van den ijersten pacht vervallen sal sijn, in het jaer XVIc vierensestich ten voorst. daege (30-03-1664) ende dat wt zeekere stuck groesvelt gelegen inde prochie van Lierop ter plaetse genaemt in die Gruenbemde groot ontrent vier loepensaet gelegen tussen 1. Anthonis Joosten met meer andere 2. de erfgenaemen Ida Hemelaers 3. Marten Jan Joosten 4. den gemeijnen waeterloep genaemt die Vluete, item noch wt een stuck ackerlants genaemt den Naechtegael gelegen in de prochie ende ter plaetse als voor groot een loepensaet gelegen tussen 1. derfgenaemen Aelbert Dirckx 2. Drick Hendrick Swerts 3. de abdije van Postel 4. erfgenaemen Albert Dirckx voorst. ende dat los ende vrij soo hij seijde wtgenoemen dorpslasten ende haer op heeft Peter vercoeper voorst. helmelinge vertegen geloevende voorts te vrijen ende te weeren tvercoepen opdragen overgeven metten verteijen altijt voor goet vast stedich ende van weerden te houden tot profijt des coepers voorst., ende de voorst. onderpanden altijt goet genoch ende wel deuchdende te houden ende te maecken voor de rente van thien gulden voorst. metten capitale der selve hier voor verbindende sijnen persoen ende goederen hebbende en vercrijgende vt in meliori forma actum den (30-03-1663) coram ...


4. (1363) den los vande voorst. rente van thien gulden jaerlijckx wordt geconsenteert met twe hondert guldens den gulden gereekent tot XX stuijver het stuck in permissie gelde te weeten Hollantie valuatie metten achterstelle van dien, midts drie maenden van te vooren op te seggen ende dat van jaer tot jaere actum et testes, vt supra


4. (1363) Joost Goordts Verberne heeft in gerechte erfmangelinge opgedragen ende overgegeven Marten Jan Joosten seeker stuck ackerlants groot een loepensaet en drientwentich roijen gelegen in de prochie van Lierop ter plaetse genaemt op de Renne tussen 1. Marten voorst. 2. Peter Jansen van Asten 3. den gemeijnen Kerckwech 4. den gemeijnen waterloep genaemt die Renne ende dat los en vrij soo hij seijde wtgenoemen gemeijne dorps lasten, ende hier op heeft Joost voorst. helmelinge vertegen tot profijt van Marten voorst. geloevende voorts te vrijen ende te weeren, ende de voorst. erfmangelinge voor goet vast stedich ende altijt van weerden te houen, hier voor verbindende sijnen respective persoen ende goederen hebbende ende vercrijgende alles sonder argelijst vt in forma meliori, actum den (30-03-1663) ...


4v. (1364) Marten Jan Joosten heeft in gerechte erfmangelinge opgedragen ende overgegeven aen Joost Goorts Verberne seekere stuck ackerlants groot een loepensaet en acht roijen, gelegen in de prochie van Lierop ter plaetse genaemt aen de Kercke tussen 1. de abdije van Postel 2. Margriet vanden Berge tot Helmont 3. den schouloep genaemt de Renne 4. den Kerckmuer, item noch een stuck ackerlants groot een loepensaet een roij twe voeten gelegen inde prochie ende ter plaetse als voor tussen 1. den gemeijnen Kerckpadt 2. Marcellis Aerts 3. de abdije van Postel 4. den gemeijnen wech, ende dat los ende vrij wtgenoemen dorpslasten, ende hierop heeft Marten voorst. helmelinge vertegen tot profijt van Joost voorst. geloevene voorts te vrijen ende te weeren, ende de voorst. erfmangelinge voor goet ende altijt vast stedich en van weerden te houden hier voor verbindende sijnen respective persoen ende goederen hebbende ende vercrijgende alles sonder argelijst vt in meliori forma actum den (30-03-1663) ...


5. (1364) Peter Jansen van Moorsel en Jan Bruijstens als geswoeren momboirs van Anneken Jan Peters van Moorsel, en hebben naer drie sondaechse veijlinge en met decreet vande wedt en met wtganck der brandende karsse ten hoogsten voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht opgedragen ende over gegeven aen Jan Jansen Peters van Moorsel de viere part, ofte deel soo die van haer ouders achtergelaeten sijn ofte aengestorven soo in huijsinge als lant ende groese, heij ende weij gelijck de selve gelegen sijn inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt aen het Broeck, staende allen lasten pachten schulden ende cijnsen die daer op mochten comen tot laste van Jannen coepere voorst. hoe die mochten weesen egeen wtgescheijden, ende hier op hebben die vercoepere helmelinge vertegen geloevende voorts te vrijen ende te weeren, tvercoepen opdragen overgeven metten verteijden altijt voor goet vast stedich ende van weerden te houden tot profijt des coepers voorst. hier voor verbindende henne respective persoenen ende donmondige kints goederen hebbende ende vercrijgende alles sonder argelijst vt in forma meliori actum den (11-04-1663) ...


5v. (1365) Jan Peter Geraerts mede hem fort ende sterck maeckende voor Anthonis Peters sijnen broeder waer van hij is laest ende procuratie hebbende Hendrick Peters en Peter Joosten voor hen selven, Hendrick Lamberts als wettich man ende momboir van Lijsken Peter Geraerts sijn wettige huijsvrouwe, Aerdt Hendrick vanden Broeck als wettich man ende momboir van Merijken Peter Geraerts sijn wettige huijsvrouwe, Joost Adriaens ende Jan Goordts van Bussel president alhier als gekoeren momboirs van Luijcas Joostensoen voorst. sijnde al tesaemen gelijcke erfgenaemen van Anthonisken weduwe wijlen Anthonis Jan Goorts zaliger ende hebben saemenderhant naer drie sondachse veijlinge ende met decreet vande wedt voor den onmondigen ten hoegsten voor alle man met wtganck der brandende karssen wettelijck ende erffelijck vercocht opgedragen ende over gegeven aen Marcellis Jansen Verberne seckere huijs schuere hof hofstadt, lant en sant groese heijde ende weijde, gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt op die Varsehoeve, ofte waer die selve gelegen mochten sijn in leegen en in hoegen, in diepen en in droegen egeen wtgescheijden, soo ende gelijck de selve hun altesaemen van Anthonisken voorst. hunlieder gelijcke grootmoeder zaliger aengestorven sijn, ende gelijck die selve Jan Peter Geraerts tegenwoordich in gebruijck ende in hueringe is hebbende, alles los ende vrij wtgenoemen gemeijne dorpslasten, ende seven stuijvers drie oert jaerlijckx cijnx, ende een mud roggen reducibel jaerlijckx te gelden aent h. cruijs altaer tot Duerne [Deurne], item noch ses vaeten roggen reducibel jaerlijckx te betaelen aen ons lief vrouwen altaer tot Helmont, item noch ses gulden vijf stuijver jaerlijckx aen den h. geest alhier tot Lierop, ende hier op hebben den vercoeperen helmelinge vertegen geloevende voorts te vrijen ende te weeren tvercoepen opdragen overgeven metten verteijden altijt voor goet vast stedich en van weerden te houden tot profijt des coepers voorst. hier voor verbindende hunne respective persoenen ende goederen, ende de momboirs den onmondigen kintsgoederen hebbende ende naermaels vercrijgende alles sonder argelijst vt in meliori forma, actum den (24-05-1663) ...


6v. (1367) inden naeme ons Heeren amen, bij den inhouden van desen tegenwoordigen openbaeren instrumente sij kont ende kennelijck eenen ijegelijcken, hoe dat voor schepenen naergenoemt gecompareert zijn op den drientwentichsten dach der maent junij inden jaere naer de geboorte ons heeren Jesu Chrisi XVIc driensestich (23-06-1663) de eersaeme Marten Jan Joosten ter eenre zijde, ende Anthonisken Hendrick Vlemmicx ter ander seijde geassisteert met Antonis Hendrick Vlemmicx haeren broeder, hebben tsaemen ende elck van hunlieden, met vrijen wille begeeren te maecken ende ter eere Godts te solemniseeren een toecoemende houwelijck, tussen den voorst. Marten ende Tonisken, ende om te voorcomen alle questien ende verschillen die naermaels naer doot van deen ofte dander souden moegen komen ontstaen, ende te rijsen, soo hebben sij gemaeckt ende gesloeten, maken ende sluijten midts desen, desen houwelijckxsen contracte, in maeniere naervolgende, inden iersten is ondersproken, ende geconditioneert, dat de voorst. Marten toekoemende brudegom tot onderstant vant houwelijck sal inbrengen alle zijne erffelijcke goederen, soo de geene die bij hem in tochten als in erffelijckheijt woorden beseten, mede alle erffhaevelijcke goederen midtsgaeders beestern pert schaepen ende andere gereede goederen, item Tonisken toekoemende bruijt sal mede inbrengen alle haer erffelijcke patrimoniaele ende erfhaevelijcke goederen, ende vier hondert gulden van haere patrimoniale goederen, die voor erff woorden gehouden, midtsgaeders haere gereede goederen, voorders is geconditioneert ende merckelijck ondersproeken dat terstont naer doot vanden iersten aflijvigen alle ingebrachte erffelijcke patrimoniale ende erfhaevelijcke goederen bij den selven aflijvigen ingebracht, sullen succedeeren ende comen aen de kinderen ofte erfgenaemen vanden selven aflijvigen ende de geconquesteerde goederen sullen gaen half ende halff naer lantsrecht ende wat is aengaende de vliegende haeve als schaepen beesten etc. sullen blijven voor de langstlevende die daer voor gehouden sal sijn alle hantschulden indien eenige sijn te betaelen, oock reserveert den voorst. Marten ende de voorst. Tonisken bij lichaemelijck gebreck oft andere miserie daer Godt voor behoeden wil, hunne erffelijcke goederen tegenwoordich in hun macht sijnde, met advijs van hunne naeste vrienden, oft in cas van oppositie met advijs ende decreet vande wedt moegen aenveerden, ijeder van sijne zijde, beloeven de contrahenten saementlijck ende elck van hun int besonder, desen contracte naer te komen onder verbintenisse alles naer rechte te weeten alle hunne goederen hebbende ende vercrijgende aldus gemaeckt ende gesloeten binnen Lierop ten daege maent ende jaere als boven ter presentie Anthonis Bakermans en Tonis Joosten Verbeeck schepenen waer onder staet dit ist merck + Marten Jan Joosten, dit iest merck + Antonisken Hendrick Vlemmicx, Anthonij Bakermans scepen, dit iest merck III Anthonis Joosten schepen


8. (1368) Lijsken naergelaeten weduwe Frans Peter Geraerts heeft afgegaen haer tochtrecht, gelijck sij de selve afgaet midts desen, voor het gedeelte van Jan Fransen haeren soene, in het gene deselve Jan Fransen, naer haer doot soude komen te erven in een rente van drie hondert guldens capitaels waer in Jan Fransen is competeerende voor sijn hoeft hondert gulden, waer van hij terstont sal moegen aenveerden dertich gulden, ende die seventich gulden sullen terstont wederom wtgeset woorden, ende die profijten die daer van sullen comen jaerlijckx, sal Lijsken voorst. haer leven moegen genieten als naer recht is behoorende geloevende mede de voorst. Lijsken, tvoorst. afgaen overgeven haerder tochte soo boven vermelt staet, vast stedich ende van weeden te houden ... (22-09-1663)


8v. (1368) Lambert Peter van Goch heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedragen ende overgegeven aen Lijsken naergelaeten weduwe Frans Peter Gerits ter tochten ende de kinderen ter erffelijcheijt een jaerlijckxe ende erffelijcke rente van derthien gulden en thien stuijvers den gulden gereekent XX stuijver het stuck, geloevende allen jaeren te betaelen op den 14e 7ber, waer van den iersten pacht vervallen sal sijn, in het jaer XVIc vierensestich ten voorst. daege (14-09-1664) ende dat wt huijs hoff en aengelach aen malkanderen gelegen in de prochie van Lierop ter plaetse genaemt in de Gruenstraet groot ontrent vier loepensaet liggende tussen 1. Goordt Luijcas van Breij 2. Marcelis Aerts 3. de gemeijne straete 4. den gemeijnen waeterloep genaemt de Renne, ende dat los ende vrij vtgenoemen gemeijne dorpslasten en den cijnx vanden gronde ende eenen gulden en thien stuijver aen de kercke alhier, en vijf gulden jaerlijckx te Leend [Leende] aen Adriaen Neusen [Adriaen Nasen] oft daer hij momboir af is, ende hier op heeft den vercoeper helmelinge vertegen, geloevende voorts te vrijen ende te weeren tvercoepen opdragen overgeeven metten verteijden altijt voor goet vast stedich ende van weerden te houden tot profijt des coepers voorst. ende het voorst. onderpant altijt goet genoch ende wel deugende te houden ende te maecken voor de rente voorst. hier voor verbindende sijnen respective persoen ende goederen hebbende ende vercrijgende alles sonder arch ofte lijst vt in meliori forma actum den (22-09-1663) coram ... den lost van de voorst. jaerlijckse rente wordt geconsentert met twe hondert en tseventich gulden den gulden gereekent tot XX stuijver het stuck in permissie gelde te weeten Hollantse valuatie metten achterstelle van dien ende dat van jer tot jaer, midts drie maenden van te vooren op te seggen, ende naer de doot van Lijsken voorst. sal Lambert allen jaeren moet het gelt schieten soo een van de kinderen tot den houwelijcken staet ofte anderen eerlijcken staet quaemen, midts op te seggen soo voorst. staet aen ieder dochter hondert gulden ende aen Jan Fransen den soen tseventich gulden om dat hij dertich gulden tegenwordich ontfangen heeft ...

[Kantlijn: KLijsken voorst. heeft voor schepenen afgaen haer tochte op den (09-04-1665) van de tseventich gulden die Jan Fransen naer haer doot souden comen te erfven die welcke Jan haeren soene terstont sal moeten aenverden onder welcke conditie Lambert voorst. de tseventich gulden heeft geschoeten aen Jan Fransen op dach en maent jaere als boven ter presentie, Jan van Bussel ende Anthonis Verbeeck schepenen soo en blijft het capitael vande voorst. rente maer 200 gulden meer]
[Kantlijn: is dese onder geschreven rente doot ende te niet gedaen door Sijmon Driessen Verdoijenbraecken ende ten vollen voldaen het capitael metten vollen intrest opden (29-06-1692) present Dirck van Bussel, schepen in absenti van den secrectaris]

9v. (1370) Marten Goordts, Joost Goordts en Goordt Goordts Verberne gebroeders hebben saemenderhant wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Willem Marcellis Verberne, een stuck hoijbempts genaemt den Muelenbempt, groot ontrent anderhalf loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve gelegen is inde prochie van Lierop ter plaetse achter Stipdonck reijdende tegen Willemen voorst. tussen 1. weduwe Gerit Willems 2. de erfgenaemen Aert Joost Hurckmans 3. de aude Aa 4. de groot Aa, ende dat los ende vrij wtgenoemen dorpslasten, ende een half hoen cijnx jaerlijckx aen Andries Peters van Lieshout, ende hierop hebben de vercoepen helmelingen vertegen ... (05-12-1663)


10. (1370) die selve vercoeperen voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Goijaert Aerdt Duijsen en aen Jan Andriesen Verhees een stuck hoijbempts gelegen inde prochie van Lierop ter plaetse genaemt op de Wertte groot ontrent een dach maete oft soo groot ende kleijn als het selve aldaer gelegen is te deijlen met de coepers tussen 1. joffrouwe Verdoijenbraecken 2. Jan Beck met meer andere 3. de groot Aa 4. de aude Aa, ende dat los ende vrij wtgenomeen gemijne dorps lasten, ende een oertien cijnx jaerlijckx te gelden met hun drijen aenden edelen heere van Helmont, ... (05-12-1663)


10v. (1371) de selve vercoeperen hebben als voor wettelijck ende erffelijck vercocht opgedragen ende overgegeven aen Jan Goorts Verberne een stuck ackerlants genaemt den Pasacker groot ontrent seven copsaet gelegen inde prochie van Lierop ter plaetse genaemt te Hersel 1. Peter Goordts vanden Eijnde 2. den Vaerwech 3. Willem Hendrick Bruijstens 4. Jan Aert Hermans, ende dat los ende vrij wtgenoemen gemeijne dorps lasten en twe vaeten roggen reducibel jaerlijckx aenden h. geest alhier ... (05-12-1663)


11. (1371) Marten Goordts, Joost Goordts ende Goordt Goordts Verberne gebroeders hebben saemenderhant wettelijck ende erffelijck vercocht opgedragen ende overgegeven, aen Marcellis Jansen Verberne een stuck hoijbempts gelegen inde prochie van Lierop ter plaetse genaemt inde Haemisdonck te reijden ende te deijlen tegens Peter Jansen van Goch en Marcellis coeper en meer andere te weeten hun gerechticheijt 1. den schouloep genaemt de Rennen 2. Merij Hendrick Swerts met meer andere 3. de abdije van Postel 4. de gemeijn Aa ,los ende vrij wtgenoemen gemeijne dorps lasten ... (05-12-1663)


11v. (1372) Dirck Goordts van Bussel heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedragen ende overgegeven aen Joost Goordts Verberne een stuck ackerlants gelegen inde prochie van Lierop ter plaetse genaemt op den Steencamp 1. den vercoeper 2. de abdije van Postel 3. Marcellis Aerdts 4. den gemeijne Vaerwech groot anderhalf loepensaet ende dat los ende vrij wtgeonemen dorpslasten ennde den cijnx vanden gronde ... (05-12-1663)


11v. (1372) Peter Goordt Francken beschut vernaerdert ende onderstaet in naerderinge van bloede met clinckende en blinckende penningen ende woorden daertoe bequaem sijnde alsulcken stuck ackerlants als Joost Goordts Verberne bij coepe vercregen heeft van Dirck Goordts van Bussel blijckende met schepenen letteren de dato den (05-12-1663) ende Joost voorst. accepteert de naerderinge ende geeft den voorst. coepe aen Peteren voorst. over midts dat hij naerder van bloede is, ende den den voorst. coeper is daer op helmelinge verteijden ... (05-12-1663)


12. (1372) Goijaert Aert Duijsen heeft erffelijck vercocht opgedragen ende overgegeven aen mr. Roelf Steenberchen, Hendrick Abrahams als kerckmeester alhier, een jaerlijckxe ende erffelijcke rente van twe gulden thien stuijver jaerlijckx, den gulden gereekent tot XX stuijvers het stuck ende dat tot profijt vande kercke alhier tot Lierop geloevende allen jaeren te betaelen op den sesthienden dach van december waer van den iersten pacht vervallen sal inden jaere XVIc vierensestich ten voorst. daege (16-12-1664), ende dat wt een stuck hoijbempts genaemt het Wertien, groot ontrent een dachmaete oft soo groot ende kleijn als het selve gelegen is, inde prochie van Lierop ter plaetse genaemt op de WErtte te deijlen met Jan Driesen Verhees tussen 1. joffrouwe Verdoijenbraeken 2. Jan Beck met meer andere 3. de groot Aa 4. de aude Aa, ... (27-12-1663) ... den los vande voorst rente wordt geconsenteert met vijftich gulden den gulden gereekent tot XX stuijvers het stuck in permissie gelde metten achterstelle van dien midts drie maenden van te vooren op te seggen ...


13. (1373) erfscheijdinge ende deijlinge tussen Jan Jansen Hoebergen [Hoobergen], ende Jan Dirck Swerts geswaegers van hunne erfgoederen die hun van hunlieden beijder huijsvrouwen wegen aengedeijlt sijn op den (26-09-1662)


A: midts welcke scheijdinge ende deijlinge, is metten loete te deele gevallen Jan Jansen Hoobergen als wettich man ende momboir van Luijtien Joosten [vanden Eijnde] sijne wettige huijsvrouwe, de voorst. hellicht van dat huijs te weeten twe geboutten metten solder met twaelf gespannen met de vormen soo die geteekent sijn met die halfve hofstadt neffens Peter Leonaerts met het half eusel daer aengelegen ter plaetse genaemt aent Achterbroeck 1. den mede deijler 2. de gemeijne straete 3. den gemeijnen schouloep genaemt de Vluete, item noch het half veltien genaemt de Duerecoep tussen 1. Marten Jan Joosten 2. Jenneken Thomas 3. Anthonis Joosten 4. den schouloep genaemt de Vluete, met het half Stemitsveltien neffens den wech metten Hoegenacker naest het huijs metten Neelenacker naest den Crestaert met het heijtvelt neffens Jenneken Thomas met het eusel int aude Goor naest Jenneken Thomas voorst.

B: item ten tweeden is Jan Dirck Swerts als wettich man ende momboir van Lijneken Joosten vanden Eijnde sijne wettige huijsvrouwe metten loete ten deele gevallen het achterse eijnt van het voorst. huijs de drie geboutten met de lage geboutten de schelsthouter, den oeven, den kelder met het huijsken daer den turf in ligt, met de halfve hoffstat met het half aengelach met het half eusel aen malckanderen gelegen ter plaetse als voor 1. de weduwe Frans Goorts vanden Eijnde 2. den mede deijler 3. de gemeijne straete 4. den schouloep genaemt de Vluete, met het lant neffens de weduwe voorst. naest den Stemitswech metten Neelenacker neffens de twe onmondige kinderen Joost Goorts vanen Eijnde met het half Stemitsbemtien neffens de weduwe voorst., item noch het half heijtvelt neffens het straetje met het achterse eusel int aude Goor

item voorts geloeven partijen condividenten malckanderen alle lasten pachten cijnsen die daer tegenwoordich met recht wt sijn gaende malckanderen te helpen dragen ende den vorsten sal den achtersen moeten weegen naer behooren ende allen weegen ende waterlaeten sullen hun gerechticheijt houden, ende oft ijemanden sijn gedeelte met recht int geheel ofte deel ontweert worde sullen malckanderen gelijckelijck helpen draegen gelijck voorst. is, voorts geloeven partijen condividenten van alle het gene voorst. is altijt voor goet vast stedich ende van weerden te houden, verteijdende het eene ophet anders gedeelte, op verbant van hunne respective persoenen ende goederen, hebbende ende vercrijgende, alles sonder arch ofte lijst vt in meliori forma, actum den (10-01-1664) coram ... schepenen in Lierop

14. (1374) Goijaert soene Goijaert Mathijssen heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedragen ende overgegeven aen Marcellis Jansen Verberne een stuck groesvelt genaemt het Eusel gelegen inde prochie van Lierop ter plaetse genaemt het Aude Goor groot derdehalf loepensaet, oft soo groot ende kleijn als het selve aldaer gelegen is 1. de weduwe [doorgehaald: Jan] Verbeeck 2. Hendrick Peters van Geldrop 3. de erfgenaemen Jan Frans Custers 4. Peter Jansen van Goch ... (06-02-1664)


14v. (1375) Lambert Hendrick Vlemmicx kent ende lijdt gelijck hij kent ende lijdt midts desen wel ende deuchdelijck ontfangen te hebben wt haenden van Goijaert sone Goijaert Mathijssen de somme van hondert gulden ... te restitueeren van hodie dato ondergeschreven over een jaer (07-02-1665), metten behoorlijcken intrest van dien te weeten vijf gulden vant hondert, ... (07-02-1664)

[Kantlijn: dese bovengeschreven obligatie is doot ende teniet gedaen bij Lambert voorst. opten (31-03-1678) ...]

15. (1375) Anthonij Tonis Bakermans audt stadthouder alhier, kent ende lijdt gelijck hij kent ende lijdt midts desen, wel ende deuchdelijck ontfangen te hebben wt handen van Huijbert Jansen op den Boomen de somme van vijftich gulden ... te restitueeren van hodie dato ondergeschreven over een jaer (22-02-1665) metten intrest van dien te weeten tegen vijf gulden ten hondert, maeckt twe gulden thien stuijvers ... ende in sonderheijt verbint hij daer voor een stuck nieuerffenisse gelegen onder Lierop ter plaetse aent Cromven groot twe loepensaet, soo ende gelijck hij het selve bij coepe vercregen heeft, van de erfgenaemen van Jan Thijssen, de dato den (28-10-1658) ... (22-02-1664)


15v. (1376) Lambert Hendrick Vlemmicx [in de inhoudsopgave staat: Lambert Raijmakers] beschu vernaerdert ende onderstaet in naerderinge van bloede met klinckende en blinckende penningen, ende woorden daer toe bequaem sijnde, alsulcken stuck ackerlants met de groese daer aen gelegen genaemt de Hongerkoij als Lambert, Jan en Cornelis Peters van Goch gebroeders en Willem Jan Peters hunnen swaeger, bij coepe vercregen hebben van Goijaert soene Goijaert Mathijssen, blijckende met schepenen letteren de dato den (01-03-1663), ende Lambert, Jan, Cornelis en Willem voorst. accepteeren de naerderinge, ende geven den voorst. coepe aen Lambert Hendrick Vlemmicx voorst. over midts dat hij naerder van bloede is ... (27-02-1664)


16. (1377) Peter Jansen Verhoeven als wettich man ende momboir van Stineken Willem Schoenen sijne wettige huijsvrouwe heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven, aen Jan Jansen Hermans seckere huijs, schuere, hoff, hoffstadt, aengelach aen malckanderen gelegen, inde prochie van Lierop ter plaetse genaemt te hersel groot ontrent derde half loepnsaet, ofte soo groot ende kleijn als het selve aldaer gelegen is, 1. Frans Claessen 2. de gemeijne straete 3. idem 4. de erfgenaemen Jan Joost Hurckmans ende dat los ende vrij wtgenoemen dorpslasten, en vijf oert cijnx aende Doemeijnen, en noch drie stuijver twe oert cijnx jaerlijckx aen de abdije van Postel, item bij dese voorst. hofstadt sijn noch bij vijf erfschaeren midts de vijfde schaere salmen moeten missen het vierde jaer, ende desce schaeren sijn los ende vrij, wtgenoemen den cijnx die daer toe staet ... (28-02-1664)


16v. (1378) Peter Jansen Verhoeven voorst. heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgeven aen Frans Dirckx een stuck ackerlants gelegen inde prochie van Lierop ter plaetse genaemt te Hersel groot een loepensaet en dartich roijen, tussen 1. Frans Claessen 2. Frans coepere 3. de gemeijne straete 4. de erfgenaemen Jan Joost Hurckmans ... (28-02-1664)


17. (1378) Peter Jansen Verhoeen voorst. heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedragen ende overgegeven, aen Jan Andriesen Verhees een stuck ackerlants groot twe loepensaet drie roijen, gelegen inde prochie van Lierop ter plaetse genaemt te Hersel tussen 1. Frans Dirckx, Goordt Willems van Dijck 3. de gemeijne straete 4. erfgenaemen Jan Joost Hurckmans ... (28-02-1664)


17v. (1379) Peter Jansen Verhoeven voorst. heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedragen ende overgegeven aen Peter Goordts vanden Eijnde onsen mede schepen een stuck ackerlants groot 4 loepensaet 26 roijen gelegen inde prochie van Lierop ter plaetse genaemt tot Hersel op den Wittenbroek tussen 1. de weduwe Jan Beck 2. Frans Dirckx 3. Hendrick Jan Koelen [Colen] 4. op Sonckendoncq, ende dat los ende vrij wtgenoemen gemeijne dorps lasten, ende eenen stuijver jaerlijckx cijnx aenden edelen heere van helmont ... (28-02-1664)


18. Peter Jansen Verhoeven voorst. heeft wettelcijk ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Merijken weduwe Gerit Sijmons een stuck hoijbempts groot ontrent derdehalf loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve gelegen is inde prochie van Lierop te Hersel ter plaetse genaemt die Vluete 1. Goordt Willems van Dijck 2. den schouloepn genaemt die Vluete 3. de abdije van Postel 4. den vercoeper, ende dat los ende vrij wtgenoemen dorps lasten en eenen stuijver cijnx aen den edelen heere van Helmont ... (28-02-1664)


18v. (1381) Peter Jansen Verhoeven voorst. heeft wettelijck ende erffelijck vercooft opgedraegen ende overgegeven aen Jan Willems van Dijck zeekere stuck groesvelts genaemt het kleijn Euselken groot ontrent vier loepensaet ofte soo groot ende klein als het selve gelegen is, inde prochie van Lierop ter plaetse genaemt te Hersel tussen 1. Goordt Willems van Dijck 2. Jan Tonis van Dijck 3. de weduwe Jan Beck 4. den vercoeper ... (28-02-1664)


19. (1381) Peter Jansen Verhoeven voorst. heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Jan Andriesen Verhees zeekere stuck groesvelts genaemt het Groot Eusel groot ontrent seven loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve gelegen is inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt te Hersel, 1. Jan Anthonis van Dijck 2. Jan Jansen Hermans met meer andere 3. Goordt Willems van Dijck met meer andere 4. Jan Driessen met meer andere ... (28-02-1664)


19v. (1382) Thieleman Jansen van Mierlo heeft wettelijck ende erffelijck vercooft opgedraegen ende overgegeven aen Lambert Peters van Goch zeekere erffrente van thien gulden thien stuijver jaerlijckx, den gulden gereekent tot twentich stuijver het stuck, heffende wt zeekere onderpanden gelegen onder Lierop ter plaetse genaemt tot Hersel, op de erfgenaemen van Gertruij naergelaeten weduwe Aerdt Duijsen verschijnende tallen jaer opten iersten maij, blijckende met schepenen letteren van Lierop de dato den (01-05-1658) metten achterstelle van dien, ... (05-03-1664)


20. (1382) Hendrick Hendrick Andriessen Verhees lijdt ende kent gelijck den selven lijdt ende kent midts desen wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen Anthonisken naergelaeten weduwe Frans Jan Koelen [Colen] ter tochte ende Frensken Fransen Jan Koelen [Colen] haere dochtere ter erffelijckheijt de somme van hondert vijffenveertich gulden vijf stuijvers, den gulden gerekent tot twentich stuijvers het stuck in permissie gelde te weeten Hollantse valuatie, waer van Hendrick voorst. geloeft allen jaeren te betaelen de somme van seven gulden vijf stuijvers den gulden gereekent als voor, verschijnende allen jaeren op vrouwe lichtmissedach te weeten op den tweeden februarij waer van den iersten pacht vervallen is (02-02-1664), alwelcke voorst. somme van hondert vijffenveertich gulden vijf stuijvers Hendrick voorst. niet en behoeft te restitueeren soo lange als Tonisken voorst. leeft, maer terstont naer haer doot sal Hendrick voorst. de 145 gulden vijf stuijver moeten schieten aen Frensken de dochter van Tonsiken voorst., midts drie maenden van te vooren op te seggen ... (12-03-1664)

[Kantlijn: dese bovengeschreven obligatie is doot ende teniet gedaen bij Hendrick Hendrickx Verhees opten (17-01-1670) ...]

20v. (1383) inden naem ons liefs Heeren Jesu Cristi aemen, bij desen tegenwoordigen instrumente van testamente maecken wij Jan Goordts van Bussel ende Anthonis Joosten Verbeeck schepenen des dorps van Lierop kennelijck eenen ijegelijcken, dat voor ons comen sijn Anthonis Hendrick Vlemmicx ende Lijsken Willems echteluijden, die overdenckende de menschelijcke cranckheijt, de seckerheijt des doots, ende de onseckerheijt vande ure der selver, niet soeckende te scheijden, wt dese bedruckte werelt, sonder van haere tijtelijcke goederen die sij saemen staende hunnen houwelijck hebben gecocht ende vercregen, oft alnoch staende den selven houwelijck sullen coepen ende vercrijgen, ierst te hebben gedisponeert, maecken hunne sielen, wanneer die wt het sterffelijck lichaem sullen scheijden, Godt almachtich onsen salichmaeker, comende daer mede tot haere tijttelijcke erfgoederen die sij testatueren, staende den voorst. houwelijck alreede hebben vercregen, ende alnoch staende den houwelijck saemen vercrijgen sullen, maecken gelijck sij de selve maecken midts desen naer hunder beijder doot aen Willemken huijsvrouwe van Hendrick Anthonis Hendrick Vlemmicx, dochter van Bastiaen Adriaens ende van Margriet Willems, haer daer inne erffgenaem institueerende, ende noemende pleno jure justitationis, dan oft gebuerde, dat de voorst. Willemken voor hunder beijder doot, quaem te sterven achterlatende wettige kinderen, soo sullen de selve kijnderen, in haere plaetse comen den selven kijndren, indien gevalle, roepende ende institueerende erffgenaemen plenojure institutionis, dan ingevalle, de voorschreven Willemken, egeene wettige kijnderen quaeme achter te laeten , oft wel dat de selve voor haer testatrice waeren gestorven, soo sullen Dielis, Adriaen ende Huijbert haere broeders, ende Margriet haere sustere in cas van iemants aflijvicheijt, haere kijnderen bij representatie, haere erfgenaemen weesen, te weeten inde hellich vande voorst. vercregen goederen, ende in cas die voorst. broeders, suster ende descendenten haere doot niet en verwachten ende alle voor haer doot waeren, soo maeckt sij haere hellicht, inde vercregen goederen den armen menschen, ende den h. geest van Lierop, pro deo, belangende de ander hellicht, inden vercregen, oft alnoch te vercrijgene erffgoederen, den voorst. Anthonis testatuer competeerende, sal gaen op den voorst. Hendrick sijnen soon daerenboven willen de testatueren saemenlijck dat de erffhaeffelijcke mobilen van huijsraet, beden, stoelen, bancken, kisten, cassen, coeperwerck, ende ijserwerck ende alles tgeens onder erfhaeffelijcke goederen ende huijsraet begrepen wordt met voolen recht terstonts naer hunder doot sullen comen, ende toebehooren, den voorst. Hendricken, ende sijne descendenten ende geheelijcken, ende teenemael blijven sullen inden sterfhuijsen, willende ende begeerende die testatueren dat desen wttersten wille ende testamente sijnen vollen macht ende cracht hebben sal niet tegenstaende, eenige solemniteijten mochten weesen, gecommitteert, houdende de selve voor geinsereert, des reserveeren die testatueren, saementlijck, oft een van hun, altijt haer veranderen, vermeerderen ende verminderen wanneer dat hun gelieven sal, item alsoo sullen de voorst. erfgenaemen gehouden sijn naer doot van Lijsken testatrice voorst. te geven aende drie gebroeders van Willemken ende vader ende moeder indie sij dan noch sijn levende ijder eenen rijxdalder tot eender gedenckenisse, aldus gedaen binnen Lierop den (13-03-1664) ...


22v. (1385) inden naeme ons Heeren amen, bijden innehouden van desen tegenwordigen openbaer instrumenten van testamenten zij kondt ende kennlijck eenen ijgelijcken hoe dat voor ons schepen gecompareert zijn de eersaeme Jan Marcelis van Bakel gesondt van lichaem, ende Dircxken Hendricx van Leensel zieck te bedde liggende nochtans haer memorie ende verstandt wel machtich wesende, ende gebruijckende soo het wel schene ende bleke welcke comparanten overdenckende de broesheijt der menselijcker natuere hoe datter niet zekerder en is als de doot ende niet onsekerder als de ure der zelver daer omme niet willende van deser werelt scheijde sonder ierst ende vooral gemaeckt te hebben dit hun testament ende volkomen wtersten wille onbedwongen ende onversijt den eenen vanden anderen inde formen manieren ende weegen naer beschreven willende ende begerende dat dit testament ende wtersten sal volkomen effect sorteren tsij bij forme van testamente codicille oft anders sins soo het selve lest sij volkomen effect soude mogen sorteren niet tegenstaende alle solemniteijten van rechten wegen gerequireert hier inne met waren geobserveert houdende de selve voor geinsereert oock niet tegenstaende eenige lantsrechten alle welcke rechten dese souden mogen contrarieeren sijnde selve testatueren de selve derogerende gelijck sij de selve gederogeert houden midts deesen, inden iersten bevelen sij testatueren haeren zielen wanneer die vanden lichaem gescheijden sullen sijn Godt almoachtich, ende komende tot hunne tijttelijcke goederen hun van Godt almachtich verleent wt wat natuere de selve souden ogen wesen egeene daer van wtgescheijden over ende boven alles wtten schulden maken zij testatueren malkanderen ende elck deeen den anderen reciproce te weten den iersten aflivigen van hun den langstlevende om bij den selven langstlevenden alle de selve goederen ende schulden indien eenighe zijn terstont naer de doot vanden iersten aflijvigen met vollen recht te aenverden te houden te besitten ende te gebruijcken euwelijck ende erffelijck de selve te mogen verkopen veranderen verteeren veralieueeren ende belasten ende andersints zijnen oft haeren eijgen vrijen wille daermede te doen ende de vaste disponeren naer hunne belieffen sonder tegen seggen van iemanden in enighe manieren ende oock dat den langstlevenden sal gehouden zijn aen ijemanden te geven ofte te maken enighen staet van inventaris dies sal den langstlevende schuldich ende gehouden sijn de gerechte naeste vrienden vanden iersten aflivigen te weten indien de voorst. testatuer ierst aflivicht komt te worden sij testatrice gehouden sal sijn aen sijns testatuers susters kijnt Anneken Wijnen [Weijnen] te geven zeven patekons ende indien sij testatrice ierst aflivche komt te worden sal hij testatuer ghouden zijn te geven aende broeders van haer testatrice oock ijeder eenen patacon ende dit alles midts der liefde ende eerbaerheijt ende affectie die zij testatueren altijt malkander hebben gedragen ende noch sijn dragende stellende de voorst. testatueren deen den anderen gerechten erffgenaem jure institutionis uijt geene des voorst. is ende oft iemant tegens desen wttersten wille wilde opponeren soo hebben sij testatueren gewilt ende willen mits desen dat de selve opponent oft opponenten sullen verliesen? alle tgene hen tsij ab interstato oft andersins sou mogen competeren voorts sij deen den ander voor executeurs van desen hunne testamente behoudelijck verminderen vermeerderen veranderen ende wederroepen thunnen believen belovende vorders tgene voorst. alles vast stedich ende van weerden te houden alles onder verbijntenisse als naer rechte in oirconde vant gene voorst. ende tot vasticheijt hebben die voirst. testatueren dese neffens schepenen binnen Lierop met hun eijgen handen onderteekent opten (21-03-1664) ...


24. (1386) compareerende voor ons schepenen ondergeschreven Merijken naergelaeten weduwe Peter Jansen van Stercksel ende heeft afgegaen haer tochtrecht, gelijck sij de selve is afgaende midts desen tot profijt van haere kijnderen verweckt bij Peter Jansen van Stercksel zaliger in seekere erfgoederen te weeten in eenen acker gelegen inde prochie van Lierop ter plaetse op die Renne, 1. derfgenaemen Peter van Eijck 2. Joost Swerts 3. den schouloop genaemt de Renne 4. Joost Jansen Verberne, item noch van een stuck hoijbemts gelegen inde prochie als voor ter plaetse in Aude Goor genaemt den Oloot 1. Jan Tonis van Dijck 2. weduwe Peter van Stercksel 3. de groote Aa 4. Jan Tonis voorst. ende de Aa, omdat te moegen vercoepen veralioneeren en vertransporteeren, salva dat die penningen die daer van sijn procedeerende wederom sullen geimploeert worden ende de profijten die daer jaerlijckx van comende sullen sijn, sal Merijken voorst. haer leven moegen trecken ... (22-03-1664)


24v. (1387) compareerende voor ons schepenen onderges. Willem Jansen en Marcellis Jansen van Moorsel gerichtelijck door den vorster gedaecht en hebben als naergebueren ende naeste vrienden ter instantie van de momboirs van Lijneken onmondige dochter van Peter Jansen van Stercksel, getuijcht ende verclaert gelijck sij tuijgen ende verclaeren midts desen ende dat op hennen eede, die sij lieden altijt als sij daer toe versocht worden sijn bereijt te doen dat seekeren acker gelegen in de prochie van Lierop ter plaetse genaemt op die Renne ende een stuck hoijbempts gelegen in die prochie als voor ter plaetse genaemt inde Clootnutter vercocht dan gehouden te sijn, merckelijcken omdat haeren broder ende suster hunne deelen oock vercoepen ende dat die penningen besteet sullen worden aen eenige goederen die haer beter gelegen sullen sijn, hier mede eijndende de voorst. comparanten henne depositie actum den (22-03-1664) ...


25. (1387) erfscheijdinge ende deijlinge tussen de kijnderen ende erffgenaemen Hendrick Gijsberts van Moorsel ende Lijsken Jan Bakermans zaliger memorie


A: midts welcke scheijdinge ende deijlinge is metten loete ten deele gevallen Jan Thomas Verhees als wettich man ende momboir van Jenneken Hendrick Gijsberts sijn wettige huijsvrouwe, het geheel groot huijs met het kleijn huijsken met den hoff hofstat aen malckanderen gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt inde Groenstraet 1. Aerdt Gijsberts van Eijck 2. Anthonij Bakermans 3. de gemijn straete 4. Aerdt voorst. met meer andere, met eenen acker gelegen inden dorpe als voor ter plaetse genaemt op den Hoegenwech 1. Joost Goorts Verberne 2. Goodt Jan Hermans 3. den gemeijenen wech 4. de mede deijlers, ende dat los ende vrij wtgenoemen gemeijne dorpslasten en hondert gulden capitaels aen mr. Peter Bunnen tot Helmont en noch hondert gulden capitaels aen Merijken Jan Verhoeven, item noch vijf oert cijnx aen de abdije van Postel

B: item ten tweden is metten loete ten deele gevallen de kijnderen van Frans Hendrick Gijsberts geassisteert met meester Laureijs de Louw en Frans Anthonij Baekermans als geede momboirs vande kijnderen voorst. een stuck ackerlants met de groese daer aen gelegen inde prochie als voor ter plaetse genaemt aenden Stemit 1. Joost Jansen Verberne 2. derfgenaemen Aert Joost Horckmans met de abdije van Postel 4. het godtshuijs van Postel met meer andere 4. Wouter Wouters met meer andere, ende dat los ende vrij wtgenoemen aen de erfgenaemen van Marten Stevens jaerlijckx te gelden een mud roggen midts alnoch te gelden aende kijnderen van den ouden tempelaer vijftich gulden capitaels, item noch vijftich gulden capitaels aen de weduwe Frans Hendrick Gijsberts, onder conditie dat dit parceel sal genieten eens de somme van hondert gulden wt het lost ofte deel van Willem Jansen en sijn suster en gemeijne dorps lasten

C: item ten derde is metten loete ten deele gevallen Willem Jan Jacobs met Hendrickxken sijn suster kijnderen van Meriken Hendrick Gijsberts zaliger verweckt bij Jan Jacobs, Hendrickxken geassisteert met Willem Jacops haeren oom, en Jan Jansen Bakermans haere geelegeerde momboirs, een stuck groesvelts genaemt den Boetsaert gelegen inde prochie als voor ter plaetse genaemt inden Boetsaert 1. Andries Peters van Lieshout 2. Joost Hendrick Swerts 3. Lambert Peters van Goch 4. den schouloep genaemt de Vluete met noch een stuck ackerlants gelegen inde prochie als voor ter plaetse genaemt aen die Vaelsoeij 1. Goordt Jan Hermans met meer andere 2. de abdije van Postel 3. idem 4. idem, groot ontrent twe loepensaet , item noch een stuck groesvelts gelegen int Cromven genaemt het Nieuvelt gelegen tussen 1. Lambert Peters van Goch 2. Lambert Huijberts met meer anderen 3. de gemeijnte van Lierop 4. Anthonis Jansen van Goch en dat los en vrij wtgenoemen gemeijne dorpslasten onder den last daer wt te betaelen hondert gulden eens aen de kijnderen Frans Hendrick Gijsberts, item noch eens vijftich gulden capitaels aen mr. Peter Bunnen tot Helmont noch vijftich gulden capitaels aen Hendrick Abrahams met noch eenen cijnx van sesendartich stuijver jaerlijckx aende h. geest alhier tot Lierop ... (27-03-1664)

27v. (1390) Jan Jansen van Nuenen inwoender alhier tot Lierop bortich van Someren heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Goordt Jan van Pelt woenachtich tot Leende een jaerlijckxe ende erffelijcke losrente van acht gulden XVI stuijver jaerlijckx den gulden tot XX stuijver het stuck gereekent in permissie gelden geloevende allen jaeren te betaelen op den 14 apriel, waer van den iersten pacht vervallen sal sijn (14-04-1665) ende dat voorts van jaere tot jaere vrij van alle lasten te betaelen ende dat wt zeekere onderpanden gelegen onder Lierop gelijck hier naer sijn volgende, item inden iersten wt een stuck groesvelts gelegen onder Lierop ter plaetse genaemt het Cromven groot ontrent drie loepensaet tussen 1. Lambert Peterrs van Goch 2. Lambert Huijberts met meer andere 3. Anthonis Jansen van Goch 4. de gemeijnte van Lierop ... item noch wt huijs hoff en aengelach aen malckanderen gelegen tot Lierop inde Gruenstraete 1. Hendrick Geraerts van Soest 2. Peter Goordt Francken met meer andere 3. Willem Jacobs 4. de gemeijn straete, met eenen acker gelegen inden dorpe als voor ter plaetse genaemt op die Renne 1. Joost Hendrick Swerts 2. Joost Jansen Verberne 3. den schouloep genaemt die Renne 4. Verberne voorst., ende is met die hofstadt saemen groot ontrent seven loepensaet ende dat los ende vrij wtgenoemen dorpslasten ende vijf guldne jaerlijckx aenden h. geest alhier tot Lierop en vierhondert gulden capitales aende h. geest tot Leende ende den cijnx vanden gronde vt dicebat daerenboven stelt den voorst. vercoepere alnoch tot onderpande alle sijne patrimoniaele goederen gelegen tot Someren die welcke naer doot van Jans voorst. vader op hem sullen comen te succederen die welcke den vercoeper segt boven die lasten die daerwt sijn gaende wel negenhondert gulden werdich te sijn geloevende de selve van nu aen af, oft de selven naermaels niet te vercoepen transporteeren veranderen ofte beswaeren, sonder ierst voldoeninge vande voorst. jaerlijckxe erfrente metten capitaele van dien, stellende de voorst. goederen soo int particoulier als int generael tot eenen vasten onderpande voor de voorst. erfrente metten capitaele der selver ... (12-04-1664) den los vande voorst. jaerlijckxe rente wordt geconsenteert met hondert en sestich gulden den gulden gerekent tot XX stuijvers het stuck Hollants gelt metten achterstelle van dien midts drie maenden van te vooren op te seggen ende dat van jaere tot jaere


28v. (1391) Jan Jansen van Nuenen voorst. heeft noch erffelijck vercocht opgedragen ende overgegeven aen Goordt Jan van Pelt voorst. een jaerlijckxe ende erffelijcke losrenthe van twe gulden vier stuijvers jaerlijckx, geloevende allen jaeren te betaelen op den 14 april, waer van den ierster pacht vervallen sal sijn (14-04-1667), ende dat wt seekere onderpanden gelegen onder Lierop ende sijne patrimoniaele goederen gelegen onder Someren soo ende gelijck deselve gespecificeert sijn in de voorgaende renthe van acht gulden 16 stuijver dieJan voorst. aen Goorden voorst. geloeft heeft te betaelen op den selfden dach als voor, volgens den voorst. briefde dato den (12-04-1664) soo dat dese voorst. rente van twe gulden vier stuijvers metten capitaele derselve sal op en af gaen mette rente van 8 gulden 16 stuijvers, stellende de goederen inden voorst. brief gementioneert tot eenen vasten onderpande, los en vrij wtgenoemen allen de renten ende pachten inden voorgaenden brief wtgestecken, ... (18-02-1666) den los van dese onderges. renthe is 40 gulden op te seggen ende in gelde als de voorgaende


28v. (1391) Willem Jan Jacobs voor hem selven ende Hendricksken Jan Jacobs sijne sustere geassisteert met Willem Jacobs haeren respectiven oom ende Jan Jansen Bakermans haere geelegeerde momboirs door absentie van dese dochter ende Willem Jacobs voorst. geassisteerde momboirs midts dat dese niet en konden gecomareert, soo maeckt hem Jan Jansen Bakermans fort en sterck voor de dochter voorst., hebben wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Lambert Peters van Goch een stuck ackerlants gelegen onder de jurisdictie van Lierop ter plaetse genaemt die Vaelsae groot twe loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve aldaer gelegen is tussen 1. Goordt Jan Hermans met meer andere 2. de abdije van Postel met meer andere 3. de abdije voorst. 4. idem, ende dat los ende vrij wtgenoemen dorps lsaten, en ses vaeten roggen reduxie jaerlijckx, aen den h. geest alhier tot Lierop en wordt betaelt jaerlijckx met sesendartich stuijver met eenen staende ende eenen loepende pacht ... (15-04-1664)


29. (1391) de voorst. vercoeperen hebben vercocht als voor aen Jan Jansen van Nuenen een stuck groesvelts gelegen onder de jurisdictie als voor ter plaetse genaemt aent Cromven groot ontrent drie lopensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve aldaer gelegen is tussen 1. Lambert Peters van Goch 2. Lambert Huijberts met meer andere 3. Anthonis Jansen van Goch 4. de gemijnte van Lierop ...


29v. (1392) Ida naergelaeten weduwe Jan Dirck Duijsen voor haer tochtrecht ende Cornelis soene Jan Dirck Duijsen voor hen selven ende Hendrick Aerdt Duijsen met Lambert Peters van Goch als momboirs vande onmondige kijnderen van Jan Dirck Duijsen voorst. ter erffelijckheijt daer voor hen de momboirs voorst. hen fort en sterck maekende sijn, hebben erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Joost Hendrick Swerts een stuck hoijbempts gelegen onder die jurisdictie van Lierop ter plaetse genaemt inde Haemisdonck groot ontrent anderhalf loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve aldaer gelegen is, te reijden tegen Peter Jansen van Asten en Merij Swerts te weeten hun gerechtichheijt tussen 1. Hendrick Aert Duijsen met meer andere 2. de abdije van Postel 3. idem 4. de groote Aa ... (15-04-1664)


30. (1392) inden naeme ons liefs heer Jesu Christi amen, bijden innehouden van desen tegenwordigen openbaeren instrumente van testamente sij kondt ende kennelijck eenen ijegelijcken dat op huijden den (18-04-1664) voor ons schepenen onderges. deser dingbancke van Lierop gelegen in Peellant Meijereije van Shertogenbosch in eijgene persoonen sijn gecompareert ende erschenen den eersaemen Lambert Peters van Goch ende Iken dochtere Hendrick Lamberts sijne wettige huijsvrouwe in haeren eijgen woonhuijse gestaen binnen Lierop voorst. die voorst. Lambert testateur wel gesondt van lichaeme, ende de voorst. Iken zijne twede huijsvrouwe enichsints sieck van lichaeme nochtans haer verstant, memorie ende vijff sinnen wel machtich als ons blijckende was ... comende daer mede totte dispositie van haere tijttelijcke goederen seijt voor ierst die testatuer dat hij alnoch getrouwt is gewest met Mariken dochtere wijlen Marcelis Peters ende dat hij verweckt kijnderen alnoch in leven wesende, hebbende als doen met de selve vrouwe eenighe erffelijck goederen te weten een stuck tuellants binnen Lierop gelegen genaemt den Spijker groot ontrent anderhalf loopensaet noch een stuck lant genaempt den Renacker oock ontrent anderhalff loopensaet noch een stuck tuellant groot twe loopensaet comen van Jan Duijsen ende alncoh een stucktjen hoijbemts inde Haemisdonck groot een halff loopensaet wesende goederen inden iersten houwelijck hem testatuer competerende ende alsoo tochtenaer, willende ende begerende dat deselve voorkijnderen die voorst. parceelen van erven naer de doot des testatuers volgens het lantrecht sullen hebben ende genieten, ende belangende de goederen bij hem testatuer in sijnen weduelijcken staet vercregen wesende een stuck erffs ofte heijtvelt groot ontrent seven loopensaet int Cromven, ende een stuck erffs soo lande als groese genaempt den Melis sal hier onder gesegt worden, ende wat belanght allen de andere goederen bijden testatuer ende testatrice staende hunnen houwelijck tsamen geprospereert, gecocht ende vercregen consisterende in huijsingen landen groesen, ende allen anderen genoch bekent maken ende laeten sij testatueren aende twe ierste voorkijnderen ende het leste naekijnt bij desen houwelijck geproceert tsamen te pareren ende verdeelen naer de doot vanden langstlevende van beijde de testatueren in drie staecken, hooft voor hooft ende niet staeckx gewijse behoudelijck dat het leste naerkijnt voorwt ende wtter de gelijcke goederen naerde doot vanden langstlevende sal hebben ende genieten eene somme van seven hondert gulden wesende sijns moeders goet, dat sij heeft innegebracht, ende dander goederen daer mede ten deele gecoth, gelijck de voirkijnderen thunne oock voor wt genieten ter waer dat sij goederen raet goet gevonden worden dat in alles den kijnderen weren, ende alles tsaemen hooft voor hooft worden geparteert waer mede desen testamente soude komen te cesseren behoudelijck dat de testatueren reserveren hen leven lanck haer vrij gebruijck van alle de goederen indistinctelijck soo de geen vercregen inden weduelijcken staet als alle aude naer conquesten bij hun vercregen ende tsaemen gecocht tsij oft de selve gewest oft opgedragen sijn oft niet, om de selve des noodt zijnde bijden langstlevende van beijde de testatueren te mogen verkoopen, veralieueeren belasten ende beswaeren ende haere vrijen wille daer mede te mogen doen al oft sij beijde alnoch int leven waeren makende ende laetende sij testatueren alle haeffelijcke ende meuble goederen deen den anderen om bijden langstlevende tegens de handtschulden daer mede sijnen oft haeren vrije wille te mogen doen, ende datter naer doot vanden langstlevende sal naeblijven daer inne institueeren de voorst. testatueren soo ende gelijck hier voorst. is, de voorst. voor ende naerkijnderen hunne erffgenaemen ...


31v. (1394) inventaris over de meuble goederen bevonden ten huijse van Lambert Peters van Goch hem naergelaeten bij doot ende aflivichijt van Mariken dochtere Marcellis Peters


- inden iersten worden bevonden vier kisten ende eenen joock
- item twe bedden ende een niuwe tieck
- item een schaepe
- item twe paer slaeplakene met een fargie
- item enen swarten rock die is verkocht aen de suster Mariken Marcellis voorst. voor vier? gulden
- item een koperen moespot
- item een tafel met een goodtbanck
- item alnoch een koetse
- item eenen koijketel bij Lambert Peters vercocht in sijne weduwlijken staet voor twe gulden thien stuijvers
- item een haele
- item een stande metten garenbos
- item vijff stoelen
- item eenen mulcktolle
- item eene ketelken
- item een ploech ende een egde
- item een hooge ende een leege karre

aldus geinventariseert opten (18-04-1664) ...

32. (1394) compareerde voor ons schepenen onderges. Jan soone Andries Hendrickx Verhees heeft gekent ende beleden, gelijck den selven comparant bekent, ende belijdt midts desen, wel ende deuchdelijck schuldich te zijn, aen Dirck Hendricx van Moorsel de somme van vijffhondert carolus guldens ... midts een vierendeel jaers malckanderen te vooren op te seggen, te restitueeren, in specie voorst. met behoorlijcken intrest ad vijff gulden tegens thondert maeckende jaerlijckx de somme van vijffentwentich guldens, aenvanck nemende metten (06-02-1664), ende sal het ierste jaer van betaelinge vanden intrest vervallen op den (06-02-1665) ... indier verbant namentlijck zeekere stuck ackerlants gelegen onder Hersel inden dorpe van Lierop tussen 1. Frans Dirckx 2. Goordt Willems van Dijck 3. erfgenaemen Jan Joost Hurckmans 4. de gemeijnte van Lierop groot ontrent twe loepensaet, item noch wt een stuck groesvelts gelegen inden dorpe ende ter plaetse als voor groot ontrent seven loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve aldaer gelegen is 1. Jan Tonis van Dijck met meer andere 2. Jan Jansen Hermans 3. den schouloepn genaemt die Vluete 4. Jan Andriessen voorst., item noch een stuck ackerlants met de groese daer aen gelegen, gelegen ter plaetse als voor groot ontrent twe loepensaet oft soo groot ende kleijne als het selve aldaer gelegen is 1. Frans Dirckx erfgenaemen 2. het Hofken 3. op Lonckendoncq 5. Jan Andriessen voorst. ... stellende de voorst. erfgoederen tot eenen zeekeren vasten onderpande voor de voorst. vijfhondert gulden metten intrest van dien ... (28-04-1664)

[Kantlijn: dese obligatie is doot ende teniet gedaen ende ten vollen wederom geschoeten opten (12-04-1678) door Jenneken weduwe Jan Andriessen Verhees ...]

33v. (1396) Lambert Peters van Goch heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Geraert Hendrickx een stuck ackerlants met die groese daer aen gelegen, groot saemen ontrent veertich roijen ofte soo groot ende kleijn als het selve gelegen is onder die jurisdictie van Lierop ter plaetse genaemt aen de Gruenstraete, 1. Peter Goordt Francquen [Francken] 2. de weduwe Dirck Aelberts 3. de gemeijne straete 4. den schouloep genaemt die Renne ... (07-05-1664)


34. (1396) Joost Goordts Verberne getrouwt hebbende Lijneken Huijberts, present ende tegenwordich sijnde ende door dien naerer van bloede, ende heeft met klinckende ende blinckende penningen ende woorden daer toe bequaem sijnde beschut, vernaerdert ende onderstaen alsulcken stuck ackerlants met de groese daer aengelegen als Geraert Hendrickx bi jcoepe vercregen heeft van Lambert Peters van Goch blijckende met schepenen letteren, de dato den (07-05-1664), ende Geraert voorst. de naerderinge accepteerende heeft den voorst. coep aen Joosten voorst. overgegeven midts dat hij naerder van bloede is ... (08-05-1664)


34v. (1397) Hendrick Peters van Geldrop heeft vijt crachte van testamente tussen hem ende Margrietien sijne ierste huijsvrouwe zaliger voor getuijgen ende mr. Peter Bunnen notaris van Helmont gepasseert op den (28-01-1659), gelijck ons schepenen onderges. geblecken is, wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Jan Peters van Stercksel ende Lambert Hendrick Vlemmicx sijnen swaeger, een stuck groesvelts genaemt die Hongerkoij groot drie copsaet ofte soo groot ende kleijn als het sleve gelegen is inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt het Werdigen Eijnt 1. Hendrick vercoepere met meer andere 2. derfgenaemen Peter Jansen van Stercksel 3. Jan Tonis van Dijck 4. derfgenaemen voorst. ... [doorgehaald: (19-05-1664)] (25-06-1664)


35. (1397) Jan Peters van Stercksel voor hem selven en Lambert Hendrick Vlemmicx als wettich man ende momboir van Eijken Peters van Stercksel sijn wettige huijsvrouwe, hebben wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Lambert Peters van Goch een stuck ackerlants gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt op de Renne groot ontrent anderhalf loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve aldaer gelegen is 1. Joost Hendrick Swerts 2. derfgenaemen Peter van Eijck 3. de schouloep genaemt die Renne 4. Joost Jansen Verberne ... (19-05-1664)


35v. (1398) Jan Peters van Stercksel en Lambert Hendrick Vlemmicx als wettich man ende momboir van Eijken Peters van Stercksel sijne wettige huijsvrouwe hebben wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Jan Anthonis van Dijck een stuck hoijbemts genaemt de Cloet gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt int Aude Goor te deijlen met Jan Anthonis voorst. en Merijken Leonaert Leonaerts ende Merijken Goordts vanden Schauw te weeten hen gerechticheijt 1. den coeper voorst. 2. Merijken weduwe Peter van Stercksel 3. de groot Aa 4. de Aa en Jan Tonis van Dijck ... (19-05-1664)


36. (1398) Lambert Hendrick Vlemmicx heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Jan Peters van Stercksel de hellicht van eenen acker met de groese daer aengelegen groot saemen ontrent vierdalf loepensaet, ofte soo groot ende kleijn als het selve aldaer gelegen is inde prochie van Lierop ter plaetse genaemt het Werdigen Eijnt tussen 1. Hendrick Peters van Geldrop 2. den Vaerwech 3. Jan Jansen Verdijsseldoncq 4. Merijken weduwe Peter van Stercksel ende dat los ende vrij wtgenoemen gemeijne dorpslasten ende den cijnx vanden gronden ende tderden deel van eenen rijxdaelder jaerlijckx geestelijcken pacht ... (19-05-1664)


36v. (1399) erfscheijdinge ende deijlijnge tussen Willem Jan Jacobs ende Thomas Jansen van Mierlo als wettich man ende momboir van Hendricksken Jan Jacobs sijne wettige huijsvrouwe van hunne erfgoederen soo ende gelijck hun die selve aengedeijlt sijn van Lijsken weduwe Hendrick Gielen hunne grootmoeder zaliger op den (27-03-1664)


A: midts welcke scheijdinge ende deijlinge is metten loete ten deele gevallen Willem Jan Jacobs een stuck ackerlants gelegen onder Lierop ter plaetse genaemt die Valsoe het welck vercocht is voor alle man met de slaegen voor twe hondert twelf gulden thien stuijvers, item noch een stuck nieu groesvelts gelegen inden dorpe als voor ter plaetse genaemt het Cromven het welck vercocht is voor alle man ter somme van hondert sevenendertich gulden

B: item ten tweden is metten loete ten deele gevallen Thomas Jansen voorst. een stuck groesvelts gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt den Boetsaert groot ontrent vier loepensaet tussen 1. Dries Peters van Lieshout 2. Joost Swerts 3. Lambert Peters van Goch 4. den schouloep genaemt die Vluete ... midts dat Willem Jan Jacobs aen Thomassen voorst. sijnen swaeger wt sijn lodt noch goet sal doen vertien gulden vijfthien stuijver ... (28-05-1664)
[Kantlijn: welcke voorst. somme van verthien gulden vijfthien stuijver Willem Jan Jacobs betaelt heeft aen Thomassen sijnen swaeger op (28-05-1664)]

37v. (1400) Jan Aerdts Verheijden heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven, suster Agnes Mathijssen moeder abdisse der arme Clarissen tot Hoegstraeten [Hoogstraten] zeekere erfrente van vijfthien guldens jaerlijckx, den gulden gereekent tot twentich stuijver het stuck tot profijt der selver conventuaelen, geloevende tot allen jaeren te betaelen op den twelfden junij, waer van den iersten pacht vervallen sal sijn (12-06-1665) van ende wt een stuck ackerlants gelegen inde prochie van Lierop onder Hersel, genaempt den Wijnckelacker, groot seven loepensaet 1. Dirck Jansen op Moorsel [2. niet aanwezig] 3. den gemeijnen wech 4. de abdije van Postel ... (07-06-1664)

[Kantlijn: compareerde voor ons onderges. scheepene Tehadoris van Door als gemagtigt zijnde bij procaratie van s. Anna Vlemmickx gepasseert voor scheepene van Meegen in dato den (04-09-1742) den welken bekende ende verklaarde van deeseen teegestaande rente van tweehondert en vijftig gulden met den intreste van dien, ontfangen te hebben ende voldaan te zijn, consenteerende dienvolgende inde cassatie deeses, des toirconde bij ons geteekent, actum Lierop den (19-01-1743)[ondertekent: Theodorus van Dooren]]

38v. (1401) Anthonis Jansen van Goch heeft wt crachte van testamente tussen hem ende Cecilia Hendrickx sijne wettige huijsvrouwe zaliger gemaeckt, ende voor schepenen alhier gepasseert op den (22-04-1659) wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Huijbert Jan Bakermans zeekere huijs, torfschop, hoff, hofstadt, aen malckanderen gelegen groot ontrent negen loepensaet, ofte soo groot ende kleijne als het selve gelegen is onder de jurisdictie van Lierop ter plaetse genaemt die Gruenstraete, tussen 1. Katarina weduwe Dirck Aelberts 2. Merijken Hendrickx van Moorsel 3. de gemeijnte van Lierop 4. idem, ende dat los ende vrij wtgenoemen gemeijne dorpslasten en vijf oert cijnx aende Doemeijnen, ende noch eenen stuijver thien penningen cijnx aenden edelen heere van Helmont, item noch hondert vijftich gulden capitaels aen Joost vandne Zande tot Helmont met twe staende ende eenen loepende pacht, item noch hondert gulden capitaels aen Willem Jan Peters met twe staende ende eenen loepende pachte, item noch een obligatie van hondert vijftich guldens aen Jan Hendrick Joosten met eenen staende ende eenen loepende pachte, item noch een obligatie van hondert gulden aen Peter Jansen van Goch met eenen staende ende loepende pachte, item noch sal Katarina weduwe Dirck Aelberts haer gerechtichheijt houden vanden wech, gelijck haer bij testamente van heer Peter Vlemmicx zaliger memorie vergunt is ... (28-08-1664)


(1559) [los vel] ick onderges. bekenne mijdts desen ontfangen te hebben vuijt handen Huijbert Jan Bakermans hoevenaer ten Boomen de somme van - 100 gulden ad XX stuijvers het stuck gerekent metten verloepen van dien, die welcke hem begroot was in seekere huijs hof ende hofstat gecocht van Antonis Jansen van Goch gelegen inde Gruenstraete tot Lierop ende bedancke mij der goeder betaelinge, ende accordeere dat het sal worden gecasseert doot ende tenijet gedaen, ende voor betaelt aengeteekent op de vercoopcedulle onder Dirck van Bussel berustende ... dese ondertekent den (26-05-1665)

39v. (1402) Anthonis Jansen van Goch voorst. heeft wt crachte van testamente als voor, wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Lambert Huijberts een stuck ackerlants groot ontrent twe loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het gelegen is onder die jurisdictie van Lierop ter plaetse genaemt Huijberts Heijtveldt tussen 1. den coepere 2. Jan Hendrick Joosten 3. Lambert Peters van Goch cum suis 4. den Vaerwech ... (28-08-1664)


40. (1402) Anthonis Jansen van Goch voorst. heeft wt crachte van testamente als voor wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Goordt Jansen van Goch sijnen broeder een stuck ackerlants groot ontrent een loepensaet gelegen onder de jurisdictie van Lierop ter plaetse genaemt ontrent het Cromven genaemt den Halven Hoefacker tussen 1. Goordt Jansen van Goch cum suis 2. Jan Hendrick Joosten 3. Goordt Jansen van Goch cum suis 4. Jan Dirck Marcellis ende dat los ende vrij wtgenoemen gemeijne dorps lasten, ende de hellicht van eenen stuijver ses penningen cijnx aende Doemeijnen ... (28-08-1664)


40v. (1404) copije wt de procuratie der conventuaelen van Achelen luijt als volcht, wij onderteekent bekennen ontfangen te hebben wt handen van Dirck Jan Goordts de somme van drie hondert guldens in Hollants gelt, waer mede wij bekennen voldaen te wesen ende saemen last geven aen procuruer Joost vanden Zaende, vanden erfbrief te moegen geven aenden boevengenoemden Dirck Jan Goordts ende denselffden erfbrief hem over te transporteeren metten achterstelle van dien, item bekennen maer ontfangen te hebben het jaer sevenenvijftich, ergo souwender te betaelen staen, noch seven jaeren, dat is noch seven pachten, tis den erfbrief van Sijmon Aerdts vanden Eijnde, die vl sal over transporteeren aenden voorgenoemden Dirck Jan Goorts dat wij voldaen zijn, ende dat wij last geven aen vl procuruer vanden Zande, om nu geschreven te doen hebben wij dit tot een teeken der waerheijt onderteekent (04-06-1664)


frater Joannes Huijsmans confessuer vant cloester te Achelen genoemt sinte Katariendael, inde absenoi vande eerwerdige moeder suster Katarina Peters me moeder, suster Helena Wils procuraterse, suster Anna van Soemeren, suster Maria Peters, suster Anna van Balen, quod attestor f. J. H. idem confessor, dat dit met de procuratie is ackordeerende van wort tot wort attesteer ick D. v. Bussel loco secretaris

41. (1404) compareerende voor ons schepenen ondergenoemt Joost Leonaerts vanden Zande de welcken wt crachte van procuratie, hier boven staende wegens de conventuaelen van sinte Katarinendael tot Achelen geeft over ende transporteert wt cracht der selver procuratie aen Dirck Jan Goortsen Verberne woenende tot Asten zeekere erfrente van vijftien gulden jaerlijckx verscheijnende allen jaere op den heijligen drie koningen dach wesende den vijfden januarij gegeven voor schepenen alhier den (13-01-1650) metten achterstelle van dien geconstitueert sijnde op erffenisse van Sijmon Aerdt vanden Eijnde gelijck alsulckx breeder staet gementioneert inden voorst. constitutiebrief vanden XIII januari voost. geloevende den voorst. comparant op verbintenisse der conventuaelen van Achelen dat voorst. overgeven vast stedich ende van weerden te houden ... (25-08-1664)


41v. (1405) Joost vanden Zande procuruer binnen den stadt Helmont heeft erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen ende ten behoeven van Peter Goordts vanden Eijnde schepen alhier een erffelijcke rente van negen gulden jaers die Anthonis van Goch hadde geloeft erffelijck te gelden ende te betaelen aen Sijmeon Daniels volgens de constitutiebrief gepasseert voor schepenen alhier de dato den (30-03-1655) geloevende de voorst. rente met den loepende pacht goet genoch ende wel duegende te maecken ... (25-08-1664)


42. (1405) inden naem ons heeren amen, bijden innehouden van desen tegenwordigen openbaeren instrumente van testamente zij kondt ende kennelijck eenen ijegelijcken dat op huijden dato onderges. voor oins schepenen gecompareert zijn de ersamen Jan Aert Verdonschot ende Mariken Andriessen den voorst. Verdonschot gesondt van lichaem ende de voorst. Mariken sieck te bedde liggende nochtans haer memorie ende verstant wel machtich soo scheen genochsaem bleken ... voorts komende tot hunne tijttelijcke goederen maken in voegen hier naer volgende ende dat in forma van ende als erffgenaemen ten besitten ende te gebruijcken inden iersten dat allen de goederen gekomen vande zijde des voirst. testatuers tsij in hunne houwelijck oft voir hunnen houwelijck aengestorven sullen blijven aende zijde van hun testatuers oft sijns testatuers naeste vrienden ende erfgenaemen insgelijcx alle de goederen komen zijnde des voorst. testatuer sullen blijven ende succederen opte naeste vrienden ende erfgenaemen van haer testatrice voirst. ende wat aengaet hunne conqueste sullen blijven voor den langstlevende naer lans recht ende stelt de voirst. Mariken testatrice volgens inhoudt voorst. tot haer erfgenaemen Gijsbert Andriesen oft sijne naekomelinge vooreen deel paert, de erfgenaemen oft naekomelingen van Willem Andriessen voor den andere derde paert voor het resterende derde paert de erffgenaemen oft naekomelingen Jan Andriessen haer testatrijce geweede gerechte broeders hier mede eijndende hunne depositie ... (actum den (27-08-1664)


43v. (1407) Huijbert Jan Bakermans heeft erffelijck vercocht, opgedraegen, ende overgegeven aen Antonis Jansen van Goch, ter tochte, ende sijne wettige kijnderen verweckt bij Cecilia Hendrickx sijne wettige huijsvrouwe zaliger ter erffelijckheijt, ende dat voor henne legitime portie, een jaerlijckxe ende erffelijcke rente van vijffentwentich gulden jaerlijckx den gulden gereeckent tot XX stuijver het stuck, geloevende allen jaeren te betaelen op den 28 augusti, waer van den iersten pacht vervallen sal sijn (28-8-1665), ende dat wt huijs hoff aengelach aen malckanderen gelegen groot ontrent negen lopensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve gelegen is inde prochie van Lierop ter plaetse genaemt de Gruenstraete tussen 1. weduwe Drick Aelberts 2. Merij Hendrick Swerts 3. de gemeijnte van Lierop 4. idem, ende dat los ende vrij wtgenoemen gemeijne dorpslasten ende den cijnx vanden gronde en negen gulden jaerlijckx aen Joost vandne Zande tot Helmont, item noch vijf gulden jaerlijcx aen Willem Jan Peters, ende hier op heeft den vercoeper helmelinge vertegen ... (28-08-1664) ... den los vanden voorst. rente wordt geconsenteert met vijfhondert gulden den gulden gerekent tot XX stuijvers het stuck in Hollantse valuatie met den achterstellen van dien midts malckanderen drie maenden van te vooren op te seggen, ende dat voorts van jaere tot jaere, ende dan moeten de voorst. 500 gulden terstont wederom op goede onderpanden vast gestelt worden soo dat de voorst. kijnderen voor hen legitime portie verseckert moegen blijven ...

[Kantlijn: op dese voorst. jaerlijcxe renthe van vijff hondert gulden heeft Huijbert Bakermans geschoten een capitael metten intrest van twe hondert gulden soo dat de selve noch blijft 300 gulden ... (01-03-1668)]
[Kantlijn: op dese voorst. jaerlijcxe rente heeft Huijbert Bakermans geschoeten noch een capitael metten intrest van hondert en vijftich gulden soo dat die rente noch blijft 150 gulden, actum den (05-06-1674), present D. v. Bussel loco secretaris]
[Kantlijn: dese onderges. rente is doot ende teniet gedaen bij Huijbert Jan Bakermans opten (10-08-1675) ter presente van Peter vanden Eijnde, schepen D. v. Bussel loco secretaris]

(1557) [los vel] op huijden den (01-03-1668) is alhier voor schepenen onderges. gecompareert Huijbert Jan Bakermans ende heeft Anthonis Jansen van Goch op de renthe van 500 gulden, die Huijbert voorst. aen Anthonis voorst. ter tochte ende sijne kijnderen verweckt bij Cecilia Hendrickx ter erffelijckheijt is geldende wederom geschoeten ende gerestitueert twe hondert gulden metten intresse van dijen soo dat de renthe nu niet meer en blijft als 300 gulden het capitael, waer van Anthonis voorst. geloeft goede bewaernisse te doen vande voorst. twe hondert gulden en stellen wederom goede onderpanden voor de voorst. twe hondert gulden soo dat sijne kijndere daer voor versekert sullen blijven, ende twelckx toirconde heeft Anthonis voorst. dese met sijn eijgen hant beneffens schepenen onderteeckent ...
[Kantlijn: op den (05-06-1674) heeft Huijbert Jan Bakermans op de rente van 500 gulden capitaels noch geschoeten hondert en vijftich gulden soo dat die rente het capitaels maermeer en blijft - 150 gulden, welcke voorst. - 150 gulden ick Anthonis van Goch bekenne ontfangen te hebben welckx toirconde met mijn eijgen hant geteekent ... ]

(1558) [los vel, andere zijde] item opten (10-08-1675) heeft Huijbert Jan Bakermans de resteerende 150 gulden vande 500 gulden capitaels voorts ten vollen geschoeten ende betaelt waer mede de voorst. rente metten intrest ten vollen voldaen is welcke voorst. resteerende hondert en vijftich gulden Anthonis van Goch bekent ontfangen te hebben welckx toirconde den selven met sijn eijgen hant ondertekent ...

44v. (1408) Willem Thomas Verhees ende Hendrick Thomas Verhees hebben wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Jan Jansen Mathijssen van Hoef hennen swaeger hen gerechticheijt te weeten ijegelijcken de negende part van een stuck nieuerffenisse gelegen onder die jurisdictie van Lierop ter plaetse genaemt Hemellers Hurck, tussen 1. erffegenaemen Margriet vanden Berge tot Helmont 2. Marcellis Jansen Verberne 3. Jan Hendrick Vlemmicx met meer andere 4. de gemeijnte van Lierop ... (18-09-1664)


45. (1408) inden naem ons Heeren amen, bijden inhouden van desen tegenwordigen openbaeren instrumente van testamente zij kont ende kennelijck eenen iegelijcken hoe dat op huijden den (03-10-1664) voor ons schepenen ondergeschreven in proprie persoene herschenen is Jenneken [volgens inhoudsopgave: Jenneken aent Broeck] naergelaeten weduwe Dirck Hendrickx van Craenenbroeck haeren tweden man alwelcke Jenneken voorschreven noch eens getrouwt is geweest met Joost Aerdts haeren iersten man ende Jenneken voorst. sieck te bedde liggende nochtans haerder memorie ende verstant overal wel machtich alsoo het aen haer oepentlijck schenende blecke ... voorts comende totte dispositie van haere tijttelijcke goederen haer van Godt verleent op deser aerden soo is sij begeeerende ende maeckende om datter geenen twijst ende soude comen te rijsen tussen de kijnderen soo vanden iersten als vanden tweden bedde, inden iersten is sij testatrice begeerende dat de voorkijnderen verweckt bij Joost Aerts terstont naer haer doot het erfgoet hetwelck sij inden iersten houwelijck gehadt hebben terstont sullen aenverden volgens lantsrecht, ten tweden is sij maeckende aende naerkijnderen verweckt bij Dricken voorst. een stuck ackerlants groot een lopensaet gelegen aen Drieskens Hoeck de welcke Jenneken testatrice gecocht heeft in haeren weduwelijcken staet vande erffgenaemen Leonaert Bruijstens, ten derden is sij maeckende aen de voorkijnderen ende naerkijnderen eenen acker groot oock een loepensaet geocht vande erfgenaemen voorst. inhaeren tweden houwelijcken met Dirck voorst. haeren tweden man alwelcken acker de voorkijnderen ende de naerkijnderen iegelijck de helcht sullen genieten, item noch sullen de voorkijnderen gehouden sijn aen de naerkijnderen los ende vrij te tellen de somme van hondert gulden eens voor henne patrimonie van henne vader ingebracht, aengaende de haefve ende de tochte sullen de voorkijnderen ende naerkijnderen gelijckelijck deijlen hoeft voor hoeft, en alle hantschulden malckanderen gelijckelijck helpen betaelen soo recht is, item noch maeckt sij haer jonckxte dochterken Grietjen Dirckx voor wt thien gulden den gulden gerekent XX stuijvers stuck, ...


46v. (1410) Jan Dirckx, Marcellis Dirckx, ende Dirck Dirckx Marcellis voor hen selven, Marcellis Willems van Breij als wettich man ende momboir van Catharina Dirck Marcellis sijne wettige huijsvrouwe, Marcellis voorst. hem mede fort ende sterck maeckende voor die kijnderen Peter Dirck Marcellis, Peter Jansen van Someren als wettich man ende momboir van Jenneken Dirck Marcellis sijne wettige huijsvrouwe, Marcellis Aerdts ende Jan Hendrickx van Craenenbroeck als gekoeren momboirs van Heijlken ende Lijneken Dirck Marcellis hebben saemenderhant wettelijck ende erffelijck vercocht opgedragen ende overgegeven aen Dirck Jansen op Moorsel hennen oem dese parceelen van erffgoederen soo groese als lant soo ende gelijck hier naer is volgende, item inden iersten een halfve schuere metten aengelach metten acker daer aen gelegen groot saemen ontrent derdehalf loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve gelegen is onder de jurisdictie van Lierop ter plaetse genaemt die Winckelstraete tussen 1. Marcellis Jansen van Moorsel 2. Dirck coepere 3. de gemeijne straete 4. Dirck voorst., item noch een stuck ackerlants gelegen als voor groot saemen met over den wech ontrent derdehalf loepensaet, 1. Dirck coepere 2. Marcellis van Moorsel 3. de abdije van Postel 4. Dirck coepere, met een stuck euselvelts gelegen inden dorpe als voor 1. Joost Jansen van Helden 2. Andries Peters van Lieshout 3. derfgenaemen Jan Hendrick Driessen 4. Jan Hendrickx van Leensel, item noch een stuck ackerlants gelegen als voor groot ontrent een loepensaet tussen 1. Dirck coepere 2. derfgenaemen Jan Hendrick Driessen 3. den Vaerwech 4. Marcellis van Moorsel, item noch een stuck hoijbempts gelegen inden dorpe als voor groot ontrent drie copsaet 1. Marcellis Jansen van Moorsel 2. Dirck op Moorsel 3. Marcellis Jansen van Moorsel 4. den schouloep genaemt die Vluete, item noch een stuck hoijbempts gelegen inden dorpe als voor ter plaetse genaemt achter die Harmisdonck groot ontrent twe loepensaet 1. Marcellis van Moorsel 2. de weduwe Andries Willems 3. de waeterlaet genaemt de Vleute 4. Jan Tonis van Dijck, item noch een stuck heijtvelts groot ontrent twe loepensaet gelegen als voor 1. Dirck coepere 2. de weduwe Andries Hendrick Driessen 3. Marcellis van Moorsel 4. idem, ende dat los ende vrij wtgenoemen gemeijne dorpslasten ende den cijnx vanden gronde ende noch de vierde part van vijftalven gulden jaerlijckx aenden h. geest tot Helmont met vijf staende ende eenen loepende pacht, item noch twe hondert ende tweentachtentich guldens capitaels aen Marcellis Willems van Breij ... (30-10-1664)

[Kantlijn: dese twe hondert ende twentachtentich gulden die hier tegen geschreven staen heeft Dirck Jansen van Moorsel ten vollen voldaen geschoeten ende betaelt aende erffgenaemen van Marcellis Willems van Breij opten (05-12-1686) ...]

47v. (1411) erfscheijdinge ende deijlinge tussen Dirck Fransen, Jan Jansen van Brussel ende Goijaert Aerdt Duijsen als wettich man ende momboir van Anneken Frans Dirckx van alle henne erffgoederen hen van henne ouders aengekomen alle gelegen tot Lierop ende Mierlo, wtgenoemen eenen hoijbeempt gelegen aende Bockhorst ende eenen op die Smaelvelden te weeten de Putten, ende een hoijvelt gelegen tot Someren inde Vloete, met een weijveldt gelegen op Endoncq metten Peel gelegen op den Hoegenpeel, welcke voorst. parceelen moeten blijven voor Dirck Fransen ende Goijaert Aerdt Duijsen alleen


A: midts welcke scheijdinge ende deijlinge is metten loete ten deele gevallen Goijaert Aerdt Duijsen als wettich man ende momboir van Anneken Frans Dirckx sijne wettige huijsvrouwe, den Spoelenacker, met Joostien Moijen Kamken waerwt betaelt moet woorden jaerlijckx aende kercke alhier vijftien stuijvers reducxie, item noch den voorsten acker naest Frans Claessen, item noch een heijtvelt gelegen op den Wittenberck, met Hensenveltien, item noch den Aeracker met den halfven Leeuwerck naest de Braecken, item noch een hoijveldt genaemt het Aude Goor gelegen ontrent die Schauwe, met drie beleende schaeren ..

[pagina 48v. en 49. zijn niet aanwezig in de FS scans]
B: item ten tweden is metten loete ten deele gevallen Dirck Fransen het huijs met de schuere ende aengelach gelegen onder Lierop ter plaetse genaemt Hersel met den achtersen acker bij Frans Claessen, item noch het heijtveldt gecomen van Aerdt vanden Eijnde, metten den acker gelegen inden Capellencamp, met de heufve, item noch den halven Leeuwerck gelegen naest Mierlo, item noch het half Aude Goor naest de gemeijnte met twe erfschaeren ... ende dit voorst. lot moet wtter hant geven hondert vijffentwentich gulden eens

C: item ten derde is metten loete ten deele gevallen Jan Jansen van Brussel het geheele erfve gelegen onder Mierlo ter plaetse genaemt het Aude Ven soo ende gelijck het Jan Martens nu tegenwordich in pachtinge is hebbende, met allen lasten pachten ende cijnsen, soo ende gelijck als daer tegenwordich met recht wt is gaende, welck voorst. erfve wtter hant moet geven hondert vijffenseventich guldens eens ...

item ofter eenige lasten pachten cijnsen op quaemen meer alsmen nu tegenwoordich weet, ende oft ijemanden sijn gedeelte met recht int geheel ofte deel ontwerdt woorde, geloevende de voorst. condividenten malckanderen gelijckelijck te helpen afdraegen, ende Frans Dirckx hennen vader vanden cijnx af te winnen gelijckelijk ... (27-11-1664)

49v. [1] (1413) Dirck Fransen, Jan Jansen van Brussel ende Goijaert Aerdt Duijsen geloeven alle jaeren ijeder voor sijn hoft tot onderhout aen Seijken naergelaeten weduwe Frans Dirckx zaliger hunne moeder te betaelen ijeder jaerlijckx ses vaeten roggen facit saemen achtien vaeten, ijeder ses gulden den gulden gereekent XX stuijvers het stuck, facit saemen achtien guldens, ijeder twe vaeten boeckweijts facit saemen ses vaeten boeckweijts ende ijeder acht pont boeteren facit saemen 24 ponden boeteren het welck den ierstemael vervallen sal sijn den (01-11-1665) en soo voorts van jaer tot jaere ende ofte het quaem dat sij Seijken voorst. quaem tot eenen miserabelen staet daer Godt voor verhoeden wil dat sij meer van oden mocht hebben als voorst. is geloeven Dirck, Jan ende Goijaert voorst. malckanderen gelijckelijck bij helpen te leggen, ende malckanderen gelijckelijck voorts te helpen houden ende nae te sien gelijck als eerlijcke kijnderen henne ouders schuldich sijn te doen, ende oft Seijken voorst. noch eenige goederen achter laet ofte overschoet, soo van huijsraet als andersints egeen wtgescheijden, sullen parteijen naer Seijkens doot gelijckelijck deijlen, ... (27-11-1664)


49v. [2] (1414) [nummer 50 komt 3x voor op scan 1413, 1414 en scan 1415] Willem Peter Geraerts voor sijn tochtrecht, Peter Willem voor sijn selven en Geraert Peter Geraerts met Anthonis Hendrick Vlemmix als geswoeren momboirs van Hendriksken Willem Peters ter erffelijckheijt, hebben saemenderhant naer drie sondachse kerckveijlinge, ende met decret vande wedt ende met wtganck der brandende karsse, wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende over gegeven aen Hendrick Anthonis Vlemmicx een stuck hoijbeempts gelegen onder die jurisdictie van Lierop ter plaetse genaemt aent Otterdijck, groot ontrent vier dehalf loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het aldaer gelegen is, tussen 1. Merijken Hendrickx van Moorsel 2. Jan Hendrick Vlemmicx 3. Frans Martens 4. het Oettert, genaemt den Beverkoot ende dat los ende vrij wtgenoemen gemeijne dorps lasten en hondert gulden capitaels aen Joost den Gelaesmaeker tot Deurne met eenen staende ende eenen loepende pacht, ende ses stuijvers jaerlijckx cijns aen de Doemeijnen ... (19-01-1665)


50. [2] (1414) [nummer 50 komt 3x voor op scan 1413, 1414 en scan 1415] compareerende voor ons schepenen onderges. de eersaeme Goordt Jan Hermans ende Willem Jacobs daer toe versocht sijnde ende hebben als naergebueren vande momboirs vande onmondige kijnderen van Hendrick Aerdt Duijssen verweckt bij Metien Hendrick Laureijs Keijsers tuijgen ende verclaeren gelijck de selve tuijgen ende verclaeren midts desen hoe dat seeckere huijs metten aengelach groot ontrent vier loepensaet met een stuck erffenisse genaemt den Torfput gelegen onder de jurisdictie van Lierop ter plaetse genaemt het Berckeijnde vutter vercocht dan gehouen, om merckelijcke saecke dat de penningen daer van komende sullen beleijt woorden tot meerder profijt vande onmondige voorst., in oirconde deses soo hebben de voorst. comparanten dese henne depositie beneffens schepenen onderteekent, actum den (12-02-1665)


49v. [3] (1415) [nummer 50 komt 3x voor op scan 1413, 1414 en scan 1415] dese voorst. verclaeringe aen schepenen in Lierop naementlijck Jan van Bussel, Peter Goordts vanden Eijnde ende Anthonis Joosten Verbeeck voorgebracht sijnde ende daer . bij de voorst. momboirs versocht decreet om tot de vercoepinge te moegen comen hebben de voorst. schepenen bij de liberatie over de voorst. saecke, de vercoepinge geaccordeert midts dat die penningen sullen worden gebruijckt tot profijt vande voorst. onmondige kijnderen van Hendricken voorst. onder behoorlijcke reeckeninge bewijs en relique, ...


49v. [3] (1415) [nummer 50 komt 3x voor op scan 1413, 1414 en scan 1415] scheijdinge ende deijlinge tussen derffgenaemen van Jan Verdonschot ende Merijken Andriessen [volgens inhoudsopgave: Merijken Sijmons] sijne twede huijsvrouwe van de achtergelaeten goederen die sij in hennen tweden houwelijck saemen gecocht hebben


A: mijdts welcke scheijdinge ende deijlinge sijn de kijnderen van Peter Jansen Verdonschot metten loete ten deele gevallen ende de selve geassisteert met Hendrick Hendrickx Verhees ende Jan Peters haere mombers zeekere huijs schuere metten aengelach groot ontrent een loepensaet gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt inde Winckelstraet tussen 1. Andries Peters van Lieshout 2. Jacob Jansen 3. Andries Peters van Lieshout 4. de gemeijne straete, item noch een stuck ackerlants genaemt den Lijacker groot een loepensaet en 30 roijen gelegen onder Hersel tussen 1. den Kerckenacker 2. Jan Hendrick Driessen 3. Aerdt Verdonschot 4. den Vaerwech, item noch eenen acker genaemt den Aeracker groot twe loepensaet 20 roijen gelegen ontrent als voor tussen 1. de erfgenaemen Aert Verdonschot 2. Gevaert Gevaerts van Durne [van Deurne] 3. de abdije van Postel 4. den Vaerwech, item noch een stuck ackerlants genaemt den Bolckacker gelegen ontrent als voor tussen 1. de abdije van Postel 2. Jan Verdonschot 3. den Cappelacker 4. Goordt Willems van Dijck groot 39 roijen, ende dat los ende vrij wtgenoemen gemeijne dorps lasten ende den cijnx vanden gronde, item noch een erfrente van vierhondert gulden capitaels aen Joost Lammert Arijkens, item noch een erfrente van vijffentwentich gulden jaerlijckx aen de erffgenaemen Peter Jansen Verdonschot

B: item ten tweden is metten loete ten deele gevallen de erffgenaemen van Merijken Andriessen voorst. te weeten Hendrick Gerits van Soest als wettich man van Jenneken Jan Driessen ende Willem Jans Verhees als wettich man van Lijneken Andriessen hem mede fort ende sterck maekende voor Willem ende Sijmon Driessen sijne swaegers, een stuck groesveldts genaemt het Hofken groot ontrent vijftien roijen gelegen onder Hersel tussen 1. Goordt Aerdt Duijsen 2. Jacob Jan Hurckmans ... (27-02-1665)

51. (1416) Anthonis Joosten Verbeeck, heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Heijlken naergelaeten weduwe Geraert Hendrickx een stuck ackerlants met de groese daer aengelegen groot ontrent veertich roijen, gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt die Gruenstraete 1. de weduwe Dirck Aelberts 2. Peter Goordt Francken 3. de gemeijne straete 4. den schouloop genaemt die Renne ... (04-03-1665)


51v. (1417) Hendrick Aerdt Duijssen voor sijn tochtrecht ende Goijaert Hendrick Keijsers met Goijaert Aerdt Duijssen, als geswoeren ende geboeren momboirs vande onmondige kijnderen van Hendrick Aerdt Duijssen, verweckt bij Metien Hendrick Keijsers, in sijnen iersten houwelijck hebben saemenderhant, naer drie sondachse kerckveijlinge, en met decreet vande wedt ende met wtganck der brandende karsse publijck voor alle man, wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen, ende overgegeven aen Marten Jan Joosten ende Peter Jansen van Goch, als momboirs vande, onmondige kijnderen van Marten Jan Joosten voorst., verweckt bij Anneken Aerdt Duijssen zaliger in sijnen iersten houwelijck, ende dat tot profijt vande onmondige kijnderen van Marten voorst., seecker huijs hoff hoffstadt groot ontrent II3 loepensaet ofte soo groot ende kleijn als hetselve gelegen is, inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt het Heijen Eijnt, tussen 1. Gijsbert Willem Gijsberts 2. de gemeijnte van Lierop 3. idem 4. idem, met noch een stuck erffenisse genaemt den Turfput, groot ontrent twe loepensaet, ofte soo groot ende kleijn als het selve gelegen is ontrent ter plaetse als voor tussen 1. derffgenaemen Ida Hemelaers met meer andere 2. idem 3. Goordt Jan Hermans 4. Wouter Wouters ... (16-03-1665)


52. (1417) Hendrick Aerdt Duijsen heeft erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Huijbert Jan Baekermans ende Hendrick Luijcas van Breij als dienaers der taffelen vanden h. geest tot Lierop ende dat tot profijt vande taffele voorst., een jaerlijckxe ende erffelijcke rente van twe gulden vijff stuijver jaerlijckx den gulden gerekent tot XX stuijver het stuck verschijnende allen jaeren op vrouwenlichtmissedach waer vanden iersten pacht vervallen is (02-02-1662), ende dat wt een stuck groesvelts genaemt het Oude Goor groot vijff loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve gelegen is inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt int Aude Goor tussen 1. erffgenaemen Jan Frans Custers 2. Goordt Jansen van Moorsel cum suis 3. de abdije van Postel 4. Jan Tonis van Dijck met meer andere ...


53. (1418) Hendrick Aerdt Duijssen heeft erffelijck vercocht, opgedraegen ende overgegeven aen Goijaert Hendrick Laureijs Keijsers ende Goijaert Aerdt Duijssen als geswoeren momboirs van Dirck ende Aeltien onmondige kijnderen van Hendrick Aerdt Duijssen verweckt bij Metien Hendrick Laureijs Keijsers in sijnen iersten houwelijck, een jaerlijckse ende erffelijcke losrente van thien gulden jaerlijckx behoudende Hendrick voorst. sijn tochtrecht sijne leven, ende de onmondige kijnderen voorst. ter erffelijckheijt, verschijnende allen jaeren op den 16 meert, waer van den iersten pacht vervallen sal sijn alsmen schrijft (16-03-1666), ende dat wt een stuck groeseveldts genaemt het Aude Goor groot ontrent vijff loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve gelegen is inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt int Aude Goor tussen 1. derffgenaemen Jan Frans Custers 2. Goordt Jansen van Moorsel cum suis 3. de abdije van Postel 4. Jan Tonis van Dijck met meer andere, ende dat los ende vrij soo hij seijde wtgenoemen gemeijne dorpslasten ende twe gulden vijff stuijver jaerlijckx aenden h. geest alhier tot Lierop ... den los vande voorst. rente wordt bij de coeperen geconsenteert met twe hondert gulden den gulden gereekent tot XX stuijvers het stuck in permissie gelde metten achterstelle van dien midts drie maenden te vooren op te seggen ...

[Kantlijn: dese twee hondert gulden sijn voldaen ende voldaen door Jan Frans Claessen gelijck te sien is op het prothecol vande (23-01-1698) ende daerom geroijeert, actum den (20-01-1700)]
[Kantlijn: dese vijffenveertich gulden sijn gegroot inde vercochte huijsinge van Hendrick Aert Duijssen gecocht bij den president Jan vanden Boomen te sien inde veste vande (31-12-1697)]

54. (1419) erfscheijdinge ende deijlinge tussen de kijnderen ende erffgenaemen Hendrick Hemelaers ende Ida sijn wettige huijsvrouwe zaliger memorie


A: midts welcke scheijdinge ende deijlinge is metten loete ten deele gevallen Merijken naergelaeten weduwe Peter Jansen van Stercksel dochter van Hendrick hemelaers voorst. geassisteert met Jan Peters haeren wettigen soene en met Lambert Hendrick Vlemmicx haeren swaeger het achterste deel vant huijs noertwaerts tweeten inde hellicht op te diejlen met den acker daer achter aen gelegen wtgenoemen dat de mede deijlers daer af sullen deijlen ende hebben elf roijen neffens Goordt Jan Hermans erffenisse gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt het Heijen Eijnt tussen 1. de mede deijlers 2. idem 3. de gemeijne straete 4. Wouter Wouters, met noch een stuck ackerlants genaemt den Bremacker gelegen ter plaetse als voor 1. Dirck Hendrick Swerts 2. Donaet Bruijstens met meer andere 3. Anthonis Joosten 4. Wouter Wouters, item noch een stuck ackerlants genaemt den Turfput met het heijtveldt daer aengelegen, gelegen ontrent als voor 1. Peter Jansen van Asten 2. Marten Jan Joosten met meer andere 3. Marten Jan Joosten 4. Wouter Wouters met meer andere, item noch een stuck heijtveldts gelegen aende Hoegenberch tussen 1. de mede deijlers 2. Gijsbert Willem Gijsberts 3. de gemeijnte van Lierop 4. Marten Jan Joosten met meer andere, item noch een stuck groesvelts gelegen inde Waeterdriessen 1. de mede deijlers 2. Marten Jan Joosten met meer andere 3. Naet Bruijstens 4. idem, item noch een stuck hoijbemts gelegen inde Gruenbemde 1. Peter Jansen van Asten 2. de mede deijlers 3. den gemeijnen waterloep genaemt de Vluete 4. Marten Jan Joosten, item noch een stuck nieuerffenisse gelegen aenden Meerdijck 1. de mede dijelers 2. de weduwe Dirck Aelberts 3. den Meerloep 4. Mathijs Aerdts, item noch een stuck hoijbemts gelegen ontrent de Stemit 1. Marten Jan Joosten 2. Wouter Wouters 3. den gemeijnen waterloep genaemt die Vluete 4. derffgenaemen Hendrick Gijsberts, item noch een stuck ackerlants gelegen op die Renne 1. derffgenaemen Peter van Eijck 2. Joost Swerts 3. Joost Jansen Verberne 4. den schouloep genaemt die Renne

B: item ten tweeden is metten loete ten deele gevallen Marcellis Jansen van Moorsel ter tochte, ende Hendrick Marcellis ende Jan Goordts als wettich man ende momboir van Jenneken Marcellis sijne wettige huijsvrouwe ter erffelijckheijt sijnde Hendrick ende Jenneken wettige kijnderen van Marcellis voorst. verweckt bij Margriet dochter Hendrick Hemelaers sijne wettige huijsvrouwe in sijnen iersten houwelijck, het voorste deel van het huijs gelegen naer den suijden te weeten inde hellicht op te deijlen met den dries daer aen gelegen als voor 1. de mede deijlers 2. Wouter Wouters 3. idem, de gemijn straete, met noch een stuck erffenisse gelegen ontrent als voor tussen 1. Wouter Wouters 2. Hendrick Geraerts van Soest 3. Wouter Wouters 4. de gemeijne straete, item noch een stuck ackerlants gelegen aenden Santcamp 1. Naet Bruijstens 2. Anthonis Joosten met meer andere 3. de gemeijnte van Lierop 4. idem, item noch een stuck nieuerffenisse gelegen aen den Meerdijck 1. de mede deijlers 2. Joost Hendrick Swerts 3. Dirck Hendrick Swerts 4. den meerloep, item noch een stuck ackerlants gelegen ontrent als voor 1. derffgenaemen Aerdt vanden Eijnde 2. Goordt Jan Hermans 2. de gemeijn straete, item noch een stuck groesveldts gelegen ontrent las voor inde Waterdriessen 1. Wouter Wouters 2. de mede deijlers 3. Donaet Bruijstens 4. idem, item noch een stuck hoijbemts gelegen inde Gruenbemde tussen 1. de mede deijlers 2. derffgenaemen Aerdt Aelberts 3. Marten Jan Joosten 4. den gemeijnen waeterloep genaemt die Vluete, item noch een stuck ackerlants met de groese daer aen gelegen ter plaetse genaemt het Heesven 1. Dries Hendrick Driessen 2. idem 3. de gemeijnte 4. d'abdije van Postel, item noch elf roijen vanden acker achter het huijs naest Goordt Jan Hermans ... (19-03-1665)

56. (1421) Anthonis Joosten Verbeeck onsen mede schepen heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Hendrick Marcellis van Moorsel ende aen Jan Hendrickx van Hees sijnen swaeger een stuck erffenisse groot ontrent seven roijen gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt den Santcamp tussen 1. de coepers 2. derffgenaemen Aerdt Aelberts 3. de coepers 4. de gemeijnte van Lierop ... (19-03-1665)


56v. (1422) Lijsken naergelaeten weduwe Frans Peter Geraerts heeft afgegaen haer tochtrecht gelijck sij deselve afgaet midts desen voor het gedeelte van Jan Fransen haeren soene in het gene dat de selve Jan Fransen, naer haere doot soude comen te erfven, in een erfrente van twe hondert tseventich gulden capitaels waer in Jan Franssen voor sijn hoeft is competeerende de somme van hondert en twentich gulden voor sijn hoeft, waer van hij Jan Fransen voorst. terstont sal moegen aenverden tseventich gulden ende voorder en is Lijsken voorst haer tochte niet afgaende, als voor de somme voorst. voorts geloeft Lijsken voorst. tvoorst. afgaen over geven haerder tochte soo boven vermelt staet altijt voor goet vast stedich ende van werden te houden ... (09-04-1665)


57. (1422) erffscheijdinge ende deijlinge tussen de kijnderen van Joost Lambert Aerkens verweckt bij Luijtien Aert Verdonschot sijne wettige huijsvrouwe ter eenre ende de kijnderen van Peter Jansen Verdonschot ter andere seijde vande erffgoederen soo ende gelijck die hen achtergelaeten sijn van Aerdt Jansen Verdonschot ende Lijsken sijne huijsvrouw saliger memorie henne grootvader en grootmoeder


A: midts welcke scheijdinge ende deijlinge is metten loete ten deele gevallen de kijnderen van Peter Jansen Verdonschot de selve kijnderen geassisteert met Jan Peters van Gemert ende Hendrick Hendrickx Verhees henne geswoeren momboirs, het huijs met het half aengelach daer aen gelegen, gelegen onder den dorpe van Lierop ter plaetse genaemt Hersel tussen 1. de abdije van Postel 2. de mede deijlers 3. de abdije van Postel 4. de gemeijne straete, item noch een stuck ackerlants genaemt den Aeracker gelegen ontrent als voor te weeten de vierde part gelegen tussen 1. de kijnderen Peter Verdonschot 2. de mede deijlers 3. de abdije van Postel 4. den gemeijnen Vaerwech, item noch de vierde part van een stuck erffenisse gelegen ontrent als voor tussen 1. de kijnderen Peter Verdonschot 2. de mede deijlers 3. Aerdt Jansen Verhees 4. Goordt Willems, item noch een stuck ackerlants gelegen op den Wittenberck oock de vierde part 1. Joost Lambert Aerkens 2. Goort Aert Duijsen 3. Jan Jansen Hermans 4. de gemeijn straete ...

B: item ten tweden is metten loete ten deele gevallen de kijnderen Joost Lambert Aerkens verweckt bij Luijtien Aerdts Verdonschot sijne wettige huijsvrouwe te weeten Joost Marcellis Verberne als wettich man ende momboir van Lijsken Joosten sijne wettige huijsvrouwe, ende Jan Huijberts als wettich man ende momboir van Jenneken Joost Lambert Aerkens sijne wettige huijsvrouwe ende Peter Huijberts als wettich man ende momboir van Frensken Joosten sijne wettige huijsvrouwe, Joost Lambert Aertkens als vaderlijck momboir van Jan en Lambert Joosten sijne wettige kijnderen, de schuere mette halfve hofstadt de hofstadt te midden op te deijlen tussen 1. Dirck Frans Dirckx 2. de mede deijlers 3. de gemeijn straet 4. Dirck Fransen met meer andere, item noch de vierde part in een stuck ackerlants genaemt den Aeracker tussen erffenisse gelegen ontrent als voor 1. de mede deijlers 2. Aerdt Jansen Verhees 3. de abdije van Postel 4. den Vaerwech, item noch de vierde part van een stuck erffenisse gelegen inde Huefve 1. de mede deijlers 2. Joost Lambert Aerkens 3. Aerdt Jansen Verhees met meer andere 4. Gevaert Gevaerts tot Vlierden, item noch de vierde part in eenen acker genaemt op den Wittenberck 1. de mede deijlers 2. Joost Lambert Aerkens 3. de gemeijn straete 4. Jan Jansen Hermans ... item de kijnderen Joost Lambert Aerkens sullen wt hen loete wtter hant moeten geven aen de kijnderen Peter Jansen Verdonschot veertich vaeten roggen ende ontrent negen gulden vant groesvelt ende noch vijftich gulden de welcke Joost Lambert hennen vader aen het kloester betaelt heeft tot Achelen voor Aerdt Lamberts hennen grootvader, alwelcke voorst. somme soo van de vijftich gulden ende het groesvelt sij kijnderen van Peter Verdonschot nu tegenwoordich voldaen sijn ende het koeren te weeten de XX vaeten die welcke verschenen waeren lichtmisse voorleden de welcke Peters kijnderen ingehouden hebben vanden korenpacht ende de andere XX vaeten sullen sij genieten vande schaere die op den acker is, daer de kijnderen van Peter Verdonschot dan ten vollen mede voldaen sullen sijn, alwelck somme vande penningen ende koren de kijnderen Joosten voorst. wt henne loete moeten missen midts dat Jan Aerdt Verdonschot van sijnen vader noijt geen wtsetselen heeft gehadt ... (14-04-1665)

59. [1] (1424) [nummer 59 komt 3x voor op scan 1424, 1425 en scan 1427] Hendrick Josephs vande Dueseldonck heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedragen ende overgegeven aen Hendrick Anthonis Vlemmicx een stuck ackerlants groot ontrent seven copsaet gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt aen het Otterdijck tussen 1. Jan Hendrick Vlemmicx 2. Anthonis Hendrick Vlemmicx 3. Jan Hendrick Vlemmicx 4. de gemeijn straete ... (15-04-1665)


58v. [2] (1425) [nummer 59 komt 3x voor op scan 1424, 1425 en scan 1427] Jan Goordts woenende op Stipdonck onder den dorpe van Lierop, vuijt crachte van procuratie, hem gegeven ende verleent bij heer Jan Martens, ende heeft in ider qualiteijt erffelijcken vercocht overgegeven ende opgedraegen mr. Peter Bunnen borger der stadt Helmont seekere jaerlijckxe ende erffelijcke renthe van vijffthien gulden jaerlijckx veronderpant inde goederen vande weduwe Peter Jansen Bakermans in Lierop voorst., alles naer inhout vanden protecolle van Lierop ende brieven daer van sijnde de dato den (29-12-1642) ende heeft den voorst. Verberne in qualiteijt voornoemt op de voorst. renthe van 15 gulden jaerlijckx, ende op allen recht ende toeseggen hen constituant daer inne competeerende, ende op allen letteren daer van sijnde ende mentie maekende helmelinge vertegen ... (18-06-1665)

[Kantlijn: dit tegenstaende is voldaen ende gecasseert bij mij Jan vanden Boomen]

(1556) [los vel]
ick dese onderteeckent met mijnen eijghen naeme geve midts desen volcommen macht cracht ende procuratie aen Jan Goorts Verberne woonende binnen den dorpe van Lierop ter plaetse op Stipdonck om in sijnen constituants naeme, van sijnen tweghen ende sijne absentie te compareeren voor heeren schepenen alhijer ende aldaer - opte draeghen te cedeeren ende te transporteeren aen mr Peeter Bunnen seeckere renthe van vijffthien gulden jaerlijcx verhypotiseert inde goederen vande weduwe Peeter Jan Baeckels ende voorts alles te doen w.. hij constituant selffen present sijnde soude connen of vermueghen te doen, houdende vur goet vast stedich ende van weerden allen tgene bijden consitiuant in t'gheenenn voorst. sal weesen ... (12-06-1665) ita testor heer Jan Martens

59. [2] (1425) [nummer 59 komt 3x voor op scan 1424, 1425 en scan 1427] inden naem ons Heeren Jesu Cristi, amen, bijden inhouden van desen oepenbaere instrumente van testamente, sij kont ende kennelijck, eenen ijegelijcken, dat op huijden den (28-08-1665) voor ons schepenen onderges. deser dinckbancke van Lierop, gelegen in Peelant Meijereije van Scherthoegenbosch in eijgene persoenen sijn gecompareert ende erschenen de eersaeme Aerdt Jansen Verhees, ende Jenneken Aerdt Hurckmans sijne wettige huijsvrouwe in haeren eijgen woenhuijs gestaen binnen Lierop voorst., de voorst. Aerdt Jansen testatuer wel gesont van lichaem, ende de voorst. Jenneken Aerdts sieck te bedde liggende nochtans haer verstant memorie ende vijf sinnen wel machtich als ons blijckende was ... comende daer mede tot de dispositie van haere tijttelijcke goederen hen van Godt verleent op deser aerden, maecken geven ende laeten sij testatueren malckanderen elck doen, den anderen reciproce, te weeten den iersten aflijvigen van hen beijden den lancxt levende, om bij den langst levende, terstonts alle de goederen die sij testatueren, elck een van sijne ouders gecomen te weeten Aerdt testatuer van sijne vader ende moeder aengestorven, ende Jenneken testatrice van haeren vader ende moeder aengestorven, met de goederen die de voorst. testatueren saemen geconquesteert hebben terstonts allen de goederen elck van sijn kant gecomen aen te verden naer doot des iersten aflivigens, met vollen recht te houden besitten ende te gebruijcken euwelijck ende erffelijcken ende de selve goederen te moegen vercoepen veralioneeren veranderen belasten ende hennen eijgen vrije wille daer mede te doen oft die selve beijde inden leven waeren ende sal den langst levenden de goederen van den iersten aflijvigen gecomen ofte ingebracht maer moegen gebruijcken in tochte volgens tslants rechte ...


60v. (1429) Lambert Peters van Goch inwoender alhier binnen Lierop heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedragen ende overgegeven aen Adriaen Naesen ende Jan Gijsen woenachtich tot Leende als momboirs vande vier onmondige kijnderen van Gijsbert Josephs ende dat tot profijt vande onmondige voorst., een jaerlijcxe ende erffelijcke losrenthe van vijf gulden jaerlijckx den gulden gereekent tot XX stuijvers het stuck Hollants geldt, geloevende allen jaeren te betaelen op den derden september, waervan den iersten pacht vervallen sal sijn (03-09-1666), ende dat voorts soo van jaere tot jaere vrij van allen lasten te betaelen, ende dat wt seekere onderpanden hier naer volgens gelegen onder Lierop, inden iersten wt huijs hoff en aengelach aen malckanderen gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt inde Gruenstraete, groot ontrent vier loepensaet liggende tussen 1. Goort Luijcas van Breij 2. Marcellis Aerdts 3. de gemeijne straete 4. den schouloep genaemt die Renne ende dat los ende vrij wtgenoemen gemeijne dorps lasten, ende vijf oert jaerlijcx cijncx aen de abdije van Postel, ende eenen gulden thien stuijvers jaerlijckx aende kercke alhier ende vijff gulden jaerlijckx tot Leende aende onmondige voorst., ende thien gulden jaerlijckx aen Lijsken weduwe Frans Peters, item noch wt een stuck ackerlants gelegen inden dorpe als voor ter plaetse genaempt op de Renne groot ontrent anderhalf loepensaet 1. Joost Hendrick Swerts 2. derffgenaemen Peter van Eijck 3. den schouloep genaemt de Renne 4. Joost Jansen Verberne met noch wt een stuck ackerlants met de groese daer aengelegen groot ontrent derdehalf loepensaet genaemt den Melis gelegen inden dorpe als voor ter plaetse genaemt aenden Boetsaert 1. weduwe Dirck Aelberts 2. Andries Peters van Lieshout met meer andere 3. de abdije van Postel 4. Marcellis Aerts met meer andere ... stellende de voorst. goederen tot eenen vasten onderpande voor de voorst. erffrente van vijf gulden jaerlijcx metten capitaele der selver, ... (03-09-1665)

[Kantlijn: dese rente van vijff gulden jaerlijckx is afgelost doot ende teniet gedaen en ten vollen betaelt door Willem Andriessen Verdoijenbraecken opten (28-03-1690) ... ]

61v. (1430) erffscheijdinge ende deijlinge tussen de kijnderen Jan Hendrickx Verhees ende Margriet Jan Hermans sijne wettige huijsvrouwe zaliger memorie, soo hen de selve van vader ende moeder achtergelaeten sijn


A: midts welcke scheijdinge ende deijlinge is metten loete ten deele gevallen Emerentia Jansen Verhees, Hendrick Jansen Verhees, Peter Jansen Verhees en Jan Anthonis Koelen [Colen] als wettich man ende momboir van Jenneken Jansen Verhees sijne wettige huijsvrouwe, Emerentia, en Hendrick voorst. geassisteert met Goordt Jan Hermans ende Hendrick Hendrickx Verhees, haere gekoeren ende geboren momboirs, het geheele erffgoet gelegen inden dorpe van Mierlo ter plaetse genaemt inde Soe, soo huijs schuere hoff hoffstadt lant groese heij ende weij, soo ende gelijck als het Peter Jansen Verhees in pachtinge is hebbende egeen wtgescheijden soo ende gelijck als het henne ouders aldaer is toebehoorende geweest, met het hoijveldt gelegen op de Buijtenbemde opt Goorken soo groot ende kleijn als het sleve aldaer gelegen is, ende dat los ende vrij wtgenoemen gemeijne dorps lasten ende den cijnx vanden gronde met noch drie gulden jaerlijckx aenden h. geest tot Mierlo

B: item ten tweeden is metten loete ten deele gevallen Willem Jansen Verhees, Aerdt Jansen Verhees ende Jan Goordts Verberne als wettich man ende momboir van Merijken Jansen Verhees sijne wettige huijsvrouwe, het geheel erffgoet gelegen onder den dorpe van Lierop onder Hersel ter plaetse genaemt inde Winckelstraet ofte waer het selve onder Lierop gelegen mocht wesen egeen wtgescheijden den Boekensbempt, ende dat los ende vrij wtgeonemen gemeijne dorps lasten ende den cijnx vanden gronde, ende alle de opgenoemen penningen die daer met recht wt sijn gaende noch wordt hier bij gestelt een hoijveldt gelegen onder Asten inde Splete

item voorts geloeven de voorst. condividenten Goorden Verwijnen malckanderen helpen te onderhouden, ende een ijeder het sijne jaerlijckx bij te leggen volgens de geloefte tussen Goorden voorst. en henne ouders gemaeckt ende oock sal een ijder voor sijn hoft naer doot van Goorden voorst. de capitaele penningen aen Goordts erffgenaemen bij moeten leggen ... (21-10-1665)

[paginanummer 63v. en 64. niet aanwezig, fout bij de nummering]

64v. (1433) wij schepenen des dorps van Lierop doen te weeten, dat voor ons comen is Wolffart Idolet licentiaet inde rechten out schoutet tot Soemeren [Someren] ende heeft opgedraegen overgegeven ende getransporteert, gelijck hij opdraeght overgeeft, ende transporteert midts desen, aen meester Hendrick Verschueren eene jaerlijckxe renthe van thien guldens, verschijnende te pinxten metten lopende pacht, bij hum transportant voor schepenen van Someren in coepe vercregen tegens Mathijs Frans Slechts op den (03-06-1658), alnoch eene renthe van negen guldens vijftien stuijvers jaerlijcx verschijnende op onser liever vrouwe lichtmisse dach, met drie verschenen pachten, hum aengecomen van joffrouwe Maghdalena van Outhuesden [van Oudheusden], ende bijde de bij deselve joffrouwe vercregen tegen Jan soone Dirck Anthonissen de With, ende Jacob Jacobsen van Cruijs, met Thomas Driessen als momboiren van Heijlken ende Anneken susteren des voorst. Jans, voor schepenen van Asten den (29-05-1618), volgens den besegelden brieven daer van sijnde die hier mede woorden overgelevert ... (19-11-1665)


65v. (1434) Jenneken naergelaeten weduwe Wijnant Goordt Francken voor haer tochtrecht en Peter Goort Francken en Jan Hendrick Vlemmicx als momboirs vande onmondige kijnderen wijlen Wijnant Goordt Francken zaliger ter erffelijckheijt, hebben saemenderhant met decreet vande wedt wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Joost Jansen van Bussel een stuck groesveldts genaemt het Geluck gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt aent Otterdijck, tussen 1. Joost Jansen Verberne met meer andere 2. Lijsken weduwe Geraert Willems met meer andere 3. Jan Dirck Marcellis 4. Joost coepere ... (29-11-1665)


66v. (1435) comparerende voor schepenen onderges. Dirck Jansen op Moorsel en kent ende lijdt gelijck hij comparant lijdt ende kent midts desen, wel ende deuchdelijck ontfangen te hebben wt haenden van Jan Willems van son woenachtich tot Geldrop de somme van drie hondert gulden ... geloeft ... midts een vierendeel jaers malckanderen te voorens op te seggen te restitueeren met behoorlijcken intrest ad vijff gulden tegens hondert maekende jaerlijckx vijftien gulden aenvanck nemende metten (01-11-1665) en soo voort svan jaere tot jaere ende sal den iersten betaeldach sijn (01-11-1666) ... (23-11-1665)

[Kantlijn: dese obligatie is doot ende teniet gedaen bij Dirck op Moorsel opten (15-01-1672) ... ]

67. (1435) compareerende voor schepenen ondergeschreven Jan Jansen Hermans, en lijdt ende kent, gelijck hij comparant lijdt ende kent mits desen wel ende duechdelijck schuldich te sijn aen Jan Willems van Son woenachtich tot Geldrop de somme van twe hondert gulden ... geloeft ... mits een vierendeel jaers malckanderen te voorens op te seggen te restitueeren met behoorlijcken intrest, ad vijff gulden tegens thondert maekende jaerlijckx thien gulden, aenvanck nemende op (01-01-1666) en soo voorts van jaere tot jaere, ende sal den iersten betaeldach sijn (01-01-1667) ... (23-11-1665)

[Kantlijn: dese obligatie is doot ende teniet gedaen bij Jan Hermans opten (28-01-1671) ...]

67v. (1436) erfscheijdinge ende deijlinge tussen de kijnderen ende erfgenaemen Jan Hendrickx [inhoudsopgave vermeld: Jan Hendrick Vlas] verweckt bij Merijken Jansen van Helden sijne wettige huijsvrouwe van henne erffgoederen gelegen onder Lierop te Hersel


A: midts welcke scheijdinge ende deijlinge is metten loete ten ten deele gevallen Jacob Jan Hendrickx een stuck ackerlants genaemt den Leeghuijsacker gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt tot Hersel groot ontrent twe loepensaet en een copsaet tussen 1. de weduwe Goordt Gerits 2. Jacob Jan Hurckmans 3. Joost Jansen van Helden 4. de gemeijn straete, item noch een stuck ackerlants gelegen ontrent als voor genaemt het Bolken groot ontrent een loepensaet gelegen 1. Joost Hendrick Swerts 2. de abdije van Postel 3. idem 4. Jacob Jan Hurckmans, item noch een stuck ackerlants genaemt de Braeck groot ontrent 3 coepsaet gelegen ontrent als voor 1. Gevaert Gevaerts 2. de abdije van Postel 3. idem 4. de weduwe Andries Willems, item noch een weijvelt gelegen inden dorpe als voor ter plaetse genaemt achter die Winckelstraet groot ontrent derdehalf loepensaet tussen 1. Joost Jansen van helden 2. Grietien weduwe Andries Willems 3. de gemeijne waeterloep 4. de abdije van Postel, item noch een hoijbemtien groot ontrent anderhalf loepensaet gelegen achter die Hermisdonck tussen 1. Joost Jansen van Helden 2. idem 3. den gemeijnen waterloep 4. den heer van Mierlo

B: item ten tweden is metten loete ten deelen gevallen Margriet Jan Hendrickx ende de voorst. Margriet geassisteert met Joost Jansen van Helden haeren oem ende Marcellis Jan Maes haere mombers een stuck ackerlants genaemt den Berch gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt inde Winckelstraet tussen 1. derffgenaemen Jan Hendrickx Verhees 2. de weduwe Peter Verdonschot 3. de gemeijne straete 4. Andries Peters van Lieshout, item noch een stuck ackerlants groot ontrent een loepensaet gelegen ontrent als voor ter plaetse genaemt het heijtvelt 1. Andries Peters van Lieshout 2. de weduwe Andries Willems 3. Andries Peters van Lieshout 4. de erffgenaemen Joost Aerts, item noch een stuck ackerlants groot ontrent een lopensaet gelegen inden Pas 1. Andries Peters van Lieshout 2. mr. Jan Martens 3. de gemeijnen wech 4. de abdije van Postel ...

C: item ten derde is metten loete ten deele gevallen Willem Hendrick Bruijstens als man ende momboir van Lijneken Willems van Breij sijne wettige huijsvrouwe een stuck ackerlants gelegen ontrent de Winckelstraet groot ontrent een half loepensaet gelegen tussen 1. de weduwe Andries Willems 2. idem 3. den gemeijen wech 4. Willem selver ... (17-12-1665)

69v. (1438) Goordt Aerdt Duijsen heeft in gerecht erfmange opgedraegen ende overgegeven aen Jan soene Frans Claessen sijnen swaeger een stuck ackerlants groot ontrent een lopeensaet dertich roijen gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt te Hersel tussen 1. Frans Claessen 2. Drick Frans Dirckx 3. de gemeijnte van Lierop 4. Gevaert Gevaerts tot Vlierden, item noch een stuck ackerlants genaemt Joostien Moijen Campen gelegen inden dorpe ende tre plaetse ontrent als voor groot ontrent een loepensaet gelegen tussen 1. den h. geest van Lierop met meer andere 2. de weduwe Geraert Sijmons 3. de gemeijne straete 4. Faes Goorts met meer andere ende dat los ende vrije wtgenoemen gemeijne dorps lasten en drie vaeten roggen reduxie jaerlijckx aen de pastorije alhier tot Lierop maekende jaerlijckx vijftien stuijvers met noch drie beleende schaeren ... (24-12-1665)


70. (1438) Jan soene Frans Claessen als wettich man ende momboir van Margrietien Aert Duijsen sijne wettige huijsvrouwe heeft in gerechte erfmangelinge opgedraegen ende overgegeven aen Goijaert Aerdt Duijsen sijnen swager de achtste part in sekere huijs schuere hoff hofstat met het lant daer aen gelegen soo ende gelijck als Margrieten sijne huijsvrouwe in voorige deijlinge aengedeijlt is gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt te Hersel tussen 1. de erffgenaemen Aerdt Joost Hurckmans 2. erffgenaemen Jan Joost Hurckmans met meer andere 3. de gemeijne straete 4. de abdije van Postel met meer andere ...


[paginanummer 70v. en 71. niet aanwezig, fout bij de nummering]

71v. (1439) Goijaert Aerdt Duijsen lijdt ende kent, gelijck hij lijdt ende kent midts desen, wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen Jan soene Frans Claessen de somme van dertich gulden ... geloeft van hodie dato over een jaer metten behoorlijcken intrest te restitueeren te weeten tegen vijf gulden het hondert maekende daertich stuijvers sjaers sonder oppositie van recht om hier net tegens te doen oft ijemanden van sijnent twegen te doen doen dan op leggen ende betaelen alsoo voorst. staet sonder delaij ofte vertreck ... ende ofte het gievel dat Goordt voorst. dese voorst. somme met een jaer niet en restitueerden soo sal hij daer jaerlijckx afgeven als voor te weeten 30 stuijvers


72v. (1440) Hendrick Thomas Verhees heeft erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Joost Adriaens van Col, een jaerlijckxe ende erffelijcke losrenthe van drie gulden thien stuijvers jaerlijckx doende ijederen gulden twentich stuijvers het stuck geloevende allen jaeren te betaelen op den 16en dach der maent van januarij, waer vanden iersten pacht vervallen sal sijn (16-01-1667), ende dat wt seekere onderpanden hier naer volgende, inden iersten wt huijs hoff en aengelach gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt aent Otterdijck tussen 1. Frans Martens 2. idem 3. de gemeijn straete 4. erffgenaemen Jans de Cock groot ontrent vierdehaelf loepensaet, met noch een stuck hoijbemts, groot ontrent een loepensaet gelegen ontrent ter plaetse als voor, tussen 1. Jan Willems van Breij 2. Jan Hendrick Vlemmicx 3. Jan voorst. 4. Lambert Huijberts ende dat los ende vrij wtgenoemen gemeijne dorps lasten en vier gulden twe stuijvers twe oert aenden h. geest alhier tot Lierop, ende den cijnx vanden gronde ... (16-01-1666) ... den loes vande voorst. rente wordt geconsenteert met sestich gulden Hollants gelt metten achterstelle van iden midts malckanderen drie maenden te voorens op te seggen ...

[Kantlijn: dese bovengeschreven erffrente is afgelost ende gequeten doot ende teniet gedaen door Frans Martens vanden Warrenburch opten (31-03-1677) ...]

(1555) [los vel]
ick .uijke. Joosten van Cool bekenne voldaen te wesen van ..llens ende bedancke sijn goede betaelijnge van Frans Maertens van den Waersenbuerch [Frans Marten vanden Warrenburch] den (31-03-1677) van een rendt groodt den soomme van -60 gulden diet est merck met mijn eijghen + handt onderteeck in presensis Jan Vlemicx

73v. (1441) Dirck Frans Dirckx heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Dirck Hendrickx van Moorsel een jaerlijckxe ende erffelijcke losrente van thien gulden jaerlijckx doende ijederen gulden XX stuijver het stuck, geloevende allen jaeren te betaelen op ons lief vrouwe lichtmisse dach wesende den tweden dach van februarij, waer van den iersten pacht vervallen sal sijn (02-02-1667) ende dat wt zekere onderpanden hier naer volgende, inden iersten wt huijs hoff ende aengelach, gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt tot Hersel groot ontrent anderhalf loepensaet tussen 1. erfgenaemen Aert Verdonschot 2. weduwe Geraert Sijmons 3. de gemeijn straete 4. de weduwe voorst., item noch wt een stuck ackerlants groot ontrent seven copsaet gelegen inden dorpe ende ter plaetse als voor tussen 1. Jan Andriessen verhees 2. Frans Claessen 3. de gemeijn straete 4. Jacob Jan Hurckmans, item noch een stuck ackerlants genaemt den Spoelenacker groot vijf copsaet gelegen ontrent als voor tussen 1. Hendrick Geraert Sijmons 2. Peter Goordts vanden eijnde 3. de abdije van Postel 4. de gemeijnte van Lierop, item noch wt een stuck hoijbempts, groot drie loepensaet gelegen inden dorpe als voor ter plaetse genaemt het Aude Goor, tussen 1. Jan Andriessen Verhees 2. Hendrick Jan Koelen [Colen] 3. de abdije van Postel 4. de gemeijnte van Lierop ... (13-02-1666) ... den los vande voorst. rente wordt bij den coeper geconsenteert met twe hondert guldne, den gulden gerekent tot XX stuijvers het stuck in permissie gelde midts drie maenden malckanderne te vooren op te seggen ...


[paginanummer 74v. en 75. niet aanwezig in de FS scans]

75v. (1442) Hendrick Peters van Geldrop heeft wt crachte van testamente tussenhem ende Margrietien sijne ierste huijsvrouwe zaliger voor getuijgen en mer. Peter Bunnen notaris van Helmont gepasseert op den (28-01-1659) gelijck ons schepenen onderges. gebleken is, in beleeninge opgedragen ende overgegeven aen Faes Goordts den Decker seekere stuck groesveldts genaemt het Pesselken groot ontrent een half loepensaet gelegen inde prochie van Lierop ter plaetse genaemt aen Werdigen Eijnt tussen 1. derffgenaemen Aerdt vanden Eijnde 2. Jan Jansen Verdijsteldoncq 3. derffgenaemen Aerdt vanden Eijnde 4. Hendrick Peters voorst. ende dat los ende vrijen wtgeonemen gemeijne dorps lasten en te wegen gelijck van auts en Hendrick sal sijn coolvelt daer over moegen misten maer Faessen ierst moeten seggen wanter eenich lanck gras op stont om tselve af te maijen, aen te verden te half meer 1666 ende soo wederom laeten liggen op den voorst. tijt ende dat voor de somme van veertich gulden den gulden gerekent tot twentich stuijvers het stuck in permissie gelde, ende dat voor eenen tijt van vier ierstcomende jaeren steets ende oft saecke waer dat Hendrick Peters voorst. dese penningen binnen den tijt van vier jaeren niet wederom en restitueerden aen Faessen voorst. soo en sal hij hetselve naer den voorst. tijt niet moegen aflossen ofte hijf salder Faessen voorst. toe moeten willigen, van welcke voorst. penningen Hendrick Peters voorst. bekent ontfangen te heben de somme van tweentwentich gulden in gelde als voor ende vande resteerende penningen te weeten 18 gulden daer sal Faes voorst. jaerlijckx voor betaelen aen Hendricken voorst. achtien stuijvers ter wijlen ende ter tijt toe dat hij Faes de voorst. 18 gulden voorts geschoeten ofte gegeven sal hebben, welcke achtien gulden Faes voorst. oock sal moeten geven aen Hendrick voorst. binnen den tijt vande vier voorst. jaeren want Hendrick voorst. het lestejaer niet afgelost en heeft ... (17-03-1666) ... al welcke voorst. 18 gulden Faes voorst. aen Hendricken voorst. voorts heeft geteelt op den (16-04-1667) soo dat Hendrick de 40 gulden nu ten vollen voorts heeft ontfangen

[Kantlijn: dese beleninge heeft Hendrick Peters van Geldrop wederom doot ende teniet gedaen op den (10-03-1670), soo dat Faes bekent de 40 gulden wederom ontfangen te hebben in permissie gelde ...]

76v. (1443) Peter Jansen van Goch maritus et tutor Marie Arnoldi Verheijen vendidit wettelijck ende erffelijck aen Jan Aerts Hendrickx borger ende coepman binnen de stadt Helmont een jaerlijckxe ende erffelijcke renthe van sevenentwentich gulden en thien stuijvers, den gulden tot XX stuijvers stuck gerekent, die hij hem geloeft te gelden ende alle jaere te betaelen op den 12en junij waer van den iersten pacht ofte renthe sal vervallen ende verschijnen, op den (12-06-1667) ende dat van ende wt huijs schuere backhuijs ende hofstadt groot ontrent drie loepensaet gelegen inde prochie van Lierop ter plaetse genaemt aen Werdigen 1. weduwe Peter Jan Bakermans met meer andere 2. Jans Verdijsteldonk met meer andere 3. erffgenaemen Peter Willems van Goch 4. erfgenaemen Aerdt Sijmons vanden Eijnde, item alnoch een stuck ackerlants gelegen ter plaetse als voor groot ontrent seven loepensaet 1. Jans Verdijsteldonck 2. derffgenaemen Peter Willems van Goch 3. de vercoepers voorst. 4. idem, ende dat los ende vrije wtgenoemen drie gulden seven stuijver aen de capelle tot Hersel ... ende heeft daerenboven alnoch beneffen de voorst. onderpanden voor de voorst. erffelijcke renthe gestelt tot borge Jan Aerts Verheijen alhier present ... (12-06-1666) ... den los vande voorst. jaerlijckxe renthe wordt geconsenteert met vijfhondert guldne het stuck tot XX stuijvers gereekent ende dat in Hollantse gepermitteerde gelde midts drie maenden te voorens op te seggen alsmen de voorst. erffelijcke renthe ten behoorlijcken teijde ende daege sal willen aflossen ...

[Kantlijn: dese renthe is gecasseert doot ende teniet gedaen bij Peter Jansen van Goch opten (10-03-1671) ...]

77v. compareerende voor schepenen onderges. Peter Thijs Theuwens woenachtich binnen den dorpe Dorne [Deurne] te Wreek en heeft bekent ende beleden gelijck den selven comparant belijdt midts desen, wel ende duechdelijck schuldich te sijn aen Willem Marcellis Verberne de somme van vijftich gulden ... van hodie dato over ses jaeren aen Willemen voorst. wederom te restitueeren in gelde als voor, midts daer allen jaeren geloeft den voorst. comparant voor intrest te betaelen drie gulden den gulden gereekent tot XX stuijvers stuck, aenvanck nemende metten (24-06-1667), ende sal het ierste jaer van betaelinge vanden intrest sijn ende vervallen op den (24-06-1667) ende soo voorts van jaere tot jaere op den voorst dach te verschijnen, onder verbant naementlijck een stuck hoijbemts groot ontrent een haelf sille gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt op die Buijtenbeemde tussen 1. de aude Aa 2. [leeg] 3. joncker Adam Boxe 4. [leeg] los ende vrije wtgenoemen dorpslasten en twe oert cijnx aen den heere van Helmont, stellende desen voorst. hoijbempt tot eenen zeekeren vasten onderpande voor de voorst. somme met den intrest van den om de selve daer op te komen ende moegen verhaelen ... (24-06-1666)

[Kantlijn: dese geloeft van vijftich guldne is doot ende teniet gedaen door Peter Thijs Teeuwens op den (31-05-1667) ...]

78v. (1445) Hendrick Aerdt Duijsen heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Jacob van Asten woenachtich tot Leend [Leende] een jaerlijckxe ende erffelijcke rente van twelf gulden jaerlijckx doende ijederen gulde XX stuijver het stuck gereeektn geloevende allen jaeren te betaelen op den sesden julij waer van den iersten pacht vervallen sal sijn (06-07-1667) ten voorst. daege ende dat wt huijs schuere kleijn huijsken hoff hofstadt landt ende groese aen malckanderen gelegen, groot saemen ontrent acht loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve aldaer gelegen is, gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt aent Achterbroeck tussen 1. derffgenaemen Jan Frans Custers 2. Goordt Jansen van Moorsel cum suis 3. de gemeijn straete 4. Thomas Hendricks van Doeren [van Dooren] met meer andere, ende dat los ende vrije wtgenoemen seven vaeten roggen jaerlijcx inden sack aen derffgenaemen Anthonis Gulden toto Helmont en vijf stuijver jaerlijckx aende custerije tot Lierop en eenen stuijver cijnx aende Doemeijnen en dorps lasten soo hij seijde, item noch wt een stuck ackerlants gelegen ontrent als voor, groot ontrent een loepensaet gelegen tussen 1. Faes Goorts 2. Goordt Jansen van Moorsel cum suis 3. Goordt voorst. 4. Thomas van Doeren [van Dooren] met noch wt een stuck hoijbemts gelegen inden dorpe als voor ter plaetse genaemt inde Hamisdonck te reijden met Merijken Goordt Leonaerts groot ontrent een loepensaet gelegen tussen 1. Peter Jansen van Goch 2. Peter Jansen van Asten met meer andere 3. de groot Aa 4. de abdije van Postel, ende dat los ende vrije soo hij seijde wtgenomen gemeijne dorps lasten, stellende dese voorst. goederen tot eenen vasten onderpande voor de voorst. renthe van twelf gulden metten capitaele der selve ... ende Jacob voorst. geloeft dese bovengeschreven rente laeten te betaelen jaerlijckx met thien gulden mids precijs allen jaeren ten voorst. verschijndaege te betaelen oft ter contrarie als voor, actum den (06-07-1666) ... den los vande voorst. renthe wordt bijden coeper geconsenteert met twe hondert gulden, den gulden gereekent tot XX stuijver het stuck in goeden Hollantse gepermitteerde gelde met den achterstelle van dien, midts malckanderen drie maenden te voorens op te seggen ...


79. [1] [komt 2x voor (1552) Hendrick Aerdt Duijsen heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Jacob van Asten woenachtich tot Leende een jaerlijckxe ende erffelijcke rente van ses gulden jaerlijcx doende iedere gulden XX stuijvers het stuck in permissie gelde geloevende allen jaeren te betaelen en op den sesden julij waer van den iersten pacht vervallen sal sijn (06-07-1669) ende dat wt huijs schuere kleijn huijske hof hofstadt lant ende groese aen malckanderen gelegen groot saemen ontrent acht loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve gelegen is binnen den dorpe van Lierop ter plaetse genaemt aent Achterbroeck tussen 1. derffgenaemen Jan Frans Custers 2. Goordt Jansen van Moorsel cum suis 3. de gemeijne straete 4. Thomas Hendrickx van Dooren met meer andere ende dat los ende vrije wtgenoemen seven vaeten roggen jaerlijcx inden sack aende erffgenaemen Anthonis Gulden tot Helmont en vijf stuijvers jaerlijcx aende custereije alhier tot Lierop en een stuijver cijnx aende Doemeneijen ende dorps lasten soo hij seijde, item noch wt een stuck ackerlants gelegen ontrent als voor groot ontrent een loepensaet 1. Faes Goordts 2. Goordt van Moorsel cum suis 3. idem 4. Thomas van Dooren met noch een stuck hoijbempts gelegen inden dorpe als voor ter plaetse genaemt inde Haemisdonck te reijden met Merijken Goordt Lenaerts groot ontrent een loepensaet gelegen tussen 1. Peter Jansen van Goch 2. Peter Jansen van Asten met meer andere 3. de groot Aa 4. de abdije van Postel ende dat los ende vrije wtgenoemen gemeijne dorpslasten en twelf gulden aen Jacobsen voorst. soo hij seijde, item noch wt een stuck groesvelts genaemt het Aude Goor groot ontrent vijf loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selv egelegen is inden dorpe als voor ter plaetse genaemt int Aude Goor tussen 1. derffgenaemen Jan Frans Custers 2. de abdije van Postel 3. Goordt van Moorsel cum suis 4. Jan Tonis van Dijck met meer andere ende dat los ende vrije wtgenoemen gemeijne dorps lasten en twee gulden vijf stuijvers jaerlijcx aenden h. geest alhier ende tien gulden jaerlijcx aen Dirck en Aeltien onmondige kijnderen van Hendrick Aert Duijsen voorst. ter erffelijckheijt waer van Hendrick voorst. toecomt de tochte stellende de voorst. goederen tot een vaste onderpande voor de voorst. rente van ses gulden ... (06-07-1668) ... den los vande voorst. rente wordt geconsenteert bij den coeper met hondert gulden den gulden gereekent XX stuijvers stuck in permissie gelde metten achterstellen van dijen mits malckanderen drije maenden te vooren op te seggen ...


80. (1446) dat voor ons comen is Hendrick Jan Koelen [Colen] en lijdt ende kent wel ende deuchdelijck schuldich te sijn gelijck hij lijdt ende kent midts desen aen Hendrick Geraert Sijmons de somme van tweentseventich gulden den gulden gereekent toto XX stuijver het stuck ... geloeft aen Hendrick Gerits in gelde als voor van hodie dato ondergeschreven over vijff jaeren wederom te restitueeren midts daer jaerlijckx van te betaelen van intrest de somme van vier gulden den gulden tot XX stuijvers het stuck gerekent, waer van den iersten pacht van den intrest vervallen sal sijn op den (24-06-1667) ... ende stelt Hendrick daerenboven voor dese voorst. geloeft tot borge Jan Hendrick Koelen [Colen] sijnen soene alhier present ... (26-07-1666)

[Kantlijn: dese bovenges. obligatie is doot ende teniet gedaen ende ten vollen betaelt ende voldaen aen Hendrick Gerits bij Jan ende Peter zoonen van Hendrick Jan Koelen [Colen] opten (05-01-1677) ...]

81. (1447) Mathijs zoone Jan de Bercker woenende tot Arle bij Beeck [Aarle-Rixtel] heeft wettelijck gecedeert opgedraegen ende getransporteert aen mr. Wophaert Idolet inden rechten licentiaet vierthien vaeten roggen jaerlijckx daer inne ses vaeten ende een half is geldende ende betaelen Marij weduwe Marcellis Peter [doorgehaald: Joosten vanden Vorst] Schepers ende seven vaeten roggen ende een half Willem Jacobs vanden cruijs woenende tot Asten, wt hunnen goederen aen genen bosch onder Asten voorst., spruijtende wt eene meerdere renthe van vijf mudden ende een half met eenen sester roggen op den (24-05-1471) bij Johan vander Schaudt wt onderpanden gelast ende geconstitueert ad pactum, ende ten behoeve van Hendrick zoone van wijlen Jan van Uden als is blijckende bij schepenen letteren der stadt Schertoegenbosse alhier verthoont ende bijden voorst. transportant de ses vaeten ende een half vercregen bij deijlinge tegens sijne mede erfgenaemen van wijlen Jan de Bercker ende seven vaeten ende een half vercregen voor schepenen van Helmont tegens de momboirs vande onmondige kijnderen van wijlen Jan zoone Jan de Bercker voorst. ende dat met eenen verschenen ende eenen loopende pacht, ende heeft de voorst. transportant op de voorst. vierthien vaeten roggen, ende op alle letteren daer van sijnde helmelinge vertegen ... (10-09-1666)


81v. (1449) Jan Aerdts Verheijden audt secretaris van Lierop heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen suster Agnes Mathijssen moeder abdijsse der arme Clarissen tot Hoechstraeten [Hoogstraten] zeekere erffrenthe van thien gulden jaerlijcx den gulden gereekent toto XX stuijvers het stuck tot profijt der selve conventuaelen geloevende tot allen jaeren te betaelen op den twelfden junij waer van den iersten pacht vervallen end verschijnen sal (12-06-1667) ende dat wt een stuck ackerlants gelegen inde prochie van Lierop ter plaetse genaemt tot Hersel inde Hoefve groot vijf loepensaet tussen 1. erffgenaemen Hendrick Driessen Verhees 2. Margriet weduwe Andries Willems met meer andere 3. Andries Peters van Lieshout 4. den gemeijnen Vaerwech, item noch wt een stuck ackerlants gelegen ontrent ter plaetse als voor genaemt ontrent Hormer Heije tussen 1. Aerdt Verdonschot 2. de abdije van Postel 3. Marcellis Jansen Verberne 4. den gemeijnen Vaerwech groot 2 loepensaet ... (15-07-1666)


82v. (1450) compareerende voor schepenen onderges. Thomas Hendrick Verhees en gaet af sijn tochtrecht gelijck den selven afgaet midts desen van alle sijne erfgoederen ende dat tot profijt van sijne kijnderen en kintskijnderen ... (11-10-1666)


82v. (1450) Jan Thomas ende Jan Jansen Mathijssen van Hoef hen mede fort en sterck maekende voor de andere kijnderen van Thomas Hendrickx Verhees geloevende den voorst. Thomas sijn leefdach eerlijck ende trouwelijck te onderhouden in kost ende in dranck ende voorders in het gene hij verder tot onderhout sijns lichaems van doen mochte hebben met soodaenichgen onderhout gelijck als eerlijcken kijnders henne ouders in dier voegen schuldich sijn te doen ...


83. (1450) Jan soone Jan Bruijstens Verhees wonende inde heerlijckheijt Vlierden eene der erfgenaemen vanden heere ende meester Jacobus vanden Bomen [vanden Boomen] hem mede fort ende sterckmakendevoor alle sijne mede erfgenamen der voorst. heere vanden Bomen heeft wettelijcken euwelcijk, erffelijck getransporteert opgedragen ende overgegeven gelijck hij is doende midts desen aende eersaeme Hendrick Lucas van Breij ende Huijbert Jansen Bakermans als armmeesters over den armen tot Lierop ende dat tot profijt desselfs dorps van Lierop armen eene jaerlijcxe ende erffelijcke renthe van vijff gulden des jaers vervallende ende verschijnende alle jaer op st. Petersdach sijnde den XXII dach februarij bekent bij Jan Dirck Marcellis tot Lierop aenden voornoemden heere Jacobus vanden Bomen wt sekere sijne onderpanden gelegen inden dorpe van Lierop voorst. alles achtervolgen den originele constitutiebrieff voor schepenen van Lierop gepasseert op dato den (04-03-1648) ten overstaen van Aert Sijmons vanden Eijnde ende Jan Frans Custers doentertijt schepenen in Lierop ende dat metten lopende pacht sonder meer die vervallen ende verschijnen sal opten (22-02-1667) ierstcomende, ... (22-11-1666)


83v. (1452) compareerende voor schepen onderges. Hendrick Thomas Verhees ende lijdt ende kent wel ende deuchdelijck ontfangen te hebben wt handen van Joost Aerdts gelasmaker woenachtich tot Dorne [Deurne] de somme van vijftich guldens ... geloeft in gelde als voor aen Joosten voorst. van lichtmisse 1667 over twe jaeren te weeten anno 1669 (02-02-1669) te restitueeren metten behoorlijcken intrest van dien, te weeten drie gulden jaerlijckx ende dat sonder oppositie van recht om hier iet tegens doen ofte doen doen ... (27-12-1666)


84v. (1453) Peter zoone Leonaert vanden Eijnde heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Anthonia naergelaeten weduwe Hendrick Lijnaerts vanden Eijnde ter tochte, ende haere kijnderen verweckt bij Hendricken voorst. ter erffelijckheijt, een jaerlijcke ende erffelijcke renthe van vijf gulden jaerlijcx doende iedere gulden XX stuijvers thet stuck verschijnende allen jaeren op den thienden dach vande maent meij, waervan den iersten pacht vervallen sal sijn (10-05-1667) ende dat wt een stuck hoijbempts genaemt den Bullencamp, groot ontrent vier loepensaet gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt het Aude Goor tussen 1. Jan Jansen Bakermans 2. erffgenaemen Marcellis Verberne met meer andere 3. Merijken weduwe Peter van Stercksel 4. de groote Aa ... (26-01-1667)

[Kantlijn: alsoo Jan vanden Boomen dese rente van vijf gulden jaerlijcx was geldende aende onmondige kijnderen Jan Hendrickx vanden Eijnde tot Haarlem ende dat de goederen mitsgaders dese rente bij ende met procuratie van de weesheeren aldaer op den (30-01-1686) alhier voor alle man sijn vercocht ende dat gemelte Jan vanden Boomen die rente heeft geredimeert ende ingecocht soo wordt dese rente alhier gecasseert ende gedoot, actum den 805-04-1686) ...]

85. (1453) Jan Aerdts Verheijen, Dirck Jansen Verberne ende Joost Dirckx Verberne voor henselven ende hen mede fort ende sterckmaekende voor allen den genen die des meer soude moegen aengaen, hebben wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Dirck Hendrickx van Moorsel, een stuck ackerlants groot ontrent, een loepensaet gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt aent Heijen Eijnt tussen 1. Jan Wouters 2. Marcellis Jansen van Moorsel 3. Goordt Jan Hermans 4. den gemeijnen wech ... (08-03-1667)


85v. (1454) Marten Goordts, Joost Goordts ende Goordt Goordts Verberne hebben wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Jan Jansen Bakermans seckere huijs hof en aengelach groot ontrent acht roijen ofte soo groot ende kleijn als hetselve gelegen is inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt int dorp tussen 1. de gemeijn straete 2. Merijken weduwe Leonaert Lijnaerts 3. idem 4. idem ... (30-03-1667)


86. (1454) Marten Goordts, Joost Goordts ende Goordt Goordts Verberne hebben wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Faes Goordts, een stuck ackerlants gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt tot Hersel inden pas groot ontrent twe loepensaet ofte soo groot ende kleijn als den selven aldaer gelegen is tussen 1. Margriet weduwe Sijmon Jan Thijssen 2. den gemeijnen wech 3. idem 4. idem ... (30-03-1667)


86v. (1455) Joost Goordts ende Goordt Goordts hebben wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Marten Goordts hennen broder twe derde parten van een stuck hoijbemts groot ontrent drie loepensaet gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt het Aude Goor tussen 1. Willem Marcellis Verberne 2. idem 3. Merijken weduwe Peter van Stercksel 4. de groot Aa ... (30-03-1667)


87. (1455) Jan Hendrick Vlemmicx schepen des dorps van Lierop ende Hendrick van Hoeff als wettige momberen over onmondige kijnderen wijlen Anthonis Vlemmicx neffens Mathijs soene Jan de Mulder tot Mierlo als man ende momboir van Jenneken Anthonis Vlemmicx sijne huijsvrouwe, hebben in dier qualiteijt ende met voorgaende decreet vande weth erffelijcken overgegeven ende opgedraeghen mr. Peter Bunnen borger der stadt Helmont seekere twe erffelijcke renthen, ieder van ses gulden thien stuijvers jaerlijckx met achterstelligen en verschenen pachten der selven alle jaer vervallende op lichtmisse ende st. Jan Baptistendach respectiven, ende dat vuijt onderpanden gelegen onder Lierop ter plaetse genaemt de Boijdoncq neffens den rengenoeten, al naer breder inhout van schepene letteren van Helmont wesende van date den eenen den (17-06-1616) ende den ander de dato den (29-01-1621) blijckende met schepenen letteren van Helmont welcke voorst. letteren die voorst. transportanten aenden voorst. Bunnen gemechticht hebben, gelijck sij in qualiteijt voornoemt dijer mechtich waeren, ... (07-04-1667)


87v. (1456) Dirck Dirck Marcellis heeft in beleninge opgedraegen ende overgegeven aen Marcellis Willems van Breij sijnen swaeger seekere stuck ackerlants groot ontrent een loepnsaet gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt inden Pas tussen 1. Willem Hendricx Bouman 2. weduwe Goordt Geraerts 3. Peter Goordts vanden Eijnde met meer andere 4. Jan Jansen van Moorsel, ende dat los ende vrije wtgenoemen gemeijne dorps lasten ende seven stuijvers 2 oert jaerlijcx aen Reijnderen woenende tot Tongere [Tongelre] te betaelen met de mede gelders ... ende dat voor de somme van veertich gulden ... (29-04-1667)


88. (1457) Jan Thomas Hendrick Driessen Verhees, Jan Jansen Mathijssen van Hoeff als wettich man ende momboir van Jenneken Thomas Verhees sijne huijsvrouwe, ende den selven Jan van Hoeff mede last ende procuratie hebbende van Willem ende Hendrick Thomas Verhees sijne swaegers, de dato den (03-04-1667), voor Adriaen Adams notaris in Hollant binnen de stadt Nieuport [Nieuwpoort, Zuid-Holland] residerende gegeven ende gepasseert Peter Jan Peters ende Nicolaes Jan Willems [van Bree] mannen respective van Margrieten ende Iken Thomas Verhees henne huijsvrouwe ende de selve saementelijck vercoeperen geboren momberen alsoo henselve fort ende sterck maeckende voor Peter ende Anneken onmondigen soen ende dochtere van Goessen Peter Goessens van Soemeren [Goossen Peter Goossens van Someren] woenende in Hollant verweckt bij wijlen Anneken sijne huijsvrouwe dochter van Thomas voorst. wt authorisatie ende decreet der heeren schepenen in regard der voorst. onmondighe daerop gevolcht ende gegeven, ter oorsaecke van vonnisse voor schepenen alhier gegeven den (20-04-1667), op seekere geloefte tot voldoeninge van een somme van hondert gulden metten intresse van dijen voor schepenen van Someren den (27-04-1653) opgenoemen ende geloeft bij Goesen Peter Goessens voorst. van Michiel den Hoijmaeker daer voor Thomas Hendrick Driessen hennen grootvader hadde hem borch gestelt als principael, ende alsoo bevonnist volghens den processe daer van sijnde, item Jan Goordts van Bussel president met Jan Thomas Verhees gekoesen momberen van Maijken en Marijken haers ouderdoms respective dertich ende ontrent sesentwentich jaeren, hebben alsoo naer drie sondachse veijlinge ende wtganck der brandende karsse vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Marten Bernaerts zeekere huijs hoff aengelach ende het lant daer aen gelegen groot saemen ontrent seven loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve gelegen is inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt het Hesven tussen 1. Anthonisken weduwe Andries Hendricx Verhees 2. den gemeijnen wech en Jan Hendrickx van Moorsel 3. de gemeijne straete met de weduwe voorst. 4. de abdije van Postel, ende dat los ende vrije wtgenoemen gemeijne dorpslasten en hondert en vijftich gulden capitaels aen Joost den gelaesmaker tot Duerne [Deurne9 ende dat met eenen staende ende loepende pachte, ende noch ses vaeten roggen jaerlijcx reduxie aenden armen alhier oock met eenen staende ende loepende pachte, item noch drie stuijver drie oert geestelijcken pacht jaerlijcx te betaelen metten mede gelder ... (27-05-1667)


89. (1458) die selve vercoeperen voorst. hebben als voor wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Jan Anthonis van Dijck seekere stuck ackerlants groot twe loepensaet en vier roijen ofte soo groot ende kleijn als den selve gelegen is inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt ontrent het Hesven tussen 1. Goordt Jan Hermans 2. Jan Hendrick Swerts met meer andere 3. den gemeijnen wech 4. de abdije van Postel ende dat los ende vrije wtgenoemen gemeijne dorps lasten en vijftich gulden capitaels aen Jan Tonis van Dijck coepere ...


89v. (1459) die selve vercoeperen voorst. hebben als voor erffelijcken vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Peter Goordt Francken een stuck hoijbemts groot ontrent twe loepensaet ofte soo groot ende kleijn als den selven gelegen is inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt achter den Boomen tussen 1. Peter van Asten 2. den bemdt toebehoorende aent H. Cruijs altaer 3. Jan Hendrick Swerts 4. de gemeijne Aa ...


90. (1459) die selve vercoeperen voorst. hebben noch als voor erffelijcken vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Jan Thomas Verhees een stuck nieuerffenisse groot ontrent vijf loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het sleve gelegen is inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt het Heesven tussen 1. Goordt Jan Hermans 2. de gemeijnte van Lierop 3. idem 4. idem ende dat los ende vrije wtgenoemen gemeijne dorpslasten en noch hondert en vijffentwentich gulden capitaels an de jonge schuttereije alhier ende dat met eenen staende ende loepende pachte ...


90v. (1460) de selve vercoeperen voorst. hebben noch als voor erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Jan Hendrickx van Moorsel een stuck ackerlants groot ontrent seven copsaet ofte soo groot ende kleijn als den selven gelegen is inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt den Balisboom tussen 1. Anthonisken weduwe Andries Hendrickx 2. de abdije van Postel 3. den gemeijnen wech 4. de abdije voorst. ...


91. (1460) die selve vercoeperen voorst. hebben noch als voor erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Frans Willem Bakermans een stuck ackerlants groot ontrent anderhalf loepensaet ofte soo groot ende kleijn als den selven gelegen is inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt bij den Boomen tussen 1. Marten Bernaerts 2. Peter Mathijssen 3. de abdije van Postel 4. Anthonisken weduwe Andries Hendrickx Verhees ...


91v. (1461) Jan Thomas Hendrick Driessen Verhees ende Marijken Thomas sijne jongste sustere, ende Jan voorst. mits Marijken hier niet present is, hem fort ende sterck maekende voor Marijken voorst., heeft erffelijcken vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Sijmon Jan Bakermans een stuck nieuerffenisse groot ontrent vijf copsaet ofte soo groot ende cleijn als het selve gelegen is inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt Hemelaers Hurck tussen 1. Jan Jansen van Hoeff 2. Peter Jan Peters met de sijne 3. Jan Hendrick Vlemmicx 4. de gemeijnte van Lierop (16-05-1667)


92. (1461) Jan Jansen Mathijssen van Hoeff getrouwt hebende Jenneken dochtere Thomas Hendrickx Verhees present ende tegenwordich sijnde, ende door dijen naerder van bloede ende heeft met klinckende ende blinckende penningen ende worden daer toe bequaem vernaerdert tegens Sijmon Jan Bakermans alsulcken stuck nieuerffenisse gelegen aen Hemelaers Hurck als de voorst. Sijmon bij coep vercregen hadde tegen Jan Thomas Verhees ende Marijken sijne sustere, ende den geseijden Sijmon de voorst. naerderinge accepteerende heeft den voorst. coope aenden selven naerderman overgegeven ende getransporteert ... (15-07-1667)


92v. (1462) Joost Jansen Verberne heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Faes Goordts een stuck ackerlants groot ontrent anderhalf loepensaet gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt tot Hersel tussen 1. de gemeijnte van Lierop 2. Joost Jansen van Helden met meer andere 3. de gemeijnte van Lierop 4. Faes coepere voorst. ... (08-08-1667)


93. (1462) Jan Joosten Verberne beschudt vernaerdert ende onderstaet in naerderinge van bloede met klinckende en blinckende penningen ende worden daer toe bequaem sijnde alsulcken stuck ackerlants gelegen inden dorpe van Lierop tot Hersel soo als het Servaes Goorts bij coepe vercregen heeft opden (08-08-1667) van Joost Jansen Verberne, ende Faes voorst. heeft den selven coepe aen Jan Joosten voorst. over indien dat hij naerder van bloede is ... (16-08-1667)


93. Jan Joosten voorst. geeft dese voorst. naerderinge vanden desen acker voorst. wederom over aen Faes Goordts met allen recht dat den voorst. Jan Joosten daer op is hebbende ende helmelinge daer op vertijdenden geloevende het voorst. overgeven van dese voorst. vernaerderinge altijt voorgoet vast stedich ende van werden te houden tot profijt van Faessen voorst. hier voor vverbindende sijnen persoen ende goederen hebbende ende vercrijgende, alles sonder arch en lijst in forma meliori actum et testes vt supra


93v. (1463) dat voor ons komen is Anneken Jansen Verdijsteldoncq en heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Goort Jan Hermans haeren swaeger alle haere gerechticheijt in alle het erfgoet dat haer van Fransen, haeren broeder aengecomen en aengestorven is egeen van dien wtgescheijden, waer het selve oock gelegen is, soo tot Lierop als op andere plaetsen, om daer niet meer op te sprecken ofte doen sprecken van alle het goet haer van Fransen aengecomen ... (03-09-1667)


94. (1463) Jan ende Cornelis zoonen Jan Anthonis Bloemers voor hen selven, Frans Huijberts als wettich man ende momboir van Jenneken dochtere Jan Anthonis Bloemers zijn huijsvrouwe, Jan Peter Aerdts als wettich man ende momber van Marijken Jan Bloemers sijne wettige huijsvrouwe den selven Jan Peters hem fort ende sterckmaeckende voor Anna dochtere van Jan Anthonis Bloemers, Matheus Willems als wettich man ende momboir van Jockemijn dochtere Jan Bloemers voorst. sijne wettighe huijsvrouwe, de voorst vercoeperen hen alle te saemen fort ende sterck maeckende voor Anthonisken dochtere Jan Anthonis Bloemers ende voor het nomondich kint van Anthonis van Gelabbeeck [Glabeck, Glabbeeck] verweckt bij Lijneken dochtere Jan Anthonis Bloemers, hebben saemenderhant naer drie sondachse kerckveijlige en met decret vande wedt en met wtganck der brandende karsse volgehens de vercoepcedulle daer van sijnde wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Jan Hendrickx van Leensel, zeeker huijs hoff aengelach groes ende lant aen malckanderen gelegen, groot saemen ontrent twaelf loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve gelegen is inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt die Boijdonck tussen erffenisse 1. Jan Marcellis van Baekel [van Bakel] met meer andere 2. de gemeijnte van Lierop 3. idem 4. idem, ende dat los ende vrije soo sij seijden wtgenoemen gemeijne dorpslasten, en twe hondert gulden capitaels aen mr. Peter Bunnen tot Helmont ende dat met twe staende ende eenen loepende pachte, item noch vijf gulden thien stuijver jaerlijckx aen de weduwe van wijlen Jacob Marcus van Auwer ten Bosch, soo blijckt bij de leeste quitantie, ende dat met twe staende ende eenen loepende pachte, item noch drie stuijvers een oert cijnx aen de Doemeijnen, item noch twe stuijvers siaers cijnx aen de abdije van Postel, en twe stuijver cijnx jaerlijckx aent dorp van Lierop ... (12-09-1667)


95. (1464) compareerende voor schepenen onderges. Jan Marcellis, beschudt, vernaerdert ende onderstaet, ende dat in naerderinge van bloede alsulcken huijs, hoff, aengelach, lant, ende groese daer aengelegen, gelegen onder Lierop aende Boijdoncq als Jan Hendrickx van Leensel bij coepe vercregen heeft tegens derffgenaemen Jan Anthonis Bloemers de dato den (12-09-1667) ende heeft Jan Marcellis voorst. gepresenteert klinckende en blinckende penninghen ter presentie Jan van Bussel, en Jan Jansen Bakermans schepenen, actum den (12-09-1667)


95v. (1465) Jan Marcellis sijne penninghen aengaende de voorst. naerderinghe blinckende, en klinckende gepresenteert hebbende aen Jan Hendricx van Leensel overmidts, de selve weijgert de gepresenteerde penninghen te ontfangen, protesteert den voorst. Jan Marcellis wel expresselijcken van alle schaeden, costen, intressen, die hem in dijen volghens soude moegen overcomen, actum den (12-09-1667)


95v. (1465) Anthonij Tonis Bakermans ghetrouwt hebbende Anneken dochtere Robbert Jansen present ende tegenwordich sijnde ende door dijen naerder van bloede, ende heeft met klinckende en blinckende penningen ende worden daer toe bequaem vernaerdert tegens Jan Hendrickx van Leensel alsulcken huijs hoff en aengelach gelegen onder Lierop aende Boijdonck als de voorst. Jan Hendrickx bij coepe vercregen hadde tegens de erffgenaemen Jan Anthonis Bloemers blijckende met schepenen letteren van Lierop de dato den (12-09-1667) ende den geseijden Jan voorst. de naerderinge accepteerende heeft den coepe aen den selven naerderman overgegeven ende getransporteert ... (12-09-1667)


96v. (1466) erffscheijdinge loetinghe ende deijlinge tussen Frans Joosten vanden Eijnde ende Huijbert Joosten Verberne als wettich man ende momboir van Merijken dochtere Joost Goorts vanden Eijnde van henne erffgoederen Fransen en Merijken voorst. aengecomen van hunne ouders gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt het Achterbroeck


A: midts welcke scheijdinge ende diejlinghe is metten loete ten deele gevallen Frans Joosten vanden Eijnde voorst. zeekere huijs hoff en aengelach met het eusel daer achter aengelegen met den halfven torfschop gelegen onder den dorpe van Lierop ter plaetse genaemt aen het Achterbroeck tussen 1. derffgenaemen Jan Goordts Verberne 2. den mede deijler 3. den gemeijnen waterloep genaemt die Vluete 4. de gemijnte van Lierop, soo groot als het tussen sijn paelstede is liggende, item noch een acker over den voetpadt neffens den Jan Dirckx sijnen swaeger, item noch den halfven acker gecomen van Goordt op Sloetien neffens den Groordt van Moorsel, ende noch den Stapacker neffens Joost Marcellis Verberne, ende het nieuerfve naest den Crestaert, item het Pennisbroeck naest het goet van Hendrick Duijsen ende het eusel int Aude Goor naest het Jenneken Thomas, item noch het hoijvelt op die Buijtenbemde, item Frans vanden Eijnde voorst. sal wt sijn lodt gehouden sijn te betaelen Huijbert Joosten sijnen swaeger voor de hellicht vant huijs twe hondert gulden te paeschen ierstkoemende

B: item ten tweden is metten loete ten deele gevallen Huijbert Joosten Verberne als wettich man ende momboir van Merijken dochtere Joost Goordts vanden Eijnde sijne huijsvrouwe, de hofstadt daer geen huijs op en staet, metten halfven torfschot met het eusel daer aengelegen naest erffenisse Goordt Jan Hermans gelegen inden dorpe ende ter plaetse als voor tussen sijne paelstede daer van sijnde gelegen 1. Frans mede deijler 2. idem 3. de gemeijnte 4. de Vluete, item noch den halfven acker gecomen van Goordt opt Sloetien naest de hofstadt ende noch den halfven acker over den voetpadt naest de hofstadt, item noch den halfven Stapacker naest den Crestert ende het nieuerfve naest Peter Leonaerts, item noch het voorste veldt in het Pennicxbroeck, ende het eusel int Aude Goor neffens Joost Marcellis Verberne, item noch het eijckenhout tot Asten ende het hout inden Stemit ende den Auden Timmer ... (13-09-1667)

98. (1467) compareerende voor schepenen ondergeschreven Anthonij Tonis Bakermans en geeft de naerderinghe wederom over aen Jan Hendricx van Leensel van alsulcken huijs hoff en aengelach gelegen onder Lierop aen de Boijdoncq alsoo den voorst. Bakermans in naerderinge van bloede vercregen hadde tegens Jan Hendrickx voorst. op den (12-09-1667) ende Anthonij Bakermans helmelinghe opt voorst. overgeven van dese naerderinghe vertegen ten behoeve van Jannen voorst., ... (06-10-1667)


98v. [niet aanwezig in de FS scans] Hendrick Thomas Verhees heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Frans Martens seeckere huijs hoff aengelach met het lant daer aengelegen groot saemen ontrent drie loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve gelegen is inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt aent Otterdijck tussen 1. Frans coepere voorst. 2. idem 3. de gemeijne straete 4. Jan Schepens tot Oerschot [Oirschot] ende dat los ende vrije wtgenoemen gemeijne dorps lasten en vier gulden twe stuijvers twe oert jaerlijcx aenden h. geest alhier, item noch tsestich gulden capitaels aen Joost Adriaens van Col ende den cijncx vanden gronde ... (03-11-1667)


99. [niet aanwezig in de FS scans] Hendrick Thomas Verhees heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Lambert Huijbert Koelen [Colen] een stuck hoijbemts gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt aent Otterdijck groot een loepensaet, tussen 1. Jan Raijmakers 2. Jan Willems van Breij 3. Lambert coepere 4. Jan Raijmakers voorst. ...


99v. Marten Bernaert Goordts heeft opgedraegen ende overgegeven aen Hendrick Thomas Verhees seekere huijs hoff aengelach met het landt en groese daer aen gelegen groot saemen ontrent seven loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve gelegen is binnen den dorpe van Lierop ter plaetse genaemt het Hesven soo ende gelijck het den voorst. Marten bij coepe vercregen hadde tegens de erffgenaemen Thomas Hendrickx Verhees blijckende met schepenen letteren van Lierop de dato den (27-05-1667), ende den geseijden Marten heeft de voorst. coepe aenden voorst. Hendrick Thomas Verhees overgegeven ende getransporteert ... (22-11-1667)


100. (1468) Geraert Josephs vande Dueijseldoncq heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Jan Aerdt Hendrickx borger binnen der stadt Helmont eene erffelijcke renthe van ses guldne jaerlijcx met eenen staende ende loepende pachte alle jaeren vervallende op den iersten dach van augusti, ende dat wt zeekere onderpant gelegen onder Lierop ter plaetse genaemt den Vlercxendijck neffens de rengenoeten al naer breder inhout van schepenen letteren van Lierop de dato den (02-08-1636) blijckende met schepenen letteren van Lierop welcke voorst. letteren den voorst. transportant aenden voorst. Jan Aerts gemechticht heeft gelijck hij die mechtich was ... (02-01-1668)

[Kantlijn: Johan de Groetenacker [Grootenacker] heeft op den (11-11-1737) bekent van deese teegenstaende rent met den intrest van dien voldaan te zijn ...]

[paginanummer 100v. en 101. niet aanwezig, fout bij de nummering]

101. (1469) Marten, Joost ende Goordt Goordtsen Verberne gebroeders, hebben saemenderhant, wettelcijk ende erffelijck vercocht opgedraeghen ende overgegeven aen Jan Goordts Verberne henne broeder zeekere stuck ackerlants genaemt den Joon groot ontrent 38 roijen ofte soo groot ende kleijn als het selve gelegen is inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt tot Hersel 1. Faes Goordts 2. Joost Jansen van Helden 3. de gemeijne straete 4. Joost Jansen voorst. ... (25-01-1668)


102. (1469) inden naeme ons Heeren Jesu Christi amen, bij den innehouden van desen tegenwordigen openbaer instrumente van testamente sij kondt ende kennelijck eenen ijegelijcken dat op hodie dato onderges. voor ons schepenen onderges. gecompareert sijn ende hun hebben vertoont de eersaeme Frans Willem Bakermans sieck te bedde liggende nochtans sijn memorie verstant ende vijff sinne wel machtich soo het scheen ende bleke ende IJken Anthonis Vlemmicx sijne wettich huijsvrouwe gesondt ende wel varende ... vorders comende totter dispositie van hunne tijtelijcke goederen hen van Godt op deser werelt verleent maken geven ende laeten sij testatueren elck deen den anderen reciproce te weten den iersten aflijvigen van hen beijden den langst levenden met voolen recht e houden ende te besitten ende oock te gebruijcken euwelijck ende erffelijck te mogen vercoopen veralieeren ende transporteren desnoodt sijnde tot onderhoudt van hunne persoon ofte oock tot betaelinge van schulde daer den langstlevende node soude mogen werden vervallen reserveerende evenwel de legitime part voor de kijnderen ende oft gebuerde dat den langstlevende weder quaem te trouwen oft houwen sal dit testament van geender werde gehouden worden ende sal staen volgens lantsrecht ... (18-01-1668)


103. (1470) Catharina weduwe wijlen Isbout Luijcas van Breij heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, opgedraegen ende overgegeven aen Goordt Jan Hermans haeren swaeger, alle haere gerechticheijt ende haere gedeelte in het erfgoet dat haer aengecomen en aengestorven is van Fransen haeren broeder, gelegen inden dorpe van Lierop en tot Someren om op het selve goet haer van Fransen aengecomen, het welck gelegen is als voor niet meer te sprecken ofte doen sprecken in geenderleije manieren van rechten ... (23-01-1668)


103v. (1471) erfscheijdinghe loetinge en deijlingen tussen de kijnderen Joost Aerdts en Jenneken Peter Goordts sijne wettige huijsvrouwe zaliger van henne erffgoederen gelegen binnen den dorpe Lierop ter plaetse genaemt aent Broeck aen Weijtengaet


A: mijdts welcke scheijdinghe en deijlinge is metten leote ten deele gevallen Merijken Joosten de selve geassisteert met Peter van Asten en Peter Jansen van Moorsel haere mombers de halfve schuere met de halfve plaetse soo de selve afgeteekent is, ende het voorste deel in het eusel naest de schuere sueijtwaerts soo groot als het sleve tussen sijn paelsteden is liggende tussen 1. Aert Gijen 2. Lijneken mede deijlerse 3. de gemeijnte van Lierop 4. Dirck Dickt Marcellis, item noch is Merijken voorst. gevallen inden Dries 1. de kijnderen Dirck van Cranenbroeck 2. Aerdt Joosten mede deijler 3. Andries Peter van Lieshout 4. Jan Marcellis mede deijler soo groot als het tussen sijn paelen is liggende, item noch is Merijken voorst. gevallen inden acker aenden hoff 1. de kijnderen Dirck van Cranenbroeck 2. Lijneken Joosten mede deijlersse 3. Dries Peters 4. de mede deijlers, soo groot als het tussen sijne paelen is liggende, item op den Grootenacker is Merijken voorst. ten deele gevallen 1. weduwe Peter Verdonschot 2. Aerdt mede deijler 3. den Vaerwech 4. de mede deijlers soo groot als het tussen sijn paelsteden is liggende, item noch is Merijken voorst. noch ten deele gevallen opt Heijtvelt 1. Lijneken mede deijlerse 2. den Vaerwech 3. de weduwe Sijmon Jan Thijssen 4. den Vaerwech

B: item ten tweden is metten loete ten deele gevallen Lijneken dochtere Joost Aerts voorst. de selve geassisteert met Peter van Asten en Peter Jansen van Moorsel haere mombers de halfve schuere met de halfve plaetse soo de selve afgeteekent is met het eusel 1. Merijken haere sustere mede deijlerse 2. Aerdt mede deijler 3. de gemijente van Lierop 4. Dirck Dirckx soo groot als het tussen sijn paelsteden is liggende, item noch is Lijneken voorst. ten deele gevallen in den Dries 1. Aerdt Joosten mede deijler 2. Peter Joosten mede deijler 3. Andries Peters van Lieshout 4. Dirck Dirckx soo groot als het selve tussen sijne paelsteden gelegen is, item noch is Lijneken voorst. ten deele gevallen inden acker aenden hoff 1. Merijken haere sustere 2. Aerdt haeren broeder 3. Dries Peters van Lieshout 4. de mede deijlers soo groot als het selve tussen sijne paelen is liggende, item noch is Lijneken voorst. ten deele gevallen op den Grootenacker 1. Peter mede deijler 2. Aerdt mede deijler 3. den Vaerwech 4. de mede deijlers, soo groot als het tussen sijn paelen is liggende, item noch is Lijneken voorst. ten deele gevallen opt heijtvelt 1. Merijken mede deijlersse 2. Aerdt mede deijler 3. de weduwe Sijmon Jan thijsen 4. den Vaerwech soo groot als het tussen sijne paelen is liggende

C: item ten derde is metten loete ten deele gevallen Peter zoone Joost Aerdts voorst. de derde part in het woenhuijs het voorste deel soo het selve afgeteekent is met de plaetse daer het selve op is staende met de plaets tegen thuijs soo het sleve afgepaelt is 1. Aerdt Gijsberts van Eijck 2. Jan Jansen Peters 3. AErdt mede deijler 4. de mede deijlers, item noch is Peteren voorst. ten deelen gevallen in het eusel 1. Aerdt mede deijler 2. Jan Marcellis mede deijler 3. de gemeijnte van Lierop 4. Dirck Dirckx soo groot als het sleve tussen sijne paelen is liggende, item noch is Petern voorst. ten deele gevallen inden Dries 1. Jan Marcellis mede deijler 2. Lijneken mede deijlersse 3. Dries Peters van Lieshout 4. Dirck Dirckx soo groot als het tussen sijne paelen is liggende, item noch is Peteren voorst. inden acker aenden hoff ten deele gevallen 1. Jan Marcellis mede deijler 2. Aerdt mede deijler 3. Dries Peters 4. de mede deijlers met Dirck Dirckx soo groot als het selve tussen sijne paelen is liggende, item noch is Peteren voorst. ten deele gevallen op den Grootenacker 1. Jan Marcellis mede deijler 2. Lijneken mede deijlersse 3. den vaerwech 4. de mede deijlers soo groot als het selve tussen sijne paelen is liggende, item noch is Peteren voorst. ten deele gevallen opt heijtvelt 1. Jan Marcellis mede deijler 2. Aerdt mede deijler 3. de weduwe Andries Willems 4. den Vaerwech soo groot als het selve tussen sijne paelsteden gelegen is

D: item ten vierden is metten loete ten deele gevallen Jan Marcellis als wettich man ende momber van Lijsken dochter Joost Aerdts sijne wettige huijsvrouwe het derde part in het woenhuijs het achtersse deel soo het selve afgeteekent is mette plaetse daer het selve op is staende mette plaetse achter het huijs aen den eenen hoeck 1. Jan Jan Peters 2. den wech 3. idem 4. idem, item noch is Jannen voorst. ten deele gevallen in het eusel 1. Peteren mede deijler 2. Dries Peters 3. Jan Marcellis van Bakel 4. Dirck Dirckx soo groot als het tussen sijn paelsteden is liggende, item noch is Jannen voorst. ten deele gevallen op den Dries 1. Peter Joosten mede deijler 2. Jan voorst. 3. Dries Peters 4. Dirck Dirckx soo groot als het selve tussen sijne paelen is liggende, item noch is Jannen voorst. ten deele gevallen op den acker aenden hoff 1. Peter mede deijler 2. Hendrick Hendrickx Verhees 3. Dries Peters 4. de mede deijlers, soo groot als het selve tussen sijne paelen is liggende, item noch is Jannen voorst. op den Grootenacker ten deele gevallen 1. de kijnderen Dirck van Cranenbroeck 2. Peter Joosten mede deijler 3. den Vaerwech 4. de mede deijlers soo groot als het sleve tussen sijne paelen is liggende, item noch is Jannen voorst. ten deele gevallen in het heijtvelt 1. Peter Joosten mede deijler 2. de weduwe Dries Willems 3. idem 4. den Vaerwech met noch eenen acker gelegen inde Hoef 1. Jan Aerts Verheijen 2. de weduwe Andries Verhees 3. de weduwe Dries Willems 4. den Vaerwech, item noch eenen acker inde Hoefve gelegen 1. Jan Aert Verheijen 2. Dries Peters 3. de weduwe Dries Willems 4. idem, wt welcke twe leeste ackers wtgaen jaerlijckx aen het postelhuijs tot Mierlo vier gulden ende dat met eenen staende ende eenen loepende pachte van welcke rente Jan voorst. sijne mede deijlers geloeft altijt te ontlasten, item noch twe parceelen putten gelegen achter die Winckelstraet gelegen neffens Tonisken Driessen ende de weduwe Dries Willems

E: item ten vijfden is metten loete ten deele gevallen Aerdt zoone Joost Aerdts voorst. de derde part in het woenhuijs te weeten het middelse deel soo het selve afgeteekent is met de plaetse daer het selve op staet, met noch eenen plack daer achter aen het huijs gelegen aenden eenen hoeck 1. Aerdt Gijsbers 2. den wech 3. idem 4. Peter Joosten mede deijler, item noch is Aerden voorst. ten deele gevallen in het Eusel 1. Peteren zijnen broeder 2. Lijneken sijne sustere 3. de gemeijnte van Lierop 4. Dirck Dirckx soo groot als het selve tussen sijne paelen is liggende, item noch is AErden voorst. ten deele gevallen inden Dries neffens 1. Merijken Joosten sijne sustere 2. Lijneken sijne sustere 3. Dries Peters 4. Dirck Dirckx met meer andere soo groot als het tussen sijne paelsteden is liggende, item noch is Aerden voorst. ten deele gevallen inden acker aenden hoff 1. Peteren sijnen broeder 2. Lijneken mede deijlerse 3. Dries Peters 4. de mede deijlers, item noch is AErden voorst. noch ten deele gevallen op den Grootenacker 1. Merijken mede deijlerse 2. Lijneken mede deijlers 3. den Vaerwech 4. de mede deijlers soo groot als het selve tussen sijne paelsteden is liggende, item noch is AErden voorst. te deele gevallen op het heijtvelt 1. Lijneken mede deijlerse 2. Peter mede deijler 3. den Vaerwech 4. de weduwe Andries Willems soo groot als het tussen sijne paelsteden is liggende ... (26-01-1668)

108. (1475) Jan Hendrickx van Moorsel heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Dirck Hendricx sijnen broeder een jaerlijcxe ende erffelijcke renthe van sestien gulden vijf stuijvers jaerlijcx doende ijederen gulden XX stuijvers het stuck in permissie gelde verschijnende allen jaeren op ons liefvrouwen lichtmisse dach waer van den ijersten pacht vervallen sal sijn alsmen schrijft (02-02-1669), ende dat wt een stuck ackerlants genaemt den Duijnacker groot ontrent vier loepensaet gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt bijden Boomen tussen 1. Jan Anthonis van Dijck 2. den h. geest alhier 3. de abdije van Postel 4. den gemeijnen wech ende dat los ende vrije wtgenoemen gemeijne dorps lasten en vijf gulden jaerlijckx aende h. geest alhier, item noch wt een stuck ackerlants gelegen ontrent als voor tussen 1. Hendrick Thomas Verhees 2. den Vaerwech 3. Hendrick Thomas Verhees 4. de abdije van Postel groot 40 roijen, item noch wt huijs hoff en aengelach groot tsaemen ontrent derdehaf loepensaet gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt het Hesven tussen 1. Iken weduwe Frans Bakermans 2. den Vaerwech 3. de gemeijne straete 4. den gemeijnen wech ... (09-02-1668) ... den los vande voorst. renthe wordt bij den coeper geconsenteert met driehondert vijffentwentich gulden den gulden gereekent tot twentich stuijver het stuck in permissie gelde midts malckanderen drie maenden te voorens op te seggen met den achterstelle van dijen ...

[Kantlijn: dese rente is doot ende teniet gedaen bij Jan Hendrickx van Moorsel opten (12-03-1681)...]

109. (1476) Dirck Dirckx Marcellis heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Jan Jansen van Moorsel sijnen swaeger zeeker vierdepardt in huijs hof en aengelach gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt aent Broeck tussen 1. Peter Joosten cum suis 2. de gemeijnte van Lierop 3. erffgenaemen Aerdt Gijsberts en Lijneken Joosten met haere sustere, item noch de vierde pardt in een stuck groese met het lant daer bij gelegen 1. Anthonisken weduwe Dries Verhees 2. de kijnderen Dirck van Cranenbroeck 3. Aerdt Joosten met meer andere 4. Andries Peters, item noch de vierdepart in den hoff gelegen ontrent als voor tussen 1. de erffgenaemen Joost Aerts 2. idem 3. idem 4. idem ... (22-02-1668)


109v. Willem ende Nicolaes zoonen Jan Willems van Breij voor hen selven, Jan Leonaert Hoegers als wettich man ende momboir van Merijken dochtere Jan Willems voorst. en Marcellis Willems van Breij ende Andries Peters van Lieshout als mombers van Anthonis onmondigen zoone van Jan Willems voorst., hebben naer drije sondachse kerckveijlinge, ende met decreet vande wedt voor den onmondighen, en met wtganck der brandende karsse, wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Joost Marcellis Verberne zeekere stuck ackerlants genaemt den Wolf gelegen onder de heerlijckheijt ende jurisdictie van Lierop ter plaetse genaemt inden Cappellencamp groot ontrent seven copsaet ofte soo groot ende kleijn als den selven aldaer gelegen is tussen 1. Hendrick Jan Koelen [Colen] 2. Jan Frans Claessen 3. de abdije van Postel 4. de gemeijnte van Lierop ende dat los ende vrije wtgenoemen gemeijne dorps lasten en seven stuijvers twe oert jaerlijcx geestelijcken pacht te gelden met den mede gelder ... (01-03-1668)


110. (1477) Lambert Peters van Goch heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Goijaert zoone Goordt Mathijssen zeekere stuck ackerlants gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt de Valsoe groot ontrent twe loepensaet ofte soo groot ende kleijn als den selven aldaer gelegen is tussen 1. de abdije van Postel met meer andere 2. Goordt Jan Hermans, Joost Goordts Verberne met meer andere 3. de abdije voorst. 4. Jan Anthonis van Dijck, ende dat los en vrije wtgenoemen gemeijne dorps lasten en ses vaeten roggen jaerlijcx reducie aende h. geest alhier, ... (05-03-1668)


110v. (1478) Jan, Peter ende noch eenen Jan ende Dirck zoenen Leonaert Jacobs van Alphen voor hen selven, ende Dirck Jansen op Moorsel met Peter Goordts vanden Eijnde als momboirs van Lijneken, Jenneken, ende noch een Jenneken, Heijlken ende Martijnien dochteren Leonaert van Alphen voorst. ende Peter Lijnaerts vanden Eijnde met Willem Joosten als momboirs vanden kijnderen Thomas Leonaerts hebben naer drije sondachse kerckveijlinge en met decreet vande wedt voor den onmondigen, ende met wtganck der brandende karsse wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Willem Marcellis Verberne, zeekere stuck hoijbemts gelegen onder de heerlijckheijt ende jurisdictie van Lierop ter plaetse genaemt ontrent de Voert groot ontrent ses loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve aldaer gelegen is te weten henne gerechticheijt tussen 1. Willem coepere voorst. 2. Thomas van Dooren cum suis 3. de abdije van Postel 4. de groote Aa ... (21-03-1668)


111v. (1479) Hendrick Geraerts van Soest als wettich man ende momboir van Jenneken Driessen sijne wettige huijsvrouwe heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Margriet naergelaeten weduwe van wijlen Andries Willems zaliger zeekre half stuck groeslants genaemt het Radtstuckxen groot ontrent XVI roijen gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt tot Hersel tussen 1. Goordt Duijsen 2. idem 3. Gevaert Gevaert 4. Jacob Jan Hurckmans, item noch een stuck ackerlants met de groese daer aen gelegen genaemt het Hofken groot ontrent een half loepensaet oft soo groot ende kleijn als het selve gelegen is inden dorpe ontrent als voor te weeten sijne gerechticheijt tussen 1. Gevaert voorst. 2 derffgenaemen Peter Verdonschot 3. Goordt Duijsen 4. derffgenaemen Peter Verdonschot voorst., item noch sijne gerechticheijt in een stuck euselvelts gelegen aen Sluijtershurck soo het selve hem daer onbedeijlt is toebehoorende, ... (11-04-1668)


112. (1480) Peerken naergelaeten weduwe wijlen Jan Jansen Bakermans heeft wt crachte van testament tussen hen beijden gemaeckt voor schepenen alhier de dato den (07-08-1649) wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Jan Marcellis Verberne borger der stadt Eeijndthoeven [Eindhoven] seekere stuck nieuerffenisse genaemt Hillenbleeck groot ontrent 8 loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve gelegen is inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt de Boijdoncq tussen 1. de gemeijnte van Lierop 2. idem 3. idem 4. idem, ende dat los ende vrije wtenoemen gemeijne dorpslasten ende den cijnxs vanden gronde aen te verden de groes emet de heije ende het hout terstont ende het ander te oogst bloot vande stoppelen ... (25-04-1668)


113. (1481) Jan Anthonis van Dijck heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Joost Marcellis Verberne zeekere stuck heijtvelts gelegen inde dorpe van Lierop ter plaetse genaemt bij de Schauwe tussen 1. Jan Dirck Swerts 2. Joost coepere voorst. 3. idem 4. idem ... (07-05-1668)


113v. (1482) Jan Hendrickx van Cranenbroeck ende Jan Bruijstens mulder als momboirs vande inbejaerde kijnderen Dirck Hendrickx van Cranenbroeck hebben naer drije sondachse kerckveijlinghe ende met decret vande wedt ten wtganghe der brandende karsse wettelijck ende erffelijck van alle man vercocht aen Aerdt Joosten zeekere twe stucken ackerlants gelegen inde dorpe van Lierop ter plaetse genaemt aent Weijtengaet den eenen gelegen tussen 1. Merijken dochter Joost Aerdts 2. idem 3. Andries Peters van Lieshout 4. Jan Marcellis Jan Maes, groot ontrent een loepensaet, den anderen gelegen tussen 1. Jan Marcellis Jan Maes 2. Jan Jansen Peters van Moorsel 3. den Vaerwech 4. Merijken Joosten ... (13-06-1668)


114. (1482) erffscheijdinghe en deijlinghe tussen de erffgenaemen Joost Hendrickx van Moorsel [in de inhoudsopgave staat Joost Swerts] zaliger memorie


A: midts welcke scheijdinghe ende deijlinge is metten loete ten deele gevalen Merijken Hendrickx van Moorsel de selve geassisteert met Jan Dirck Swerts haeren momber, een stuck ackerlants gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt tot Hersel, aen de Braecke groot ontrent anderhalf loepensaet, gelegen neffens erffenisse van laetere Joost Marcellis Verberne etc. met noch een obligatie van vier hondert negen gulden thien stuijvers capitaels staende aen Goordt Jan Hermans, item noch vijftich gulden capitaels staende aen Merijken weduwe Jan vanden Vorst

B: item ten tweden is metten loete ten deele gevallen, Hendrick Goortdt Jan Hermans, ende Jan Jansen vandne Vorst als wettich man ende momboir van Merijken Goordt Jan Hermans sijne huijsvrouwe de selve Hendrick ende Merijken kijnderen van Anneken Hendrickx, een stuck nieuackerlants gelegen inden dorpe als voor ter plaetse genaemt inde Nieuweerfve over den Hoelenwech, soo groot als den selven aldaer in sijn lemijten is liggende met noch een renthe van drije hondert en vijffentwentich gulden capitaels staende aen Stijn Verhees tot Vlierden, item noch een rente van hondert guldne capitaels staende aen Aerdt Gijsberts erfgenaemen, item noch vijftich gulden capitaels staende aen Lambert Hendrick Vlemmicx

C: item ten derde is metten loete ten deele gevallen de erffgenaemen van Hendrick Hendrickx van Moorsel daer toe geaffumeert Jan Goordts van Bussel president tot Lierop ende Gijsbert Willem Gijsberts hennen swaeger midts Huijbert Lamberts tot Someren hennen momber sieck sijnde dat hij alhier niet en konde gekomen, een stuck ackerlants gelegen inden dorpe als voor ter plaetse genaemt aenden Meerloep aent Aermvenneken soo groot als den selven aldaer in sijne lemijten is liggende, met noch een renthe van twe hondert gulden capitaels staende aen de weduwe Marten Thonis tot Asten aenden dijck, item noch een rente van hondert guldne capitaels staende aen Lambert Peters van Goch, item noch vijftich gulden capitaels staende aen Lambert voorst. ende Jan Willems van Dijck, item noch veertich gulden staende aen Thonis Joosten Verbeeck

D: item ten vierde is metten loete ten deele gevallen Willem Hendrick van Moorsel een stuck ackerlants gelegen op de Renne soo groot als den selven aldaer in sijne lemijten is liggende, met noch een renthe van hondert en tweentachtich gulden capitaels staende aen Aerdt Joosten van Breij aent Broeck tot Lierop, item noch een renthe van hondert en vijftich gulden capitaels staende aen Marten Jan Joosten, item noch een renthe van hondert gulden capitaels staende aen Faes Goordts, item noch een renthe van veertich gulden capitaels staende aen Jan Jansen van Nuenen

E: item ten vijfden is metten loete ten deele gevallen Jan Hendrick van Moorsel een stuck hoijbemts gelegen inden dorpe als voor ter plaetse genaemt inden Boetsaert soo groot als het selve aldaer in sijn lemijten gelegen is, met noch een renthe van hondert vijftich gulden capitaels staende aen Frans Martens, item noch een renthe van hondert gulden capitaels staende aen Peter Jan Driessen tot Vlierden, item noch een renthe van hondert gulden capitaels, staende aen Anddrie sPeter van Lieshout, item noch vijftich gulden capitaels staende aen Hendrick Hendrickx op den Crestaert, item noch een renthe van vijftich gulden capitaels staende aen Anthonis Hendrick Vlemmicx

F: item ten sesten is metten loete ten deele gevallen Dirck Hendricx van Moorsel een stuck hoijbemts gelegen inde Haemisdonck soo ende gelijck als Joost sijnen broeder bij coepe vercregen heeft van Ida weduwe Jan Duijsen, met noch een renthe van hondert gulden capitaels staende aen Peter Lenaerts vanden Eijnde, item noch een renthe van hondert guldne capitaels staende aen Jan Willems van Dijck, item noch een renthe van hondert gulden capitaels staende aen Jan Andriessen Verhees, item noch een obligatie van vijftich gulden capitaels staende aen Jan Hendrick Joost Jacops, item noch vijftich gulden capitaels staende aen Jan Jansen van Brussel, item noch een rente van vijftich gulden capitaels staende aen Peter Gijsberts van Eijck, item noch een renthe van vijfentwentich gulden capitaels staende aen Jan Jansen vanden Vorst, item noch vijffentwentich gulden capitaels staende aen Hendrick Thomas Verhees (21-08-1668)

[paginanummer 116v., 117., 117v, en 118. niet aanwezig, fout bij de nummering]

119. (1485) dat voor ons schepenen onderges. comen is Anthonij Bakermans audt stadthouder alhier en heeft in beleenginhe opgedraegen ende overgegeven Huijbert Jan Bakermans zeekere stuck ackerlants groot ontrent twe loepensaet gelegen in der prochie van Lierop ter plaetse genaemt ontrent die Gruenstraete 1. Jenneken weduwe Jans van Dijck 2. derffgenaemen Aerdt Gijsberts met meer andere 3. de gemeijn straete en Jan Thomas 4. de Renne, aen te verden den (30-11-1668) als Anthonij Bakermans den selven genaerschaert sal hebben, ende den selven wederom soo laeten liggen als hij afgelost wordt ... (06-10-1668) ... item den lost wordt geconsenteert met hondert gulden doende ijederen gulden XX stuijvers het stuck in permissie gelde midts een maent te voorens op te seggen, ende oft saecke waer dat Anthonij Bakermans nu tgelt wederom begeerde te schieten en af te lossen eer het nu den 30e 9ber is mach het vrijelijck doen ...


120. (1486) Thomas Jansen de Cuijper borger der stadt Helmont heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Johannes vanden Berghe woenende tot Baekel [Bakel], eenen jaerlijckxe erffrenthe van drije gulden jaerlijckx heffende wt zeekere onderpanden gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt het Achterbroeck blijckende met schepenen letteren van Lierop de dato den (10-01-1570) alwelcke voorst. letteren hier mede worden aenden coeper voorst. overgelevert ende dat metten loepende pachte ... (29-10-1668)


120v. inden naeme ons Heeren amen, bijden inhouden van desen tegenwordigen openbaeren instrumente van testamente sij kondt ende kennelijcken eenen iegelijcken dat op hodie dato onderges. voor ons schepenen onderges. gecompareert sijn de eersaeme Anthonis Bakermans gesont van lichaem gaende ende staende ende Anneken Robert Jansen sijne wettighe huijsvrouwe, de selve Anneken sieck te bedde liggende nochtans haer memorie verstant ende vijff sinnen wel machtich soo het scheen ende blecke ... voorders comende totter dispositie van henne tijttelijcke goederen hen van Godt op deser werelt verleent, maecken geven ende laeten sij testatueren elck deen den anderen reciproce te weeten den iersten aflijvigen van hun beijden den langst levenden met vollen recht te houden ende te besitten ende oock te gebruijcken te moegen vercoepen, veralioneeren ende transporteeren des noot sijnde, tot onderhout van hunne persoenen, oft oock tot betaelinghe van schulde daer den langstlevende mede soude moegen worden overvallen, reserverende legitime protie voor henne kijnderen soo recht is ende oft gebuerde dat den langstlevende weder quaem te trouwen ofte houwen sal dit testament van geender werden gehouden worden ende sal staen volghens lants recht ... ende begeeren sij testatueren dat Heijlken hunne dochter oock haer wtsetsel hebben sal soo betoent kan worden als Anthonis haeren broder gehadt heeft ende noch maecken ende geven sij testatueren aen Heijlken hunnen dochtere de kas ofte block mette vier pannen ... (14-11-1668)


122v. (1489) [leeg]


123. (1489) Lambert Peters van Goch bekendt ende belijdt midts desen wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen Jan Goordts Verberne ende Willem Jansen Verhees als momboiren vande gelijcken onmundige kijnderen wijlen Ardt Jansen Verhees verweckt wt Jenneken dochter Ardt Joost Hurckmans ende dat tot profijt der voornoemde ende voorst. onmundige, de somme van eenhondert carolus gulden ... gelooft te restitueeren in goeden Hollantsen gepermitteerden gelden tot allen vreij ende teijden als de selve momboirs ofte des last hebbende believen sal met behoorlijcken interest ad vijff gulden des jaers die den voorst. Lambert gehouden sal sijn van jaer tot jaer te betaelen precijs opten 26e november vervallende ierstmael opte (26-11-1669) ... ende tot meerder vasticheijt steldt der voornoemden Lambert van Goch tot borge Tonis Joosten Verbeeck ...(26-11-1668)

[Kantlijn: opte (09-05-1669) heeft Lamberden van Goch opt capitael in desen gestelt ende geschoten tot afkortinge vant selve 24 ducatons, coram Bussel ende vanden Eijde schepenen]
[Kantlijn: desen geloefte is doot ende teniet gedaen opten (07-08-1671) ... ]

124. (1490) Andries Peters van Lieshout heeft erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Hendrick Luijcas van Breij ende Huijbert Jan Bakermans als armmeesters alhier tot Lierop ende dat tot profijt vanden armen voorst. een jaerlijcxe ende erffelijcke renthe van vijf gulden jaerlijcx doende ijederen gulden XX stuijvers het stuck verschijnende allen jaern op den iersten dach van december waer van den iersten pacht vervallen sal sijn (01-12-1669) ende dat wt een stuck ackerlants genaemt het Wevelsdael groot ontrent ses loepensaet gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt int Wevelsdael tussen 1. de abdije van Postel 2. de abdije voorst. met meer andere 3. den gemeijnen wech met meer ander 4. de abdije voorst. ... (13-12-1668) ... de los wordt geconsenteert vande voorst. rente met hondert gulden in permissie gelde doende ijederen gulden XX stuijvers het stuck met den achterstelle dien midts drije maenden te voorens op te seggen ...


124v. (1491) erffscheijdinghe en deijlinghe tussen de kijnderen en erffgenaemen Aerdt Joost Horckmans en Anthonisken Jansen vanden Vorst sijne wettighe huijsvrouwe zaliger memorie


A: midts welcke scheijdinghe ende deijlinge is metten loete ten deele gevallen de gelijcke kijnderen Aerdt Jansen Verhees verweckt bij Jenneken dochtere Aerdt Joost Horckmans sijne wettighe huijsvrouwe de selve geassisteert met Willem Jansen Verhees en Goordt Jan Hermans henne geede mombers, het woenhuijs met het half aengelach recht toe duer gelijck als het selve afgepaelt is gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt tot Hersel tussen 1. Goordt Aerdt Duijsen 2. den mede deijler 3. derffgenaemen Jans Verdonschot 4. de gemeijne straete, met noch den halfven dries gelegen ontrent als voor tussen 1. Goordt vanden Eijnde met meer andere 2. den mede deijler 3. de abdije van Postel 4. de gemeijn straete, item het lant op den Wittenberck metten dries daer aen gelegen, gelegen ontrent als voor tussen 1. [doorgehaald: de weduwe Jan Beck] Jan Jan Hermans 2. den mede deijler 3. de abdije van Postel 4. de gemeijnte van Lierop, item noch den achtersten Wittenberck gelegen ontrent als voor tussen 1. [doorgehaald: de weduwe Jan Beck] de erfgenaemen Jacob Bruijstens 2. den mede deijler 3. de abdije van Postel 4. de gemeijn straete, item noch een stuck ackerlants genaemt den Langenacker gelegen ontrent de Hormerheije tussen 1. Faes Goorts 2. erffgenaemen Jan Verdonschot 3. de abdije van Postel 4. den gemeijnen Vaerwech, item noch het half eusel gelegen aen Sbuijtershurck tussen 1. Willem Jansen Verhees 2. den mede deijler 3. de gemeijnte aldaer 4. de Goorkens, item het Dijckvelt te gebruijcken en te deijlen met Jan Hendrick Cuijpers mede deijler ...

B: item ten tweden is metten loete ten deele gevallen Jan Hendrick Cuijpers als wettich man ende momber van Elisabeth dochtere Aerdt Joost Horckmans sijne wettighe huijsvrouwe, de schuere met het half aengelach soo het selve afgepaelt is gelegen inden dorpe ende ter plaetse ontrent als voor tussen 1. de weduwe Jan Beck 2. de mede deijlers 3. Jan Verdonschot erffgenaemen 4. de gemeijn straete, item noch eenen dries gelegen ontrent als voor tussen 1. den h. geest alhier met meer andere 2. de mede deijlers 3. de abdije van Postel 4. de gemeijnte van Lierop, item noch den vorsten Wittenberck neffens 1. [doorgehaald: Jan Jansen Hermans] de weduwe Jan Beck 2. de mede deijlers 3. de abdije van Postel 4. de gemeijnstraete, item den acker opten achterschen Wittenberck tussen 1. [doorgehaald: de erffgenaemen Jacob Bruijstens]: de weduwe Jan Beck 2. de mede deijlers 3. de abdije van Postel 4. de gemeijnte aldaer, item noch een stuck ackerlants gelegen opt heijtvelt tussen 1. Jan Jansen Hermans voorst. 2. de gemeijnte aldaer, item noch een stuck ackerlants genaemt het achterse heijtvelt gelegen neffens 1. de weduwe Jan Beck 2. de gemeijnte aldaer 3. idem 4. Peter Goordts vanden Eijnde, item noch het half eusel aen Sluijters Hurck tussen 1. Jacob Jan Hurckmans 2. de mede deijlers 3. de Goorkens 4. de gemeijnte aldaer, item het Dijckvelt te gebruijcken ende te deijlen met de kijnderen Aerdt Jansen Verhees mede deijlers, ...

C: item ten derde is metten loete ten deele gevallen de twe voorkijnderen Jan Goordts Verberne verweckt bij Merijken dochtere Aerdt Joost Horckmans sijne wettighe huijsvrouwe, de selve geassisteert met Jan Goordts Verberne henne vader ende Joost Goordts Verberne henne mombers een stuck ackerlants genaemt den Bemer gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt het Achterbrock soo groot als het selve aldaer in sijn lemijten gelegen is tussen 1. de weduwe Peter Willems van Goch 2. het Bemersstraetien 3. de abdije van Postel 4. de gemeijnte van Lierop, met noch een stuck euselvelts gelegen ontrent als voor aen de Hastelt tussen 1. Peter Willems van Goch weduwe 2. de abdije van Postel 3. Andries Peters van Lieshout met meer andere ofte de Vluete 4. de abdije van Postel, item noch een stuck ackerlants gelegen inden dorpe als voor ter plaetse genaemt ontrent den Stemit groot ontrent 4 loepensaet gelegen tussen 1. de erffgenaemen Frans Hendrick Gijsberts 2. de weduwe Frans Goordts vanden Eijnde 3. de abdije van Postel 4. Jan Dirck Swerts met meer andere, item noch een stuck hoijbemts genaemt den Muelenbempt gelegen inden dorpe als voor ter plaetse genaemt den Schaepsbemt tussen 1. de abdije van Postel 2. Willem Marcellis Verberne 3. de aude Aa 4. de nieu Aa, item noch een stuck euselvelts gelegen inden dorpe als voor ter plaetse genaemt te Hersel tussen 1. Jan Jansen Hermans 2. idem 3. den gemeijnen waterloep genaemt de Vluete 4. derffgenaemen Jan Verdonschot, item noch een renthe van drije hondert guldne capitaels staende aen Dirck Goordts, item noch een renthe van hondert gulden capitaels staende aen Jan Martens, item noch den auden timmer die inde huijsinge bevonden wordt ...

item het opgaende hout salmen gelijckelijck deijlen in drije deelen wtgenomen dobbelhesters en die sal een ijeder tegen en op sijn erffenisse houden behalven opden Bemer en die stucken die bijden Bemer gestelt sijn daersalt opgaende hout onbedeijlt blijven (20-21-1668)
[Kantlijn: item op dese rente van 100 gulden staende aen Jan Martens heeft Lijsken weduwe Jan Hendrick Cuijpers betaelt vijftich gulden aen Joost Verberne ende Jan vanden Vorst als mombers vande kijnderen voorst. ende de resteerende 50 gulden staen tot laste vande kijnderen Aert Verhees, actum den (13-02-1675)]
[Kantlijn: dese resteerende 50 gulden hebben de mombers vande onmondige kijnderen Aert Verhees ten vollen voldaen aen Joosten en Jan vanden Vorst als mombers vande kijnderen Jan Verberne opten (01-02-1676)...]

128. (1494) item is ondersproken dat ieder de groese ende hoijen terstont naer sijn contentement ende profijt sal gebruijcken ende aenverden ende de loenpachten soo van het een als het ander gedeelte sal voor de gelijcke deijlders ingevordert worden ende samen deijlen tot (02-02-1670) incluijs ende dan vorders ieder sijn gedeelte tot sijne voordeel te gebruijcken sonder dat deen oft dander iets meer op des anders gedeelte sal pretenderen salvo als voor, item dat alle renthe oft pachten staende te inne oft wt te geven sij condividenten malcanderen sullen helpen . en . bij helpen betaelen tot (02-02-1670) ...


128v. (1497) Jan Martens woenachtich tegenwordich binnen Helden ende Hilleken weduwe wijlen Ruth Hendrickx voor haer tochtrecht ende Ardt Jan Lamberts met Jan Martens voorst. als mombers vande onmondighe kijnderen Ruth Hendrickx voorst. voor de erffelijckheijt de selve mombers hen daer voor fort ende sterck maeckende, ende sullen de selve mombers de penninghen daer van komende wederom tot profijt van Hilleken voorst. ter tochte ende onmondige kijnderen voorst. ter erffelijckheijt beleet worden ende hebben in dijer qualiteijt saemenderhant wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven Jan Hendrick Cuijpers ende Jan Goordts Verberne ende Willem Jansen Verhees als momberen vande onmondighe kijnderen Aerdt Jansen Verhees verweckt wt Jenneken dochter Aerdt Joost Hurckmans ende dat tot profijt vande voorst. onmondige en Jan Cuijpers voorst. seker stuck hoijbemts genaemt het Dijckvelt gelegen onder de heerlijckheijt ende jurisdictie van Lierop ter plaetse genaemt den Moorselsedijck genaemt de Gooren gelegen tussen 1. den Moorselsendijck 2. de coepers voorst. 3. de gemeijnte van Lierop 4. de aude Aa ... (01-04-1669)


129. Catharina Jansen van Goch huijsvrouwe van Jansen Verdijsteldoncq [in de inhoudsopgave staat Jan Koelens [Colen]] wonende in Duijtslant onder den bisdomme van Spiers [Speyer] geassisteert met Peter Jansen van Goch haren broeder hem fort ende sterck makende voor Jan Verdijsteldoncq voornoempt ende absent zijnde hebben vercocht opgedragen overgegeven aen Goordt Jan Hermans hunne gerechtichijt van alle geen hun bij doot ende aflijfvicheijt van Frans Verdijsteldonck binnen Lierop is aengestorven soo van huijsinge lant ende groese gelegen int Hesven onder Lierop voirs. soo sij tselve hunne part alnoch onbedeijlt . hebbende ... (08-04-1669)


129v. (1498) Niclaes zoone Hendrick Hendrickx van Moorsel en Jacob Michiels als wettich man ende momboir van Willemken dochtere Hendrick voorst. sijne wettighe huijsvrouwe de selve hen mede fort ende sterckmaeckende voor henne mede erffgenaemen, waer van sij last en procuratie sijn hebbende mede gehadt . van schepenen ende de naeste vrienden naementlijck Dirck Hendrickx ende Huijbert Lamberts henne oemen wegens de onmondighe dochter eene derselver erffgenaemen, ende Gijsbert Willem Gijsberts als wettich man ende momboir van Aelken dochtere Hendrick voorst. sijne wettighe huijsvrouwe voor hem selven, hebben naer sondachse kerckveijlinge en met wtganck der brandende karsse publijck voor alleman wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Dirck Hendrickx van Moorsel [in de inhoudsopgave staat Dirck Swerts], zeekere stuck ackerlants groot ontrent derdehalf loepensaet gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt den Meerloop 1. Goordt Jan Hermans 2. Marcellis van Moorsel 3. Dirck Hendrickx 4. den meerloop ... (25-04-1669)


130v. (1499) compareerende voor schepenen onderges. Lambert Peters van Goch ende Jan Goorts van Bussel ende bekennen midts desen wel deuchdelijck schuldich te sijn ende geloeven te saemen een voor al ende tgelijck int besonder als schuldenaer principael te betaelen aen meester Nicolaes [Bocx] schoelmeester tot Heese [Heeze] de somme van drije hondert gulden den gulden ad XX stuijvers gerekent welcke voorst. drije hondert gulden de voornoemde geloeveren wederom beloeven te restitueren van hodie dato onderges. over twe ierstcomende jaeren met den intrest van dijen tegen vijf gulden thien stuijvers thondert, waer van den iersten pacht sal verschijnen opten (01-05-1670) ende soo voorts van jaere tot jaer, ende sij geloeveren geloeven den voornomede mr. Nicolaes allen jaeren den pacht tot Heeze te leveren in sijn huijs vrij geldt van allen lasten ex acten schattingen vertichsten penningen oft watter nu tegenwordich op staet oft op mochte comen, ende is wel expresselijck geconditioneert, bij soo verse sij debitueren den intrest alle jaer niet en quaemen te leveren ofte betaelen tot Heeze in handen vanden voorst. schoolmeester, op ten voorst. verschijndaeghe ofte ten langsten een maent daer naer, soo sal den credituer sonder alle manieren van recht daer tegens te doen ofte te laeten doen sijn voorst. penningen alle jaer wederom moegen eijssen ende inmaenen, ... (01-05-1669)

[Kantlijn: dese obligatie is doot en teniet gedaen opten (30-07-1671) ...]

131. (1499) Lambert Peters van Goch inwoonder deses dorps Lierop geloeft, gelijck hij beloeft midts desen, aen Jan Goorts van Bussel president tot Lierop, te indemneeren, ende te houden costeloos, ende schadeloes van alsulcken borchtocht als hij op ten (01-05-1669) voor hem gedaen heeft met sijne geloefte van driehondert gulden aenden persoon Niclaes Bocx schoolmeester tot Heeze beloevende daeromme den voorst. Bocxen te contenteeren voldoen ende te betaelen de voorst. drie hondert gulden metten intresse van dien, dat den voorst. Jan van Bussel daer van geheelijcken, ende tenemael met zijne goederen, ende naercomelinghen vrij, liber, ende los sullen sijn, ende blijven ten euwigen daegen, bekennende den voorst. Lambert de selve drie hondert gulden te hebben ontfangen ende gebruijckt totsijn eijgen profijte, daer voor de voorst. Lambert is verbindende sijne persoon ende alle sijne goederen haeffelijcke ende erffelijcke ende speciaelijck daer voor verbindende sijn huijs ende aengelach groot ontrent vier loepensaet gelegen alhier binnen Lierop, ter plaetse genaemt de Gruenstraete, 1. Goordt Luijcas van Breij 2. Marcellis Aerdts 3. de gemeijn straete 4. de Renne, item een stuck nieuwerffenisse groot ontrent seven loepensaet gelegen ontrent het Cromven 1. Jan Jansen van Nuenen ende Anthonis Martens met meer andere 2. de gemeijnte van Lierop 3. idem 4. idem, item een stuck groesen groot twe loepensaet oock gelegen aent Cromven, 1. Mariken weduwe Jan vanden Vorst 2. Jenneken Jan Driessen 3. de gemeijnte van Lierop 4. de weduwe Jacob Verbeeck tot Helmont, los ende vrij wtgenoemen driehondert tseventich gulden capitaels aen verscheijde persoenen ende een malder roggen reductie jaerlijckx aende kercke van Lierop, ende den cijnx vanden gronde, om in cas van quaede betalinghe aenden voorst. huijse ende aen sijne andere goederen alhier tot vaste onderpanden voor deselve borchtocht gestelt, gesteldt te richter ende alle sijne schaeden ende oncosten met recht te verhaelen, renuncieerende tot dien eijnde op alle exceptien ende andere beneficien van rechten laetende hem hier inne voluntarie condemneeren, sonder arch oft lijst, actum den (04-05-1669)


132. (1500) Jan Aerts Verheijen, Dirck Jansen Verberne ende Joost Dirckx Verberne hebben wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Goordt Reijnaerts van Veen woenende tot Leende eenen jaerlijcxe ende erffelijcke renthe van achtien gulden jaerlijcx doende ijedere gulden XX stuijvers het stuck in permissie gelde tot aflossinghe van zekere renthe van vijftich gulden jaerlijcx verschijnende allen jaeren op den 10 dach meij waer van den iersten pacht vervallen sal sijn als men schrijft (10-05-1670) ende dat wt huijs schuere hoff hofstadt lant ende groese aen malckanderen gelegen groot tsaemen ontrent twelf loepensaet, gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt aent Werdigen Eijnt tussen 1. Merijken weduwe Peter van Stercksel 2. de gemeijnte van Lierop 3. Peter Jansen van Goch 4. den Vaerwech ende dat los ende vrije wtgenoemen gemeijne dorps lasten ende de hellicht van vijf gulden jaerlijckx geestelijcke pacht ende den cijnx vandne gronde stellende dese voorst. goederen tot eenen vasten onderpande voor de renthe van XVIII gulden jaerlijcx voorst. ... (24-05-1669) ... den los vande voorst. renthe wordt bij den coeper geconsenteert met vierhondert vijftich gulden doende ijederen gulden XX stuijvers het stuck in permissie gelde metten achterstelle van dijen midts malckanderen drije maenden te vooren op te seggen ...

[Kantlijn: compareerde Peeternel Hoebbe [Hoeben] huijsvrouwe van Jacob Vermuelen ende Johanna Pompen huijsvrouw van Arnoldus Hoebben [Hoeben] de welke bekende van deise teegestaanden rente met den intrest van dien voldaan te zijn, actum Lierop den (05-05-1742) Peternel Vermuelle Joanna Hoebe]

133. (1501) Jan Aerdts Verheijen, Dirck Jansen Verberne ende Joost Dirckx Verberne hebben erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen mr. Reijnaert Reijnaerts van Veen woenende tot Leend [Leende] een jaerlijckxe ende erffelijcke rente van ses gulden jaerlijcx doende ijederen gulden XX stuijvers het stuck in permissie gelde tot aflossinghe van zeekere erfrente van vijftich gulden jaerlijcx, verschijnende allen jaeren den 10en dach meij waer van den iersten pacht vervallen sal sijn alsmen schrijft (10-05-1670) ende dat wt zeekere stuck hoijbempts genaemt den Deijlbemt groot ontrent ses loepensaet gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt ontrent de Voort gelegen tussen 1. de gemeijn Aa 2. Andries Peters van Lieshout 3. de gemeijn Aa 4. derffgenaemen van Margriet vanden Berge tot Helmont met meer andere, los ende vrije wtgenoemen gemeijne dorps lasten ende den cijnx vanden gronde, stellen desen voorst. bemt tot een zekere vasten onderpande voor de rente van ses gulden voorst metten capitaele der selve ... (24-05-1669) ... den los vande voorst. renthe wordt bij den coeper geconsenteert met hondert vijftich gulden doende ijedere gulden XX stuijvers het stuck in permissie gelde metten achterstelle van dijen midts malckander drije maenden te voorens op te seggen...

[Kantlijn: compareerde voor ons onderges. schepene Peeternel Hoebbe [Hoeben] huijsvrouw Jakob Vermuelle [Vermeulen] ende Johanna Pompe huijsvrouw Arnoldus Hoebbe [Hoeben] de welcke bekenden van deese teegestaande rente met den intrest van iden voldaan te zijn, actum Lierop den (05-05-1742) des toirconde bij ons geteekent Peternel Vermuelle, Joanna Hoebe ...]

134. (1502) Jan Aerdts Verheijen, Dirck Jansen Verberne ende Joost Dirckx Verberne hebben wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Anneken en Jockemeijn Reijnaerts van Veen woenende tot Leend [Leende] een jaerlijckxe ende erffelijcke renthe van acht guldens jaerlijcx doende ijedere gulden XX stuijvers het stuck in permissie gelde tot afflossinghe van zeekere erfrente van vijftich gulden jaerlijcx, verschijnende allen jaeren op den 10en dach van maij waer van den iersten pacht vervallen sal sijn als men schrijft (10-05-1670) ende dat wt van en tot een stuck ackerlants genaemt den Euselijndacker groot ontrent seven loepensaet gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt aent Werdigen Eijnt tussen 1. den vercoepers voorst. met meer andere 2. den Vaerwech 3. Peter Jansen van Goch 4. Merijken weduwe Peter van Stercksel, los ende vrije wtgenoemen gemeijne dorpslasten ... (24-05-1669) ... den los vande voorst. renthe wordt bij de coeperssen voorst. geconsenteert met twe hondert gulden doende ijederen gulden XX stuijvers het stuck in permissie gelde metten achterstelle van dijen midts malckanderen drije maenden te voorens op te seggen ...

[Kantlijn: compareerde voor ons onderges. scheepene Peeternel Hoebbe [Hoeben] huijsvrouw Jakobus Vermuelle [Vermeulen] ende Johanne Pompe [Pompen] huijsvrouw Arnoldus Hobbe [Hoeben] dewelke bekenden vande teegestaande rente met den intrest van dien voldaen te zijn, actum Lierop den (05-03-1742), des toierconde bij ons geteekent, Peternel Vermuelle, Joanna Hoebe ... ]

135. (1503) compareerende voor schepenen onderges. Sijmon Jan Bakermans ende Huijbert Jan Bakermans ende bekennen midts desen wel deuchdelijck schuldich te sijn, ende geloeven te saemen een voor al, ende igelijck int besonder als schuldenaer principael te betaelen aen Jan Joost Cockx [Cocx] woenachtich tot Leend [Leende] de somme van twe hondert vijftich guldens ... geloeven ... wederom te restitueeren, mits malckanderen een vierendeel jaers te vooren op te seggen, mits daer jaerlijcx van te betaelen van intresse vijff gulden vant hondert maeckende jaerlijcx twelf gulden thien stuijvers aenvanck nemende metten (15-07-1669) waer van het ierste jaer vanden intresse vervallen sal sijn opten (15-07-1670) ... (10-07-1669)

[Kantlijn: dese nefenstaende obligatie is gecasseert opden (26-09-1675) vervolgens sijn eijgen hants. dit prohocol geblecken van Jan Joost Kocx [Cocx]]

135v. (1504) compareerende voor schepenen onderges. Sijmon Jan Bakermans ende Huijbert Jan Bakermans ende bekennen midts desen wel deuchdelijck schuldich te sijn ende geloeven te saemen een voor al ende ijegelijck int besonder als schuldenaer principael te betaelen aen Aerdt Dijnghens [Dingens] woenachtich tot Leend [Leende] de somme van twe hondert vijftich gulden, ... geloeven ... te restitueeren, midts malckanderen een vierendeel jaers te voorens op te seggen midts daer jaerlijcx van te betaelen van intersse vijf gulden vant hondert maeckende jaerlijcx twelf gulden thien stuijvers aenvanck nemende metten (15-07-1669) waer van het ierste jaer vanden intresse vervallen sal sijn op ten (15-07-1670) ... (10-07-1669) [akte is ook doorgehaald]


(1562) [los vel] compareerende voor schepenen ondergeschreven Sijmon Jan Bakermans ende Huijber Jan Bakermans ende bekennen midts desen wel deuchdelijck schuldich te sijn, ende geloeven te saemen een vooral ende ijegelijck int besonder als schuldenaer principael te betaelen aen Aerdt Dijnghens [Dingens] woenachtigh tot Leend [Leende] de somme van twe hondert vijftich gulden den gulden ad XX stuijvers gereekent tstuck procedeerende van goede geleende penninghen, te danck bij Sijmon voorst. in goeden Hollantse gepermitteerde gelde ontfanghen, ende tot sijnen contentemente gebruijckt alwecke voorst. somme van -250 gulden geloeven sij comparanten allen jaeren aen Aerden voorst., in gelde als voor wederom te restitueeren midts malckanderen een vierendeel jaers te voorens op te seggen, midts daer jaerlijckx van te betaelen van intresse vijf gulden vant hondert maeckende jaerlijcxk twelf gulden thien stuijvers aenvanck nemende metten (15-07-1669), waer van het ierste jaer vanden intresse vervallen sal sijn opten (15-07-1670) ende soo voorts van jaere tot jaere, soo langhe als de capitaele penningen niet wedeorm gerestitueert en sijn, ... (10-07-1669)
[Kantlijn: bekenn bij mij ondergeschreven dese bovengeschreven gelofte te onderstaen, ende den voorschreven Huijbert Jan Bakermans ende Sijmon Jan Bakermans als prijncipaelen te indemneren costelos en schaedelos te houden volgens de inhout en aenvanck voor mij ondergeschreven als gelder principael en ... als borge van den I pacht sal verschenen zijn den (15-07-1681), actum den (17-07-1680) Jan Jan Bakermans ofte vanden Boomen]
[Kantlijn: te betaelen van eijder hondert vier guelden vlijes stuevers van jaer tot jaer bij mij Antonis Wouters als momber]

(1564) [los vel, achterkant] ick ondergeschreven bekenne ontfanghen te hebben vuijt handen van Jan vanden Boomen de somm evan 250 gulden tot aflossinghe van dese obligatie baer ende bekenne te volle voldaen te sijn met intrest van dien, actum Leenderstrijp den (17-09-1719) bij mij Willem Smits [Smids]

136. (1504) Dirck Goordts van Bussel heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraeghen ende overgegeven aen Willem Marcellis Verberne zeekere huijs schuere kleijn huijsken bomgaert ende aengelach groot anderhalf loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve gelegen is inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt de Dorpstraet, 1. Peter Jansen van Asten 2. de gemeijn straete 3. Jan Goordts van Bussel 4. de gemeijn straete, met noch een stuck ackerlants daer bij gelegen groot ontrent vier loepensaet ofte soo groot ende kleijne als het selve gelegen is inden dorpe als voor 1. Goordt Jan Hermans 2. Peter Goordt Francken 3. Marcellis Aerdts 4. den gemeijne wech, item noch een stuck groesvelts groot ontrent ses loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve gelegen is inden dorpe als voor ter plaetse genaemt het Heijen Eijnt tussen 1. Goordt Jan Hermans 2. Goordt voorst. met meer andere 3. de gemeijne straete 4. den gemeijnen waterloep, ende dat los ende vrije wtgenoemen gemeijne dorps lasten ende drije hondert gulden capitaels staende aen de voorkijnderen Jan Goordts Verberne, item noch hondert vijfentsestich gulden capitaels staende aen Jan Anthonis van Dijck, item noch hondert vijftich gulden capitaels staende aenden h. geest alhier ... (31-10-1669)


137. (1505) Marten Jan Joosten als vaderlijck momber met Hendrick Aerdt Duijsen en Peter Jansen van Goch sijnde vande naeste vriende ende momber vande kijnderen van Marten voorst. verweckt bij Anneken dochtere Aerdt Dirck Duijsen hebben met decreet vande wedt en wtganck der brandende kersse publijck voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Gijsbert Willem Gijsberts zeekere huijs hoff en aengelach groot ontrent drije lopensaet ofte soo groot ende kleijn als het sleve gelegen is inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt het Heijen Eijnt tussen 1. Gijsbert Willems 2. de gemeijnte 3. den gemeijen Ekelhoff 4. Gijsbert voorst. met meer andere, met noch een stuck erffenisse genaemt den Torfput gelegen ontrent als voor 1. derffgenaemen weduwe Peter Jan Bakermans 2. Peter van Astem met meer andere 3. Goort Jan Hermans 4. Jan Hendricx van Geldrop, ende dat los ende vrije wtgenoemen gemeijne dorps lasten ende den cijncx vande gronde ... (06-11-1669)


137v. (1506) Jan Marcellis van Moorsel ende Joost Sijmons als man ende momboir van Margriet Marcellis van Moorsel sijne wettighe huijsvrouwe hebben wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Goordt Jan Hermans hennen oem henne gerechticheijt die hen aengecomen is van het goet gecomen van henne moeder geleghen in het selven onder Lierop, soo van lant ende groese egeen wtgescheijden, soo verse hen lieden het daer toe behoorende is, ... (27-11-1669)


138. (1506) Hendrick Jansen, Bastiaen Adriaens ende Lsijken Willems de Smet de selve geassisteert met Jan Hendrick Vlemmicx haeren geelegeerde momber hebben publijck voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Joost Goordts Verberne, zeekere huijs, hoff en aengelach groot ontrent ses loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve gelegen is inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt het Achterbroeck tussen 1. Merijken weduwe Peters van Stercksel 2. Maria weduwe Lenonaert Lenaerts 3. de abdije van postel 4. Marten Bernaerts, item noch een stuck euselvelts groot ontrent ses loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve gelegen is ontrent als voor 1. Merijken Goordt Lenaerts cum suis 2. Maria weduwe Peter van Stercksel 3. de abdije van Postel 4. de weduwe Peter Willems van Goch, item noch een stuck ackerlants gelegen inden dorpe als voor ter plaetse genaemt die Kerckacker groot een half loepensaet tussen 1. de abdije van Postel 2. Lambert Huijberts 3. de abdije van Postel 4. den Hoegenwech, item noch een stuck hoijbempts gelegen inden dorpe als voor ter plaetse genaemt die Haemisdonck groot ontrent anderhalf loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve aldaer gelegen is te weten hen gerechticheijt tussen 1. Willem Marcellis Verberne 2. Faes Goordts 3. de abdije van Postel 4. de groot Aa, item alnoch een stuck hoijbemts gelegen inden dorpe als voor ter plaetse genaemt int Pennisbroeck groot ontrnet I3 loepensaet ofte soo groot ende kleijn asl het selve aldaer gelegen is tussen 1. Jan Anthonis van Dijck 2. Aerdt vanden Berckven met meer andere 3. Jan Anthonis van Dijck 4. het cruijs altaer, ende dat los ende vrije wtgenoemen gemeijne dorps lasten en XXIIII stuijver drie oert aenden h. geest alhier ende dat met eenen staende ende eenen loepende pacht ende den cijnxs vanden gornde ... (15-01-1670)


138v. (1507) dat voor ons comen is Hendrick Hendrickx Verhees en heeft bekent en beleden gelijck hij kent ende belijdt mits desen wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen Adriaen Wouters woenachtich tot Leend [Leende] de somme van hondert vijftich gulden ... geloeft ... te resitueeren vanden (15-01-1674) midts jaerlijckx den intrest te geven ende te betaelen jaerlijcx tegens hondert vijf gulden maeckende des jaers seven gulden thien stuijvers waer van het ierste jaer intresse vervallen ende verschenen sal sijn op den (15-01-1671) ... ende steldt tot borghe Jan Hendrickx van Leensel, Jan Jansen van Moorsel ende Jan Marcellis sijne swaegers ... (16-01-1670)

[Kantlijn: dese neffenstaende obligatie is voldaen aen Elisabeth Frans Deelen den (21-01-1706) den intrest van dien ende daerom door geschrapt ...]
[Kantlijn: Jan Hendrickx van Leensel en Jan van Moorsel voorst. geloeven Jan Marcellis voorst. van sijn voorst. borghe te ontlasten want het saecke is dat sijn kint eerder comt te stervan als Hendrick sijnen grootvader het welck hij verweckt heeft bij de dochter van Hendrick voorst. ...]

139v. (1508) dat voor ons comen is Peter Joosten van Breij en heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Jan Marcellis sijnen swaeger zeekere derde part in een woenhuijs te weeten het voorste deel soo het selve afgetekent is met de plaetse daer het selve op is staende met de plaetse tegen thuijs soo het selve afgepaelt is, gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt het Broeck aen Weijtengaet tussen 1. derfgenaemen Aerdt Gijsberts van Eijck 2. sijn mede erffgenaemen 3. Jan Jansen Peters 4. Aerdt Joosten, item noch een stuck euselvelts gelegen als voor tussen 1. Aerdt Joosten voorst. 2. Jan coeper voorst. 3. de gemeijnte van Lierop 4. Dirck Dircx soo groot als het selve aldaer gelegen is, item noch een stuck groese inden Dries gelegen ter plaetse als voor tussen 1. Jan coeper voorst. 2. Lijneken Joosten 3. Andries Peters van Lieshout 4. Dirck Dirckx soo groot als het sleve aldaer in sijn lemieten gelegen is, item noch een stuck ackerlants gelegen ontrent ter plaetse als voor aenden hoff tussen 1. Jan coepere voorst. 2. Aerdt Joosten voorst. 3. Dries Peters van Lieshout 4. Peter voorst. mede erfgenaemen en Drick Dirckx soo groot als het selve aldaer in sijn lemijten gelegen is, item noch een stuck ackerlants gelegen ontrent ter plaetse als voor tussen 1. Jan coepere voorst. 2. Lijneken Joosten 3. den Vaerwech 4. Peters voorst. mede erffgenaemen, soo groot als het selve aldaer op den grooten acker gelegen is, item noch een stuck heijtvelts gelegen oock ontrent als voor tussen 1. Jan coeper evoorst. 2. Aerdt Joosten 3. de weduwe Andries Willems 4. den Vaerwech ende dat los en vrije wtgenoemen gemeijne dorps lasten en twe gulden vier stuijvers jaerlijckx ende den cijnx vanden gronde en noch te betaelen eenen pacht volgens het wtwijsen de leste quitantie ... (30-01-1670)


140. (1508) dat voor ons comen is Sijmon Jansen en heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Peter Marcellis en Peter Marcellis sijne broeders, alle sijne gerechticheijt in sijne erfgoedere nhen aengestorven van Jan Willems sijnen vader, gelegen inder prochie van Lierop ter plaetse genaemt het Otterdijck, soo in huijs lant en groese mobbelen soo het selve aldaer onbedeijlt is liggende egeen van dien wtghescheijden mede de schaere opten acker, te weeten sijn geheel kintsgedeelte, staende allen lasten pachten cijnsen tot laste der coeperen ... (10-02-1670)


140v. (1509) dat voor ons komen is Lambertien weduwe Peter Willems van Goch en heeft afgegaen haer tochtrecht gelijck sij de selve afgaet midts desen, voor haer tochtrecht gelijck sij de selve afgaet midts desen voor het gedeelte van Lambert Peter haeren zoone, ende het gene de selve Lambert naer haere doot soude komen moegen te erfven ende van soo veul dat hij het selve sijne gedeelte sal moegen beswaeren, met de somme van twe hondert gulden capitaels ende den intrest van deselve, sondermeer geloeve hij Lambert sijne moedere Lambertien voorst. vande voorgenoemde twe hondert gulden soo langhe sij leven sal kost ende schaedeloes te houden onder verbintenisse alles naer rechte ... ende geloeft Lambert Peters voorst. dese sijne kintsgedeelte niet meer te belasten ofte verbrengen voor dat hij Jan Peters en Nelis Peters sijne broeders en Willem Jan Peters sijnen swaeger heeft voldaen vande voorst. twe hondert gulden daer sij borghe voor gebleven sijn ... (20-03-1670)


141. (1510) [in de inhoudsopgave staat derffgenaemen van Jan Willems van Breij] dat voor ons comen sijn Willem Marcellis, Peter Marcellis ende noch eenen Peter Marcellis ende Anthonis Hendrickx als wettich man ende momber van Margriet Jansen sijne wettige huijsvrouwe voor hen selven ende Willemken dochter Jan Willems van Breij de selve geassisteert met Jan Hendrick Vlemmicx haeren geelegeerde momber, ende Jan Aerdts Verheijen en Marcellis Aerts als mombers vande onmondige kijnderen van Jan Marcellis en hebben saemenderhant naer drie sondachse kerckveijlinge met decreet vande wedt en wtganck der brandende karsse publijck voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Goordt Geraert Willems en Michiel Joosten Verberne zeekere huijs hoff en torfschop metten aengelach daer aengelegen groot ontrent vier loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve gelegen is inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt het Otterdijck tussen 1. Frans Martens 2. Hendrick Anthonis Vlemmicx 3. de gemeijne straete 4. Jan hendrick Vlemmicx met meer andere ende dat los ende vrije wtgenoemen gemeijne dorps asten en te wegen als van auts en hondert gulden capitaels staende aen de kercke alhier tot Lierop waer van men jaerlijckx moet betaelen van intrest ses gulden en noch vijftich gulden capitaels staende aende h. geest alhier ende dat met eenen staende en loepende pacht ... (20-03-1670)

[Kantlijn: dese eene obligatie van vijftigh gulden capitael staende tot profijt vanden aermen alhier sijn geschoten door Hendrick Warrenborgh aen Jan van Dijck en Jan vanden Boomen collectuers der verpondingen]

141v. (1511) deselve vercoeperen voorst. hebben als voor wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Goordt Geraerts en Michiel Joosten Verberne zeekere stuck hoijbemts genaemt het Wertien groot ontrent anderhalf loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve gelegen is inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt het Otterdijck tussen 1. Anthonis Martens 2. derffgenaemen Margriet vanden Berge tot Helmont 3. Anthonis Martens 4. de kleijn Aa ...


142. (1511) de selve vercoeperen voorst. hebben als voor wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Lambert Peters van Goch zeekere stuck groese ofte dries groot ontrent vier loepensaet ofte soo groot ende klein als den selven gelegen is inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt het Otterdijck tussen 1. Jan Hendrick Vlemmicx met meer andere 2. de weduwe Wijnant Goordts 3. de gemeijn straete 4. Willem Peters ende dat los en vrij wtgenoemen gemeijne dorps lasten en vier gulden jaerlijckx aen ons liefvrouwe altaer int Kleijn Koorken alhier ...


142. (1511) de selve vercoeperen voorst. hebben als voor wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Sijmon Jan Bakermans zeekere stuck groesvelts groot ontrent I3 loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve gelegen is inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt het Otterdijck tussen 1. Jan Hendrick Vlemmicx 2. Lambert Huijberts 3. idem 4. Jan Vlemmicx voorst. ...


142v. (1512) de selve vercoeperen hebben als voor wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen en overgegeven aen Goordt Jan Hermans zekere stuck hoijbemts gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt het Oetert groot ontrent I3 loepensaet ofte soo groot ende kleijn asl het selve gelegen is tussen 1. Goordt coepere voorst. 2. Jan Goordts van Bussel 3. de abdije van Postel 4. de groote Aa ...


142v. (1512) de selve vercoeperen hebben las voor wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Anthonis Martens zekere stuck ackerlants genaemt den Paelacker groot I3 loepensaet ofte soo groot ende kleijn als den selven gelegen is inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt het Otterdijck tussen 1. de abdije van Postel 2. Lijsken weduwe Geraert Willems 3. Anthonis coepere voorst. 4. het Oetert ...


143. (1512) dat voor ons comen is Jan ende Peter zoonen Marcellis Jansen van Moorsel en hebben wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Hendrick Marcellis hunnen broder ende aen Jan Hendrickx van Geldrop hunnen swager, alle hunne gerechticheijt in hunne erffgoederen hun aengestorven van Marcellis van Moorsel hunnen vader gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt die Winckelstraet, soo in groes, lant en heijtvelden soo het selve aldaer onbedeijlt is liggende, egeen van dijen wtgescheijden te weeten hun kintsgedeelte van hunnen vader aengecomen, met allen lasten en pachten cijnsen staende tot laste vande coeperen voorst. .... (21-04-1670)


143. (1512) dat voor ons comen is Joost Sijmons als wettich man ende momber van Margriet Marcellis van Moorsel sijne wettighe huijsvrouwe, en scheijt wt sijne patrimoniale erfgoederen hem aengecomen van Margriet sijne huijsvrouwe voorst., haer aengecomen van haeren vader, met eens tuck groesvelts genaemt het groot eusel groot ontrent drije loepensaet gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt die Winckelstraet tussen 1. Dirck op Moorsel 2. Catarina weduwe Goordt Geraerts Verasdonck 3. idem 4. de abdije van Postel, midts dat Joost voorst. noch sal moeten betaelen en gelden eene capitaele somme van hondert gulden metten intrest van dijen, ...


143v. (1513) dat voor ons comen is Joost Sijmons en heet wettelijck ende erffelijck vercocht opgedragen ende overgegeven aen Margriet weduwe Andries Willem Driessen een jaerlijckxe ende erffelijcke renthe van vijf gulden jaerlijckx doende ijedere gulden XX stuijvers stuck verschijnende allen jaeren op vrouwe lichtmisdach wesende den tweden februarij waer van den iersten pacht vervallen is (02-02-1667) van ende wt een stuck groesvelts gelegen inden dorpe Lierop ter plaetse genaemt die Winckelstraet groot ontrent drije loepensaet ote soo groot ende kleijn als het sleve aldaer gelegen is, tussen 1. Dirck op Moorsel 2. de weduwe Goordt Geraerts Verasdonck 4. de abdije van Postel ... (21-04-1670) ... den los vande voorst. rente wordt bij de coepersse geconsenteert met hondert gulden den gulden ad XX stuijver het stuck in permissie gelde metten achterstelle van dijen, midts malckanderen drije maende te voorens op te seggen ...


144. (1513) dat voor ons comen is Dirck Willems, ende Jan Goordts van Bussel voor hen aenpart ende Heijlken weduwe Gerart Hendrickx de selve haer mede fort ende sterck maeckende voor haere mede erffgenaemen voor de andere part, ende hebben saemenderhandt wettelijck ende erffelijcken vercocht opgedraeghen ende overgegeven aen Donaet Bruijstens zekere huijs en hoff soo groot ende kleijn als het sleve gelegen is inden dorpe Lierop ter plaetse genaemt het Heijen Eijnt tussen 1. Donaet coepere voorst. 2. het straetien 3. Gijsbert Willem Gijsberts 4. de gemeijne straete ... (07-05-1670)


144. (1513) dat voor ons comen is Maria Anthonis Koolen [Colen] en heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Dirck Wilbert Muelendijcx [Meulendijck] zeekere stuck hoijbempts gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt ontrent die Bochkhorst soo ende gelijck haer den selven aldaer van Anthonis Koelen [Colen] haeren vader aengestorven is te weeten alle haer gerechticheijt inden bemt voorst. te deijlen tegen Lambert Koelen [Colen] ... (06-06-1670)


144v. (1514) Marten Goordts Verberne heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Huijbert Jan Bakermans ende Hendrick Luijcas van Breij als armmeesters des dorps Lierop, ende dat tot profijt vanden armen voorst. een jaerlijckxe ende erffelijcke rente van seven gulden en thien stuijvers jaerlijcx den gulden ad XX stuijvers gerekent het stuck geloevende tot allen jaeren te betaelen aende armmeesteren voorst. tot profijt vanden armen alhier opten negenden septemberis waer van den iersten pacht vervallen ende verschenen sal sijn (09-09-1671) ende dat wt huijs hoff aengelach groot ontrent negen loepensaet gelegen inden dorpe Lierop ter plaetse genaemt die Boijdonq tussen 1. Marcellis Jan Maes 2. de gemeijnte van Lierop 3. idem 4. idem ... (07-09-1670) ... den los wordt bij de coepers geconsenteert met hondert vijftich gulden den gulden ad XX sstuijvers het stuck gerekent metten achterstelle van dijen midts drije maenden van te voorens op te seggen ...

[Kantlijn: dese rente is betaelt metten intresse van dien door Jan Franssen vanden Warrenberch aen Joseph Peters vanden Eijnde ende Gijsbert Aerts van Eijck tegenwoordiche armmeesteren met kennis van Hendrick van Eijck dese onderteeckent (xx-09-1698)]

145. (1514) Jan Thomas Verhees heeft wettelijck ende erffelijcken vercocht opgedraeghen ende overgegeven aen Goordt Jan Hermans zeekere stuck ackerlants groot ontrent een loepensaet ofte soo groot ende kleijn als den selven gelegen is inden dorpe Lierop ter plaetse genaemt die Kerckacker tussen 1. Goordt coepere voorst. 2 Joost Goordts Verberne 3. Goordt Goordt Mathijssen 4. den Hoegenwech ... (26-09-1670)


145v. (1515) scheijdinghe en erffdeijlinghe tusschen derffgenaemen van Peter Thijssen ende Jenneken Hendrick Vlemmicx sijne wettighe huijsvrouw saliger van allen hunnepatrimonium goederen hun van vader en moeder achtergelaeten gelegen onder Lierop aent Otterdijck als volcht


A: midts welcke scheijdinghe en deijlinghe is metten loote ten deele gevallen Anthonis Jansen van Goch vaderlijcken momboir met hem Jan Hendrick Vlemmicx geassisteerde momboir voor dat onbejaerdt kijndt van Anthonis van Goch voorst, verweckt bij Anneken dochter Peter Mathijssen voorst. sijne wettighe huijsvrouwe, het woenhuijs met het aengelach ende bomgaert gelegen inden dorpe Lierop ter plaetse genaemt het Otterdijck tussen 1. Jan Hendrick Vlemmicx 2. Hendrick Anthonis Vlemmicx 3. Jan Vlemmicx voorst. 4. de gemeijn straete, item noch een stuck ackerlants bij den boemen soo groot ende kleijn als den selven in sijn lemijten aldaer gelegenis, item noch stuck ackerlants gelegen aent Otterdijck als voor tussen 1. Anthonis Martens 2. het straetjen 3. Jan Hendrick Vlemmicx 4. Hendrick mede deijler, item noch een stuck nieuerfve groot ontrent een loepensaet gelegen ontrent als voor tussen 1. Hendrick Antonis Vlemmicx 2. Frans Martens 3. Joost van Bussel 4. de gemeijnen straete, ende dat los ende vrije wtgenoemen gemeijne dorps lasten ende den cijnxs vanden gronde, item noch ses guldne geestelijcken pacht

B: item ten tweden is metten loete ten deele gevallen Hendrick zoone Peter Mathijssen voorst. zeekere stuck groese en laent gelegen inden dorpe ende ter plaetse als voor soo groot als het selve aldaer in sijn lemijten saemen gelegen is tussen 1. Lambert Peters van Goch 2. het straetien 3. Jan Hendrick Vlemmicx 4. Willem Peters vanden Goor, item noch de hellicht int Garstkampken te weeten het achterse eijnt te weeten vijf voeten grooter te wers daer door moet het grooter sijn als het voorste, gelegen ontrent als voor tussen 1. Anthonis Martens 2. Het straetien 3. Jan Hendrick Vlemmicx 4. de mede deijlers, item noch een stucxken hoijbemts gelegen onder Someren soo groot als het sleve aldaer in sijn lemijten gelegen is tussen 1. Willem Peters vanden 2. Willem Martens 3. [leeg] ... (03-10-1670)

146v. (1516) Aerdt Joosten van Breij heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Jan Jansen van Moorsel zeekere stuck ackerlants groot ontrent een half loepensaet gelegen inden dorpe Lierop ter plaetse genaemt het Broeck aen Weijtiengaet tussen 1. Jan coepere voorst. 2. Jan Marcellis 3. Andries Peters 4. Aerdt vercoepere voorst. cum suis ... (22-10-1670)


147. (1516) Jan Dirck Marcellis heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Dirck Hendrickx van Moorsel zeekere stuck nieuerfve groot ontrent een half loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve gelegen is inden dorpe Lierop ter plaetse genaemt ontrent de Drie Vennen tussen 1. de gemeijnte van Lierop 2. Dirck coepere voorst. 3. idem 4. idem ... (22-10-1670)


147. (1516) alsoo Jan soone van Jan Jansen vandne Vorst weduer is geresolueert inden houwelijcken staet te treden met Cathalijn dochtere Willem Jan Peters, ende om te precaueeren alle questien die welcken soude konnen comen te gerijsen tusschen die voorkijnderen vande voorseijden Jan Jansen vanden Vorst bruidegom, ende met Cathalijn te verwerffen staen, soo est dat den voorst. Jan Jansen bruidegom met assistentie van Jan Goordts van Bussel als wettich momboir vande voorkijnderen van den voorseijden Jan verweckt bij Maria dochtere vanden voorseijden Jan Goordts van Bussel, ende Catharina bruijt geassisteert met Willem Jan Peters haeren vader, hebben aengegaen een houwelijcx voorwaarde ofte contract antenuptiael in vuegen naervolghende, te weten dat allen die gerede ende ongerede, oft erffmeublen die welcken den voorst. bruijdegom tegenwordrich is hebbende, mette allen tgene die voorsschreven Catharijn ten houwelijk sal inne brengen tsaemen sullen worden gedeijlt naer haer beijde doot mette voorkijnderen, ende die kijnderen staende tussen den voorseijden bruijdegom ende bruijt te verwerven, ende tgene staende deser houwelijck wordt gewonnen oft gecocht ende hun aencomt van alles sal worden gedeijlt als voor ende dat de voorkijnderen sullen worden onderhouden gedoteert ende tot staet comende gelijck de naerkijnderen sonder onderscheijt ende dat met alle goede genegentheijt soo tegens deen als tegens dander ende sal hier mede afgesneden worden die questie ende last waer mede bruijdegom soude hebben connen beswaert worden vanden inventarisse vande erffmeubelen die welcke daer mede comt te cesseeren, ende den voorst. bruijdegom ende bruijt met assistentie ende aggregatie als voor hebben van beijde seijden dit contract antenuptiael in alle haer puncten geloeft te achtervolgen daer voor verbindende ijeder haer persoonen ende goederen ende tot naerder vasticheijt hebben tselve dit contract beneffens Peter vande Eijnde ene Jan Verheijden schepenen tot Lierop opten (28-10-1670) onderteekent


dit iest merck + van Jan vanden Vorst bruijdegom
Lijn dit iest merck van Catharina bruijt voorst.
Willem Jan Peeters
Jan Goorts van Bussel

148v. (1518) dat voor ons comen is Margriet naergelaeten weduwe wijlen Andries Willems de selve geassisteert met Sijmon Sijmons haeren broeder in dijer qualiteijt haeren momber en met consent van haere twe wettighe zoonen en heeft wettelijck evercocht opgedraeghen ende overgegeven aen Willem Jansen Verhees haeren swaeger all ehaere haeffelijcke ende erffhaeffelijcke meubbelen soo van peerder koijen schaepen hoij stroij koren soo inde schuere als op den acker tegenwordich gesaeijt sijn oft gesaeijt sullen worden midtsgaeders oock den huijsraet soo van ketels pot en pan etc. egeen wtgescheijdden soo wel buijtens als binnens huijs soo ende gelijck als het slev ein haeren huijs ende buijtens huijse tegenwordich bevonden sal worden, ende voor welcke haeffelijcke en erffhaeffelijcke goederen Willem voorst. geleoft aen Margriet sijne moeder voorst. te betaelen drije hondert vijffentwentich gulden den gulden gereekent tot twenitch stuijver het stuck in permissie gelde, twelcke voorst. somme van 325 gulden geloeft Willem voorst. te betaelen te paeschen ierstcomende alle dorps lasten staen tot laste vanden coper ... (05-11-1670)


149. (1518) de selve hebben verhuert ende in pachtinghe wtgegeven aen Willem voorst. zeekere huijs schuere hof hofstadt landt en groese heij en weijde egeen wtgescheijden soo ende gelijck als het Margriet voorst. tegenwordich in haer gebruijck is hebbende ende dat voor een termijn van vier ierstcomende jaeren met tween af te staen wie het van beijden zijden geliven sal midts malckanderen goet tijt voor kersmisse op te seggen, ende dat voor de somme van sevenentseventich gulden thien stuijvers jaerlijcx den gulden ad XX stuijver het stuck gherekent, waer van Willem sal moeten betaelen voor den groes pacht, de somme van dertich gulden den gulden gerekent als voor, waer van den iersten groespacht vervallen sal sijn st. Marten ierstcomende (11-11-1671) ende voor den korenpacht sal den pachter moeten betaelen seven en veertich gulden thien stuijvers jaerlijckx waer van den iersten pacht vervallen sal sijn te lichtmisse (02-02-1672) ende dan soo voorts van jaere tot jaere noch sal den pachter gehouden sijn te leveren jaerlijckx twentich ponden boeteren en drije vijmen dack stroij jaerlijcxk te decken op de huijsinghe volghens laets recht, voorts sal den pachter ghehouden sijn te betaelen alle gemeijne dorpslasten soo verpondinge als andersint egeen wtgescheijden ende sal den pachter gehouden sijn de huijsinge in wanden te onderhouden volgens laetsrecht ende dan sal den pachter moegen houwen het schaerhout op sijnen behoorlijcken tijt ...


149v. (1519) alsoo Willem soon van Jan Willems van Breij weduer is getreden inden houwelijcken staet met Martha dochtere van Leonaert Jacobs van Alphen, ende om te precaueeren alle questien die welcken soude konnen comen te gerijsen tusschen die voorkijnderen vande voorst. Willem Jansen van Breij ende die kijnderen die welcke inden houwelijck met Martha te verwerffen staen, soo eest dat den voorst. Willem Jansen van Breeij met assistentie van Dirck Willem, Aerdt Willem ende Nicolaes Jan Willems als gesworenen mombaers vande voorkijnderen vande voorseijden Willem verweckt bij Frensken dochtere Willem Aerdt Willems ende Martha voorst. geassisteert met Jan ende Dirck soonen van Lenaert Jacobs voorst. haere broeders hebben aengegaen een houwelijcx voorwaarde ofte contract antenuptiael in vuegen naervolgende te weeten dat allen die gerede ende ongerede oft erffmeublen die welcken den voorst. Willem tegenwordrich is hebbend met allen tgene die voorst. Martha ten houwelijk sal innebrengen haren sal worden gedeijlt naer hen beijde doot mette voorkijnderen ende die kijnderen staende tussen den voorseijden Willem ende Martha te verwerven ende tgene staende deser houwelijck wordt verwonnen oft gecocht ende hun aencomt van alles sal worden gedeijlt als voor ende dat de voorkijnderen sullen worden ende hender gedoteert ende tot staet comende gelijck de naerkijnderen sonder onderscheijt ende dat met alle goede genegenheijt soo tegens deen als tegens dander ende sal hier mede afgesneden worden die questie ende last waer mede Willem souden hebben connen beswaert worden van den inventarisse vande erffmeubelen die welcke daer mede comt te cesseeren, ende den voorst. Willem ende Martha met assistentie ende aggregatie als voor hebben van beijde seijden dit contract antenuptiael in alle haer puncten geloeft te achtervolgen daer voor verbindende ijeder haer persoonen ende goederen ende tot naerder vasticheijt hebben tselve dit contract beneffens Peter vande Eijnde ene Jan Aerts Verheijden schepenen tot Lierop onderteekent opten (08-11-1670)


dit iest X merck van Willem Jan Willems
dit iest X merck van Martha Lijnaerts voorst.
Dierck Wiellemes als momber
dit iest X merck van Jan Lijnaerts
dit iest X merck van Dirck Lijnaerts

150. (1520) dat voor ons comen sijn Hendrick Hendrickx Verhees ende Jan Hendrick van Leensel, Jan Jansen van Moorsel ende Jan Lenaerts sijne swaegers met Marcellis Jan Maes als grootvader vant onmondich kijnt van Jan Marcellis verweckt bij Willemken dochtere Hendrick Verhees voorst., ende bekennen midts desen wel ende deuchdelijck schuldich te sijn ende geloeven te saemen een vooral ende igelijck int besonder als schuldenaer principael te betaelen aen Jacob Jan hendrickx ende Hendrick Jan Verheijen als deckens van st. Anthonis gilde oft schutterije ende dat tot profijte der selver schutterije alhier tot Lierop, de somme van hondert gulden ... geloeven ... te restitueeren midts malckanderen een vierendeel jaers te voorens op te seggen midts daer jaerlijckx van te betaelen van intresse vijf gulden doende ijedere gulden XX stuijvers het stuck, aenvanck nemende metten pijnxtendach waer van het ierste jaer vanden intresse vervallen is opten pijnxterdach alsmen schreef 1662 ... (16-12-1670) ... Jan Hendrickx van Leensel, Jan jansen van Moorsel ende Jan Lenaerts voorst. geloeven Marcellis Jan Maes voorst. wegens het onmondich kijnt van sijne borghe voorst. te onlasten want het saecke is dat het onmondich kijnt eerder comt te sterven als Hendrick Verhees voorst. sijnen grootvader ...


151. (1521) op huijden den (07-01-1671) is voor schepenen onderges. gecompareert Jan zoone Jan Aerdt Hermans ende heeft verhuert ende inpachtinghe wtgegeven aen Willem Jan Willems den selven present ende tegenwordich zijnde ende de selver hueringhe accepteerende zeekere huijs schuere lant ende groese, soo ende gelijck als het selve gelegen is, onder de heerlijckheijt ende jurisdictie van Lierop ter plaetse genaemt tot Hersel, soo ende gelijck als het Dirck Dirck Marcellis voorgaende in pachtinge heeft gehadt egeen wtgescheijden, ende dat voor eenen termijn van acht jaeren, ende met vieren af te staen wie het van beijde zeijden gelieven sal ende dat malckanderen gaet tijt voor kermisse gereichtelijck op te seggen wie het van beijde seijden gelieven sal, voor welcke verpachtinghe geloeft Willem pachter voorst. aen Jannen verpachter voorst. te betaelen jaerlijcx voor den groespacht de somme van sesentwentich gulden den gulden gerekent tot XX stuijvers het stuck in permissie gelde, waer van den iersten pacht vervallen sal sijn st. Marten ierstcomenden wesendenden 11en 9ber ende voor den corenpacht geloeft den pachter voorst. jaerlijcx te leveren vierentwentich vaeten roggen wel schoen gewant en ses vaeten boeckweijts waer van den iersten pacht vervallen sal sijn den (02-02-1673) ende soo voorts van jaere tot jaere, ende noch sal Willem pachter voorst. gehouden sijn jaerlijckx te decken twe vijmen schoefven volghens laets recht, ende dan sal den pachter voorst. gehouden sijn jaerlijckx te betaelen alle gemeijne dorps lasten soo verpondingen als andersints egeen wtgescheijden, waer van de verpondinge te betaelen aenvanck nemen sal metten (01-04-1671) ...


152. (1523) Goordt Geraerts van Goch ende Gielen Joosten Verberne als wettich man ende momboir van Geritien dochtere Gerit Willems sijne wettighe huijsvrouwe hebben erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven Jan Willem Bans zeekere huijs hoff torfschop aengelach groese ende lant aen malckanderen gelegen, gelegen binnen den dorpe Lierop ter plaetse genaemt ontrent het Cromven ofte de Schiltmeer groot ontrent twe loepensaet tussen 1. Jan Bruijstens 2. de gemeijn straete 3. Jan Dirck Marcellis 4. derfgenaemen Jans van Goch ende dat los ende vrije wtgenoemen gemeijne dorps lasten en seven stuijvers jaerlijckx aenden h. geest alhier met de mede gelders te gelden, alnoch vier stuijvers aen de pastorije alhier, item noch thien stuijver jaerlijcx aende kercke tot Rixtel met de mede gelders te gelden, item alnoch thien stuijvers aenden h. Geest tot Aerlen [Aerle] met de mede gelders te gelden, item alnoch een vierdel hoen cijnxs eenen braspen, ... (12-01-1671)


152v. (1524) Jan Peters van Schepsel ende Hendrick Hendricx Verhees geeede mombers vande twe onmondighe kijnderen Peter Jansen Verdonschot hebben verhuert ende in pachtinghe wtgegegeven aen Aerdt Joosten van Breij den selven present ende tegenwordich sijnde ende de selve hueringhe accepteerende ende dat tot profijt vanden onmondighe voorst. seckere huijs kleijn huijsken hoff hofstadt gelegen binnen den dorpe Lierop ter plaetse genaemt tot Hersel met de groese ende tlant soo ende gelijck als het den onmondigen voorst. hen lieden van Jan Aerdts Verdonschot hennen grootvader aengecomen is, de huijsinghe aen te verden te beloeken paeschen ierstcomende, ende de groese te hlaf meert ende het lant te oogst bloot vande stoppelen ende den hoff te hoevens tijt ende alles wederom soo te laeten liggen alsmen sal willen off moeten aftrecken, ende sal dese hueringe dueren eenen termijn van ses jaeren met drijen malckanderen op te seggen die het van beijde seijden gelieven sal, ende dan salmen gehouden sijn het selve goet tijt voor kersmisse alsmen paeschen daer naer sal willen oft moeten aftaecken opseggen voor welcke voorst. hueringe ofte pachtinghe Aerdt pachter voorst. geloeft allen jaeren te betaelen voor den groespacht jaerlijcx thien gulden den gulden gerekent tot XX stuijvers het stuck, ende te decken twe vijmen schoeten volghens laets recht, ende voor den korenpacht geloeft den pachter te leveren jaerlijckx vier en dertich vaeten roggen wel schoen gewant noch reserveeren die verpachters het half oest waer van den iersten groespacht vervallen sal sijn st. Marten ierstcomende wesende den (11-11-1671) ende den koerenpacht sal den iersten vervallen sijn den (02-02-1673) ... ende steldt tot borge Peter vanden Eijnde ende Marcellis Jan Maes ... (22-01-1671)


153v. (1525) Jan Jansen Hermans inwoender alhier tot Lierop heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgeraegen ende overgegeven aen Wouter Jacob van Asten woenachtich tot Leend [Leende] eene jaerlijcke ende erffelijcke rente van vijftien gulden jaerlijckx doende ijederen gulden XX stuijvers het stuck in permissie gelde, verschijnende allen jaeren opten 17en januarij waer van den iersten pacht vervallen ende verschenen sal sijn (17-01-1672), ende dat wt huijs hoff schuere en aengelach groot ontrent derdehalf loepensaet gelegen binnen den dorpe van Lierop ter plaetse genaemt tot Hersel tussen 1. Jan Frans Claessen 2. Gevaert Gevaerts tot Vlierden 3. de gemeijne straete van Lierop 4. idem, item noch wt een stuck hoijbempts groot ontrent vierdehalff loepensaet gelegen inden dorpe als voor ter plaetse genaemt bij Boeckensbemt tussen 1. derffgenaemen Jan Verdonschot 2. den gemeijnen waeterloop genaemt die Vluete 3. idem 4. derffgenaemen Jan Hendrickx Verhees ..., item noch een stuck ackerlants groot ontrent seven loepensaet gelegen inden dorpe als voor ter plaetse genaemt den Wittenberck tussen 1. Gevaert Gevaerts voorst. 2. derffgenaemen Aerdt Joost Horckmans 3. het Godtshuijs van Postel 4. de gemeijne straete, stellende Jan hermans voorst. dese voorst. goederen tot eenen vasten onderpande voor de rente van vijftien gulden voorst. met capitaele der selve, ... (28-01-1671) ... den los vande voorst. rente wordt bij den coeper gecententeert met drije hondert gulden den gulden gerekent tot XX stuijvers het stuck in permissie gelde metten achterstelle van dijen midts malckanderen drie maenden op te seggen ...


154v. (1526) dat voor ons komen is Jan Aerdt Willems inwoonder tot Mierlo als last ende procuratie hebbende van Hendrick Peter Vlemmicx sijnen swaeger ofte schoensoon de dato den (18-02-1671) voor schepenen van Mierlo gegeven gepasseert soo ons gebleken is en heeft wettelijck ende erffelijck voor alle man vercocht overgegeven ende opgedraegen aen Goordt zoone Goordt Mathijssen zeekere stuck groese en lant gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt het Otterdijck groot ontrent twe loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve aldaer gelegen is tussen 1. Lambert Peters van Goch 2. het straetien 3. Jan Raijmaijkers 4. Willem Peters vanden Goor ... (19-02-1671)


155. (1526) den selven Jan Aerdts voorst. heeft wt crachte als voor wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Anthonis Jansen van Goch een stucxken erffenisse genaemt het Garstcampken soo groot als het Hendrick Peters in voorighe deijlinge tegens Anthonis voorst. aengedeijlt is gelegen inden dorpe Lierop ter plaetse genaemt het Otterdijck tussen 1. Anthonis Martens 2. het straetien 3. Jan Raijmaijkers 4. Anthonis coepere voorst. ...

[Kantlijn: dese boven geschreven acte is nichil midts dat Antonis voorst. geen gelt en hadde ende daerom wederhouden]

155. (1526) compareerende voor schepenen onderges. Aerdt Joosten van Breij ende lijdt ende bekent midts desen wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen Willem Hendrickx van Moorsel de somme van hondert ende tweentachtentich gulden ... geloeft vanden (02-02-1671) over een jaer aenden voorst. van Moorsel wederom te restitueeren in gelde als voor met behoorlijck intrest ad vijf gulden tegens het hondert maeckende jaerlijckx negen gulden en twe stuijvers , onder verbant naementlijck zeeckere stuck euselvelts groot ontrent een loepensaet gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt aen t Broeck tussen 1. Jan Marcellis 2. Lijneken sijn sustere, item noch een half loepensaet opten Dries item noch een loepensaet lants neffens den Dries voorst., item noch een half loepensaet aenden hoff, item noch een loepensaet opten Grooten Acker, item noch een half loepensaet opt heijtvelt, soo de sleve hem metten loete ten deele gevallen sijn alles gelegen als voor, ende dat los ende vrije wtgenoemen gemeijne dorps lasten, en XX gulden capitaels met de mede gelders te gelden ... (19-02-1671)


156. (1527) Adriaen van Rijsingne heeft wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedraegen sekere erffrente van achtien gulden jaerlijckx aen Jan Dielis sWaegenmaekers [Wagenmakers] hem bij deijlingen op den (25-02-1670) voor schepenen van Gestel etc. aengedeijlt met de achterstellige ende verschenen pachte der selve allen jaeren vervallende opten XV dach der maent maij, ende dat wt onderpanden gelegen onder Lierop ter plaetse genaemt die Boijdoncq neffens den rengenoeten, al naer breder inhout van schepenen letteren van Helmont wesende van date den (15-05-1656) blijckende met schepenen letteren van Helmont welcke voorst. letteren, die voorst. transportant aenden voorst. Jan Dielis Swaegemaekers gemechticht heeft gelijck hij in qualiteijt voornoemt mechtich was,... (25-01-1671)


156v. (1528) Jan Hendrick Joost Jacobs leijdt ende bekent gelijck hij leijdt ende bekent midts desen wel ende deuchdelijck schuldich te zijn aen Joost Goordts Verberne ende Jan Hendrick Cuijpers als mombers vande onmondige kijnderen wijlen Jan Goorts Verberne verweckt wt Maria dochtere Aerdt Joost Hurckmans ende dat tot profijt vanden onmondige voorst. de somme van hondert carolus gulden ... geloeft ... te restitueeren met den behoorlijcken intrest ad vijf gulden jaerlijckx aenvanck nemende metten tweden februarij waer van den iersten pacht vervallen ende verschenen sal sijn (02-02-1672) ... (12-03-1671)


157. (1528) Goordt Jan Hermans leijdt ende kent gelijck hij kent ende beleijdt midts desen wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen Joost Goordts Verberne ende Jan Hendrick Cuijpers als mombers vande onmondige kijnderen wijlen Jan Goordts Verberne verweckt wt Maria dochtere Aerdt Joost Hurckmans ende dat tot profijt vande onmondige voorst. de somme van hondert carolus guldens ... geloeft ... te restitueeren metten behoorlijck intrest ad vijf gulden jaerlijckx aenvanck nemende met den tweden februarij waer van den iersten pacht vervallen ende verschenen sal sijn (02-02-1672) ... (12-03-1671)

[Kantlijn: dese bovengeschreven obligatie van 100 gulden heeft Goordt Jan Hermans afgelost wederom gerestitueert ende ten vollen voldaen aende mombers voorst. opten (26-04-1684) ... ]

157v. (1529) Goordt Willems als wettich man ende momber van Merijken dochtere wijlen Joost Aerdts ende Catharina dochtere Joost Aerdts voorst. de selve geassisteert met Peter Jansen van Asten ende Peter Jansen van Moorsel haere geede mombers hebben publijck naer drije sondachse kerckveijlinge en wtganck der brandende karsse voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Jan Jansen van Moorsel zeekere schuere landt ende groese en heijtvelde soo ende gelijck als het hen lieden opten (26-01-1668) tegens henne broders en suster ten deele gevallen is egeen wtgescheijden groot saemen ontrent acht loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve tusen sijne lemijten inden dorpe van Lierop gelegen is, ter plaetse enaemt aent Broeck in Weijtengaet ende dat los ende vrije wtgenoemen gemeijne dorpslasten en vier gulden acht stuijvers jaerlijcxk met de mede gelders te gelden met allen de achterstellige pachten sullen staen tot laste vanden coeper waer van den lesten betaelt is anno 1666 en ontrent twe stuijvers cijnx met die mede gelders te gelden ... (16-03-1671)


158. (1529) Jan Jansen van Moorsel heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Jan Marcellis twe stuckxkens groesvelts gelegen binnen den dorpe van Lierop ter plaetse genaemt aen Wetengaet tussen erffenis het eene 1. Jan Marcellis voorst. 2. Aerdt Joosten 3. Dries Peters 4. Jan Vercoeper voorst., item het andere gelegen 1. Aerdt Joosten 2. idem 3. Dries Peters 4. den vercoeper voorst. ... (16-03-1671)


158. (1529) Jan Marcellis ende Aerdt Joosten hebben in gerechte erfmangelinge opgedraegen ende overgegeven aen Jan Jansen van Moorsel zekere woenhuijs met plaetse daerbij hoorende gelegen binnen den dorpe van Lierop ter plaetse genaemt Weijtengaet tussen 1. derffgenaemen Aerdt Gijsberts 2. Jan Jansen van Moorsel voorst. 3. idem 4. idem ... (16-03-1671)


158v. (1530) Jan Jansen van Moorsel heeft in gerechte erffemangelinghe opgedraeen ende overgegeven aen Jan Marcellis zeekere hoff ende dat tegen het voorst. huijs in dese voorst. acte hem opgedraegen gelegen binnen den dorpe Lierop ter plaetse genaemt aen Weijtengaet tussen 1. Jan Marcellis voorst. 2. idem 3. idem 4. idem ...


159. (1530) dat voor ons comen is Jan Jansen van Moorsle ende lijdt ende bekent midts desen wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen Catharina dochtere Joost Aerdts de somme van hondert en sesentsestich carolus gulden den gulden gerekent tot XX stuijvers het stuck procedeerende van haer erfgoet bij hem van Moorsel gecocht opten (16-03-1671) welcke voorst. somme van 166 gulden geloeft Jan Jansen van Moorsel in goeden Hollantsen gepermitteerde gelde allen jaeren alst Catharina voorst. gelieven sal wederom te restitueeren metten behoorlijcken intrest ad vijf gulden vant hondert maeckende jaerlijckx acht gulden ses stuijvers aenvanck nemende metten (16-03-1671) waer van den iersten pacht vanden intrest vervallen ende verschenen sal sijn (16-03-1672) ... (16-03-171)

[Kantlijn: op dese bovengeschreven obligatie heeft Jan van Moorsel voorst. geschoeten de somme van vijftich gulden aen Jan Peters wettich man van Catharina Joosten voorst. opten (27-02-1675) ... ende is dese obligatie bij Jan van Moorsel voorts ten vollen voldaen aen Jan Peters voorst. opten /07-04-1675) ... ]

159v. (1531) dat voor ons comen is Hendrick Jan Koelen [Colen] ende lijdt ende bekent midts desen wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen Cornelis Peters van Goch de somme van hondert carolus guldens ... geloeft ... te restitueeren metten behoorlijcken intrest ad vijf gulden jaerlijckx aenvanck nemende metten 24en februarij waer van den iersten pacht vanden intrest vervallen ende verschenen sal sijn (24-02-1672) ... (16-03-1671)


160. (1531) Anthonij Thonis Bakermans voor sijn tochtrecht ende Anthonis sijnen zoon met Heijlken sijne dochtere voor derfelijckheijt de selve Heijlken geassisteert met Frans Bakermans haeren oem, de selve Heijlken out ontrent 26 jaeren, hebben saemenderhandt met voorgaende decreet vande wedt wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Jan Hendrick Vlemmicx seekere stuck hoijbempts gelegen binnende dorpe van Lierop ter plaetse genaemt aent Otterdijck groot ontrent vijf copsaet ofte soo groot ende kleijn als het selve aldaer gelegen is tussen 1. Frans Martens 2. Jan Schepens tot Oirschot 3. de weduwe Jans van Dijck 4. de kleijn Aa ... (19-03-1671)


160v. (1532) erffscheijdinghe en deijlinge tussen Hendrick Marcellis van Moorsel ende Jan Goordts van Geldrop als wettich man ende momber van Jenneken Marcellis van Moorsel sijne wettige huijsvrouwe van hunne erffgoederen hun van Marcellis van Moorsel en Margriet dochtere Hendrick Hemelaers hunne vader en moeder aengecomen en van de goederen bij hun gecocht van hunne halfve broders


A: midts welcke scheijdinge en deijlinge is metten loete ten deele gevallen Hendrick Marcellis voorst. alle het goet gelegen tot Hersel soo groes als lant en heijtvelden egeen wtgescheijden soo ende gelijck als het hen lieden hen daer van hunnen vader aengecomen is met het goet het welck sij saemen van Jan en Peteren hunne halfve broeders gecocht hebben alle gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt inde Winckelstraet met noch den halfven acker gelegen int Hesven naest Hendrick Thomas Verhees

B: item ten tweden is metten loete ten deele gevallen Jan Goordts van Geldrop als wettich man ende momboir van Jenneken Marcellis van Moorsel sijne wettighe huijsvrouwe alle het goet gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt het Heijen Eijnt soo ende gelijck als het hen lieden in voorighe deijlinge tegen Merijken weduwe Peter van Stercksel aengedeijlt is wtgenoemen het half huijs het welck sij condividenten noch saemen sullen deijlen en afbreken anders egeen wtgescheijden metten halfven acker gelegen int Heesven naest den Otterdijck ... (31-03-1671)

161v. (1533) Anthonij Thonis Bakermans voor sijn tochtrecht ende Anthonis sijnen soon, met Heijlken sijne dochtere de selve Heijlken out ontrent - 26 jaeren ter erffelijckheijt en Heijlken voorst. geassisteert met Frans Tonis Bakermans haeren oem hebben saemenderhandt met voorgaende decreet vande wedt wettelijck ende erffelijck vercocht op gedraegen ende overgegeven aen Huijbert Jan Bakermans zeekere stuck ackerlants gelegen binnen den dorpe van Lierop ter plaetse genaemt di eGruenstraete groot ontrent twe loepensaet gelegen tussen 1. de weduwe Jans van Dijck 2. derffgenaemen Aerdt Gijsberts met meer andere 3. den waterlop genaemt de Renne 4. de gemeijn straete met Jan Thomas, item noch een stuck ackerlants gelegen inden dorpe en ter plaetse als voor groot ontrent twe loepensaet gelegen tussen 1. Marcellis Aerdts 2. Peter Gijsberts van Eijck 3. de gemeijn straete 4. idem, ende dat los ende vrije wtgenoemen gemeijne dorps lasten en drie oert cijnxs jaerlijckx aenden heere van Helmont en hondert gulden capitaels aende jonge schuttereije alhier en vijftich gulde ncapitaels aende aude schuttereije alhier en hondert vijftich gulden capitaels aen Huijberden coeper voorst. ... (01-04-1671)


162. (1533) compareerende voor schepenen onderges. Anthonij Tonis Bakermans woenachtich tot Soerendonck ende lijdt ende bekent wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen Joost Aerdts gelasmaker woenachtich tot Durne [Deurne] de somme van vijftich gulden ... geloeft ... te restitueeren midts daer jaerlijckx van te betaelen van den intrest drie gulden aenvanck nemende metten (02-02-1671), waer van den iersten pacht vanden intrest vervallen sal sijn (02-02-1672), ende geloeft Anthonij voorst. sijne patrimoniaele goederen niet te verbrengen die hij tot Lierop erfven sal voor dat hij Joosten voorst. ierst ende voor al vande voorst. vijftich gulden voldaen sal hebben ... (01-04-1671)

[Kantlijn: dese boven geschreven obligatie is doot ende te niet gedaen door Margriet de huijsvrouwe van Bakermans voorst. opten (04-02-1683) ...]

162v. (1534) compareerende voor schepenen onderges. Hendrick Thomas Verhees onsen mede ingeseten alhier tot Lierop ende lijdt ende bekent midts desen wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen Joost Aerdts gelaesmaeker woenende tot Durne [Deurne] de somme van hondert carolus guldens ... geloeft ... in gelde als voor aver ses jaeren ... te restitueeren midts daer jaerlijckx van intrest te betaelen ses gulden aenvanck nemende metten (02-02-1671) ende voorts van jaere tot jaere waer van den iersten pacht vanden intrest vervallen sal sijn (02-02-1672) ... (08-04-1671)

[Kantlijn: dese obligatie is doot ende teniet gedaen bij Peter Joosten Verberne op den (01-01-1680) ...]

163. (1534) dat voor ons comen is Peter Jansen ende Maijken Thomas Verhees deselve geassisteert met Jan Hendrick Vlemmicx onse mede schepen ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Sijmon Jan Bakermans zekere stuck nieuerfve groot ontrent een loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve gelegen is inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt aen Berckenbos Hurck tussen 1. Jan Marcellis Verberne 2. Jan Mathijssen van Hoef 3. Aelken Abrahams 4. de gemeijnte van Lierop ... (29-04-1671)


163v. (1535) dat voor ons comen is Jan Goordts vanden Eijnde ende heeft wettelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Peter Jan Gielens woenende tot Helmont zeekere schepenobligatie ofte geloofte van hondert gulden capitaels den gulden ad XX stuijvers het stuck gereekent die welcke Anthonis Joosten Verbeeck aen hem vanden Eijnde voorst. schuldich heeft gekent volgens de schepenobligatie daer van sijnde blijckende met schepenenletteren van Lierop de dato den (09-04-1663), welcke voorst. letteren den voorst. Jan vanden Eijnde aende voorst. Peter Jan Gielens overlevert ende machtich maeckt gelijck deselve machtich is, ... (01-05-1671)


163v. (1535) dat voor ons comen is Marten Jan Joosten en heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Dirck Hendrickx van Moorsel zeekere stuck ackerlants groot ontrent drie loepensaet ofte soo groot ende kleijn als den selven gelegen is inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt ontrent de Poeten tussen 1. Joost Jansen Verberne 2. de abdije van Postel met meer andere 3. den gemeijnen wech 4. de abdije voorst. met meer andere ... (08-06-1671)


164. (1535) dat voor ons comen is Lambert Peters van Goch en heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Margriet naergelaeten weduwe wijlen Andries Willems zekere huijs, hoff, kleijn huijsken torfschop en aengelach groot saemen ontrent vier loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve gelegen is inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt die Gruenstraete tussen 1. Goordt Luijcas van Breij 2. Marcellis Aerdts 3. de gemeijne straete 4. den gemeijnen waeterloep genaemt die Renne ende dat los ende vrije wtgenoemen gemeijne dorps lasten en eenen gulden thien stuijvers jaerlijcxk aende kercke alhier en vijf oert cijnx jaerlijckx aen de abdije van Postel en twe hondert gulden capitaels staende aende weduwe Frans Peters vanden Goor met eenen staende en eenen loepende pacht, item noch twe hondert gulden capitaels staende aen derffgenaemen Gijsbert Josephs tot Leend [Leende] met eenen staende ende loepende pacht, item noch twe hondert gulden capitaels staende aen Marten Reijnders met eenen staende ende eenen loepende pacht, ende sal die coepersse voorst. gehouden sijn, Lijsken Fransen woeninge te doen te weeten voor haer leefdach gelijck als Lambert vercoeper voorst. het selve gehouden is te doen ende dan sal de copersse naer doot van Lijsken voorst. het selve goet hebben gelijck als het voorgaende ... (30-06-1671)


164v. (1536) Lambert voorst. heeft wettelijck ende erffelijck vercocht als voor aen Anthonis Jansen van Goch zeekere stuck nieuerffenisse groot ontrent vier loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve gelegen is inden dorpe als voor ter plaetse genaemt het Cromven tussen 1. Lambert vercoepere voorst. 2. Merijken weduwe Anthonis Martens met meer andere 3. de gemeijnte van Lierop 4. idem, ende dat los ende vrije wtgenoemen dorps lasten ende den cijnx vanden gronde, item noch tseventich gulden capitaels staende aen Peter Sijmons tot Helmont met eenen staende ende eenen loepende pacht ...


165. (1536) den selven vercoeper voorst. heeft vercocht als voor aen Hendrick Luijcas van Breij zeekere stuck nieuerffenisse gelegen inden dorpe en ter plaetse als voor groot ontrent drie loepensaet tussen 1. de weduwe Jan Jansen van Nuenen 2. den vercoeper voorst. 3. de gemeijnte van Lierop 4. idem ...


165. (1536) den selven vercoeper voorst. heeft vercocht als voor aen Heijlken weduwe Geraert Hendrickx zeekere stuck nieerffenisse groot ontrent twe loepensaet gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt aent Cromven tussen 1. Jenneken weduwe Hendrick Geraerts 2. Merijken weduwe Jan vanden Vorst 3. Margriet vanden Berge tot helmont met meer andere 4. de gemeijnte van Lierop ...


165v. (1537) den selve vercoeper voorst. heeft vercocht als voor aen Jan Anthonis van Dijck zeekere stuck groesvelts genaemt den Melis groot ontrent derdehalf loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het sleve gelegen is inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt aenden Boetsaert tussen 1. Dirck Dirck Aelberts 2. Andrie sPeters van Lieshout met meer andere 3. de abdije van Postel 4. Marten Jan Joosten met meer andere ...


165v. (1537) den selven vercoeper voorst. heeft vercocht als voor aen Jan van Dijck voorst. zeeker stuck hoijbemts gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt inde Haemisdonck groot ontrent een loepensaet te deijlen met meer andere te weten sijn gerechticheijt soo hem het selve daer is toebehoorende gelegen tussen 1. Jan Gaens Bempt 2. Faes Goorts 3. de abdije van Postel 4. de gemeijne Aa ...


166. (1537) dat voor ons komen is Willem Jansen Verhees en lijdt ende bekent gelijck als hij lijdt ende bekent midts desen wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen mr. Nicolaes Bocx schoolmeester tot Hees [Heeze] de somme van hondert carolus gulden ... geloeft ... over een jaer wederom te restitueeren metten behoorlijcken intrest van dijen te weeten vijf gulden vant hondert ... (30-07-1671)

[Kantlijn: dese bovenstaende obligatie is gelost doot ende teniet gedaen bij Willem Andriessen Verdoijenbraecken aenden voornoemden Nicolaes Bocx opden (04-02-1680) blijckende bij quitantie ...]

166v. (1538) Peter Jansen van Goch en Cornelis Peters van Goch hebben bekent gelijck sij bekennen midts desen wel ende deuchdelijck schuldich te sijn den eersaeme mr. Nicolaes Bocx schoolmeester tot Hees [Heeze] de somme van drije hondert gulden ... geloeven ... te restitueeren midts een maent te vooren waerschouwen en daer op boven geloeven noch de debitueren aende meergenoemden Bocx voor intrest alle jaer te betaelen tegen thondert ses gulden maer in dijen sij geloeveren den intrest alle jaer op den vervaldach ofte ten langsten twe maenden daer noch binnen Heeze in haenden vanden voorst. Bocx comen te leveren soo sal hem den creditueer met vijf gulden ten thondert jaerlijckx gecontenteert houden ... (05-08-1671)

[Kantlijn: dese boven geschreven obligatie is doot ende teniet gedaen ende ten vollen voldaen soo het capitael als den intrest bij Peter Jansen van Goch opten (12-10-1674) aenden voorst. Nicolaes Bocx schoolmeester tot Hees [Heeze] ...]

167. (1538) Lambert Peters van Goch heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Anthonis Jansen van Goch zeekere stuck groesvelts groot ontrent drije loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het sleve gelegen is inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt aenden Vlerckxendijck tussen 1. Aelken Abrahams 2. den Vlericxendijck 3. Jan Schepens tot Oirschot 4. de kleijn Aa ende dat los ende vrije wtgenoemen gemeijne dorps lasten enden servituijt vanden wech en noch ses gulden jaerlijckx aen Jan Aerdts tot Helmont ende dat metten loepende pacht ... (06-08-1671)


167v. (1539) dat voor ons comen is Anthonis Jansen van Goch en lijdt en bekent gelijck hij lijdt en bekent midts desen wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen Peter Jansen van Goch sijnen broder de somme van hondert en vijftich carolus guldens ... geloeft ... te restitueeren metten behoorlijcken intrest van dijen te weeten vijf ten hondert sijnde jaerlijckx VII3 gulden aenvanck nemende metten sesden augustus waer van den iersten pacht vanden intrest vervallen sal sijn (06-08-1672) ... (06-08-1671) ... ende geloeft Anthonis voorst. Peteren sijnen broeder oft hij in foute van etaelingen bleef vanden intrest voorst. aen Huijbert vanden Boomen laeten ontfangen van zeekere rente die Huijbert aen Anthonissen is geloevende ...

[Kantlijn: dese onderges. obligatie is doot ende teniet gedaen bij Tonis Jansen van Goch opden (05-06-1674) ... ]

168. (1539) dat voor ons comen is Jan Aerdt Willems inwoender tot Mierlo als momber vande onmondige kijnderen van Hendrick Peter Vlemmicx sijnen swaeger ofte schoensoon mede last ende procuratie hebbende van hendricken voorst. de dato den (18-02-1671) voor schepenen van Mierlo gegeven ende gepasseert soo ons geblecken is en heeft in dijer qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Anthonis Jansen van Goch een stuxken erffenisse genaemt het Garstcampken soo groot als het Hendrick Peters in voorige deijlinge tegens Anthonis voorst. aengedeijlt is gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse enaemt het Otterdijck tussen 1. Anthonis Martens 2. het straetien 3. Jan Hendrick Vlemmicx 4. Anthonis coepere voorst. ... (10-08-1671)


168. (1539) Jan Jansen Bakermans en Sijmon Jan Bakermans ende Hendrick Goordts van Bussel als wettich man ende momber van Elisabeth Jan Bakermans hebben saemenderhandt wettelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Huijber Jan Bakermans hunnen broder allen de peerden, koijen, ossen, leegbeesten, kalveren, schaepen, verckens, de halfve schaere, soo ende gelijck als het selve tegenwordich op de hoeve vanden Boomen is wel verstaende dat die halfve schaere te midden opgedeijlt sonder de thiende daer wt gehaelt te sijn, ende dat voor de somme van sesentwentich hondert en vijftich guldens doende ijederen gulden XX stuijvers het stuck in permissie gelde in welcke voorst. somme van 2650 gulden Huijbert coepere voorst. de vierde part sal genieten om de gelijck schulden van hun ouders gecomen te betaelen ... (30-09-1671)


169. (1540) compareerende Huijbert voorst. voor schepenen voornoempt dese boven geschreven somme van 2650 gulden aen de vercoeperen voorst. te betaelen te meij ierstcomende ...

[Kantlijn: van dese bovengeschreven 2650 gulden bekennen de vercoeperen voorst. van Huijberden coeper ten vollen voldaen ende betaelt te sijn actum den (04-04-1675)...]

169. (1540) Lambert Peters van Goch beschudt vernaerdert ende onderstaet in naerderinge van bloede met clinckende en blijnckende penningen ende met woorden daer toe bequaem sijnde tegen Maijken naergelaeten weduwe wijlen Jan Willem Bans alsulcken huijs hoff aengelach gelegen onder Lierop ter plaetse ontrent het cromven als de voorst. Jan Bans bij coepe vercregen hadden tegens Goordt Geraerts en Gielen Joosten blijckende met schepenen letteren de dato den (12-01-1671) ende de geseijd eMaijken de selve geassisteert met Lambert Marcellis Hesmans heeft den voorst. coep aenden selven naerderman overgegeven ende getransporteert ... (07-01-1672)


169v. (1541) Lambert Peters van Goch ende Marcellis sijnen zoon geloeven een voor al Lambert Marcellis Hesmans te ontlasten van alsulcken borghe als hij geloeft heeft voor Jan Willem Bans van zeekere obligatie van twe hondert gulden die hij Jan Willemen voorst. opgenoemen heeft van Jan Goordts van Pelt woenende toto Leende volgens den inhout vande selve obligatie daer van sijnde ...


170. (1541) Lambert Peters van Goch heeft in beleninge opgedraegen ende overgegeven aen Aelken naergelaeten weduwe wijlen Thomas Willems van Goch ter tochte ende haere wettige kijnderen ter erffelijckheijt zeekere stuck groesvelts groot ontrent vier loepensaet gelegen binnen den dorpe van Lierop ter plaetse genaemt het Otterdijck tussen 1. Jan Raijmaekers met meer andere 2. Jenneken weduwe Wijnant Goorts 3. Willem Peters vanden Goor 4. de gemeijnte van Lierop, ende dat los ende vrije wtgenoemen gemeijne dorps lasten en vier gulden jaerlijckx geestelijcken pacht die betaelt wordt aen den rentmeester Donder aen te verden te half meert 1672 ... ende den los vande voorst. beleeninge wordt geconsenteert met hondert en vijffendertich gulden eenen stuijver drie oert alwelcke aflossinge Lambert voorst. sal moeten doen binnen den tijt van vier jaeren ende oft saecke waer dat Lambert voorst. die penningen voorst ofte die aflossinge binnen dien tijt niet en voldede soo sal Aelken voorst. met haere kijnderen het voorst. stuck groese voor die penningen moegen vercoepen ... (09-01-1672)

[Kantlijn: opten (07-04-1676) soo heeft Lambert Peters dese beleeninge afgelost en heeft Aelken ten vollen vodaen midts dat Lambert het voorst. stuck erffenisse vercocht heeft aen Jan Hendrick Vlemmicx den welcken geloeft Aelken van haeren penningen te voldoen ... ]

170v. (1542) Anthonij Thonis Bakermans voor sijn tochtrecht ende Anthonis sijnen zoon en Heijlken zijne dochtere voor de erffelijckheijt ende Heijlken voorst. out ontrent sevenentwentich jaeren en deselve geassisteert met Frans Bakermans haeren geaffumeerden momber hebben saemenderhandt naer sondachse kerckveijlinge en met voorgaende decreet vande wedt publijck voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Donaet Bruijstens zeekere huijs hoff hofstadt torfschop landt ende groese aen malckanderen gelegen met alle de planthagie daer bij hoorende wtgenoemen eenen noetenboem die de vercoeperen daer wtnemen sullen gelegen inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt die Gruenstraete groot ontrent sevendalf loepensaet ofte soo groot ende kleijn als het selve aldaer gelegen is tussen 1. Marcellis Aerdts 2. Peter Gijsberts 3. de gemeijn straete 4. idem, ende dat los ende vrije wtgenoemen gemeijne dorps lasten en vijfhondert gulden capitaels staende aen Adriaen Engelen tot Leende met twe staende ende eenen loepende pacht, item noch een vadt roggen reduxie jaerlijckx geestelijcken pacht en wordt betaelt met vijf stuijvers jaerlijckx, ende wordt noch gereserveert al wat niet naegelvast en is in het huijs aen te verden de huijsinge metten hoff en de groese te beloecken paeschen ierstcomende ende tlant te oogst bloot vande stoppelen ... (09-01-1672) ... Donaetus coepere voorst. geloeft de rente van vijfhondert gulden staende aen Adriaen Engelen tot Leende st. Jan ierstcomende af te lossen ofte den brief te veranderen soo dat die vercoeperen voorst. daer van sullen blijven ontlast ...


(1543) [los vel] compareerende voor schepenen onderges. Nicolaes soone Hendrick Hendricx van Moorsel ende Jacob Michiels sijnen swager ende hebben Dirck Hendricx van Moorsel ende Huijbert Lamberts hunne oemen ende momboirs ontslaegen vande momberschap, soo wel voor hennen broder ende susters woenende in Duijtsland [Duitsland] als voor henselven, ende bedancken hen van hunnen getrouwen dienst voor hen gedaen, ende de selve oock procuratie sijn hebbende van hennen broder ende susters oo ons geblecken is wt het schrijven het welck sij ons getoent hebben, ende sij alle temael mondich sijn wtgenoemen eene suster, die hen lieden belast hadde dat sij lieden alhier alles verrichten souden met Dirck Hendrickx haeren oem oft sij selfs present waer, ende bekennen Nicolaes ende Jacob sijnen swaeger voorst. alle het geldt dat hen alhier voor hen sesse soo wel van het erfgoet tot Someren vercocht als oock van Joosten hennen oem metten renthen van Joosten voorst. aengecomen ten vollen hebben ontfanghen, egeen wtghescheijden, ende geloeven den voorst. Nicolaes en Jacob, Dircken en Huijberden voorst. daer van te ontlasten ende geloeven altijt voor de voorst. penningen hen over geteelt inte staen, ende aen haeren broder ende susters over te leveren, soo dat sij geloeven dat henne mombers voorst. daer noijt geen swaricheijt af en sullen hebben ofte henne naercomelinghen, ... (02-05-1669)

(1544) [los vel] ontfangen bij mij onderges. te desen geauthoriseert door de ers. Cornelis Kichlints wegens de regeerders van Lierop door den president Jan Goorts van Bussel de somme van achtentseventich gulden sestich stuijvers vut penningen over t'emport vant recht vande XL penningen vande onroerende goederen aldaer t'sedert 1 april tot ultima decembris XVIc negenentsestich gevest en getransporteert, den (09-04-1670)

78-16-4


(1546) [los vel] inden name ons Heeren amen, bijden inhouden van desen tegenwordigen openbaere instrumente van testamente, zij kondt ende kennelijck eenen ijegelijcken dat (18-06-1668) voor schepenen van Lierop hier onderges. gecompareert ende erschenen is Joost Hendrickx van Moorsel sieck van lichame ende liggende te bedde maer sijne vijff sinnen nochtans wel machtich wesende ende gebruijckende ... comende totter dispositie van sijne tijttelijcke goederen hen bij Godt op dese werelt verleent soo wildt ende begeert hij testatuer dat aenden aermen alhier tot Lierop bijde erfgenaemen terstont naer sijne doot sal wtgelevert worden alle het cooren dat hij testatuer tegenwordich bij hem is hebbende midtsgaders tgene tegenwordich opde acker is staende ende tgene toogst met rech soude moegen toecomen hoedanich de vrachte soude mogen wesen, twelck alles oock aende aremen als voor metten iersten sal wtgelevert worden, voorts stelt tot zijne erfgenaeme Dirck ende Jannen sijne rechte gebroeders ende Willemen ende Mariken sijne halve broeder ende halve suster midtsgaders twe kijnderen van Anneken sijne overleden suster met naemen Hendrick ende Mariken verweckt van Goordt Jan Hermans ende de kijnderen van Hendricken sijns testatuers overleden broeder soo wil deselve sijn stellende alsoo de kijnderen van Hendrick sijnen overleden broeder in plaetse oft den vader noch in leven waer ende de kijnderen van Anneken oft de selve Anneken oock alnoch in leven waere willende wel amptelijck dat alsoo sijne naergelaeten goederen soo havelijcke als erffelijcke renthen pachten ende achterstellige pachten ende andersins alles wat naer doot ende aflivicheijt sijns testatuers bevonden sal moegen wesen in ses gelijcke parten bij sijne voorst. erfgenaeme gedeijlt sal worden ...

(1546) [los vel] aen.. Dierck van Bussel ge.est dit voor mijn par. vijt te doen van het gen Aert daer voor schepenens aen..rt was op den (03-09-1671)

(1548) [los vel] ick Lindert Laureijnsen bekken foldaen te sijn van Hendrick Hendricx van wegen dat den vorscreven Lindert Laureijnsen is competeren den (17-01-1671), dit is het + merck van Lijndert Laureijnsen

(1549) [los vel] ende tot meerder vasticheijt steldt den voornoemden Dirck Fransen tot borge Jan Frans Claessen ... voor de voornoempde somme van 100 gulden .. ende geloeft Dirck voorst. daerne boven den acker die Jan Fransen in hueringe heeft soo lange den selven in hueringe te houden den soo lange als Dirck die voor 100 gulden aen Sijmon vanden Boomen niet wederom gegeven en heeft en oock den selven niet verder te vercoepen ofte verbrengen ...

(1550) [los vel]
- het huijs met schuere
- den acker genaempt den Steencamp
- Peerken Weijnen veltien inde Groenbemde
- den acker van Frans Baltus op den Hoegendries
- het hoijvelt achter den boemen
- Jan vedt nieuerffe
- den grooten acker tot Heeze - somme 9 loepensaet
-----------------------------------------
- twe ackerkens tot Heeze
- den dries achter Joosten
- den Renacker
- het ackerken inde Groenbemde met de graes aldaer
- den acker inde Haelstraet
- het middelste nieuerffve - somme 13 loepensaet

(1561) [los vel] Anthonis Joosten Verbeeck heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Hendrick Marcellis